Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Jesenná konferencia cirkvi Kresťanské spoločenstvá

 logos-201510-konferencia.jpg

Aktuálna situácia v Európe a na Blízkom východe v súvislosti s druhým príchodom Pána Ježiša Krista a život Abraháma, praotca viery – tak toto boli hlavné témy septembrovej konferencie Cirkvi Kresťanské spoločenstvá. Poďme si teraz v krátkosti pripomenúť jej priebeh.

V piatok 18. septembra konferenciu odštartovalo stretnutie mládeže. Mládežnícka kapela CrossOver na úvod rozozvučala športovú halu na Štiavničkách v Banskej Bystrici dynamickými chválami. Po nich sa k mikrofónu postavil Zbyněk Drlík, ktorý je pastorom zboru v Spišskej Novej Vsi. Hovoril o dôležitosti Božej prítomnosti v živote človeka, o tom, že my sme chrámom živého Boha a aké dôležité je napĺňať sa Svätým Duchom, neustále sa obnovovať v Pánovi a nepoškvrňovať svoj chrám hriechom.

V sobotu konferencia pokračovala ranným a večerným zhromaždením. Chváliaca kapela Olivy každú bohoslužbu viedla prítomných do chvály a uctievania živého Boha a aj na túto konferenciu si pripravila niekoľko nových piesní, ktoré opäť priniesli veľké pomazanie.

logos-201510-konferencia-1.jpg

Ráno sa prítomným prihovoril pastor Adrián Šesták. Prečítal prvých 11 veršov z 5. kapitoly 1. listu Tesaloničanom, v ktorých sa píše o druhom príchode Pána Ježiša Krista a upozornil na to, aké dôležité je bdieť a skúmať dobu, v ktorej žijeme. Schopnosť chápať prichádzajúce obdobie je veľmi dôležité a Boh nám to skrze Svätého Ducha zjavuje, dáva zjavenie z Božieho slova a taktiež dáva pomazanie, aby sa na to každý vedel pripraviť. Je potrebné, aby sme boli ako mravec, o ktorom čítame v Prísloviach 6. kapitole, ktorý na rozdiel od leňocha nespal, lebo chápal prichádzajúcu dobu.

Po ňom sa k slovu dostal senior pastor Jaroslav Kříž. Témou jeho kázne bol Abrahám a to, prečo bol takým mimoriadnym človekom. Jeho veľkosť bola v tom, že k nemu prišlo slovo od Boha, on tomu uveril, zodvihol sa, odišiel na miesto, ktoré mu ukázal Boh a bolo mu to počítané za spravodlivosť. Taktiež bol morálnym človekom, a preto sa cielene vyhýbal Sodome a Gomore.

logos-201510-konferencia-3.jpg

V tejto téme pokračoval v nedeľu ráno, kedy hovoril o vrchole Abrahámovej viery – o obetovaní toho najcennejšieho, čo mal – o obetovaní Izáka. Abrahám veril, že Boh je schopný splniť to, čo zasľúbil, a preto nepochyboval, a ako čítame v 22. kapitole 1. Knihy Mojžišovej, odišiel na miesto, ktoré mu ukázal Boh, a nebál sa obetovať svojho syna Izáka, pretože veril vo vzkriesenie. Taktiež vidíme Abraháma, vtedy ešte Abrama, ako v 14. kapitole 1. Knihy Mojžišovej ide zachrániť svojho brata Lóta zo Sodomy. Je v tom príkladom pre nás, aby sme bojovali za svet, za ľudí slabších vo viere, aby sme sa prihovárali za nespasených ľudí. Na záver v liste Galaťanom v 4. kapitole čítame o Sáre a Hagar. Je to výpoveď o tom, čo sa aktuálne deje vo svete – boj o Abraháma – či zvíťazí vo svete kresťanstvo, alebo islam. Nebuďme nervózni z toho, čo sa teraz deje, ale buďme ako Abrahám, ktorý dôveroval Bohu, a Boh mu to počítal za spravodlivosť.

Na večerné sobotné zhromaždenie prijal pozvanie evanjelista z budapeštianskeho Zboru viery József Nagy. Téma jeho kázne znela: Spoznajme znamenia časov a nalaďme sa na duchovný spôsob života, keďže návrat Pána je blízko. V úvode nás povzbudil, aby sme sa nezaoberali len materiálnymi vecami, ale hľadali Boha a snažili sa rozpoznať znamenia časov. Ako prvý príklad uviedol príbeh dvoch ľudí, ktorí predbehli svoju dobu – Simeon a Anna, o ktorých čítame v 2. kapitole Lukášovho evanjelia. Žili v dobe, kedy ľudia čakali na príchod Mesiáša. Aj my žijeme v takej dobe, ale my čakáme na Jeho druhý príchod. Učme sa od Simeona a Anny – modlime sa, postime sa, hlásajme evanjelium, buďme vo vzťahu s Pánom, pod vedením Ducha Svätého a príchod Pána pre nás nebude nečakaný. Druhým príkladom je Daniel, ktorý spoznal znamenia časov. Mal od Boha zjavenie a konal tak, aby biblické pravdy boli v jeho živote reálne. Študoval Božie slovo, bol horlivým, spravodlivým a svätým človekom. Nebol nešťastný z doby, v ktorej žil, ale pozdvihoval svoju tvár k Bohu. Modlil sa a postil za svoj národ, vyznával svoje hriechy aj hriechy ľudu, a na základe toho Boh k nemu poslal anjela, ktorý mu odkryl nastávajúce udalosti. Toto všetko čítame v 9. kapitole proroka Daniela. Na konci tejto kapitoly mu anjel zjavuje obdobie posledných časov, kedy povstane antikrist. O týchto udalostiach čítame aj v Knihe Zjavení v 13. kapitole. Je preto potrebné naplniť sa Svätým Duchom a skrze Božie slovo osvietiť prebiehajúce udalosti. Našou úlohou je aj v dnešných dňoch priniesť ľuďom evanjelium, modliť a postiť sa za národy, za predstaviteľov štátov a politikov, aby im Boh dal múdrosť, ako riešiť aktuálnu situáciu v Európe. Pán je aj v tomto neistom svete s nami, nebojme sa, nepochybujme, ale dôverujme mu, lebo nakoniec zvíťazíme.

logos-201510-konferencia-2.jpg

Čo dodať na záver? Aj táto konferencia bola požehnaním pre každého, kto sa jej zúčastnil. Atmosféra bola vynikajúca, chvály boli pod pomazaním Svätého Ducha, kázané slovo odznelo z úst výnimočných Božích služobníkov. A netreba zabudnúť na novoobrátených bratov, ktorí sa túto konferenciu rozhodli spečatiť svoje obrátenie vodným krstom. A komu sa nepodarilo konferencie zúčastniť, môže si záznamy z jednotlivých zhromaždení nájsť na milost.tv. Tešíme sa na Vás na novembrovej konferencii. Nenechajte si ju ujsť. Redakcia Logosu tam nebude chýbať. A čo Vy? 

Záznamy z jednotlivých zhromaždení si môžete pozrieť na stránke milost.tv.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

 


Súvisiace články

Udialo sa v cirkvi|Logos 5 / 2019 | Redakcia |Zo života cirkvi
Kresťanské konferencie|Logos 10 / 2018 | Redakcia |Zo života cirkvi
Jedinečnosť cirkvi|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Téma
Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Tajomstvo cirkvi|Logos 1 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma