Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Ako za dní Noacha

Nedajme sa nikým zviesť

logos-06-ako-za-dni-noacha-1.jpg

„A ako bolo za dní Noacha, tak bude aj počas dní Syna človeka; jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noach do korábu, a prišla potopa a zahubila všetkých.“ (Lk 17,26-27)

Učeníci sa pýtali Ježiša na znamenia posledných časov. Tento opis je zaznamenaný vo všetkých synoptických evanjeliách. Všetky začínajú slovami: „Nech vás nikto nezvedie.“ O akom zvode to hovorí? Táto téma je kontroverzná, a preto nie je ľahká a vo viacerých ohľadoch nezapadá do naturalistického svetonázoru a darvinisti niečo takéto nevedia zhltnúť. V Amerike sa v kresťanských kruhoch týmito myšlienkami zaoberajú už desaťročia a zdá sa, že k týmto skutočnostiam sa približujeme neuveriteľnou rýchlosťou. V tomto článku vyjadrujem istú teóriu o posledných časoch, ktorá vychádza sčasti z Písma, sčasti z iných starých textov a čiastočne je len hypotézou, ktorou sa zaoberajú viacerí biblickí učitelia.

Okolnosti Noachových dní

Ježiš nehovorí len o ľudskej ignorancii, cynickej kultúre, či o hedonizme. Ježiš naráža na všetky okolnosti dní Noacha. V čom sa odlišovali dni Noa­cha od iných dní?

Šiesta kapitola knihy Genesis dáva veľmi presný a detailný opis svetovej situácie za čias Noacha. Uvádza dva predpoklady. V prvom rade, na zemi narástla ľudská populácia. Niektorí učitelia odhadujú minimálne 6-7 miliárd obyvateľov. Aby teda došlo k naplneniu Noachových dní, musí byť zaľudnená zem. Potom, ženy sa stali krásnymi. Pravdepodobne bola v spoločnosti taká kultúra, kedy bol dôraz na ženskú krásu, kozmetika bola na vysokej úrovni a ženy sa stali objektami žiadostí. Potom z neba zostupovali anjelské bytosti (Benei ha Elohim) a ktorúkoľvek ženu si zažiadali, tú si zobrali. Avšak nešlo tu o nejaký „sobáš z lásky“, ale o násilie, ktoré tieto bytosti na ženách páchali. Zdá sa teda, že ženy sa stali akoby vstupnou bránou pre padlých anjelov, pretože ich doslovne pozorovali s túžbou (heb. raah). Ľudským ženám sa začali rodiť obri (nefilim). Grécky text síce píše gigantes a tie bytosti boli obrovské, ale pôvodný význam slova gigas je „narodený na zemi“. Fráza synovia Boží jednoznačne poukazuje na anjelské bytosti, stvorené priamo Bohom, a nie na potomkov Séta (ako tvrdia niektorí tradiční vykladači, ktorí Písmo vysvetľujú viac alegoricky).

Možno si kladieš otázku, ako je možné, aby anjeli mali s ľudskou rasou potomkov – veď je napísané, že v nebi sa anjeli neženia ani nevydávajú (Mt 22,30). Biblia však vyslovene netvrdí, že by to nebolo možné na zemi vo fyzickej doméne. Vidíme, že v Biblii anjeli robili rôzne ľudské veci, napr. rozprávali alebo jedli. Hoci anjeli pôvodne nie sú fyzické bytosti, vedia zobrať na seba fyzickú podobu. Z toho dôvodu niektorí biblickí učenci hovoria o „technológii“ genetickej manipulácie. Prečo to vlastne robili? Učitelia Biblie sa domnievajú, že išlo nielen o snahu poškvrniť mesiášsku líniu, ale aj o rozmnoženie vlastnej, démonickej rasy (keďže ich nebolo veľa), o zlikvidovanie ľudstva, či o pokus stvorenia bytostí na diablov obraz. Biblia na­značuje, že práve človek im dal k tomuto priestor cez svoje zlé skutky: „A Hospodin videl, že sa množí zlo človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni.“ (Gn 6,5) Či Boh nezahubil všetkých týchto anjelov a nefilimov pri potope? Zahubil, ale zdá sa, že táto situácia sa v histórii opakovala: „V tých dňoch boli obri na zemi, a tiež i potom.“ (Gn 6,4a)

Biblia neskôr hovorí o potomkoch Anákovcov, ktorých videli vyzvedači v zasľúbenej krajine alebo o Goliášovi, či jeho šesťprstom bratovi. V Izraeli sú dodnes tri sporné územia – Západný breh Jordánu (Hebron), Golanské Výšiny (Bašan) a Pásmo Gazy (Gát, Ašdód), ktoré majú jedno spoločné: Izraelci tu zlyhali vo vyhubení nefilimov (viď napr. Joz 11,22, 13,13, 16,10, 17,12 atď.). Podľa niektorých odborníkov na staré texty Gilgameš (Nimrod, Apollo) a rôzne bytosti z gréckej mytológie, titani, boli nefilimovia (viď najslávnejšie dielo Hesiodosa, Zrodenie bohov – teogónia alebo Homérove diela IliasOdysea). Historik Jozefus tvrdí, že v Ježišových časoch boli kosti nefilimov verejne vystavené, aby ich ľudia mohli vidieť: ... Dovtedy tam zostala rasa obrov, ktorých telá boli tak veľké a výraz ich tváre tak odlišný od iných ľudí, že na pohľad boli prekvapiví a ich zvuk bol strašný. Kosti týchto bytostí sú až dodnes stále vystavené, na rozdiel od iných dôveryhodných ľudí... (O starobylosti Židov 5. kniha 2,3). Na inom mieste tiež píše o tom, že grécki bohovia boli nefilimovia. Novodobí bádatelia a historici si lámu hlavy nad tým, kto postavil pyramídy, Gilgal Refaim, Baalbek (Bábel?), ale aj stavby v okolí Mexika, v Kambodži či Peru.

Hebrejské slovo nefilim má dva významy:

1. Padlí (alebo aj tí, čo spôsobili pád) – slovo naznačuje nielen pohyb týchto bytostí zhora smerom dole, ale aj ich pôvod.
2. silní (tyrani) – slovo odkrýva ich skutočnú podstatu, resp. to, čo robili.

V starých extrabiblických textoch, ako napr. v troch knihách Enocha alebo v knihe Jubileí, sa vyskytuje aj termín strážca (ten, ktorý sa díva, bdejúci). V Biblii sa toto slovo nachádza len v Danielovi (kjv: 4,13.17.23; roh: 4,10.14.20). Ide o slovo ír (vystupuje tak aj v Septuaginte) a v jeho piktograme bolo oko a človek, čo okrem iného mohlo vyjadrovať nahotu človeka pred týmito bytosťami.

Hoci slovo nefilim sa v SZ objavuje len dvakrát, sú aj iné slová, ktoré opisujú tieto hybridy: gibborim (znamená mocní; Gn 6,4, Nm 13,33, Jb 16,14) a neskôr, po potope, refaim (prekladané ako obri; Gn 14,5; 15,20; Dt 2,11). Suméri mali výraz Annunaki, čo znamená „ktorí sú z ‘kniežacieho‘ semena“. V nasledovnej tabuľke uvádzam hebrejské pojmy a ich výskyt v Písme.

Anakim

dlhokrkí

Num 13,28-33

Avim

bývajúci v ruinách

Joz 13,3

Emim

strašní; terorizujúci

Gn 14,5

Gammadim

bojovníci; dezertéri

Ez 27,11

Gibborim

tyrani; obri

Gn 10,9

Horim

bývajúci v jaskyniach;
biela rasa

Gn 14,6

Kaftorim

obkľučujúci; trpaslíci (?)

Gn 10,14
Dt 2,23

Nefilim

padlí

Gn 6

Refaim

mŕtvi; tiene, duchovia; zombíci (?)

Gn 14,5

Zamzumim

bzučiaci

Dt 2,20

Zofim

pozorujúci, strážiaci; od slovného koreňa "oči"

Num 23,14

Zuzim

intrigujúci, zlí, tuláci

Gn 14,5

Šedim

nehanební, démonickí

Ž 106,37
Dt 32,17

Seirim

chlpatí; kozí démoni

Iz 13,21

Teória o návrate nefilimov v posledných časoch nie je nová. Už v devätnástom storočí sa George H. Pember vo svojej publikácii Earth’s Earliest Ages zmienil nielen o dvojitom stvorení (teórii medzery, gap theory), ale aj o návrate nefilimov a hybridov v posledných dňoch.

logos-06-ako-za-dni-noacha-2.jpg

Transhumanizmus

Vedci na šanghajskej univerzite skombinovali človeka s králikom. V Minnesote vytvorili vedci z Mayo kliniky prasa s ľudskou krvou a iný vedec zo Stanfordu vyvinul myši, ktorých 1 % mozgu bolo ľudské. V britských laboratóriách pestovali 150 hybridov človeka a zvieraťa. Profesor Esmail Zanjani z nevadskej univerzity vytvoril ovcu, ktorá je z 15% ľudská – obsahuje čiastočne ľudskú pečeň, srdce, pľúca a mozog, pripravené na transplantáciu. Vedci univerzity Johns Hopkins objavili v myšiach gén rastu (GDF-8), na základe čoho vyvinuli super-myš, ktorá bola trikrát väčšia a silnejšia ako bežná myš. Na mnohých ďalších podobných projektoch sa pracuje na celom svete už niekoľko rokov (viď americkú agentúru DARPA). Vstúpili sme do veku transhumanizmu.

„A to, že si videl železo zmiešané s hlinou obyčajného blata, znamená, že oni sa zmiešajú s ľudským semenom, ale nepriľnú jeden k druhému, tak, ako sa železo nespojí s hlinou.“ Hrubo vytlačené je najlepší možný preklad časti Dan 2,43, pretože uprostred verša došlo k prechodu na tretiu osobu množného čísla. Tento verš sa týka posledných časov a posledného impéria. Vyplýva odtiaľ, že niekto iný ako človek sa bude snažiť zmiešať s človekom. Viacerí súčasní teológovia, ktorí sa zaoberajú eschatológiou, sa zhodujú na tom, že ide o udalosť podobnú z Genesis 6. kapitoly.

Príbeh Nimroda je príkladom genetickej manipulácie už na dospelom jedincovi. Gn 10,8 hovorí: Kúš počal Nimroda, ale z neho sa stal [chalal] gibborim. Proces, ktorým sa z Nimroda stal tento druh nefilima, niektorí učenci Písma nazývajú genetická mutácia (slovo chalal znamená poškodiť, narušiť, poškvrniť, znečistiť) a nastala pravdepodobne cez nejaký okultno-sexuálny obrad. Nimrod sa potom zrazu stal vzbúrencom a mocným lovcom.

Viacerí vykladači Písma si myslia, že znamenie šelmy nebude len nejaký obyčajný čip. Musí to byť čip, ktorý zmení DNA človeka, pretože potom už nebude možné jeho spasenie, pretože nefilim nemôže byť spasený.

Boh si vybral Noacha preto, lebo bol dokonalý (geneticky nepoškvrnený). Zdá sa, že v tom čase boli poškvrnení už všetci ľudia na zemi a dokonca aj zvieratá, okrem rodiny Noacha a niekoľkých párov zvierat. Preto nebola možná milosť, akú vidíme v prípade Ninive, ale Zem musela byť očistená vodou.

Ježišov rodokmeň musel zostať čistý, aby sa naplnilo, že sa narodí zo ženy (Gn 3,15). Diabol sa neustále snažil do národov v okolí Izraela vmiesiť nefilimov a naviesť Izrael k tomu, aby adamovská rasa bola znečistená.

Do transhumanizmu patrí aj umelá inteligencia, ktorá ešte nedávno bola iba sci-fi. Príchod kvantových počítačov a ďalšie nové technológie umožňujú informačnú kontrolu nad ľudstvom a nástup diktátora, ktorý bude mať tento typ kontroly. Google nedávno predstavil dve nové metódy autentizácie: elektronické tetovanie alebo tabletku, ktorá po prehltnutí spôsobí, že celé telo človeka bude fungovať ako anténa a človek potom môže overiť svoju totožnosť pomocou dotyku. US armáda vyvíja helmu na ovládanie mysle, aby vojaci mohli medzi sebou komunikovať myšlienkami, čo môže smerovať ku priamemu mentálnemu ovládaniu vojenského systému za pomoci myšlienok.

Aký by bol možný motív padlých anjelov a zdémonizovaných ľudí, ktorí vytvárali takéto hybridy? Pravdepodobne potrebovali vytvoriť príbytky pre démonov a tie použiť na zničenie ľudstva. Alebo znetvoriť Boží obraz a ten použiť na boj proti Nemu?

Motív je možno presne ten istý ako babylonská veža z čias Nimroda. Vedci ako „svetské kňazstvo“ stavajú vežu, na konci ktorej chcú otvoriť pandorinu skrinku – prelomiť limity a hranice, ktoré určil Boh: kríženie druhov, prenos a kombinovanie vedomia (duše), nesmrteľnosť, ísť za hranice fyzickej reality metakozmu a podobne. Je teda možné, že súčasné akcelerovanie genetiky, mikrobiológie, robotiky, nanotechnológií a umelej inteligencie umožňuje z vedeckého pohľadu návrat hybridných tvorov, ale zároveň je aj návnadou ku svetovej globálnej tyranii. Napokon, satanský duet zo Zjavenia Jána je zložený z falošného proroka a šelmy.

Blížiaci sa veľký podvod

Ježiš začína slovami: „Dajte si veľký pozor, nech vás nikto nezvedie.“ Táto téma sa v Novej zmluve opakuje viackrát a Pavol píše o tzv. silnom blude, resp. oklamaní (2Tes 2,7-11). Čo je týmto silným zvodom, ktorý v posledných časoch príde na svet? Vidíme, že súčasný svet prestáva milovať pravdu, ba dokonca „premenili pravdu Božiu na lož“ (Rim 1,25). Z toho dôvodu sa nachádzame v takej etape ľudských dejín, kedy ľudia sami privolávajú toto mocné pôsobenie bludu. Na nasledovných riadkoch zhrniem chápanie viacerých vykladačov Písma ohľadom biblických proroctiev, jednu z možných hypotéz pre posledné časy.

Spomínané anjelské bytosti zostúpili na zem ako priateľské bytosti, ktoré učili ľudí rôznym technológiám, dovtedy nepoznaným múdrostiam a zručnostiam. Ľudia ich začali uctievať ako bohov. Z priateľských bytostí sa však vykľuli nepriateľské a od podstaty neuveriteľne zlé kreatúry.

Podľa kresťanského bádateľa, Crisa Putnama, ktorý je spoluautorom nedávneho kresťanského bestselleru, Exo-Vaticana, má Vatikán pripravené vysvetlenie na „návštevu z kozmu“ (viď aj vyhlásenia jezuitu Malachi Martina). Vatikán vlastní v Arizone najmodernejší teleskop, ktorý dokáže sledovať vesmír vo viacerých spektrách svetla a ktorým niečo sledujú a očakávajú. V prípade, že by sa objavili takéto bytosti, sú pripravení vysvetliť svetu nový pohľad na spasiteľa.

logos-06-ako-za-dni-noacha-3.jpgŠtatistiky hovoria, že dnes viac ľudí verí v UFO (77%) ako v Ježiša Krista (68%). Táto téma je medzi európskymi kresťanmi v posmechu, ale v Amerike sa jej seriózni teológovia venujú už cez tri desaťročia. Podľa kresťanského experta na túto tému (L.A. Marzulli) sa v apríli 2013 počet videní UFO zdvojnásobil. Najčastejšie sú videnia okrúhlych svetiel, angl. tzv. orbs, ktoré uplynulé roky za bieleho dňa videlo na oblohe v stovkách kusov množstvo ľudí v Mexiku a ktoré aj natočili na mnohé mobilné zariadenia. Kresťania na túto tému vydali desiatky kníh a svetskí výskumníci stovky rôznych publikácií. Ak by tento fenomén bol iba otázkou ľudského výplodu, potom by tieto publikácie nerástli takou rýchlosťou a celý „ošiaľ“ by trval len krátku dobu.

Dodnes 12 astronautov priznalo existenciu UFO, vrátane J.E. Blaha, či Dr. Edgara Mitchella. Nedávno vyhlásil bývalý minister obrany Kanady, že UFO sú také skutočné ako lietadlá, ktoré nám lietajú nad hlavami. Viaceré krajiny „odtajnili“ milióny dokumentov o tejto téme, no v mnohých prípadoch neúplne či hmlisto. Samotný vznik CIA a existencia tzv. MJ-12 sa spája s Roswellským incidentom. Známy je aj incident z Washingtonského národného letiska z roku 1952. Treba povedať, že až 80 % údajných dôkazov o UFO sú podvody, tzv. hoaxy. Ale stále je tu 20 percent skutočne neobjasnených prípadov niečoho okultného, tajomného.

Viacerí svetskí ufológovia sú presvedčení, že Ježiš bol jedným z mimozemských bytostí, tzv. nordický. Ďalšia skupina svetských ufológov si myslí, že UFO sú „bohovia dávnoveku“, ktorí v minulosti ľudstvo naučili mnohým pozitívnym technológiám alebo priniesli mier a riešenie do situácií. Niektorí ľudia dokonca očakávajú zjavenie týchto sumerskych božstiev. Svetský expert na tému UFO, Robert Hastings, na základe svojich výskumov na vojenských základniach tvrdí, že tieto bytosti majú záujem o ľudské nukleárne zbrane s pozitívnym cieľom – aby boli deaktivované. V roku 2010 Spojené národy menovali medziplanetárnu veľvyslankyňu, Mazlan Othmanovú, aby v prípade potreby mohla privítať mimozemskú civilizáciu.

Dvaja uznávaní výskumníci (J. Vallee a S. Friedman) v tejto téme tvrdili, že UFO nie je to, čo si svet pod tým predstavuje – bytosti z inej planéty – ale bytosti z inej dimenzie.

„Ak to nie sú vesmírne lode, čo iné môže UFO byť? ... Teória, ktorá sa naskytá, keď analyzujeme a opäť nanovo analyzujeme sily, ktoré sú v hre, ide až za predstavu, že to sú len obyčajné technologické dopravné prostriedky, vyrobené vyššou rasou na inej planéte. Miesto toho verím, že fenomén UFO predstavuje dôkaz iných dimenzií mimo časopriestor; UFO nemusí pochádzať z bežného priestoru, ale z multiverza, ktorý je všade vôkol nás a o ktorom sme tvrdohlavo odmietli uznať tú znepokojivú realitu, napriek všetkým dôkazom, ktoré sú nám k dispozícii už stáročia. ... Verím, že okolo nás je systém, ktorý presahuje čas a presahuje priestor. Iní výskumníci dospeli k rovnakému záveru.“ (Jacques Vallee, UFO výskumník, nekresťan).

Na jednej strane sa UFO javí hmotne: je zachytené na kamerách, naraz viditeľné na viacerých radaroch (radary nemajú halucinácie), nechávajú stopy v obilí, rádioaktivitu, spálené miesta, a predsa porušujú fyzické zákony: prechádzajú do nadzvukovej rýchlosti bez aerodynamického tresku, robia pravouhlé zákruty v obrovských rýchlostiach, objavia sa a zmiznú... Bežný človek zo sveta sa však stále pozerá na tento fenomén tradičným pohľadom, že ide o mimozemskú civilizáciu z inej planéty. Niektorí sa pýtajú, prečo by anjeli potrebovali „lietajúce taniere“. K jednoduchej odpovedi sa dá dospieť len vtedy, keď človek pochopí, že ide o veľké klamstvo. Zrejme len namotávajú, že majú pokrokovejšiu technológiu.

Vedcov v tejto oblasti znepokojuje aj ďalší fenomén – únosy. Podľa štatistík sa únosy týkajú až troch percent populácie, čo je relatívne obrovské číslo. Znepokojenie je v tom, že tieto „šedé bytosti“ kontaktovali náš svet veľmi bizarnými spôsobmi – únosmi proti ľudskej vôli, pričom ich zaujíma ľudské rozmnožovanie a kríženie druhov. Niektorým uneseným boli implantované do tela cudzie predmety. Istí kresťanskí výskumníci pripúšťajú, že môže ísť o technológiu, ktorá vplýva na ľudské DNA (hypotéza tiež naznačuje, že by mohlo ísť aj o znamenie šelmy: kto si ju nechá implantovať do tela, prijme dlhý život bez chorôb či iné „vymoženosti“). John E. Mack (získal Pulitzerovu cenu, nekresťan), psychiater, ktorý preštudoval stovky únosov, vyhlásil, že tieto veci sú skutočné a že ich agendou môže byť vytvorenie hybridnej rasy. Dr. David Jacobs preštudoval viac ako tisíc únosov a do budúcnosti sa pozerá s pocitom zúfalstva.

Hypotéza veľkého podvodu je nasledovná. V uplynulých rokoch sa padlé anjelské bytosti postupne ukazovali vo forme lietajúcich objektov a ľudia si postupne začínajú zvykať na ich existenciu. Prijímajú myšlienky, že ide o mimozemskú civilizáciu s pozitívnou a dobrosrdečnou agendou. Jedného dňa (po vytrhnutí) sa objaví invázia týchto bytostí, na čele ktorých bude stáť antikrist (určite si spomeniete, že antikrist má byť semenom hada a zároveň aj človek zatratenia, čiže hybrid – nefilim), iným menom aj Baalzebub, čo doslovne znamená aj „pán lietajúcich vecí“. Svet ich prijme, lebo sa budú javiť priateľsky a prinesú zdanlivý mier. Keďže na zemi nebude Svätý Duch, ľudia nebudú vedieť rozlíšiť pravdu od lži. Po tri a pol roku dôjde k zmene a bývalé mierumilovné bytosti začnú prenasledovať človeka spôsobom, aký tu ešte nikdy nebol ani nikdy nebude. Geneticky ovplyvnené ľudské bytosti (hybridy) ako superarmáda napochodujú do Izraela a zhromaždia sa v Megide, ale budú náhle zničené pri príchode Krista a Jeho vykúpených svätých.

Záver

Žijeme v posledných hodinách posledných dní a vchádzame do obdobia, o ktorom Biblia hovorí viac ako o ktoromkoľvek inom čase v histórii.

Viaceré myšlienky uvedené v tomto článku sú len pravdepodobnou hypotézou, ktorá je postavená na cyklickom opakovaní udalosti z Noachových dní, ale aj na viacerých mimobiblických prameňoch. Toto vyučovanie nie je smerodajné pre kresťanskú vieru.

Dobrou radou je, že by sa človek týmto nezapodieval nadmieru, aby ho to zbytočne nezaťažilo. Aj naďalej buďme zameraní na jednoduchosť spasenia v Kristovi a na nebeské povolanie.

 

Zdroje:

www.telegraph.co.uk
www.dailybreeze.com
science.howstuffworks.com
www.dailymail.co.uk
www.reuters.com
www.news.com.au
www.dailymail.co.uk
www.ibtimes.com
www.trendhunter.com
www.brookings.edu
www.youtube.com
en.wikipedia.org
www.khouse.org
www.ac24.cz
The Watchers 1-7 [dvd], LA Marzulli
Book of Enoch
Book of Jubilee
Book of Jasher
Ken JOHNSON, Th.D., Fallen angels, 2013Súvisiace články

Ako za dní Molocha|Logos 2 / 2017 | Lucia Šlichtíková|Aktuálne
Dni pokánia|Logos 10 / 2016 | Tibor Ruff |Vyučovanie
Dni príprav|Logos 10 / 2007 | Adrián Šesták |Prevzaté z Új Exodus
Dni chaosu|Logos 2 / 2016 | Michal Tausk|Aktuálne
Ako sa (ne)modliť|Logos 10 / 2010 | Németh Sándor |Vyučovanie