Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Daniel Kolenda v Banskej Bystrici

Letmý dotyk atmosféry veľkých afrických evanjelizácií

logos-09-2016-kolenda.jpg

Učeník, spolupracovník, pokračovateľ a nástupca jedného z najväčších a najefektívnejších evanjelistov modernej doby a zakladateľa misijnej organizácie Kristus pre všetky národy (CfAN) Reinharda Bonnkeho, mladý muž menom Daniel Kolenda, bol hlavným rečníkom na konferencii Kresťanského spoločenstva Milosť v Banskej Bystrici.

Júlová konferencia bola v mnohom iná ako tie ostatné. Do Banskej Bystrice mal zavítať, bez zveličenia povedané, služobník svetového formátu. Niekoľko mesiacov vopred prebiehali konzultácie a príprava akcie s CfAN. S vedomím predpokladanej rekordnej účasti sme rozmýšľali nad tým, ako do športovej haly dostať čo možno najväčšie množstvo stoličiek a pripravovali sme premietanie na parkovisku pred halou pre tých, ktorí sa už dovnútra nezmestia. Prvýkrát v dejinách konferencií sme pripravili aj isté bezpečnostné opatrenia, a to náhodné kontroly pri vstupe s použitím príručného detektora kovov, a museli sme tiež zmeniť zabehnutý systém parkovania pri hale.

Keď nastal „deň D“, všetky obavy usporiadateľov z možného kolapsu organizácie boli rýchlo rozptýlené. Hoci sa do športovej haly na Štiavničkách natlačilo asi najväčšie množstvo ľudí v jej dejinách, nenastali vážnejšie problémy. Dokonca sa dá povedať, že prišlo presne také množstvo ľudí, ktoré bolo organizačne zvládnuteľné. Usporiadatelia boli na svojich miestach, hala bola celkom naplnená, a tí, čo sa už do nej nezmestili, sedeli vonku pred veľkoplošnou obrazovkou a naživo sledovali to, čo sa dialo v hale.

logos-09-2016-kolenda-4.jpg

Dovoľ Pánovi milovať ťa

Na doobedňajšom zhromaždení hala doslova pulzovala, a to nie iba rytmom chvál, ale tiež nadšením z očakávania vzácneho hosťa. Zloženie auditória bolo medzinárodné. Okrem tradičných účastníkov z Českej a Slovenskej republiky pricestovala tiež početná skupina z krajiny našich južných susedov, pre ktorú bol pripravený simultánny preklad kázní do maďarčiny. Vítanými hosťami konferencie boli tiež zástupcovia Apoštolskej cirkvi na Slovensku na čele s emeritným biskupom Jánom Lachom, ktorý sa zúčastnil konferencie spolu so skupinou pastorov a vedúcich.

Daniel dorazil do haly tesne pred začiatkom kázne. Krátko nato vystúpil na pódium a ujal sa slova. Sám svoj odkaz označil za spontánny, taký, ktorý ešte nikdy na žiadnom mieste nekázal a účastníci konferencie si tak mohli vypočuť čerstvé posolstvo z neba. Prečítal pasáž z 13. kapitoly evanjelia podľa Jána, kde Pán umýva nohy svojim učeníkom. Písmo hovorí, že Ježiš miloval svojich učeníkov „až do konca“, tzn. tým najdokonalejším spôsobom. Toto je skutočnosť, ktorej si musí byť vedomý každý Kristov učeník aj dnes. Kresťanstvo sa začína a končí láskou, nie je to žiadna sústava náboženských rituálov, je to láska. Aj v Starej zmluve mali Izraeliti prikázané milovať Boha, no ozajstná láska nefunguje na príkaz. My milujeme Boha, pretože On prvý miloval nás a z našej lásky k Bohu pochádza všetko dobré, čo robíme. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Boh nás nikdy nebude a nemôže milovať viac ako práve teraz. Potrebujeme byť oslobodení od náboženského výkonu a jednoducho dovoliť Pánovi, aby nás miloval. Boh nás nemiluje preto, čo sme urobili alebo neurobili, miluje nás preto, že nás miluje.

Apoštol Ján videl seba samého ako „učeníka, ktorého Pán miloval“, a preto nemusel s nikým súperiť. Vedel, že vždy môže spočinúť na Ježišovej hrudi. To, že nás Pán miluje, je tá najúžasnejšia vec. Pán prijal postavenie sluhu (otroka) a robil tú najšpinavšiu prácu – umývanie nôh. Boh si doslova kľakol pred hriešnikmi. Peter to najskôr odmieta, ale Ježiš vraví, že je to jediný spôsob, ako môže mať s Ním podiel. Aj my potrebujeme, aby nás Pán osobne umyl. Peter mal tú výhodu, že vždy všetko robil naplno. Keď mu Pán vysvetlil, že je nutné, aby mu umyl nohy, chcel, aby ho umyl celého. Toto je sympatická vlastnosť. Nikdy sa totiž nestane, že by sme raz Pánovi povedali, že sme mu priveľa slúžili. Hoci sme spasení a dokonale očistení od hriechov, stále žijeme v tomto svete a potrebujeme mať neprestajne umývané nohy. Je dôležité, aby sme Pánovi dovolili stále nám prejavovať lásku a umývať nám nohy. To je základ kresťanského života.

Svoju veľmi pôsobivú kázeň Daniel zakončil výzvou k obráteniu, na ktorú reagoval početný dav hostí, ktorí zaplnili priestor pred pódiom. Pomazanie evanjelistu sa tak v plnosti prejavilo a Štiavničky zažili veľkú radosť cirkvi z množstva spasených, ktorí organizátorom odovzdali svoje kontakty, aby sme s nimi mohli následne pracovať v jednotlivých miestnych zboroch. V priebehu obedňajšej prestávky boli už tradičné krsty novoobrátených.

Jednoznačné a rozhodné nasledovanie

Na večernom zhromaždení Daniel Kolenda otvoril 9. kapitolu Lukáša a rozprával o troch jednotlivcoch, ktorí sa Ježišovi vyhovárali, prečo Ho nemôžu nasledovať. Hovoril o tom, že nasledovanie Krista má svoju cenu. Spasenie je síce zadarmo, ale nasledovanie Ježiša nás bude stáť všetko. Čo sa týka učeníctva, neexistuje žiadne vyjednávanie, môžeme iba prijať podmienky, ktoré nám Pán kladie. Keď chceme Pána nasledovať, neexistuje ani žiadne odkladanie (prokrastinácia). Mladý muž, ktorý chcel Ježiša nasledovať, žiadal o dovolenie počkať, kým zomrie jeho otec, s tým, že až po jeho pohrebe bude nasledovať Pána. No a do tretice, pre učeníka neexistuje váhanie, musí byť celkom rozhodný, podobne ako Šimon s Ondrejom a Jakub s Jánom, ktorí opustili rodinnú rybársku firmu, zanechali siete a išli za Ježišom.

Po tomto radikálnom posolstve opäť nasledovala výzva k obráteniu, na ktorú aj večer reagovalo množstvo ľudí. Po tom, ako ich Daniel viedol v modlitbe spasenia, vyzval prítomných, aby sa s vierou modlili za každého, kto v sále potreboval uzdravenie. Ubezpečoval veriacich, že všetci máme k dispozícii rovnakú moc ako on. Viacerí ľudia prišli dosvedčiť, že naozaj prijali svoje uzdravenie.

Keď sa Štiavničkami niesli Kolendove slová plné viery a naliehavosti, bolo veľmi ťažké ubrániť sa pocitu, že vnímame rovnakého ducha a rovnakú Božiu silu, aká je prítomná na veľkých evanjelizáciách v Afrike. Toto pomazanie na konferencii zostalo až do nedeľného zhromaždenia, na ktorom už slúžil pastor Jaroslav Kříž, ale Božia prítomnosť sa prejavovala rovnako intenzívne ako počas sobotných stretnutí. Táto konferencia nepochybne predstavovala veľkú žatvu duší a povzbudenie pre cirkev, na Danielovi Kolendovi bolo vidno, že sme boli povzbudením aj my preňho.

Záznamy konferenčných zhromaždení si môžete pozrieť na www.milost.tv

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

logos-09-2016-kolenda-3.jpg

Profil evanjelistu

Daniel Kolenda je moderný misionár a evanjelista, ktorý počas svojej služby viedol ku Kristovi viac ako 17 miliónov ľudí prostredníctvom masívnych evanjelizačných kampaní pod holým nebom v tých najvzdialenejších a najnebezpečnejších lokalitách na Zemi. Daniel je nasledovníkom a pokračovateľom služby svetoznámeho evanjelistu Reinharda Bonnkeho a v súčasnosti je prezidentom misijnej organizácie Kristus pre všetky národy (Christ for All Nations, CfAN), ktorá usporiadala jedny z najväčších evanjelizačných podujatí v dejinách, vydala viac ako 190 miliónov kníh v 104 rôznych jazykoch a má svoje kancelárie v 10 krajinách po celom svete. Daniel tiež býva hosťom mnohých medzinárodne vysielaných televíznych programov.

Daniel je veľmi obdarovaný služobník, pochádza z piatej generácie kazateľov, ktorých služba sa vyznačovala mocným evanjelizačným pomazaním a neuveriteľnými zázrakmi podľa vzoru Ježiša Krista: kázanie, vyučovanie a uzdravovanie. Pri jeho službe slepí ľudia opäť vidia, chromí chodia, malomocní sú očisťovaní a hluchí počujú – dokonca videl aj vzkriesenie z mŕtvych – ale čo je najdôležitejšie, chudobným je kázané evanjelium. Práve tento jednoznačný dôraz na evanjelium je tým, čo robí službu Daniela Kolendu a organizáciu Kristus pre všetky národy takou jedinečnou.

Daniel je absolventom Southeastern University v Lakelandu na Floride a Brownsville Revival School of Ministry v Pensacole na Floride, ale jeho najväčšia kvalifikácia pochádza z obdobia, kedy mohol roky slúžiť po boku svojho mentora a duchovného otca Reinharda Bonnkeho. Ako bývalý pastor a zakladateľ zborov, Daniel pociťuje neúnavný záväzok a hlbokú oddanosť cirkvi. Viac ako polovicu nákladov na každú evanjelizačnú kampaň venuje následnej službe, aby sa každý novoobrátený človek mohol stať odvážnym učeníkom Kristovým, plným Ducha Svätého a viery a členom miestneho kresťanského zboru.

Spolu s manželkou Rebekou a deťmi Elijahom, Gloriou a Londonom bývajú v okolí mesta Orlando v USA.

Zdroj: CfANSúvisiace články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Denis Lacho v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2016 | Yasmin Muchová|Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdalėna Mináriková|Zo života cirkvi
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2015 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž