Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Jezábel

jezabeli.jpgBožou túžbou (vôľou) je, aby všetci došli k poznaniu pravdy a uctievali pravého Boha v duchu a v pravde. Aby sa tento Boží plán napĺňal, je potrebné, aby niekto kázal evanjelium, ľudia urobili pokánie, zanechali hriechy, potom sa dali pokrstiť a boli naplnení Svätým Duchom. Aby sa počet týchto ľudí na zemi množil, musia správne fungovať cirkvi, ktoré sú položené na biblickom základe, a taktiež, aby dobre fungovali kresťanské rodiny. Proti týmto cieľom stojí jedna deštruktívna rafinovaná zlá sila – Jezábel.

Človek a duchovné sily

Najprv si musíme uvedomiť, že človek je bytosť stvorená, z čoho nám nutne vyplýva, že nie je nezávislou autentickou bytosťou, čiže človek sám nevie správne určiť, čo je dobré a čo zlé, nemá v sebe večný život a vplyv okolia v plnej miere určí jeho svetonázor, ten zase usmerní životný štýl (skutky) a v konečnom dôsledku vplyv okolia na človeka rozhodne o jeho umiestnení vo večnosti a to buď v Božom kráľovstve alebo v zatratení. Zjednodušene môžeme povedať, že človek je nádoba, a akým obsahom sa táto nádoba naplní, tak sa bude aj správať. Konkrétnejšie povedané – akým duchom sa človek naplní, také budú aj jeho skutky. Ak sa človek naplní Svätým Duchom, vtedy sú jeho skutky dobré, Boh ho formuje a v jeho charaktere vyrastá ovocie ducha, akým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Naopak, ak sa človek naplní duchom tohto sveta, temnotou, jeho skutky budú zlé. Duchovné bytosti majú schopnosť a túžbu sa vyjadriť, s plnosťou Svätého Ducha kresťan automaticky prijíma aj Božiu prirodzenosť a schopnosti. Ak do človeka vojdú démoni, tiež chcú vyjadriť svoju prirodzenosť – démon smilstva dovedie človek k smilstvu, duch klamstva ku klamstvu a podobne. Preto apoštol Pavol hovorí, že za správaním človeka treba vidieť duchovné sily a podľa skutkov človeka vieme určiť, aké sily ho ovládajú, môžeme dokonca prognostikovať, aké budú jeho skutky v budúcnosti. Duch Jezábel, ktorý je témou tohto článku, má svoje vyjadrenie, veľmi presne môžeme určiť jeho pôsobenie v spoločnosti v životoch jednotlivcov, ale aj v cirkvi.

Kto je Jezábel

O Jezábel sa môžeme dočítať v Knihách kráľov a potom v Zjavení Jána, konkrétne v odkaze do zboru v Tyatírach. Biblia veľmi presne popisuje, ako sa Jezábel dostala k moci, aké boli ciele a dôsledky jej pôsobenia. Keď si pozorne prečítame tieto príbehy, zistíme, že v ľudských dejinách sa stále duch Jezábel prejavoval cez rôznych ľudí, menil sa iba čas, mená a historické okolnosti. Preto bez vyučovania o pôsobení ducha Jezábel nie je možné ubrániť sa vplyvu tohto ducha, nie je možné napredovať v prebudení, ale tým, ako rastie v cirkvi biblická známosť, vieme stále lepšie víťaziť a napredovať. Odhalenie niektorých charakteristických znakov ducha Jezábel prináša veľké ozdravenie cirkví, rodín a spoločnosti.

Hlavné ciele Jezábel

Hlavným cieľom tohto ducha, rovnako ako vodcu padlých anjelov – satana, je zničenie, deštrukcia a zahynutie. Špecifickými cieľmi Jezábel je zabrániť tomu, aby sa človek obrátil a v prípade, že sa obráti, stiahnuť ho nazad, aby sa u neho naplnilo Slovo: „Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku a umytá sviňa pováľať sa v blate.“ (2Pt 2:22)

Ďalším cieľom je zničiť pomazaných služobníkov, zničiť cirkev a vytvoriť náhradný náboženský systém, ktorého centrom je modlárstvo, ktoré pod rúškom bohoslužby nevyhnutne vedie práve k uctievaniu padlých anjelov. Pozrime si biblické verše, ktoré o tom hovoria: „A stalo sa, ako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, že si vzal za ženu Jezábel, dcéru Etbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu. A postavil Bálovi oltár v dome Bálovom, ktorý vystavil v Samárii. A k tomu urobil Achab i háj, a tak vykonal Achab ešte viac, aby popudzoval Hospodina, Boha Izraelovho, nad všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním.“ (1Kráľ 116:31) Jezábel bola dcérou sidonského kráľa Etbála, a keď sa vydala za izraelského kráľa, mala možnosť sa obrátiť a prijať Boha Izraela za svojho ako napr. moábska Rút. No Jezábel sa nikdy neobrátila ba naopak, vnucovala izraelskému národu falošnú bohoslužbu. „A stalo sa, keď vraždila Jezábel prorokov Hospodinových, že vzal Obadiáš sto prorokov a skryl ich po päťdesiatich mužoch v jaskyni a zaopatroval ich chlebom a vodou.“ (1Kráľ 18:4) Jezábel nenávidí Božích služobníkov, na ktorých je pomazanie. Celý život prenasledovala Eliáša.

 Tri hlavné zbrane

 Prvou vecou, ktorú si všimneme, je zneužitie moci. Jezábel sa sobášom dostala na trón a v skutočnosti prevzala vládu nad izraelským kráľovstvom, k čomu používala aj kráľov prsteň. Jezábel si osobuje vplyv, ktorý je neprináleží. Každý človek musí na základe ovocia svojho života získavať aj vplyv. Zjavenie Jána hovorí, že Jezábel sama o sebe hovorí, že je prorokyňou, čiže sama, bez odporúčania druhých, bez ovocia a bez podpisu Svätého Ducha sa stavia do pozície toho, kto má kompetencie hodnotiť, vyučovať a usmerniť.

Zneužitie moci na tlak voči veriacim je bežnou metódou Jezábel. Nie je dobre, keď sa kráľ dostane pod vplyv ľudí, ktorí majú za cieľ posilniť v národe modlárstvo. Už vôbec nie je dobre, keď demokraticky zvolení predstavitelia sú manipulovaní náboženskými skupinami. Duchovný tlak na vladárov vidíme v celej Biblii. Vplyvom čarodejníkov Jannesa a Jambresa v Egypte, ktorí sa protivili Mojžišovi, sa zatvrdilo aj faraónovo srdce. Čarodejník Elymas zase odvracal od viery prokonzula Sergia Pavla. Zneužitie moci a prekročenie autority však môže byť a v rámci iných zložiek v spoločnosti ako je napríklad rodina. V našej spoločnosti je celkom bežné, že muži, ktorí sú hlavami rodín, sú zodpovední za jej rozvoj, sú manipulovaní rafinovanými ťahmi niekoho z predkov, ktorý je bigotne náboženským človekom.

Druhou veľkou zbraňou Jezábel je čarovanie. Diabol sa veľmi usiluje o tom, aby ľudia zostali pripútaní k pohanským praktikám ako sú povery, veštenie, alebo aby sa spoliehali na obrady a dúfali v predmety. Cez tieto praktiky sa uvoľňuje okultná moc, ktorá mení povahu, charakter a správanie ľudí. Preto je dôležité vyučovať desatoro v tej podobe, v ktorej sa nachádza v Biblii, kde v 2. prikázaní je zákaz výroby predmetov, ktoré majú sprostredkovať Božiu milosť.

Treťou silnou zbraňou je smilstvo. Smilstvo a modlárstvo ide vždy ruka v ruke, preto Jehu charakterizoval Jezábel práve týmito dvomi praktikami: „A stalo sa, keď uvidel Jorám Jehu-va, že povedal: Či pokoj, Jehu? A on odpovedal: Čo aký pokoj, dokiaľ sa páchajú smilstvá Jezábeli, tvojej matere a jej čarodejstvá tak mnohé?“ (2Kráľ 9:22) S poľutovaním môžeme konštatovať, že dnes aj ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanských koreňom, praktizujú predmanželský aj mimomanželský sexuálny život. Spoločnosť je presiaknutá sexuálnym vábením. Všade tam, kde dochádza k povzbudzovaniu na modlárstvo, smilstvo a kde je zneužívaná moc, môžeme v pozadí identifikovať ducha Jezábel.

Znaky Jezábel v charaktere

Pod vplyvom ducha Jezábel dôjde v charaktere človeka k vyformovaniu takýchto postojov, ktoré prinášajú mnoho deštrukcie, bolesti, vedú k rozpadu rodín a odpadnutiu od Boha. Upozorňujem, že tieto „finty“ sú veľmi účinné a netreba ich podceňovať. Proti pôsobeniu Jezábel musíme podobne ako Eliáš, Elizeus a Jehu tvrdo bojovať, je potrebné vypestovať duchovnú citlivosť na túto silu a porážať ju. Ak nájdete vo svojom charaktere niektoré z dole uvedených znakov, vynaložte všetku snahu na to, aby ste pribili tieto povahové črty na kríž, umŕtvite ich a posilnite sa v Pánovi. Ak ich odhalíte v druhom človeku, je treba sa modliť, aby sa v ňom ďalej neposilňovali.

 1. Narušenie vzťahov
  Jezábel je majsterkou intríg, vie úplne robiť vzťahy, postaviť jedného proti druhému, rozosieva škriepky, rôznice, zrádza vzťahy. Je veľmi zle, keď človek nemá priateľov. Keď hovoríme o priateľoch, hovoríme o dlhodobých kvalitných vzťahoch, nie o vzťahoch krátkodobých a účelových. Vytvárať vzťahy a milovať ľudí patrí k samotným základom kresťanstva, preto sa nedajme oklamať ľuďmi, ktorí sa robia veľmi duchovnými a nemajú žiadnych priateľov.

 2. Komunikačná schopnosť
  Pomazanie Svätého Ducha uschopní človeka komunikovať, presvedčivo hovoriť. Aj Jezábel dáva svojim služobníkov túto schopnosť, vedia neuveriteľne ľstivo „namotať“ prostých a bohabojných ľudí. Vedia veľmi vierohodne skresliť informácie a získať ľudí na svoju stranu. Masmédiá sú pod silným vplyvom ducha Jezábel, majstrovsky vedia ovládať a vytvárať názory ľudí. Dnes v bežnej praxi spadá do tejto oblasti komunikácia cez internet a najmä mobily. Normálny človek nemá neodolateľnú túžbu vnucovať niekomu svoje názory formou SMS-ky. Dajte si na tieto praktiky pozor.

 3. Silná vôľa“
  Duch Jezábel dáva ľuďom veľkú silu. Nejde však o pevný charakter, ale o trvdošijného a zadubeného človeka, ktorého nepoháňa láska, ale energizuje ho duch vzbury, nenávisť a túžba pomstiť sa tým, ktorí sa vôli tvrdohlavého človeka nechcú podriadiť. Silná osobnosť vie podriadiť svoju vôľu pod Božiu vôľu. Ježiš povedal: „Otče, nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane.“ Naopak, Jezábel chce na ľudí nanútiť vôľu svoju, čím dôjde k tomu, že nemôžu vykonávať Božiu vôľu. Vnucovanie vlastnej vôle druhých ľudom je čarovanie, ktoré voláme manipulácia, čo je ťažkým okultným hriechom. Pod vplyvom tohto čarovania ľudia v okolí sú infantilní, nerozvinutí, úbohí tak ako Achab. Tvrdohlavý človek chce mať vždy posledné slovo, ak nie je po jeho, je zle. Trestá svoje okolie zlou náladou, zarytým mlčaním, ochorie, odpadne, urobí všetko, len aby ostatní ustúpili. Je to hrozné, ale, žiaľ, bežné.

 4. Chýba drobné ovocie
  Normálny bohabojný človek sa vie tešiť z každodenných životných úspechov a požehnaní. Vie sa radovať z dobrého počasia, z toho, že sa podarila práca, bohabojná žena sa teší z toho, že môže vytvárať domácnosť, žehliť, variť. Jezábel je iná, uspokojenie jej prináša iba rozširovanie svojho vplyvu, bojovanie. Je dobre iba tak tráviť čas s priateľmi. V tomto Jezábel úplne zlyhá, skazí náladu, pod zásterkou toho, že sa zaoberá iba dôležitými duchovnými vecami. Klame.

 5. Sexuálne vábenie
  Pre čarovanie telom sme našli pojem červená mágia – ide o zneužitie ľudského tela. Vo vulgárnej podobe je to prostitúcia a pornografia, kedy je v ľuďoch vzbudzovaná žiadostivosť a túžba vykonať hriech. V bežnom živote je to koketovanie a flirtovanie. Keď sa blížil Jehu, kráľovná Jezábel urobila posledný pokus, ako si zachrániť život, vyzdobila sa, bola ochotná zvrátiť nepriaznivú situáciu tým, že ponúkne Jehu svoje telo. Kresťania si musia dávať pozor, či v ich správaní a výzore nie je sexuálny náboj. Červená mágia napríklad rozhodla o tom, že Herodes dal popraviť Jána Krstiteľa. Herodes bol pod vplyvom manželky svojho brata, Herodiady, ale rád počúval aj Jána Krstiteľa. Herodiada nereagovala na ponuku pol kráľovstva, lebo vedela, že ak dostane hlavu Jána Krstiteľa, nič jej nestojí v ceste, aby ovládla kráľovstvo celé.

 6. Nezmieriteľnosť
  Jezábel nikdy neustúpi, a keď ustúpi, iba preto, aby získala lepšie pozície na ďalší boj. Výraz rebellere súvisí s latinským slovom bellum (vojna, boj). Rebellere teda znamená znova a znova proti niečomu či niekomu bojovať, znamená opakovane bojovať, nikdy nezložiť zbrane, nikdy neprestať. Ak ste zistili, že ste v konflikte s niekým, na kom sú zreteľné uvedené črty, odložte optimizmus nabok. Človek, ktorý je pod vplyvom ducha Jezábel, sa nevie a nechce zmieriť, a ak to urobí, tak to urobí iba naoko, aby získal lepšie pozície v ďalšej bitke.

 7. 479px-the-death-of-jezebel.jpgVšetkého schopná
  Na dosiahnutie svojich cieľov je Jezábel schopná všetkého. Použije klamstvo, zradí, predá svoje telo, len aby dosiahla cieľ. Ak je treba, odstrániť aj človeka z cesty. V dnešnej špičkovej politike je duch Jezábel veľmi silno prítomný, zdá sa, že uchvátiť moc môže iba človek, ktorý nemá žiadne škrupule a svedomie. Práve svedomie je znakom ľudskej bytosti, normálny človek za určitú hranicu už nemôže ísť. Charakteristické pre padlé duchovné bytosti je, že žiadne svedomie nemajú. Sú im cudzie pocity ako je ľútosť, milosrdenstvo a nepoznajú výčitky svedomia.

Zostáva otázka, ako vytlačiť ducha Jezábel. Už odhalením praktík tejto majsterky čarov, vieme dosiahnúť veľký výsledok. Aj naďalej budeme vyučovať o týchto otázkach, čo bude mať za výsledok, že nebude také ľahké rozbiť vzťahy, rodiny a cirkvi. Taktiež budeme konať duchovný boj, používať zbrane, ako je meno Ježiš, Kristova krv, Božie slovo a prehlásenia viery. Ježiš v evanjeliu Matúša vyučuje, že najprv treba poviazať duchovné sily, a potom prijať veci do vlastníctva.

Proti pôsobeniu Jezábel musíme podobne ako Eliáš, Elizeus a Jehu tvrdo bojovať

Prajem vám, aby ste bojovali dobrý boj viery, boli odolní voči nanucujúcej sile Jezábel, nebojte sa moci, nevráťte sa k tradíciám a odolávajte červenej mágii. Buďte plní Ducha, lebo práve pomazanie Svätého Ducha je to, čo vie ducha Jezábel vytlačiť.Súvisiace články

Duch Jezábel|Logos 8 / 2017 | Németh Sándor |Vyučovanie
Ešte o Jezábel|Logos 4 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma
Odkaz sedmi sborům - Thyatiry|Logos 6 / 2014 | Martin Mazúch |Vyučovanie
Achab, infantilizmus a pacifizmus|Logos 4 / 2007 | Jaroslav Kříž |Téma
Čarovanie|Logos 10 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma