Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Donna Shambach na Slovensku

Dne 12. června navštívila Křesťanské společenství Milosť v Banské Bystrici kazatelka světového formátu Donna Schambach. Donna je dcerou známé osobnosti amerického stanového probuzení 2. poloviny 20. století R.W. Schambacha, Božího muže, který i dnes ve zralém věku káže ztraceným poselství o spasení v Kristu. Jeho shromáždění jsou do dnešních dní provázena mnohými zázraky, uzdraveními a vysvobozeními od démonů.

Akce byla dobře připravena a předcházela ji propagační kampaň během níž visely plakáty s Donnou Schambach v mnohých banskobystrických autobusových linkách. Propagace přinesla ovoce. Robotnický dům, kde shromáždění probíhalo, doslova praskal ve švech. V sále se tísnilo okolo 300 lidí a pro ty, kteří se už nevešli, byl zabezpečen přímý přenos v prvním poschodí, kde také mohli sledovat průběh bohoslužby.

Ještě před shromážděním jsem vyrazil za Donnou do hotelu, abych jí položil několik otázek. Na první pohled mě překvapila vstřícnost, laskavost a pokora této Boží ženy. Od osobnosti jejího kalibru jsem podvědomě očekával velmi suverénní jednání a možná i odmítnutí rozhovoru, protože jsem se ji chystal vyrušit před shromážděním, kdy se každý kazatel chce soustředit na poselství, které bude kázat. Z Donniny laskavé reakce na mou prosbu jsem vycítil, že ji vůbec nevyrušuji. Velice ochotně mi odpověděla na pár následujících otázek.

Rád bych vás přivítal v Banské Bystrici. Je pro nás velkou ctí, že budete sloužit v našem sboru. Mohla byste našim čtenářům přiblížit svou službu? Jak to všechno začalo?

Děkuji. Chci vám říci, že i pro mne je velkou ctí, že jsem k vám mohla přijet. Každý sbor je součástí skvělé triumfující církve Pána Ježíše Krista. Všechny, kdo v něho věří a následují ho, považujeme za své bratry a sestry.

Co se týče mé služby, jsem už 52 let součástí letničního hnutí. Byla jsem vychována v rodině R. W. Schambacha. Svou službu jsem začala na poli křesťanského vzdělávání. Založila jsem křesťanskou školu v New Yorku a 9 let jsem pracovala jako její administrátorka. Také jsem sloužila v tamní církvi. Během tohoto období mi Bůh vložil do srdce jistotu, že mě povolal kázat. Kvůli službě svého otce a kvůli tomu, že jsem žena, jsem nad tímto povoláním prožívala určité rozpaky. Poprosila jsem Pána, aby mi dal s jistotou vědět, zda je toto povolání od Něho.

Jednoho sobotního rána mne Pán vzbudil a vytáhl z postele. Bylo to nadpřirozené, protože bylo pět hodin ráno a to pro mě vůbec nebyl normální čas, kdy bych vstávala. Ukázal mi Lukášovo evangelium, první kapitolu, sedmnáctý verš a řekl mi: „Pozdvihnu tě v duchu a moci Eliášově, abys obracela srdce otců k dětem, neposlušné k moudrosti spravedlivých, abys zformovala skvělé lidi připravené k Pánovu dílu.“ Tehdy jsem si uvědomila, že Bůh mluvil specificky o jádru mého poselství. Potom začal mluvit konkrétně k mému duchu slova: „Misionářka, učitelka, evangelistka.“ Ani jsem pořádně nevěděla, co to znamená. Věděla jsem, co je to učitel a evangelista, ale neměla jsem žádnou představu o službě misionáře. Pochopila jsem však, že mou úlohou bude pomáhat pozdvihovat a vychovávat církev po celém světě jako armádu věřících. Krátce nato mě můj otec požádal, abych pracovala pro Schambach Ministries. Řekla jsem: „Tati, vím, že mám obdarování v administrativní oblasti, ale Bůh mě povolal kázat. Nenašlo by se v Schambach Ministries místo ještě pro jednu kazatelku?“ On mi na to odpověděl: „Chci, abys kázala na odpoledních shromážděních ve stanu.“ Řeknu vám, že pro mě nebylo lepšího tréninku, než pracovat v prostředí pomazání, které obklopovalo bratra Schambacha. Mám trochu odlišný přístup ke kázání, ale získala jsem podobné pomazání. Bůh mi začal klást na srdce službu vysvobození pro hříšníky, ale hlavně pro věřící.

Můžete charakterizovat službu Schambach Ministries? Jaké je její krédo nebo hlavní zaměření?

Existuje mnoho různých věcí, na které klademe důraz. Na prvním místě je samozřejmě evangelizace ztracených, což souvisí s povoláním, které je na mém otci. Ale je to také služba, související s přínosem pro církev. Jde o pozdvihování církve, její zmocňování, výchovu. Věříme ve znamení a zázraky, věříme v dary moci, které pomáhají lidem, aby si uvědomili, že Ježíš Kristus je tentýž včera dnes i navěky. Věříme také, a je to pro nás nová věc, že jsme tu k tomu, abychom pozdvihli tuto generaci věřících jako armádu, která bude kázat Krista a konat skutky, které činil on. Jako součást této vize jsme založili sbor v Tyleru v Texasu, kterého součástí je Škola služby, jejíž záměrem je vychovávat lidi, kteří budou kázat evangelium a demonstrovat jeho moc po celém světě.

Co vás přivedlo na Slovensko? Je vaše návštěva součástí nějakého delšího turné po Evropě?

Ano, je to tak. Obdržela jsem pozvání kázat v České republice, ale když už cestuji do Evropy, ráda bych zasáhla co možno nejvíce zemí. Ten bratr, který zorganizoval tuto mou cestu, mne zkontaktoval s několika pastory, které znal, a já jsem ráda, že se otevřely dveře i na Slovensku a mohli jsme sem přijet.

Je něco zvláštního, co byste chtěla vzkázat čtenářům časopisu LOGOS?

Ve svém srdci věřím tomu, že žijeme ve dnech vylití Ducha Svatého. Bůh svého Ducha vylévá mocným způsobem a zavlažuje svou církev. Povzbuzuje naše srdce a láme v našich životech všechna pouta s jedním cílem: Existuje obrovské množství lidí, kteří umírají a jdou do pekla. Množství lidí, kteří jsou ztraceni. A my už nemůžeme spoléhat na to, že všechnu práci za nás udělají profesionální kazatelé. Církev musí povstat a jako armáda konat Kristovo dílo. Je čas tvrdě pracovat. Věřím tomu, že kazatelé by měli kázat jenom tato dvě poselství: „Připravte se!“ a „Dejte se do díla!“ protože Ježíš přichází. Toto je dnes jádrem mého poselství: Jestli ještě neděláme nic pro Pána, musíme začít. On nás uschopní skrze moc svého Svatého Ducha. On je kreativní génius, ukáže nám, jak i s našimi omezenými zdroji dosáhneme cíle. Budeme schopni zasáhnout svět a změnit ho.

Během celého rozhovoru bylo na Donně vidět, že její slova nejsou pouhými náboženskými frázemi, ale myslí naprosto vážně všechno, co říká. Po našem rozhovoru jsme vyrazili do Robotnického domu, kde začalo shromáždění.

Už během chval bylo cítit atmosféru očekávání a možná i zvědavosti, protože kromě členů sboru bylo přítomno asi 50 hostů. Donnino kázání bylo velmi dynamické. Její poselství mělo jediný cíl povzbudit Boží lid, aby důvěřoval svému Bohu podobně jako Marie, která uvěřila Božímu slovu o tom, že porodí Mesiáše. Nebála se, pokořila se pod Boží vůli a důvěřovala mu, že splní to, co zaslíbil. Zaznělo jasné a srozumitelné poselství evangelia s výzvou k obrácení ke Kristu, na které mnozí reagovali a přišli v pokání odevzdat své životy Bohu. Vrcholem shromáždění byla charismatická služba vkládání rukou, při níž se velice silně uvolnila Boží moc. Emoce mnohých byly silně zasaženy. Někteří plakali, jiní se smáli a všechno to mělo jednoho společného jmenovatele: všem bylo dobře v Boží přítomnosti. Kdo si přišel pro povzbuzení a Boží dotyk, jistě neodcházel s prázdnou.

Následujícího dne měla Donna Schambach ještě jedno shromáždění v žilinském Křesťanském společenství Milosť. Toto shromáždění si v ničem nezadalo s tím banskobystrickým. Podle informací od pastora sboru shromáždění navštívilo okolo 400 lidí, z nichž bylo asi 150 hostů, kteří se pravidelně nezúčastňují bohoslužeb. I toto shromáždění bylo hodnoceno velice pozitivně. Pro mnohé bylo povzbuzením vidět ženu sloužit v Boží moci. Mnohé sestry byly povzbuzeny skutečností, že i na ženě může být Boží pomazání ke kázání evangelia. Donna Schambach nám slíbila novou návštěvu a otevřela možnost, že by na Slovensko mohl přijet i její slavný otec. Máme se tedy na co těšit.Súvisiace články

R. W. Shambach|Logos 7 / 2007 | Daniel Šobr |Osobnosť
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Kresťanstvo v USA a na Slovensku|Logos 4 / 2008 | Radovan Kapusta |Reportáž
Dr. Christian Harfouche na Slovensku|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Téma