Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Je hovorenie jazykmi od Boha, alebo od diabla?

logos-01-2015-hovorenie-v-jazykoch.jpg

Možno sa vám takýto názov článku zdá v časopise letnično-charizmatických kresťanov prinajmenšom zvláštny, no domnievam sa, že kým sa Pán nevráti po svoju nevestu - Cirkev, bude treba tento tak nesmierne dôležitý duchovný dar stále znovu vysvetľovať a obhajovať. Práve preto je dôležité, aby si každý veriaci na túto otázku vedel jednoznačne odpovedať.

Pre neznalého a nezasväteného človeka je predstava osoby vyslovujúcej čudné slová, ktorým sama nerozumie, pomerne zvláštna a tento fenomén vyvoláva celý rad legitímnych otázok. V septembri minulého roku vyšiel na webe amerického časopisu Charisma Magazine článok Briana Alarida (Is Speaking in Tongues From God or the Devil?), ktorý sa snaží odpovedať na päť takýchto otázok. Aj v našom časopise vám teraz ponúkame odpovede na rovnaké otázky inšpirované zmieneným článkom.

1. Je hovorenie jazykmi od Boha, alebo od diabla?

Toto je asi najdôležitejšia otázka zo všetkých. Na to, aby sme ju dokázali správne zodpovedať, musíme si byť istí, čo o hovorení jazykmi hovorí Pán Ježiš. Vo svojich posledných slovách, zaznamenaných v závere evanjelia podľa Marka, sa Pán vyjadril úplne bez obalu: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť...“ (Mk 16,17; EVP) Ježiš teda prehlásil, že jazyky sú nadprirodzeným znamením, ktoré môže a malo by sprevádzať každého, kto v neho verí. Keďže Boh svojim deťom nedáva žiadne zlé dary, nemali by sme sa daru jazykov obávať alebo ho zosmiešňovať.

2. Keď ľudia hovoria jazykmi, nevymýšľajú si to?

Podľa Písma je dar jazykov nadprirodzenou schopnosťou hovoriť jazykom neznámym tomu, kto ním hovorí. Tento dar pomáha človeku komunikovať priamo s Bohom. Pavol v 1 Kor 13,1 hovorí: „Keby som hovoril ľudskými jazyky aj anjelskými...“ (ROH) Keď človek dostane dar jazykov, v zlomku sekundy Duch Svätý nahrá tento jazyk do jeho ducha, a to bez toho, že by si to človek všimol. Keď potom otvorí ústa, odrazu vie rozprávať touto Bohom inšpirovanou rečou.

V roku 2006 sa výskumníci Pensylvánskej univerzity zaoberali obrazmi mozgov piatich ľudí, ktorí hovorili jazykmi. O výsledkoch ich výskumu písali v New York Times. Vedúcim zmieneného výskumného tímu bol Dr. Andrew Newberg, ktorý dospel k nasledujúcemu záveru: „Zbadali sme množstvo zmien vo fungovaní mozgu. Fascinujúci je náš objav poklesku aktivity frontálnych lalokov, pretože subjekty naozaj veria tomu, že Duch Boží v nich pôsobí a ovláda ich hovorenie. Naše skúmanie obrazov mozgov jednotlivých subjektov ukázalo, že v priebehu tejto aktivity nemajú pod kontrolou svoje rečové centrá, čo je v úplnom súhlase s ich opisom absencie vedomej kontroly pri hovorení jazykmi.“ Keď sa modlili jazykmi, ich frontálne laloky, tzn. časť mozgu, ktorá je centrom vôle, a ktorú používame na rozmýšľanie a ovládanie toho, čo konáme, bola celkom pokojná. Navyše rečové centrum ich mozgu – časť, ktorú používame, keď hovoríme svojím rodným jazykom, taktiež neprejavovala žiadnu aktivitu. Tí ľudia pritom neboli v tranze, ale boli si plne vedomí toho, čo sa deje. Výskumníci neboli schopní určiť, ktorá časť mozgu ovláda hovorenie jazykmi. Dr. Newberg ďalej povedal: „Bolo úžasné, ako veľmi obrazy mozgov ľudí, hovoriacich jazykmi, korešpondovali s tým, ako oni sami interpretovali to, čo sa dialo... Opisovali to tak, že veria tomu, že cez nich hovorí Boh.“

3. Je hovorenie jazykmi iba okrajovým darom, ktorý dostane len zopár ľudí?

Dar jazykov bol najbežnejším duchovným darom v novozmluvnej cirkvi. Biblia hovorí v Skutkoch apoštolov 2,4, že všetkých 120 učeníkov, zhromaždených v Hornej dvorane, začalo na Letnice hovoriť jazykmi: „A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa.“ (ROH) Dnes nedokážeme posúdiť to, či všetci prijali dar viery, uzdravovania alebo rozlišovanie duchov, ale s istotou môžeme povedať, že všetci prijali dar jazykov.

V dnešnej dobe žije na celom svete viac ako 600 miliónov letnično-charizmatických veriacich, ktorí tvoria po katolíkoch druhú najväčšiu skupinu v rámci kresťanstva. Letničné a charizmatické zbory v žiadnom prípade nepredstavujú malé alebo okrajové hnutie. Je tomu práve naopak: tvoria najrýchlejšie rastúce náboženské hnutia na svete. Dar jazykov nie je určený iba pre zopár vyvolených. Apoštol Pavol jasne napísal v 1Kor 14,5, že chce, aby každý veriaci hovoril jazykmi (pre osobné budovanie) a aby prorokoval (pre budovanie cirkvi): „A chcel by som, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale radšej, aby ste prorokovali.“ (ROH)

4. Vymizol dar jazykov po prvom storočí, alebo sa dodnes aktívne prejavuje v cirkvi?

Doktrína o vymiznutí duchovných darov je pevnou súčasťou reformovaného kresťanstva. Ide o presvedčenie, že apoštolské a duchovné dary (vrátane daru hovorenia jazykmi) vymizli po smrti dvanástich Kristových apoštolov. Keď sa však pozrieme na diela raných cirkevných otcov, ako napríklad Justína Martýra (100-165), Irénea (115-202), Tertuliána (160-220), zistíme, že píšu o duchovných daroch, vrátane hovorenia jazykmi, ktoré opisujú ako stále sa prejavujúce v cirkvi ich obdobia – dávno potom, ako zomrel posledný z Dvanástich, apoštol Ján, k čomu došlo okolo roku 100. V Skutkoch 2,39 apoštol Peter vyhlásil, že dar jazykov je pre každého, kto je povolaný Bohom: „Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Bôh.“ (ROH) Aj apoštol Pavol v 1Kor 13,8-10 poznamenal, že jazyky utíchnu až vtedy, keď príde „to, čo je dokonalé“. (ROH) Týmto jasne odkazuje na druhý príchod Ježiša Krista. Biblia hovorí o tom, že nik nie je dokonalý, iba Kristus. Keď sa Pán Ježiš vráti, už nebudeme potrebovať ku komunikácii s Bohom hovorenie v jazykoch, lebo budeme s ním. No kým sa Pán vráti, dar jazykov je k dispozícii každému veriacemu, ktorý po ňom túži.

5. Čo vlastne ľudia hovoria, keď sa modlia jazykmi?

Keď skúmame, čo vlastne Biblia učí o hovorení jazykmi, zistíme, že keď sa takto veriaci modlia, deje sa celkom päť vecí:

1. Rozprávajú sa priamo s Bohom. „Lebo ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo nikto nerozumie, ale duchom hovorí tajomstvá.“ (1Kor 14,2; ROH) Jazyky sú našou priamou a intímnou linkou komunikácie s Bohom.

2. Hovoria o veľkých Božích veciach. „Židia a prozelyti, Kréťania a Arabi, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie“ (Sk 2,11; EVP) Hovorenie jazykmi nie je nezmyselné bľabotanie, je to hovorenie o veľkých veciach: zázrakoch, tajomstvách a Božom majestáte. Ako by teda mohlo ísť o niečo zlé?

3. Chvália Boha. „Lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha.“ (Sk 10,46; ROH) Aj keď nerozumieme tomu, čo hovoríme, keď hovoríme jazykmi, vždycky chválime Boha v Duchu Svätom (1Kor 14,16).

4. Budujú seba samých. „Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev.“ (1 Kor 14,4; SEP) Modlenie sa jazykmi je ako duchovné cvičenie – buduje nás a robí nás duchovne silnejšími.

5. Duch Svätý sa modlí skrze nich a vyhlasuje Božiu vôľu. „A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. A ten, ktorý zpytuje srdcia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých.“ (Rim 8,26-27; ROH) Modlenie sa jazykmi nám prináša zjavenie a vhľad do Božej vôle pre naše životy.

V prípade, že neveríte v dar jazykov, alebo ste mali nejakú negatívnu skúsenosť s charizmatickým hnutím, povzbudzujeme vás, aby ste študovali Písmo s otvorenou mysľou. Proste Ducha Svätého, aby vám zjavil pravdu o hovorení jazykmi a o tom, čo to znamená pre vás osobne.

Ak túžite po dare jazykov, modlite sa zaň s vierou, kým ho neprijmete. Ježiš povedal v Lk 11,13: „Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o koľko skôr dá Otec z neba Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia!“ (ROH) Potrebujeme si uvedomiť, že dar jazykov má Boh pre každého, kto po ňom túži. V atmosfére Božej prítomnosti, v zhromaždení, kde Boh koná a dotýka sa ľudí, nie je vôbec ťažké prijať „krst Duchom Svätým“, ktorý sa prejaví hovorením jazykmi.

Ak ste už prijali dar jazykov, používajte ho každý deň. Samotný Pavol sa pochválil, ako často a veľa hovorí v jazykoch: „Ďakujem svojmu Bohu, že viacej hovorím jazykmi ako vy všetci…“ (1 Kor 14,18; ROH) Jazyky sú nenahraditeľným prostriedkom aktívneho duchovného života, tento dar treba rozvíjať a budovať tak svojho duchovného človeka. Napriek tomu, že z intelektuálneho pohľadu sa tento duchovný dar môže javiť ako čudný a nepochopiteľný, je jedným z kľúčov úspešného a efektívneho kresťanského života. Vezmime preto vážne slová apoštola Pavla: „A tak, bratia moji, snažte sa prorokovať, a jazykmi hovoriť nezabraňujte!“ (1 Kor 14,39 ; EVP)

 

Použité preklady Písma:
ROH – Preklad prof. Roháčka
EVP – Evanjelický preklad
SEP – Slovenský ekumenický prekladSúvisiace články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Boh je Bohom rastu|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie
Božia vôľa|Logos 11 / 2014 | Jaroslav Kříž |Téma
Boha je treba hľadať|Logos 2 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma