Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Aký bude rok 2007

kompas-opt.jpegZačiatok roku je spojený s mnohými blahoželaniami a s prianím dobrého. Je to preto, lebo každý normálny človek túži po tom, aby budúcnosť bola dobrá. Otázkou zostáva, či človek svoju budúcnosť môže nejako ovplyvniť, alebo je absolútne nevypočítateľná, človek je iba vo vleku náhodných udalostí a jeho budúcnosť je rozhodnutá do takej miery, že jeho správanie nemôže nič ovplyvniť. Biblický svetonázor sa stotožňuje s tým, že správanie človeka podstatne určí jeho budúcnosť. Pokúsme sa zodpovedať na otázku, čo treba robiť, aká je Božia vôľa, aby rok 2007 bol pre nás skutočne požehnaný.

Stavať na skale

Na jednej strane môžeme konštatovať, že Čechy a Slovensko prežívajú také dobré časy ako nikdy predtým. Buďme vďační za pokoj a prosperitu, ktorú prežívame v súčasnosti. Nikdy sme sa na Slovensku a v Čechách nemali tak dobre, nikdy neboli také dobré podmienky pre rozvoj ľudského života a cirkvi. V roku 2006 sme videli, že Boh konal oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch. Je sloboda a máme oveľa viac známosti, ako mali predchádzajúce generácie. Taktiež ekonomika v týchto krajinách je vo veľmi dobrom stave. Rok 2007 môže byť veľmi dobrý, ak budeme zostávať v Božej vôli a budeme múdro stavať naše osobné životy aj cirkev.

V Kázni na hore Ježiš hovorí známe podobenstvo o dvoch domoch. Jeden bol postavený na piesku, druhý na skale. Obidva boli vystavené skúškam, dom na piesku padol, no dom postavený na skale zostal stáť. Stavať na skale je základnou podmienkou toho, aby bol ľudský život stabilný. Skala symbolizuje Božie slovo - Ježiša Krista a úlohou každého človeka je, aby odstraňoval zo svojho života všetko, čo nie je pevne postavené na Božom slove, všetko čo je s ním v rozpore. Túto prácu kopáča treba konať kontinuálne a vyhadzovať zo života hriechy, zlé myšlienky, návyky, hnev, nenávisť, postoje a skutky. Taktiež je treba zo svojho života vyhodiť tradície, v prípade, že sú v rozpore s Božím slovom. Na rozdiel od Božieho slova tradície a dogmy nie sú garantované Božou osobou, ale ľuďmi, ktorí sa zvyknú mýliť. Ak človek vo svojom živote necháva piesok a blato, nikdy sa nemôže zbaviť pocitov neistoty z toho, čo ho čaká a naopak, pokiaľ cieľavedomo a uvedomelo buduje svoju existenciu na skale Božích výrokov, vtedy prichádza pokoj, pocit bezpečia a stability. Človek sa nebojí, aj keď okolnosti nie sú práve priaznivé. Zdá sa, že práve v týchto dobách je treba položiť celé srdce na hodnoty, ktoré sú večné. Aj keď túžime po tom, aby bol rok 2007 naplnený dobrými vecami, nesmieme zabudnúť, že sme zase o rok bližšie apokalyptickej dobe, v ktorej bude preverené všetko, čo nie je založené na pravde, môžeme povedať, že prídu otrasy: „Ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. A to: ešte raz, jasne ukazuje na preloženie vecí, ktoré sa pohybujú, ako učinených, aby zostalo to, čo sa nepohybuje.“ (Žid 12:26b-27) Nie je možné nevidieť, že svet sa veľmi rýchlo mení. Mení sa politicko-hospodárske usporiadanie sveta, mení sa hodnotový rebríček ľudskej spoločnosti od Božieho slova smerom k bezzákonnosti (anómia) a v prírode ďalej prebiehajú negatívne procesy, ktoré sú nezvratné.

Biblický svetonázor sa stotožňuje s tým,
že správanie človeka podstatne určí jeho budúcnosť

Legálne túžby a ciele

Ak si dobrým staviteľom a miluješ Boha, potom sa na teba vzťahuje Božie slovo. „Kochaj sa v Hospodinovi, a dá ti žiadosti tvojho srdca.“ (Ž 37:4) Je legálne mať pred sebou ciele a vzťahovať sa k nim. Niekto povedal, že ak nemáš cieľ, nemôžeš do neho trafiť. Bez cieľov sa ľudský život nehýbe, a preto si stanov pre rok 2007 konkrétne ciele, týkajúce sa tvojho osobného života, rodiny aj cirkvi. Posvätené ciele sú veci, na ktoré sa nadejeme, a skrze vieru a túžbu ich vieme dostať. Do kresťanstva sa dostalo veľa neosožných myšlienok z budhizmu, ktorý ľudské túžby považuje za škodlivé a vyučuje, že ich popretím sa človek vyhne sklamaniu, no vyhne sa aj donášaniu ovocia a naplneniu Božej vôle. Naplniť Božiu vôľu je možné iba cez vízie, ktoré Boh vkladá do srdca človeka. Jeden Boží služobník prehlásil, že nie je človekom vízií, ale nasleduje Baránka, kamkoľvek ide. Toto síce znie dobre, omyl je však v tom, že Boh vedie človeka práve cez vízie. Bez cieľov a vízií je život človeka zmietaný okolnosťami, je nestabilný a ženú ho dve hlavné sily a to negatívne emócie (strach, horkosť, nenávisť...) a hriešne žiadosti. Preto ti radím, aby si mal cieľ, že budeš veľkým Božím mužom (ženou), legálny cieľ je požehnaná zaopatrená rodina a legálnym cieľom cirkvi je prebudenie. Keďže máme veľkého Boha, môžeme mať aj veľké túžby a ciele. Nepovedzme, že hrozno je kyslé iba preto, že je vysoko. Snívajme o veľkom Božom navštívení pre cirkev, stojme o to, aby sa uzdravovali chorí, aby sa naprávali ľudské životy, hriešnici činili pokánie a Boh premieňal spoločnosť.

Podmienky nadprirodzenej Božej podpory

handshake-opt.jpegPred Mojžišom bola veľká výzva - mal voviesť dva milióny Izraelcov do zasľúbenej zeme, ktorej obyvatelia boli po zuby ozbrojení, boli v nej opevnené mestá a navyše v nej žili Enákovci (obri). Mojžišovi bolo jasné, že túto úlohu je možné splniť iba vtedy, ak s nimi pôjde Boh. „A kde po čomže sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja i tvoj ľud? Či azda nie po tom, že pôjdeš s nami, a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme?“ (2Moj 33:16) Aj ty sa musíš ubezpečiť, či pôjde s tebou Boh. Dnes je mnoho motivačných manažérov, ktorí vyučujú ľudí biblickým princípom, ako dosiahnuť úspech bez toho, že by sa Bohu podriadili. To, že máš túžbu a cieľ ešte neznamená, že sa automaticky naplní. Naplní sa vtedy, keď Boh ide s tebou. Preto okrem hore uvedených cieľov, ktoré priamo vyvstávajú z Božieho slova (Boží služobník, usporiadaná rodina, prebudenie v cirkvi) musíš preskúmať Božiu vôľu pre seba v takých oblastiach ako je práca, podnikanie alebo voľba partnera. Keď sa uistíš, že si v Božej vôli, potom buď pokojný a veľmi smelý. Prijmi zasľúbenia z Božieho slova a ver v ich naplnenie.

Okrem toho, že človek stavia svoj dom na skale a vzťahuje sa k naplneniu cieľov totožných s Božou vôľou, sú aj ďalšie faktory, ktoré rozhodujú o životnom úspechu. Pokúsim sa heslovite vymenovať niektoré, ktoré sa mi zdajú aktuálne.

1. Úcta k rodičom

„Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh.“ (2Moj 20:12) Nemôže mať dobrý život človek, ktorý robí zle svojim rodičom. Rodičov si treba ctiť, aj keď možno neboli dobrí. Nemožno ich znevažovať a v prípade, že sú už pokročilého veku, je pred Bohom milé, ak dostávajú od detí opateru, vrátane materiálnej pomoci.

2. Úcta k manželke

„Vy, mužovia, tak podobne, spolubývajte s nimi podľa rozumu ako so slabšou nádobou ženskou, preukazujúc im úctu ako tiež spoludedičom milosti života, aby vaše modlitby nemali prekážky.“ (1Pt 3:7) Znevažovanie manželky je obmedzujúcim faktorom pre mnohých Božích mužov. V minulosti sme videli v cirkvi veľa diskriminácie a neúcty voči ženám. Biblia hovorí, že ženy sú spoludedičkami tých istých - nie menších zasľúbení.

3. Starostlivosť o rodinu

„Ale ak sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. Kto sa nestará o domácich viery, je horší ako pohan.“ (1Tim 5:8) Boží služobník nesmie zanedbávať rodinu. Je tragédia, keď niekto je vonku v spoločnosti a v robote obľúbený, no doma je nenávidený, keďže tu ventiluje všetky defekty charakteru. Niektorí ľudia sú horší ako zvieratá, lebo zviera sa stará o svoje potomstvo, preto nesmieme zabúdať, že starostlivosť o rodinu je dôležitým kritériom, cez ktorý sa Boh pozerá na ľudský život.

4. Láska k Izraelu

Žiadny antisemita nie je ľúbi pred Bohom, ani nevstúpi do Božieho kráľovstva, lebo vstupnou bránou k požehnaniu je stať sa spoludedičom Abrahámových požehnaní v Kristu Ježišovi. Písmo jasne hovorí: „Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený!“ (4Moj 24:9b)

5. Pokoj s bratmi

V cirkvi musíme byť kováčmi jednoty a harmónie. Ján hovorí, že nie je možné milovať Boha a zároveň nenávidieť bratov. Práve na schopnosti kohabitácie (spolunažívania) sa ukazuje zrelosť kresťanského charakteru. Biblia hovorí, že kde sa dvaja alebo traja stretnú v Pánovom mene, tam je On medzi nimi a vypočuje ich modlitby. V prípade, že sa jednota poruší nedorozumením alebo nekorektným správaním niekoho z bratov, je kresťanskou povinnosťou poškvrnené vzťahy napraviť cez pokánie a odpustenie. Keď sú vzťahy v cirkvi znovu v harmónii, navracia sa Pánova prítomnosť, ktorá je pre nás to najcennejšie. „Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu! Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona. Lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu, životu až naveky.“ (Ž 133)

6. Usilovnosť

Kazateľ radí ľuďom, aby si zobrali príklad z mravca, ktorý sa vyznačuje veľkou pracovitosťou nielen pre svoj vlastný prospech, ale pracuje pre celú mravčiu komunitu. (Pr 6) Ak chceme požehnaný rok 2007, musíme sa správať podobne. Musíme byť usilovní v hľadaní Pánovej prítomnosti, zostávať na modlitbách a v štúdiu Božieho slova. Ak chceme prebudenie, musíme byť usilovní v kázaní slova a vo vyučovaní. Aj pracovný úspech je závislý od množstva a kvality odvedenej práce. Naopak, lenivosť sa zdá byť najväčším hriechom a kliatbou. Lenivý človek nedosiahne žiadny výsledok a navyše je záťažou pre svoje okolie. Lenivca Boh nemôže požehnať.

Bratia a sestry, prajem vám požehnaný rok 2007. Nech je lepší, ako všetky predchádzajúce. Nech je rokom Božieho navštívenia pre cirkev a pre naše mestá. Využime tento rok dobre.Súvisiace články

Rok 2022|Logos 1 / 2022 | Jaroslav Kříž |Téma
Rok 2009|Logos 1 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Bude vojna?|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma
Izrael 2007|Logos 12 / 2007 | rcs |Izrael
Rok evangelisty|Logos 1 / 2009 | Daniel Šobr |Zo sveta