Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Argentinské probuzení

logos-04-05-argentina-7.jpg

Duchovní probuzení si často představujeme jako mimořádné vylití Ducha Svatého spojené se zástupy nadšených davů lidí, které jsou shromážděny na stadionech, obracejí se k Ježíši Kristu a zažívají projevy pod Boží moci. Probuzení ale začíná v každém z nás, souvisí s naším vztahem k Ježíši Kristu, vydáním celého našeho života pod Boží vedení a touhou v našem srdci jít k lidem okolo a přivést je k Ježíši Kristu, aby byli zachráněni, vysvobozeni ze svázaností a problémů a jejich životy byly zcela proměněny. A Bůh je věrný, směřuje náš život a mění situace, dává řešení a stará se o nás.

Když jsem na podzim loňského roku v modlitbě předložila Bohu touhu jet do Argentiny navštívit jednu ze skupiny společností, ve které pracuji v Ostravě, nečekala bych, že už za pár měsíců budu v Buenos Aires přesně v této firmě. Vždycky mě lákalo vědět, jak v malé společnosti asi o sedmdesáti zaměstnancích běží výroba, procesy nákupu a prodeje, jací jsou lidé a jak se v Argentině pracuje a žije. A navštívit probuzenou církev v této zemi byl také velký sen. Přesně takovou možnost mi Pán připravil, abych po přechodnou dobu mohla být členem vedení této společnosti a během mé pracovní návštěvy v Buenos Aires součástí probuzené církve Rey de Reyes pastorů Claudia a Betty Freidzon. Před odjezdem do Argentiny jsem měla kontakty se sourozenci z této církve a Pán ještě rozhojnil tato přátelství. Hned po úvodní návštěvě sboru s úžasným navštívením Ducha Svatého jsem věděla, že v této církvi prostě po období mé pracovní návštěvy zůstanu.

Lidé v Argentině jsou velmi nadšeni pro Pána a doslova hladoví po Boží přítomnosti a Jeho Slově.

Už před první bohoslužbou, na kterou mě přátelé z církve pozvali, jsem dostala upozornění, že se musíme sejít s dostatečným časovým předstihem, abychom se dostali na místa v přední části sálu. S velkým očekáváním, co Bůh činí v této církvi, jsem stála před krásnou prosklenou budovou, která je součástí zástavby v jedné z ulic městské části Belgrano v Buenos Aires. Vyběhla jsem po schodech, ale netušila, že sbor má dokonalý uváděcí tým – krásně upravené sestry mě postupně jedna po druhé vítaly a „putovala“ jsem tak rychle do sálu, že než jsem se nadála, poslední z uvaděček mě vedla do čtvrté řady v levé části sálu. Končila předchozí bohoslužba a hrály závěrečné chvály, Boží přítomnost byla nádherná, bylo to úžasné. Napadlo mě: „Díky, Bože, tak jsem opravdu v Argentině v Rey de Reyes a toužím po všem, co jsi dnes večer připravil, večerní bohoslužba bude mimořádná.“ A skutečně, následovala pro Evropana typická latinskoamerická služba veselých pastorů v jižanském temperamentu, o které bych se s vámi nyní ráda sdílela.

Po přestávce, kdy jsme se uvítali s přáteli, jsem se rozhlédla a uviděla, jak lidé doslova zaplavují sál. Další davy se hrnuly na balkón a ještě během úvodních chval nás uvaděčky prosily, ať se co nejvíce posuneme do lavic, ať se mohou usadit další návštěvníci. Do třetí řady jsou místa vyhrazena pro pastory, a tak jsme byli nadšeni, že máme skvělé pozice blízko podia, na večerních bohoslužbách v sobotu a v neděli slouží pastor Claudio s manželkou Betty Freidzon. Úvodní chvály byly překrásné, mnohé písně zpíváme v našich sborech a doprovodný je také klavír i během kázání (hraje se na černé polokřídlo). Lidé nadšeně zpívali a tančili a velmi se mě dotýkalo takové zapálení pro Pána. Na pódiu se objevila Betty Freidzon, aby uvedla evangelizační kampaň Operación Vida (Operace Život) v Santa Fe, nedaleké provincii. Kampaně probíhají každým rokem a mottem je „Láska v akci“. Lidé jsou v rámci kampaně motivováni přinést Pánu to nejlepší, co mohou zakoupit nebo vyrobit k Jeho slávě, sdílet evangelium praktickým způsobem a s láskou obdarovat obyvatele provincie těmi nejlepšími dary a jak je psáno v Matouši 25,40 – Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

Jde často o uspokojení základních potřeb tamních obyvatel žijících v chudobných a nuzných podmínkách, dřevěných domcích na okraji měst, lidé dostávají jídlo, oblečení i hmotné dary. Shlédli jsme speciální video k evangelizační kampani. Bylo velmi působivé a zpracované na profesionální úrovni, během filmu měli lidé slzy v očích a po skončení radostně tleskali a vyjadřovali vděk Bohu za výsadu takto sloužit, celá církev doslova žila kampaní. Součástí celé akce je každoročně evangelizační konference, tentokrát se konala v období Velikonoc, kdy pastoři sloužili na večerním shromáždění na obrovském stadioně v Santa Fe. Po skončení filmu měla Betty Freidzon na pódiu několik krabic a tašek a postupně ukazovala dary, které byly připraveny, všechno nové, krásné, od zakoupených dětských potřeb, přes oblečení až po ručně vyšívané nádherné ubrusy. Velmi děkovala celé církvi, že i přes finanční situaci v Argentině (pozn. – asi 30% inflace měny a ekonomická nestabilita s omezením pro dovoz a vývoz zboží) a velkou nezaměstnanost lidé z mála, co mají, dají finance pro pořízení nových věcí. Velký aplaus se ozval, když lidé uviděli na videu, jak se do jednoho z obrovských kamiónů naložila nová zabalená lednice a mrazicí box. Celá církev se velmi radovala z této kampaně, kampaň je dokonale zorganizovaná včetně logistiky zboží na místo v provincii a přepravu služebníků autobusy. Všichni se snažili účastnit také přímo na koordinaci různých činností.

logos-04-05-argentina-2.jpgPastor Claudio Freidzon sloužil v typickém latinskoamerickém temperamentu. Bohoslužba byla velmi interaktivní, lidé nadšeně tleskali a volali „Amen“ nebo „Sláva Bohu“. Lidé v Argentině jsou velmi nadšeni pro Pána a doslova hladoví po Boží přítomnosti a Jeho Slově. Duch Boží se mocně pohyboval sálem, často jsme se drželi za ruce v řadách a modlili se jeden za druhého a pastor vedl tyto modlitby s proklamací pod Boží mocí. Modlil se také za uzdravení a vysvobození z různých problémů a za finanční prosperitu.

Kázání bylo velmi povzbudivé, citoval např. verše z Izajáše 66,2 o velikosti Hospodina a Jeho zaslíbeních pro ty, kdo ho následují s pokorou a sebevydáním. Zároveň směřoval církev k osobnímu vztahu s Bohem, aby Duch Svatý mohl zcela proměnit charakter a životy lidí. Zmínil, že pokud Boha dáme na první místo v životech, On nejen naplní všechny naše potřeby, ale Boží záměr a naše sny a vize způsobem, jak si ani nedokážeme představit. Následovaly citace z listu Římanům 5 a výzva pro následování Ducha Svatého a Božího vedení. Na závěr dal pastor Claudio také výzvu k modlitbě přijetí Ježíše Krista do života a celá církev se modlila s nově obrácenými.

Po závěrečných chválách a slavnostním zakončení následovaly modlitby za osobní potřeby a množství pastorů sloužilo modlitbami. Následovala večerní bohoslužba mládeže a mladí lidé se hrnuli do sálu a zároveň davy směřovali ze sálu, jen díky skvělé organizaci uváděcího týmu má vše v sále řád a pořádek i přes takové množství lidí navštěvující Rey de Reyes. Pořizují se online záznamy obrazové i zvukové a nahrávají CD s živými chválami. Církev má také rádio a můžete ho poslouchat 24 hodin denně.

Církev má tři sobotní bohoslužby a pět nedělních, od úterý do pátku modlitební shromáždění, dále ve středu bohoslužbu a pořádá také speciální setkání pro muže a ženy nad 35 let ve středu, ve čtvrtek a v sobotu, setkání pro mladé lidi od 13 do 17 let, a od 18 do 35 let. V době každé bohoslužby je také služba dětem a v církvi je stálé telefonické poradenství. Církev má skupiny pro duchovní růst, kde se začleňují noví lidé pod vedoucím, náplní je krátké biblické vyučování, které obvykle probíhá v neformálním prostředí. Sbor také vede biblické kurzy pod názvem „Ovoce Ducha Svatého“ a další kurzy pro přípravu na pastorační nebo jinou službu v církvi. Pod církví Rey de Reyes je také střední škola v Buenos Aires.

Služba Pánu v této církvi je prostě „životní styl“, tak se stále šíří probuzení a Duch Svatý zde může mocně jednat, protože další a další lidé přichází se svými přáteli a známými a církev roste a ovlivňuje společnost také na regionální úrovni, evangelizační kampaně jsou podporovány místními úřady v Buenos Aires.

Velmi mě zaujala služba jednoho z mých přátel – Diega Meneghelliho, který koordinuje několik malých skupin uvnitř církve a stará se, aby lidé neodešli zpátky ke starému způsobu života a pokračovali v životě s Bohem, je takovým koordinátorem těchto malých skupin (tzv. služba „konsolidace“ s cílem začlenění se do církve).

logos-04-05-argentina-6.jpg

Na závěr bohoslužby jsem mu položila několik otázek:

Diego, když řekneme „služba konsolidace“, co znamená pro tebe osobně?

Služba konsolidace spočívá v přijetí nových lidí do místní církve, těch, kteří se znovuzrodili ve chvíli, kdy se modlili modlitbu víry, stejně jako těch, kteří to udělali před nějakým časem a potřebují oporu v Pánu. Přijetím rozumíme proces, který doprovází člověka během jeho prvních kroků s Pánem, aby se začlenil do skupiny, kde může duchovně růst.

Jak tě Bůh povolal do služby konsolidace?

Z důvodu potřeby mě v církvi požádali o dočasnou výpomoc, kterou jsem přijal, začal jsem sloužit a Pán mi ukázal, že toto je moje místo.

Jakým způsobem církev podporuje službu konsolidace? Jak často se scházejí vedoucí a jak funguje spolupráce?

Službu konsolidace mužů má na starosti starší církve, který deleguje vedoucí (kapitány) a ti mají na starosti skupiny služebníků, kteří slouží konsolidací. Každý, kdo slouží tímto způsobem, má možnost připravit seznam vyplněný osobními daty lidí, takže zůstává registr, který se hlídá, aby měl vedoucí v každém případě přehled. Je třeba, aby měl služebník s lidmi telefonický kontakt v následujících týdnech až do té chvíle, než se zařadí do skupiny pro duchovní růst. Jednou měsíčně se koná setkání všech služebníků, abychom se sdíleli a vyjasňovali si otázky a pak čteme společně Boží slovo, abychom se budovali. Stejně probíhá také služba konsolidace žen.

Moc ti děkuji, Diego, za krátký rozhovor, a přeji tobě i tvé rodině také za čtenáře časopisu Logos mnoho Božího požehnání.

Církev Rey de Reyes je pro mě velkým požehnáním v průběhu služebního pobytu v Buenos Aires. Jsem velmi vděčná Bohu nejen za to, že mě přivedl do Argentiny, a odhalil mi skvělý plán, jak aktivně přispět prací ve společnosti s potenciálem na trhu v oboru své produkce, ačkoliv ve složité ekonomické situaci, ale také se stát na nějaký čas v Jeho přítomnosti součástí „argentinského probuzení“.

A Bůh mi během tohoto období ukazuje, jak je velmi důležité hledat Jeho osobně v každé životní situaci a Jeho plány na každý den. A zároveň mi dává na srdce, jak velký význam má být aktivní v práci pro Boží dílo a zapojit se do služby v církvi – tam, kde nás Pán povolal, abychom budovali Boží království. Děkuji Pánu za Církev víry Milost v Ostravě, všechny sourozence v Kristu a našeho pastora Petra Kubu.

Ráda bych vás všechny povzbudila, abychom každý z nás pod vedením Božího Ducha toužili šířit probuzení v Čechách i na Slovensku, zasáhnout lidi svým životním postojem a šířením evangelia, budovat místní sbory, aby církev byla velká a slavná v našich městech v obou našich zemích.Súvisiace články

Moderní probuzení |Logos 8 / 2008 | Daniel Šobr |Z histórie
Probuzení v Íránu|Logos 9 / 2008 | Mojmír |Aktuálne
Argentínske prebudenie|Logos 10 / 2007 | Peter Minárik |Zo sveta
Století Ducha Svatého III.|Logos 10 / 2008 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Rozhovor s Alexandrem Peremotem|Logos 4 / 2017 | Redakcia |Rozhovor