Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Božia dobrota – základ viery

logos-02-2012-dobrota.jpg„Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v krajine živých, už by som bol dávno zahynul.“ (Žalm 27,13) Pred niekoľkými rokmi Duch Pánov prehovoril k môjmu srdcu a povedal:

„Káž o dobrote Božej a neboj sa výčitiek ľudí.“

Ako som začala pátrať, čo Biblia hovorí o Božej dobrote, zistila som, že je to téma, ktorá sa tiahne od Genezis po Zjavenie. Prečo si myslíš, že Biblia tak silno zdôrazňuje túto jednoduchú pravdu, že Boh je dobrý?

Lebo je to základ našej viery v Neho.

Čím viac poznáme Božiu dobrotu, tým viac Mu dôverujeme. Čím viac Mu dôverujeme, tým ľahšie je pre nás vložiť svoje životy do Jeho rúk. Iba keď vložíme svoje životy do Jeho rúk, iba vtedy Mu môžeme otvoriť cestu, aby nás zachránil, požehnal a pracoval cez nás, aby sa Jeho nádherná vôľa diala na zemi, tak ako sa deje v nebi.

Keď som začala na uzdravujúcich zhromaždeniach kázať o Božej dobrote, videla som viac zázrakov a uzdravení než predtým. Keď ľudia porozumeli Božej dobrote, zistili, že je ľahké Mu dôverovať. Táto dôvera im umožnila otvoriť srdcia pre Jeho uzdravujúcu moc. Keď uvideli zo Slova, že „zaľúbilo sa Otcovi dať im kráľovstvo“ (Lk 12,32) a že „Hospodin neodoprie blaha tým, čo chodia bez úhony“ (Žalm 84,12), uvedomili si, že Boh je za nich, a nie proti nim. Pravda im zasvietila v srdci, že On im nič netají. On neberie uzdravenie od nich preč. Práve naopak, pretože miluje robiť dobré, snaží sa im pomôcť. Keď to uvideli, mohli sa uvoľniť a vierou prijať, čo od Neho potrebovali.

Modlím sa, aby sa to isté stalo aj vám.

Pokiaľ neuvidíš ten fakt, že Boh je dobrý a môžeš Mu dôverovať ohľadom svojho života, tvoja viera nebude nikdy veľká, pretože vždy so strachom ustúpiš. Vždy si budeš myslieť: „Čo ak ku mne nepríde? Čo ak ma nepočuje? Čo ak ma požiada urobiť niečo, čo mi nejako ublíži?“

Avšak keď tvoje srdce uchopí Božiu dobrotu, budeš dôverovať, že On ťa nikdy nezraní, neopustí ani nesklame. Pokiaľ Ho budeš nasledovať, On tu vždy bude – bude ťa milovať, pomáhať ti a žehnať ťa.

Boh nie je zmätený

Tradičné náboženstvo núti ľudí myslieť si, že sa nemôžu spoľahnúť na dobrotu Božiu. Náboženstvo učilo, že jedného dňa by ťa Boh mohol urobiť chorým. Ďalší deň by ťa mohol urobiť chudobným.

Ale to protirečí písanému Slovu Božiemu. Boh nemá zmätok ohľadom dobra a zla. On pozná definíciu požehnania a kliatby a Jeho definícia je taká istá ako naša. (Pretože my máme tú našu od Neho).

Biblia silno zdôrazňuje jednoduchú pravdu, že Boh je dobrý

V Deuteronómiu 28 si môžeš prečítať požehnania a kliatby, ako ich On opísal národu Izrael. Sumarizuje požehnanie vo veršoch 11-13: „Hospodin ti dá nadbytok dobrého, plodu tvojho života, plodu tvojich zvierat a plodín tvojej pôdy v krajine, ktorú Hospodin prísahou tvojim otcom zasľúbil dať tebe. Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu, nebesá, aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ty však si nebudeš požičiavať. Hospodin ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš len hore a nebudeš dolu, ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem zachovávať a plniť.“

Očividne Boh prišiel na to, čo je pre nás dobré. Vie, že ak zasadíme plodiny, je dobré mať veľkú žatvu. Vie, že ak máme hospodársky dobytok, je dobré, ak sa množí. Vie, že je dobré pre naše deti, aby boli požehnané a my aby sme boli fyzicky zdraví a úplne v poriadku.

Na druhej strane vie, že je pre nás zlé, ak sme chorí, chudobní, vystrašení a utláčaní. V skutočnosti hebrejské slovo šalom, ktoré Pán tak často používa, aby požehnal svoj ľud, znamená mať vo svojom živote celistvosť – v duchu, duši a v tele. To znamená, že ti nič nechýba, nič nie je pokazené. Boh vie, že takto by veci mali byť. On to i takto chce – nielen pre niekoľko z Jeho ľudí, ale pre každého z nich. Ako hovorí Žalm 145,9: „... Hospodin je dobrotivý voči všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie.“

Kľúč Dávidovej odvahy

Keď myslím na niekoho v Biblii, kto ozaj rozumel dobrote Božej, vždy mi príde na myseľ Dávid. Boh ho volá mužom podľa Jeho vlastného srdca (1Sam 13,14; Sk 13,22). Ako mladý pastier sa staral o stádo na vrchoch Izraela, Dávid mal spločenstvo s Bohom a spoznal Jeho prirodzenosť. Vedel, že je milujúci Boh. Vedel, že je dobrý, láskavý a trpezlivý. Dávid vedel, že sa Boh o neho postará, zaopatrí ho a vyslobodí z nebezpečenstva.

Z tohto zjavenia Dávid napísal Žalm 23. Ó, aký vhľad nám to dáva ohľadom Božej dobroty! Možno si to nábožensky citoval celé roky. Možno si si myslel, že sa to vzťahuje na starostlivosť, ktorú nám Boh dá v nebi. Ale tento žalm zjavuje, čo Boh chce pre nás urobiť tu na zemi – v „údolí tieňov smrti“, kde musíme jednať s naším nepriateľom, diablom.

Keď budeš mať tieto veci v mysli, čítaj Žalm 23 a nech hovorí k tvojmu srdcu novým spôsobom o dobrote a milujúcej starostlivosti, ktorú ti Boh chce dať.

Čím hlbšie chápeš pravdu týchto slov, tým skôr budeš dôverovať Bohu v každodenných okolnostiach života. Tvoja dôvera v Neho ťa urobí smelým, kým iní budú ustráchaní.

Toto sa stalo Dávidovi. Zjavenie zo Žalmu 23 ho naplnilo dôverou v Boha. Stal sa smelým a odvážnym v nebezpečných situáciách. Keď lev napadol ovce jeho stáda, Dávid neutiekol. Sám ho chytil za hrivu a zabil ho. Keď sa priblížil medveď, Dávid ho tiež zabil. Neskôr, keď sa každý v Izraeli bál obra Goliáša, jedine Dávid bol dosť odvážny na to, aby s ním bojoval. Čo stálo za touto veľkou odvahou?

Dávid to odhalil v 1Sam 17,37; keď povedal: „Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci medveďa a z moci leva, on ma vytrhne i z ruky tohto Filištínca.“

Dávid nielenže poznal Božiu dobrotu, on ju aj videl fungovať vo svojom živote. Videl víťazstvá, ktoré Božia dobrota pre neho získala a len premýšľanie nad nimi ho robilo smelým.

Ty a ja môžeme byť takí istí. Čím viac chápeme dobrotu Božiu a čím viac vidíme tú dobrotu pôsobiť v našich životoch, tým viac víťazstiev si budeme pamätať. Čím viac víťazstiev si pamätáme, tým ťažšie je pre diabla, aby nás nahovoril vpustiť ho do nášho života.

Budeme si pamätať víťazstvo nad levom a medveďom v našom živote a pomyslíme si: „Boh mi dal to víťazstvo. Ani teraz ma nenechá v úzkych!“

Pozri, čo Pán učinil!

Za uplynulých 35 rokov som nad týmto veľakrát premýšľala. Keď som sa prvýkrát dozvedela o Božej dobrote, môj život bol vo veľkom trápení. Často som uvažovala: „Čo by so mnou bolo, keby som neverila, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich?“

Možno by som teraz ani nežila. Určite by som si neužívala požehnania, ktoré si užívam teraz. Počas rokov, tak ako sme ja a Ken naďalej dôverovali Bohu v našom živote, videli sme dôkaz Jeho dobroty, ako stále narastá, až kým nás to totálne nezaplavilo.

Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?

Čím viac spoznávam dobrotu Pánovu, tým viac verím, že Boh chce, aby sme Mu všetci odovzdali svoje životy, tak aby mohol štedro, bez obmedzenia vyliať na nás svoje požehnanie. Chce, aby sme všetci boli takí požehnaní, že kdekoľvek sa pozrieme, uvidíme dobrotu Božiu. Zakaždým, keď auto zatiahneme k nášmu domu, povieme: „Pozri, čo Pán urobil.“ Zakaždým, keď nasadneme do nášho auta a otočíme kľúčom, povieme: „Vďaka Ti, Pane, za toto dobré auto!“

Božou túžbou pre nás je, aby sme sa tak dobre cítili, že keď ráno vstaneme, nebudeme môcť nič urobiť, iba byť vďační za zdravé telo, ktoré dobre funguje a cíti sa tak dobre!

Vždy, keď sa pozrieme na naše deti a vidíme pokoj, ktorý si užívajú, chválime Pána. Božou túžbou je, aby sme zakúšali Jeho dobrotu, ktorýmkoľvek smerom sa otočíme!

Všimni si, povedala som „my“, nie iba ja. Nielen môj muž Kenneth. Boh chce požehnať aj teba – v každej oblasti tvojho života. Chce ťa požehnať duchovne. Chce ťa požehnať fyzicky. Chce ťa požehnať v tvojich financiách, v tvojich vzťahoch a v tvojej kariére. Chce ti dať túžby tvojho srdca.

Viem, že to znie príliš dobre, aby to bola pravda, ale nie je to prekvapujúce. Ak o tom premýšľaš, sám Ježiš sa zdá byť príliš dobrý, aby to bola pravda. Fakt, že Boh Ho poslal, aby zaplatil cenu za všetky naše hriechy, fakt, že zomrel, aby sme my mohli žiť jednoduchou vierou v Neho, to znie príliš dobre na to, aby to mohla byť pravda. Ale aj tak je to pravda. A Rim 8,32 hovorí: „Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?“

Kde budeš o rok?

Ak si ešte stále tak nejako skeptický, dovoľ, aby som ti položila otázku. Kde budeš v tomto čase o rok, ak nezačneš veriť, že uvidíš dobrodenia Pánove v krajine žijúcich?

Budeš presne tam, kde si teraz. Veci v tvojom živote nebudú lepšie. Vlastne, pravdepodobne budú horšie, lebo diabol ešte stále nebude brzdený vo svojej práci zabíjať, kradnúť a ničiť.

Ale ak zistíš, čo hovorí Biblia o Božej dobrote a odvážiš sa tomu veriť, veci sa nádherným spôsobom začnú meniť. Tvoj život sa začne okamžite zlepšovať. O rok nielenže uvidíš túto dobrotu na stránkach svojej Biblie, uvidíš ju aj okolo seba, v tvojom každodennom živote.

To ja nazývam životom.

Preklad: Mária Kupčiová
Zdroj: InternetSúvisiace články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie
Božia vôľa|Logos 11 / 2014 | Jaroslav Kříž |Téma
Boh je Bohom rastu|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Meno Božie|Logos 1 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma