Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Evanjelium podľa Matúša 8. - 11. kapitola

Evanjelium podľa Matúša

logos-01-2012-preklad.jpg

Milí čitatelia, opäť vám po čase prinášame ďalšiu „ochutnávku“ nového prekladu Písma, tentoraz 8., 9., 10. a 11. kapitolu Evanjelia podľa Matúša.

Po Kázni na vrchu pokračovala Mesiášova služba ďalšími prejavmi moci Ducha Svätého, Ježiš delegoval svoju autoritu učeníkom, ktorých vyslal, aby sa aj oni podieľali na hlásaní radostného posolstva. Varoval ich, že sa stretnú s odporom a prenasledovaním, ale povzbudil ich prísľubom večnej odmeny. Keď sa o Ježišových zázrakoch dopočul Ján Krstiteľ, ktorý už vtedy bol vo väzení, poslal za ním svojich žiakov s otázkou na Ježišovo Mesiášstvo. Ján, ktorý bol kedysi pri začiatkoch Ježišovej služby a verejne ho označil za Božieho baránka, ktorý „berie preč hriech sveta“ (J 1,29), bol zrejme v dôsledku tlaku, ktorý zakúšal vo väzení, na pochybách o Ježišovom poslaní. Pán dal Jánovi jednoznačnú odpoveď a hovoril o mocnom príchode Božieho kráľovstva, sprevádzanom zázrakmi. Jeho príchod bol možno živelný a expanzívny, no Ježiš sa k nemu priznáva a hovorí, že ten, kto sa na ňom nepohorší, je požehnaný. (Mt 11,6)

Keď Jánovi učeníci odišli, Ježiš pokračoval v nastolenej téme o príchode Božieho kráľovstva. Vyzdvihol Jánovu osobnosť a službu, označil ho za „najväčšieho človeka“ a dodal, že aj tí najmenší v Božom kráľovstve sú väčší ako on. Príchod Božieho kráľovstva súvisí s Jánovou službou akéhosi „herolda“, ktorý oznamoval jeho príchod a pripravoval mu cestu. Príchod Kráľovstva v osobe Mesiáša znamenal inváziu Božej lásky a dobroty do sveta poznačeného ľudským pádom do hriechu a nadvládou satana. Táto invázia sa nezaobišla bez duchovného konfliktu, o ktorom Pán hovorí v trocha tajomnom verši 12 v 11. kapitole Matúša: „Od dní Jána Krstiteľa až doteraz sa kráľovstvo Nebies násilne rozmáha a násilníci sa ho zmocňujú.“ Tento verš sme si po podnetnej diskusii v prekladateľskej komisii dovolili preložiť inak, ako to doposiaľ robila tradícia slovenských prekladov. V preklade prof. Roháčka tento verš znie: „A odo dní Jána Krstiteľa až doteraz trpí nebeské kráľovstvo násilie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho.“ Trpí teda kráľovstvo Nebies násilie, alebo sa násilne rozmáha? Základným významom gréckeho slovesa biadzomai, ktoré je v tomto prípade v pôvodnom texte použité, je: použiť silu. V mediálnom slovesnom rode (ktorý v tomto prípade môže mať tak tranzitívny, ako aj pasívny význam), znamená pretlačiť si cestu, násilne vstúpiť, alebo byť vystavený násiliu, trpieť násilie. Väčšina prekladateľov volí druhý, pasívny variant, a to zrejme z dôvodu, že je pre nich nepredstaviteľná idea násilného šírenia Božieho kráľovstva. Kresťanstvo je, samozrejme, náboženstvom pokoja, ktoré dokonca vyučuje milovať svojich nepriateľov, ide však o ľudských nepriateľov, za ktorých je treba sa modliť a vedieť im aj odpustiť, na druhej strane sú tu ozajstní nepriatelia Božieho kráľovstva: duchovné sily v ponebeských oblastiach a démoni, trápiaci životy ľudí tu na zemi, proti ktorým vedieme nezmieriteľný boj. Apoštol Pavol o ňom hovorí vo svojom liste Efezským: „Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.“ (Ef 6,12; ROH) Príchod Božieho kráľovstva v podobe Mesiáša znamenal zdrvujúci útok na satanovo kráľovstvo tmy. Boží Syn prišiel na to, aby zmaril skutky diabla. (1J 3,8) Zázraky, o ktorých Ježiš hovorí Jánovým učeníkom, sú toho dôkazom – Božie kráľovstvo mocne expandovalo na zem a s použitím obrovskej sily zaútočilo na kráľovstvo temnoty. Preto považujeme za opodstatnené prekladať Mt 11,12 vyššie uvedeným, „novým“ spôsobom. Povzbudil nás k tomu aj podobný verš, nachádzajúci sa v Lukášovom evanjeliu, ktorý cituje ten istý Pánov výrok trocha inými slovami: „Zákon i proroci až po Jána: odvtedy sa zvestuje kráľovstvo Božie, a každý sa nasilu tisne do neho.“ (Lk 16,16; ROH) Ekvivalentom násilného šírenia Božieho kráľovstva je tu jeho zvestovanie a namiesto násilníkov, ktorí sa ho zmocňujú, sú tu ľudia, ktorí sa do Kráľovstva nasilu tisnú.

Tieto verše odhaľujú dôležitý princíp. Na to, aby človek vošiel do Božieho kráľovstva, je potrebné vyvinúť určité úsilie. Naše rozhodnutie obrátiť sa od hriechov a nasledovať Krista musí byť jednoznačné a silné, len vtedy sa vieme zmocniť všetkých dobrodení, ktoré nám Kristus na kríži vydobyl. Používajme silu Božieho kráľovstva!

Daniel Šobr

 

Evanjelium podľa Matúša

8. KAPITOLA

1 Keď zostupoval z vrchu, nasledovali ho početné davy. 2 Vtom prišiel jeden malomocný, klaňal sa mu a hovoril: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ 3 Ježiš vystrel ruku a dotkol sa ho so slovami: „Chcem, buď očistený!“ A hneď bol očistený od malomocenstva. 4 Ježiš mu povedal: Nikomu to nehovor! Choď sa ukázať kňazovi a obetuj dar podľa Mojžišovho príkazu – ako svedectvo pre nich.

5 Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: 6 „Pane, môj sluha1 leží doma ochrnutý a strašne trpí.“ 7 „Prídem a uzdravím ho,“ povedal mu Ježiš. 8 „Pane,“ odpovedal stotník, „nie som hoden2, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha bude uzdravený. 9 Veď aj ja som človek podliehajúci autorite a mám pod sebou vojakov. Tomu poviem: ‚Choď!‘ a on ide, inému: ‚Príď!‘ a príde, a svojmu otrokovi: ‚Urob toto!‘ a on urobí.“ 10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, ktorí ho nasledovali: „Veru vám hovorím, ani v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru! 11 A hovorím vám, že mnohí prídu z východu aj zo západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve Nebies. 12 Synovia kráľovstva však budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ 13 Potom Ježiš povedal stotníkovi: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril!“ V tú hodinu bol jeho sluha uzdravený.

14 Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl, že jeho svokra leží s horúčkou. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila; ona vstala a začala ich obsluhovať. 16 Keď nastal večer, priviedli k nemu mnohých démonizovaných; on vyhnal duchov slovom a všetkých chorých uzdravil, 17 aby sa naplnilo, čo povedal prorok Izaiáš3: „On vzal naše slabosti a niesol naše choroby.“

18 Keď Ježiš videl okolo seba početné davy, prikázal, aby sa preplavili na druhý breh. 19 Vtedy k nemu prišiel jeden znalec Písma a povedal mu: „Učiteľ, budem ťa nasledovať, kdekoľvek pôjdeš!“ 20 Ježiš mu povedal: „Líšky majú nory a nebeské vtáky hniezda; syn človeka však nemá, kde by hlavu zložil.“ 21 A iný z jeho učeníkov ho prosil: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať svojho otca.“ 22 No Ježiš mu odpovedal: „Nasleduj ma a nechaj mŕtvym pochovávať svojich mŕtvych.“

23 Potom vstúpil do člna a jeho učeníci ho nasledovali. 24 Zrazu na mori nastala veľká búrka, takže sa vlny valili cez čln, on však spal. 25 Učeníci ho prišli zobudiť so slovami: „Pane, zachráň nás, lebo zomrieme!” 26 „Čo ste zbabelí, vy maloverní?!“ povedal im. Vtedy vstal, pokarhal vetry aj more a nastalo úplné bezvetrie. 27 Ľudia sa čudovali: „Kto to len je, že ho aj vetry, aj more poslúchajú?!“

28 Keď sa preplavil na druhý breh do kraja Gergezénov, stretli ho dvaja démonizovaní, ktorí vyšli z hrobiek. Boli tak veľmi nebezpeční, že po tej ceste nikto nemohol chodiť. 29 Zrazu zvrieskli: „Čo ťa do nás, Ježiš, Boží Syn?! Prišiel si sem, aby si nás predčasne4 trápil?“ 30 V diaľke sa páslo veľké stádo svíň. 31 Démoni ho prosili: „Keď nás vyháňaš, dovoľ nám odísť do toho stáda svíň!“ 32 „Odíďte!“ dovolil im. Oni vyšli a odišli do toho stáda svíň. Celé stádo sa splašene rozbehlo dole zrázom do mora a utopilo sa5. 33 Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj to o tých démonizovaných. 34 Celé mesto vyšlo v ústrety Ježišovi a keď ho uvideli, prosili, aby odišiel z ich kraja.

9. KAPITOLA

1 Nastúpil do člna, preplavil sa a prišiel do svojho mesta. 2 Vtom mu priniesli ochrnutého, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Vzchop sa, syn môj! Sú ti odpustené hriechy!“ 3 Tu si niektorí zo znalcov Písma povedali6: „Tento sa rúha!“ 4 Keď Ježiš poznal7 ich myšlienky, povedal: „Prečo si myslíte zlé veci vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie povedať: ‚Sú ti odpustené hriechy‘, alebo: ‚Vstaň a choď‘? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má právomoc na zemi odpúšťať hriechy...“ – vtedy povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“ 7 On vstal a odišiel domov. 8 Keď to videli davy, žasli a vzdali slávu Bohu, ktorý dal ľuďom takú právomoc.

9 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, uvidel človeka menom Matúš, ako sedí na mieste, kde sa vyberala daň. Povedal mu: „Nasleduj ma!“ On vstal a nasledoval ho.

10 Keď potom sedel za stolom v dome, mnohí vyberači daní a hriešnici prišli a stolovali spolu s Ježišom a jeho učeníkmi. 11 Uvideli to farizeji a spýtali sa jeho učeníkov: „Prečo váš učiteľ je s vyberačmi daní a hriešnikmi?“ 12 Ježiš to však začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí! 13 Choďte a učte sa, čo znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obeť.‘ Lebo som neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov k pokániu.“

14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a spýtali sa: „Ako to, že sa my a farizeji mnoho postíme, ale tvoji učeníci sa nepostia?“ 15 Ježiš im odpovedal: „Môžu svadobčania8 smútiť, keď je ženích s nimi? Prídu však dni, keď bude od nich ženích vzatý, a vtedy sa budú postiť. 16 Nik nedáva záplatu z novej látky na starý plášť, inak sa výplň odtrhne od šiat a diera sa ešte zväčší. 17 Ani mladé víno nenalievajú do starých mechov, inak sa mechy roztrhnú, víno sa rozleje a mechy sa zničia. Mladé víno však nalievajú do nových mechov, a tak sa zachová oboje.“

18 Medzitým, čo im to hovoril, prišiel jeden hodnostár, klaňal sa mu a povedal: „Dcéra mi práve zomrela, ale príď, polož na ňu ruku a bude žiť!“ 19 Ježiš vstal a išiel za ním aj so svojimi učeníkmi. 20 Jedna žena, ktorá dvanásť rokov krvácala, zrazu prišla zozadu a dotkla sa okraja jeho plášťa. 21 Povedala si totiž: „Ak sa len dotknem jeho plášťa, budem uzdravená9!“ 22 Ježiš sa otočil a uvidel ju. „Vzchop sa, dcéra!“ povedal, „tvoja viera ťa uzdravila10. Od tej chvíle11 bola tá žena uzdravená12. 23 Keď Ježiš prišiel do hodnostárovho domu, uvidel ľudí, hrajúcich na píšťaly, a rozrušený dav. 24 Povedal im: „Odíďte! To dievča nezomrelo, ale spí!“ A posmievali sa mu. 25 Keď poslali dav preč, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. 26 Správy o tom sa rozšírili po celej tej krajine.

27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepí a kričali: „Zmiluj sa nad nami, Syn Dávida!“ 28 A keď vošiel do domu, pristúpili k nemu tí slepí a Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ „Áno, Pane,“ odpovedali mu. 29 Vtedy sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane podľa vašej viery!“ 30 A oči sa im otvorili. Ježiš im prísne dohovoril: „Nie aby sa to niekto dozvedel!“ 31 Oni však išli a rozniesli správu o ňom po celom tom kraji.

32 Práve keď odchádzali, priviedli k nemu nemého démonizovaného človeka. 33 A keď bol démon vyhnaný, nemý začal hovoriť. Davy žasli a hovorili: „Niečo také sa v Izraeli ešte nikdy nestalo!“ 34 Farizeji však hovorili: „Kniežaťom démonov vyháňa démonov!“

35 Ježiš obchádzal všetky mestá a dediny, učil v ich synagógach, kázal evanjelium kráľovstva a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľuďmi. 36 A keď videl davy, bolo mu ich ľúto, lebo boli vysilené a ubité ako ovce, ktoré nemajú pastiera. 37 Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo! 38 Proste teda Pána žatvy, aby vyslal13 robotníkov do svojej žatvy!“

10. KAPITOLA

1 Zvolal si dvanásť učeníkov a dal im moc14 nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každú chorobu a každý neduh.

2 Toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat Andrej, Jakub – syn Zebedea, a jeho brat Ján, 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a vyberač daní Matúš, Jakub – syn Alfea, a Lebbeus, zvaný Tadeáš, 4 Šimon Kananita15 a Júda Iškariotský, ktorý ho aj zradil. 5 Týchto dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im:

„Nechoďte na cestu k pohanom a nevojdite do žiadneho samaritánskeho mesta, radšej choďte k strateným ovciam z Izraelovho domu16. 7 Choďte a kážte: ‚Priblížilo sa kráľovstvo Nebies!‘ 8 Chorých uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte! Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte! Neberte si do opaskov zlato, ani striebro, ani meď17, 10 ani kapsu na cestu, ani dve tuniky, ani sandále, ani palice, lebo robotník si zaslúži, aby mu dali jesť. 11 Do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny prídete, zistite si, kto v nich je hoden a zostaňte uňho18, kým nepôjdete ďalej. 12 Keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho19. 13 Ak toho bude ten dom hoden, nech naň príde váš pokoj, ak toho nebude hoden, nech sa váš pokoj vráti k vám. 14 A ak vás niekto neprijme a nebude počúvať vaše slová, na odchode z toho domu alebo mesta, straste si prach z nôh. 15 Veru vám hovorím: ‚V súdny deň bude sodomskej a gomorskej krajine znesiteľnejšie ako tomu mestu.‘

16 Posielam vás ako ovce medzi vlkov: Buďte teda obozretní20 ako hady a čistí21 ako holubice. 17 Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom a bičovať vo svojich synagógach; 18 budú vás vodiť pred vladárov a kráľov pre mňa, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 19 A keď vás vydajú, netrápte sa, čo a ako máte hovoriť. V tú chvíľu vám bude dané, čo máte hovoriť. 20 Lebo to nie ste vy, kto bude hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vydá brata na smrť a otec dieťa, deti sa postavia proti rodičom a pripravia ich o život. 22 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude zachránený. 23 A keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do iného, lebo veru vám hovorím: isto neprejdete22 všetky izraelské mestá, kým nepríde Syn človeka.

24 Nie je učeník nad učiteľa, ani otrok nad svojho pána. 25 Učeníkovi stačí, keď bude ako jeho učiteľ, a otrok ako jeho pán. Ak pána domu nazvali Belzebubom, o čo skôr jeho domácich?!“ 26 Nebojte sa ich teda: lebo nič nie je zahalené, čo by sa raz neodhalilo; alebo skryté, čo by nevyšlo najavo. 27 Čo vám vravím potme, hovorte na svetle, a čo počujete šepkať do ucha, hlásajte zo striech. 28 A nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu. Radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť aj dušu, aj telo v Gehenne! 29 Nepredávajú dvoch vrabcov za assarion23? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho Otca. 30 Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. 31 Preto sa nebojte, vy ste cennejší než mnoho vrabcov! 32 Každého, kto ma vyzná24 pred ľuďmi, vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach, 33 a každého, kto ma zaprie pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.

34 Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč! 35 Lebo som prišiel postaviť25 človeka proti jeho otcovi, dcéru proti matke a nevestu proti svokre 36 a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto nájde svoj život26, príde oň, a kto príde o svoj život pre mňa, nájde ho.

40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. 41 Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka, a kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. 42 A kto by dal napiť jednému z týchto maličkých27 čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi – veru, hovorím vám: ‚Nepríde o svoju odmenu.‘“

11. KAPITOLA

1 Keď Ježiš dal príkazy svojim dvanástim učeníkom, odišiel odtiaľ učiť a kázať v ich28 mestách.

2 Ján sa vo väzení dopočul o Mesiášových skutkoch. Poslal za ním dvoch svojich učeníkov 3 s otázkou: „Si ty ten, čo má prísť29, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú očisťovaní, hluchí počujú, mŕtvi sú kriesení a chudobným sa hlása evanjelium. 6 Požehnaný je ten, kto sa na mne nepohorší.“

7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť davom o Jánovi: „Čo ste si šli pozrieť na púšť? Trstinu, čo sa kolíše vo vetre? Alebo čo ste tam šli vidieť? Človeka oblečeného v jemnom odeve? Veď tí, čo nosia jemné odevy, sú v kráľovských palácoch! 9 Alebo čo ste tam šli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac než proroka! 10 Lebo on je tým, o kom je napísané: ‚Posielam pred tebou svojho posla, ktorý ti pripraví cestu.‘ 11 Veru, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší než Ján Krstiteľ; ale aj ten najmenší30 kráľovstve Nebies je väčší ako on! 12 Od dní Jána Krstiteľa až doteraz sa kráľovstvo Nebies násilne rozmáha násilím31 a násilníci sa ho zmocňujú. 13 Lebo všetci proroci aj Zákon prorokovali až do Jána. 14 A ak to chcete prijať: On je Eliáš, ktorý mal prísť. 15 Kto má uši, aby počul, nech počuje!

16 K čomu však prirovnám túto generáciu? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a volajú na svojich kamarátov: 17 ‚Hrali sme vám na píšťale, a netancovali ste; spievali sme vám žalospev, a nebili ste sa do pŕs.‘ 18 Prišiel Ján, nejedol ani nepil, a hovoria: ‚Má démona!‘ 19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Aha, nenásytník a pijan, priateľ vyberačov daní a hriešnikov!‘ Spravodlivosť múdrosti potvrdzujú jej deti32.“

20 Vtedy začal vyčítať mestám, v ktorých sa stala väčšina jeho zázrakov, že nerobili pokánie: 21 „Beda ti, Chorazin, beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidóne stali také zázraky ako u vás, dávno by vo vrecovine a popole robili pokánie! 22 Hovorím vám: V súdny deň bude Týru a Sidónu znesiteľnejšie ako vám! 23 A ty, Kafarnaum, ktorý si vyvýšený až do neba, do podsvetia33 budeš zhodený! Lebo keby sa v Sodome stali také zázraky, ako v tebe, stála by až dodnes. 24 Hovorím vám: V súdny deň bude Sodome34 znesiteľnejšie ako tebe!“

25 V tom čase Ježiš povedal: Chválim ťa, Otec, Pán neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich deťom: 26 áno, Otec, lebo tak sa ti to páčilo. 27 Všetko mi odovzdal môj Otec; nikto nepozná Syna, len Otec, a ani Otca nepozná nikto, len Syn a ten, komu by ho chcel Syn zjaviť. 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate35 a ste preťažení – ja vám dám odpočinok. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoje duše. 30 Lebo moje jarmo je príjemné36 a moje bremeno ľahké.

1 al. chlapec; podobne aj vo v. 8 a 12

2 Stotník naráža na svoj pohanský pôvod a na skutočnosť, že Židia sa s pohanmi nestýkali.

3 gr. bolo povedané skrze proroka Izaiáša

4 al. pred ustanoveným časom

5 gr. zahynulo vo vodách

6 al. povedali medzi sebou; gr. povedali v sebe

7 gr. videl, všimol si

8 gr. synovia svadobnej komnaty. Hebraizmus: išlo o ženíchových priateľov, ktorí mu pomáhali pri organizácii svadby a na svadobnej hostine zaujímali popredné miesta.

9 al. zachránená

10 al. zachránila

11 gr. hodiny

12 al. zachránená

13 al. vyhnal, vypudil

14 gr. právomoc / autoritu

15 al. Horlivec, inde nazývaný gréckym slovom zélótés

16 al. rodu

17 Išlo o mince rôznej hodnoty.

18 gr. tam

19 Bežným pozdravom biblických čias bolo: Pokoj vám! Preto aj nasledujúci verš hovorí o pokoji.

20 al. opatrní / rozumní

21 al. neznečistení; pôv. gr. význam: nepomiešaní

22 gr. nedokončíte

23 Najmenšia rímska medená minca o hodnote približne 1/16 denára.

24 al~: kto sa ku mne prizná.... ku tomu sa aj ja priznám

25 gr. rozdeliť

26 al. dušu

27 t.j. nezastávajúcich významné postavenie; nejde o deti, ale o učeníkov.

28 t.j. v mestách, z ktorých pochádzali učeníci / v rôznych okolitých mestách

29 al. prichádza

30 gr. menší

31 al. trpí násilie

32 var. skutky

33 al. pekla

34 gr. sodomskej zemi

35 al. ktorí ťažko pracujete

36 al. užitočné

 

Ak vám záleží na vzniku tohoto nového slovenského prekladu Písma,
prosíme, podporte ho svojimi modlitbami a finančnými darmi na špeciálnom účte Slovenskej tlačovej misie:
2921826148/1100Súvisiace články

Evanjelium podľa Matúša 13. kapitola|Logos 6 / 2012 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 17. - 22. kapitola|Logos 1 / 2013 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 23. - 28. kapitola|Logos 3 / 2013 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Matúša 12. kapitola|Logos 5 / 2012 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Evanjelium podľa Lukáša 1.-3. kapitola|Logos 6 / 2013 | Daniel Šobr |Preklad Biblie