Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Christliche Mission Freiamt

Počas svojho dvojmesačného pracovného pobytu vo Švajčiarsku som mala možnosť navštevovať zbor Christliche Mission Freiamt...

Počas svojho dvojmesačného pracovného pobytu vo Švajčiarsku som mala možnosť navštevovať zbor Christliche Mission Freiamt v mestečku Muri, vzdialenom asi 20 km od Zurichu.

Zbor je vedený manželmi Wernerom a Ilonou Bruderer. Tento manželský pár má spolu päť, už dospelých, detí. Najstarší syn a tri dcéry už majú vlastné rodiny a žijú v rôznych kútoch sveta (USA, Nemecko, Austrália a Švajčiarsko). Najmladší syn, Timotheus (24), žije rovnako, ako jeho rodičia, v rodnom meste Muri a je veľmi vitálnou súčasťou tohto zboru. Popritom, že slúži vo chválach hrou na bicie a stará sa o zvukovú stránku, má na starosti aj administratívnu časť zboru a všetko, čo je s tým spojené.

Pri prvej návšteve zboru ma veľmi príjemne prekvapilo milé privítanie viacerých sestier, ktoré za mnou prišli ešte počas chvál a predstavili sa mi. V tom čase hrali vo chválach: Timotheus na bicie, Caroline, ktorá hrá na flaute a spieva, a ďalšia sestra hrala na klavír. Caroline a Timotheus mi počas kázne tlmočili do angličtiny. Kázeň bola vo švajčiarskej nemčine a nakoľko mám základy nemeckého jazyka, pri ďalšej návšteve zboru som mala snahu porozumieť aj bez prekladu, avšak ako sa ukázalo, bolo lepšie prijať službu týchto súrodencov v Kristovi, ako sa snažiť riešiť to svojimi vlastnými schopnosťami, pretože so svojou znalosťou nemeckého jazyka mi veľká časť kázaného slova unikla, čo bola zbytočná škoda, takže neskôr som dokázala lepšie prijať a oceniť tlmočnícku službu, ktorú mi tak ochotne poskytli.

Počas svojho pobytu v tamojšom prostredí som mala možnosť stretnúť sa aj s dcérou manželského páru, Joy (30), ktorá bola v tom čase aj so svojou rodinou na návšteve v rodnej krajine. Joy žije spolu so svojím manželom, Joshuom, a tromi deťmi v austrálskom Sydney, a tak svoju rodinu, žijúcu vo Švajčiarsku, stretáva pomerne zriedkavo. Táto sestra počas svojho niekoľkotýždňového pobytu v Muri svojou hrou na klavír a nádherným spevom prispela k tomu, aby boli chvály a uctievanie v tomto zbore také, aké boli, čiže skvelé! Na jednom zhromaždení predviedla spolu so svojimi dvomi synmi Timothy (6) a Micah (8) nádhernú chválu, ktorú sama skomponovala, pričom svoje deti viedla hrou na klavír a spevom, jej starší (veľmi talentovaný) syn hral na bicie a mladší spieval. Bolo nádherné vidieť túto ženu – matku, ktorá svoje deti vedie k uctievaniu a podporuje tak rozvoj talentov, ktoré Boh do nich vložil. Nemožno opomenúť ani pastorovu manželku, Ilonu, ktorá popritom, že pravidelne slúži zboru kázaným Božím slovom, spieva a vedie chváliaci tím.

Švajčiarsko je známe svojou protestantskou tradíciou, ktorá tu pretrváva ešte od čias reformátorov, ako H. Zwingli a J. Kalvín. V dnešnej dobe sa približne 42% obyvateľstva hlási ku katolicizmu a 35% tvoria protestanti (reformovaní evanjelici), avšak súčasné štatistiky ukazujú, že pre mnohých tzv. veriacich sa otázka viery stáva čoraz menej dôležitou. S príchodom prisťahovalcov získali vo Švajčiarsku zastúpenie aj iné náboženstvá, asi 4,3% tvoria moslimovia, 1,8% pravoslávni a asi 1,9% rôzne protestantské denominácie, do ktorých spadajú aj letnično-charizmatické zbory.

Pre priblíženie práce zboru Christliche Mission Freiamt čitateľom Logosu, som pastorovi Wernerovi a jeho manželke Ilone položila niekoľko otázok:

Mohli by ste nám povedať niečo o zbore „Christliche Mission Freiamt“, ktorého ste pastormi?

Werner a Ilona: Tento zbor začal fungovať na základe Božieho vedenia na začiatku 90-tych rokov a na jeho počiatku stála skupina ľudí, ktorá sa zaoberala biblickým štúdiom a službou deťom v našom regióne. V tom čase nebola v našom meste iná cirkev okrem tradičnej katolíckej a reformovanej. Prešli sme si mnohými neľahkými úlohami, ale naučili sme sa nevzdávať. Videli sme mnoho zachránených, premenených a naplnených životov, po tom, ako ľudia našli Božie povolanie pre svoje životy a boli zasadení do Božieho plánu.

Spomínali ste mi, že v 80-tych rokoch ste strávili päť rokov v Keni, v Afrike a dodnes tam máte misijnú skupinu, ktorú podporujete a pravidelne navštevujete. Máte nejaký špeciálny vzťah k africkému kontinentu, alebo aký bol dôvod toho, že ste tam začali svoju misijnú činnosť?

Werner a Ilona: Afrika je pre nás veľmi jedinečným miestom. Pôvodné Božie povolanie pre nás oboch sa týka práve ľudí z tohto kontinentu.

Werner: Počas dvoch rokov, kedy som žil a pracoval v Juhoafrickej republike, som jasne vnímal vo svojom srdci, že Božia vôľa je, aby som sa stal misionárom v niektorej z afrických krajín. Keď som sa vrátil do Švajčiarska, v mládežníckej modlitebnej skupine som spoznal svoju budúcu manželku, Ilonu, ktorá už v tom čase bola pripravená odísť na misiu do Afriky.

Ilona: Keď sa pozriem naspäť, som nesmierne vďačná Bohu za to, ako úžasne naplánoval môj život. Bola som 24-ročnou kresťankou s charizmatickým pozadím, žila som v Budapešti a mala som nesmiernu túžbu slúžiť svojmu Pánovi, Ježišovi, celým svojím srdcom. Skrze niekoľko pozoruhodných udalostí a Božích spojení som bola pozvaná do Švajčiarska, netušiac, akú dlhú dobu neuvidím svoju rodnú krajinu. Jeden večer som prijala veľmi jasné povolanie od Pána, aby som sa pripravila na africké misijné pole. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale vedela som, že Pán má iba ten najlepší plán s mojím životom a ja Ho chcem nasledovať. Stala som sa politickým utečencom a začala som sa pripravovať na misiu. Máme veľa úžasných spomienok na to, ako nás Boh viedol. Stojí za to, úplne sa Mu odovzdať a dôverovať Mu za každých okolností. Werner a ja sme najskôr krátko žili v Addis Abebe (Etiópia) a neskôr sme viac ako päť rokov slúžili v Keni, kde sa narodili tri z našich piatich detí. Pracovali sme na biblickej škole v Nairobi a taktiež sme spolupracovali s pastormi z vidieckych zborov v okolí mesta Kitale. Pán nás ochraňoval (počas etiópskej občianskej vojny a vojenského prevratu v Nairobi) a nadprirodzene sa o nás staral. Zažili sme veľa úžasných vecí a naučili sme sa milovať vzácnych ľudí tejto veľmi jedinečnej krajiny. Po návrate do Švajčiarska sme udržiavali kontakt s lokálnymi pastormi a ostatnými misionármi a priateľmi a neskôr sme ich začali pravidelne navštevovať spolu s kresťanmi zo Švajčiarska. Teraz tam žije jeden švajčiarsky manželský pár, ktorý bol vyslaný na misiu z nášho zboru do mesta Kitale. Každý rok poriadame jednu, alebo dve misijné výpravy do Afriky.

Werner: Mohlo by vás zaujímať, že práve v Nairobi sme v roku 1982 zažili prvú evanjelizačnú kampaň brata Reinharda Bonnkeho. Len (!) desať tisíc ľudí sa zhromaždilo v Uhuru Parku v Nairobi a počuli tak evanjelium a boli dotknutí spasiteľskou a uzdravujúcou Božou mocou. O šesť rokov neskôr sa na tom istom mieste poriadala obrovská evanjelizačná kampaň, ktorej sa zúčastnilo pol milióna ľudí a bol tam dokonca aj prezident so svojím kabinetom. Rádio a televízna stanica v Keni vysielali tieto stretnutia a mnohí ľudia tak počuli evanjelium Ježiša Krista.

Žijete vo Švajčiarsku a ty, Ilona, si sa narodila a vyrástla v Maďarsku, takže poznáte atmosféru západnej, aj východnej (strednej) Európy. Aké sú podľa vás najväčšie prekážky, ktoré bránia prebudeniu v Európe?

Werner a Ilona: Duchovné pozadie vo východnej a západnej Európe sú veľmi odlišné. Zatiaľ čo na ostatných kontinentoch môžeme vidieť obrovský Boží pohyb a rôzne vlny prebudenia, zdá sa, že Európa sa prebúdza ako posledná. Veríme, že to príde vo veľkej miere do celej Európy, keďže stále viac a viac kresťanov sa zaviazane modlí. V našom zbore máme veľmi priaznivý postoj k Prebudeniu. Vidíme niektoré prekážky, ale necítime sa byť úplne kompetentní posudzovať celú situáciu. Vyučujeme o životnom štýle bez kompromisov s hriechom, o nasledovaní Pána Ježiša s nerozdvojeným srdcom, o tom, že je potrebné byť otvorený voči zmenám, ktoré v nás chce Duch Svätý vypôsobiť a o tom, že je potrebné postaviť Božie slovo ako pevný základ a štandard pre každú oblasť svojho života.

Ilona a Wener Bruderer

Ilona, si manželkou pastora tohto zboru, matkou piatich, už dospelých, detí a starou mamou piatich vnúčat. Čo považuješ za najväčší úspech vo svojom živote?

Ilona: Keď hovorím o úspechu, vždy vzdávam chválu Bohu, pretože len vďaka Jeho milosti a pomocou Jeho Ducha som videla ovocie svojho života. Neviem posúdiť, čo je najväčším úspechom. Ale čo je zjavné a spôsobuje nám úžasnú radosť, sú životy našich detí. Všetky milujú a spolu so svojimi manželskými partnermi a deťmi slúžia živému Bohu. Hoci viaceré z nich žijú ďaleko od nás, sme šťastná a vďačná rodina, spojená v Duchu a v srdci a máme tak blízko jeden k druhému.

Mohli by ste nám povedať niečo o vašej službe na Slovensku?

Werner a Ilona: Začalo to dvomi mužmi zo Slovenska, ktorí prišli do Švajčiarska žobrať. Jeden z nich bol pozvaný k nám do zboru a bol spasený, druhý bol dotknutý Bohom, keď sa s ním náš syn, Timotheus, rozprával na ulici. Keď sme navštívili tohto muža a jeho rodinu vo Fiľakove, všetci odovzdali svoj život Ježišovi. Čoskoro našli miestny zbor, ktorý je jedným zo zborov Viery (Hit Gyülekezete) v Maďarsku. Takže, keď ideme, ako hosťujúci služobníci, na misijný výjazd do prevažne maďarskej dediny, spolupracujeme s kresťanmi z mesta Salgótarján.

Vášho najmladšieho syna, Timothea, som prvýkrát stretla pred rokom na mládežníckej kresťanskej konferencii, organizovanej maďarskými zbormi Hit Gyülekezete, na Balatone. Udržiavate kontakt so zbormi v Maďarsku?

Werner a Ilona: Budapeštiansky zbor, Hit Gyülekezete, je pre nás veľmi vzácny. Máme tam priateľov a vždy, keď ideme na Slovensko, navštívime zhromaždenie v Budapešti. Títo kresťania sú pre nás veľkým požehnaním a úžasným príkladom pre všetkých kresťanov, máme veľmi radi ich vyučovanie a vážime si ich nekompromisné odovzdanie sa veľkým Božím cieľom. Ako už bolo spomenuté, radi navštevujeme zbor v Salgótarjáne, tamojší kresťania sú pre nás taktiež veľkou inšpiráciou.

Máte nejaký odkaz, alebo povzbudenie pre kresťanov na Slovensku?

Werner a Ilona: Tak, ako každému kresťanovi, aj kresťanom na Slovensku by sme radi povedali, že milovať a verne slúžiť Pánovi celým svojím srdcom je tým najdôležitejším a najhodnotnejším cieľom v tomto živote. On je hoden toho, aby sme Ho milovali a uctievali a je verný naproti tým, ktorí veria Jeho slovu a nasledujú Ho. V 2. Paralipomenon 16,9 je napísané: „Lebo oči Hospodinove chodia sem a tam po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu.“

Ďakujem vám za váš čas a rozhovor! ShalomSúvisiace články

The Harvest of Grace – mission is possible!|Logos 1 / 2021 | Michal Belko|Predstavujeme
Gangsteři napadli křesťanského vydavatele|Logos 1 / 2007 | Anna Křížová |Zo sveta
Najväčšie prebudenie v histórii|Logos 4 / 2012 | Redakcia |Zo sveta
Století Ducha Svatého|Logos 4 / 2008 | Vinson Synan|Vyučovanie
Moravští bratři II.|Logos 12 / 2009 | Martin Mazúch |Z histórie