Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Dokonalý, svätý

Jack Hayford vysvetľuje, čo v skutočnosti svätosť je a prečo Bohu na nej tak záleží

logos-01-2012-dokonaly.jpg

Slovo svätý je tak často používané kresťanmi, že by sa zdalo, že sa vieme zhodnúť na jednotnom porozumení jeho významu. Čítame naše „Sväté“ Biblie. Prijímame „Svätú“ večeru Pánovu. Spievame pieseň „Svätý, Svätý, Svätý a uznávame „Svätého“ Ducha, tretiu osobu Božej trojice. Rozumieme tomu, že to slovo vo všeobecnosti znamená „božský“ alebo „Boží“.

Ale keď kresťania začnú diskutovať o svätosti, odhalia široké spektrum významu toho slova.

Čo si myslíš ty, že to znamená? Čo slovo svätý (alebo posvätený, svätosť) predstavuje pre teba? Slovo v určitých obmenách – svätý, svätosť, posvätený sa objavuje 700-krát v anglickej Biblii. Je to určite dôležité slovo. Priemerný veriaci sa zrejme cíti ohrozený myšlienkou svätosti. Má tendenciu vidieť to ako niečo nedosiahnuteľné, vyžadujúce taký životný štandard, ktorý siaha ďaleko za jeho možnosti. Veriaci sú náchylní definovať svätosť viac ako „pocit“ než ako fakt a vyjadrujú ten pocit ako „Ach to je nad moje schopnosti (ale určite sa pokúsim urobiť svoje najlepšie!)“.

Duch Svätý si praje doviesť každého z nás k dokonalej osobnosti. Táto praktická činnosť, naše partnerstvo s Ním, keď On prichádza, aby nám pomohol, nás robí úplnými, resp. svätými. To je to, čo v skutočnosti „svätosť“ znamená – úplnosť alebo dokonalosť. To, k čomu Duch Svätý smeruje je, aby priniesol celý, dokonalý Ježišov život do celej našej osobnosti tak, aby celá, dokonalá Božia láska mohla byť prenesená do celého sveta.

Slovo svätý (angl. holy) je odvodené od stredovekého anglického slova „hal“. Je to slovo z 11. storočia, ktoré je koreňom súčasných slov ako zdravý, svätý, úplný. Svätosť je očividne viac, než len ezoterický duchovný atribút a zasahuje ďalej, než len do neviditeľného sveta. Svätosť zahrňuje úplnosť ľudskej bytosti. Keď sa ťa Duch Svätý dotýka až do vnútra tvojej bytosti....

- tvoj duch môže byť oživený k životu v Bohu (posvätený)
- tvoja duša môže byť obnovená v mysli a v emóciách (úplne, dokonale)
- tvoje fyzické telo, zvyky a životné podmienky sa môžu dostať do poriadku, do zdravého stavu (zdravé).

Nevyzerá teraz svätosť ako vytúžený cieľ, dokonca ako prakticky dosiahnuteľná realita? Boh nás chce učiniť svätými tak, ako je On Svätý.

Keďže obidva termíny svätosť a posvätenie boli udusené náboženskou hantírkou, musíme odkryť pravdu o svätosti, ak je svätosť Božím cieľom pre nás. Ak plné posvätenie je niečo, čo by si každý z nás mal túžobne priať a ak ty a ja nie sme hladní a smädní po niečom, čomu nerozumieme alebo čoho sa obávame, alebo máme o tom zdeformované predstavy, potom je potrebné, aby sme ešte viac preskúmali skutočný význam slova svätý.

V 1. liste Tesaloničanom 5,23 sa Pavol modlí za veriacich v Tesalonike: „A On sám Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený, i duša, i telo bezúhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.“ Jeho slová zjavujú tri aspekty posvätenia alebo svätosti, čo je to isté ako plné obnovenie všetkých troch častí ľudskej bytosti (duch, duša a telo).

1. Svätosť / posvätenie je teraz.

2. Svätosť / posvätenie je niečo, čo bude v tebe robiť samotný Boh.

3. Svätosť / posvätenie zahrňuje tvoj pokoj, úplnosť a celistvosť (dokonalosť).

V skratke, Boh je pripravený urobiť všetko, aby ťa mohol učiniť totálne celistvým a môže začať už dnes! Pavlova modlitba nám dáva ohromné zasľúbenie: „Boh pokoja nech vás ráči celých posvätiť.“ Základnou myšlienkou slova eirene (pokoj) je jednota oddelených častí bytosti, spojená dohromady. Toto je nádherné zasľúbenie, relevantné pre naše vlastné zlomené srdcia.

Svätý ako je On Svätý

Fráza „buďte svätí ako je On Svätý“ má ďaleko od zakazujúceho zvolania alebo nedosiahnuteľného cieľa, dáva nám aspoň zábleskom nazrieť do Otcovho srdca a Jeho priania pre nás. Najprv je to použité v knihe Leviticus: „Lebo ja som Hospodin, váš Boh, a preto sa posvätíte a budete svätí, lebo ja som Svätý.“ (Lev. 11,44). Znovu je to použité v Ježišových slovách v Evanjeliu Matúša 5,48: „Vy teda buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.“ Máme pred sebou dva záznamy v Starom a Novom zákone, ktoré teba i mňa volajú k dokonalosti (k svätosti). Ako to môže byť? Ako to môžeme potenciálne dosiahnuť?

Toto Božie volanie malo za cieľ dať nádej namiesto strachu a odsúdenia. Nikdy sa nám nepodarí skutočne porozumieť tejto oblasti, pokiaľ nezlomíme náš pocit toho, že „sme pochybili ešte predtým, než sme vôbec začali“. Ak majú byť znovu vybudované múry našej osobnosti, musíme prísť na miesto potešenia a dôvery ohľadne posvätenia ako cieľa aj procesu.

Duch Svätý si praje doviesť každého z nás k dokonalej osobnosti.

Nič nebráni procesu posväcovania viac než pocit odsúdenia, ktorý vždy zahrňuje vinu, nehodnosť a pocit nemožnosti dosiahnutia Bohom požadovaných štandardov. Musíme plne „uchopiť“ pravdu, že naša svätosť je plne zabezpečená pred Bohom postavením, ktoré máme v Ježišovi Kristovi. Ježišov čistý register bol pripísaný na náš účet. V Liste Rimanom sa často používa slovo ospravedlnený, slovo, ktoré indikuje to, že Boh vyniesol ohľadne teba pozitívne právne rozhodnutie.

Podľa štandardov najvyššieho súdu vo vesmíre, ťa On pokladá za svätého, v prípade, že vložíš svoju dôveru v Ježiša Krista.

Božie slovo je špecifické aj ohľadne svätosti v praxi. Boh chce, aby sme žili svoje životy sväto, aby sme praktizovali svätosť v myšlienkach a v správaní. To ukazuje na rast. Je to, ako keď dorastáme do svätosti, ktorú Ježiš pre nás zabezpečil. Keď toto raz pochopíme, tak sme na ceste porozumieť novým spôsobom slovám „buďte svätí, ako som ja Svätý“.

Čo tu vlastne v skutočnosti Ježiš hovorí: „Vy teda buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý?“ Ja som si zvykol myslieť, že to je výhradne prikázanie, ale prišiel som k tomu, že som to začal vidieť viac ako zasľúbenie. V skutočnosti to znamená toto: „Pretože váš Otec je svätý, môžete si byť istí, že ste na ceste k svätosti.“

Musíme rozumieť dvom dôležitým bodom: 1.) Svätosť je Božia nezmeniteľná prirodzenosť, 2.) On nám dal zasľúbenie o našej novej prirodzenosti. Pochopenie týchto dvoch vecí nás upevní v dôvere o našej budúcnosti.

Svätosť je taká Božia vlastnosť, ktorou uchováva integritu celej svojej vlastnej bytosti. To znamená, že Bohu nie je potrebné nikdy pripomínať, aby bol dobrý, milujúci, múdry alebo úžasný. On nepotrebuje pracovať na tom, aby uskutočnil to, čo väčšina z nás definuje ako „byť svätý“. Namiesto toho, keďže Božia prirodzenosť je to, že je Svätý, nikdy nebude menej než to, čo už je. Jeho svätosť garantuje nemennosť integrity Jeho vlastnej bytosti.

Čo to znamená pre teba? To znamená, že nikdy ťa neprestane milovať. Nikdy nebude bez milosrdenstva. Nikdy nebude nič iné než spravodlivý. A On ťa prerobí tak, aby si odrážal Jeho integritu vo svojej osobnosti a v tom, čo robíš.

Nemusím ti hovoriť, že ľudská osobnosť má ďaleko k Božiemu charakteru. Naša integrita bola otrasená, rozbitá a poškodená, znížená na oveľa nižší stupeň, než bol pôvodný zámer. Dobrá správa je, že to tak nemusí zostať. Prichádza náš Spasiteľ! Prichádza nielen preto, aby nám odpustil, ale aj preto, aby nás obnovil. Jeho plánom je, aby nám dal nový zrod a skrze znovuzrodenie do nás vložil nové semeno. Je to ako nový genetický princíp: Musíme sa „znovu narodiť“, nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného, živým slovom Boha, ktoré žije a zostáva naveky“ (1. list Petrov 1,23).

Prvá Epištola Jána 3,6;9 hovorí: „Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší, a nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal. Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semeno zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha.“

Zvykol som čítať tieto verše a chcel som sa vzdať. Hovoril som si: „Dobre, myslím, že som narodený z Boha, ale toto hovorí, že ak si, tak nehrešíš. Ja, ale niekedy hreším. Milujem Pána a snažím sa byť viac svätý, ale hreším.“

Potom ma prenasledovali slová z verša 8: „Ten, kto hreší je z diabla.“ Pochytili ma pochybnosti a pocit márnosti: „Keďže nie som bez hriechu, som naozaj spasený? Takže v skutočnosti som z diabla?“ Roky išli a nikto mi to nevyvrátil. Tak ako mnoho iných ľudí, opakovane som reagoval na výzvu k pokániu a vystúpil pred zhromaždenie. Zdalo sa, že to je jediný spôsob, ako som sa vedel uistiť o tom, že ma Boh prijal. Jedného dňa som sa dozvedel, že tie isté verše, ktoré ma zmiatli, obsahujú ohromujúcu pravdu.

Moje nepochopenie bolo odstránené vtedy, keď som odhalil čas, v ktorom bolo sloveso v gréčtine. Originál tohto verša vlastne hovorí: „Nikto, kto sa narodil z Boha, nepokračuje v hrešení.“ V skutočnosti predchádzajúca kapitola už ustanovuje fakt, že len pomocou Ježišovho Ducha môžeme rásť v schopnosti odporovať hriechu: „Moje dieťatká, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keď by niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmierením za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta“ (1. list Jánov 2,1-2).

Biblia vlastne hovorí toto: „Tí z nás, ktorí sme sa znovuzrodili, nie sme dobrými hriešnikmi.“ Čím viac rastieme, tým je ťažšie zostávať na tej istej úrovni ako predtým. Posolstvo je aj toto: Semeno Jeho nového života vo mne ma uisťuje, že je mi súdené víťazstvo nad hrešením.

Nech to zaberie akúkoľvek dobu, On je vydaný tomu, aby ťa učinil dokonalým a aby dokončil prácu svätosti v tebe.

Ako často predtým než si poznal Krista, si hrešil a cítil si sa spravodlivý, aj keď si to robil? Spomínaš si na slobodný pocit odplaty, nechať vzplanúť svoj temperament alebo byť sebecký? Všimol si si, že odkedy si sa znovuzrodil, začalo v tebe prevládať chcenie páčiť sa Bohu? Si citlivejší na to, aby si činil Jeho vôľu?

Tu je dôvod prečo: Čo sa narodilo z Boha, nechce pokračovať v hrešení, pretože On zasial svoje semeno do teba. Božie semeno je v tebe! On hovorí: „Zrodil som ťa do Môjho života, a preto vlastnosti mojej osobnosti sa v tebe ukážu.“

Ako ukazuje každá moja fotografia, predná línia vlasov mi trochu ustúpila. Neplánoval som byť plešatý. Vo svojich 20-tich rokoch som neurobil rozhodnutie: „Myslím, že začnem strácať vlasy.“ Ale začal som ich strácať a hocikto mi to mohol predpovedať, že sa to stane. Obidvaja moji starí otcovia a môj otec mali presne takú istú vlasovú líniu a ten istý genetický princíp, ktorý spôsobil ich plešivosť, bol prenesený aj na mňa. Môj brat a ja máme podobný tvar plešiny, ako mali naši predkovia. Biologické genetické „semeno“ to na nás prenieslo.

Táto, možno trochu smiešna ilustrácia, poukazuje na to, čo Boh hovorí tebe a mne: „Moje semeno je v tebe a keďže ja som svätý, postupne aj ty budeš tiež svätý.“ My sme svätí, pretože On je svätý. My sa staneme dokonalými, tak ako On je dokonalý.

Svätosť – Jeho svätá prirodzenosť – postupne naplní moje zlomené, slabé a poškodené časti.

Prečo Duch Svätý neprestáva?

Duch Svätý ide za tým, aby každý jeden z nás rástol a bol obnovovaný, nech to trvá akokoľvek dlho. Vidíme to na príklade príbehu Nehemiáša, ktorý dohliadal na obnovu jeruzalemských múrov.

Nehemiáš bol pohárnik (rešpektovaný poradca) kráľa Artaxerxa, ktorý vládol nad 127 provinciami obrovského Perského impéria. Keď sa kráľ spýtal Nehemiáša, prečo je smutná jeho tvár, vysvetlil mu svoje prianie uskutočniť rekonštrukciu múrov a brán mesta.

Kráľ odpovedal: „Ako dlho to bude trvať?“

„A ja som mu udal čas.“ Nehemiáš oznámil svoju požiadavku (Nehemiáš 2,5-6). Aký dlhý čas žiadal? Ako sme sa neskôr dozvedeli v príbehu, Nehemiáš žiadal kráľa o 12 rokov! Dokážem si predstaviť, ako sa človek pýta: „Mohol by som odísť na dva mesiace?“ alebo „Dobre, kráľu, rád by som mal možnosť zostať tam dlhšie. Mohlo by to byť potenciálne 1 rok?“ Ale 12 rokov?

Je to udivujúce, ale kráľ súhlasil s Nehemiášovou požiadavkou. Od jeho reakcie, keď prvýkrát počul od Chananiho o strašných podmienkach židov v Jeruzaleme, cez jeho ochotu riskovať svoj život, keď žiadal kráľa o povolenie odísť zo svojej funkcie a až k jeho žiadosti o neuveriteľne dlhú neprítomnosť viac než jedno desaťročie, je Nehemiáš príkladom charakteru a srdca Božieho Ducha. Nehemiáš nemohol byť spokojný, pokiaľ sa nepostaral o svojich ľudí.

Týmto spôsobom si Duch Svätý neoddýchne, pokiaľ sa nepostará o teba a o mňa. Prichádza, aby v nás a s nami pracoval, aby obnovil múry našej Bohom stanovenej osobnosti a nedá sa zastrašiť pravdepodobnou dĺžkou trvania svojej úlohy. Tak ako kráľ súhlasil, tak je to aj dnes: „Hospodin dokoná za mňa. Hospodine, Tvoja milosť trvá naveky.“ (Žalm 138,8)

Nech to zaberie akúkoľvek dobu, On je vydaný tomu, aby ťa učinil dokonalým a aby dokončil prácu svätosti v tebe, pracujúc v tebe skrze Ducha Svätého. On dokončí prácu obnovenia tvojej osobnosti. On ťa „znovu naprogramuje“.

Evanjelium Matúša hovorí, že všetci, ktorí sa dotkli Ježiša boli uzdravení – skutočne obnovení (14,36). Ján poukazuje na to, že prameň vody nového života bude v tebe bublať (Ján 4,14). Priamym zásahom Svätého Ducha, Boh spôsobí, že ten prameň prerazí tak, že z tvojho vnútra začnú vyvierať rieky Ducha. Tento prúd je určený k tomu, aby ťa plne obnovil.

 

Zdroj: Charizma
Preklad: Jaroslava Marcineková

 

logos-01-2012-hayford.jpg Jack Hayford je zakladateľ a pastor The Church on the Way v Van Nuys, Kalifornia. Spisovateľ, ktorý napísal viac než štyri desiatky kníh a zložil viac než 600 piesní a chorusov. Najznámejší je klasický „Majesty“, napísaný v roku 1978. Hayford je tiež zakladateľom a prezidentom The King´s University, akreditovanej, duchom naplnenej interdenominačnej inštitúcie v Los Angeles.

 Súvisiace články

Keď Duch Svätý formuje národ|Logos 2 / 2013 | Randy Clark|Zo sveta
Dvanásť „horúcich“ miest|Logos 6 / 2012 | J. Lee Grady |Zo sveta
Prečo cirkev potrebuje pomazanie|Logos 4 / 2015 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Víťazstvá a boje prvej cirkvi|Logos 5 / 2007 | Adrián Šesták |Vyučovanie
Pokračujeme|Logos 9 / 2018 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme