A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Konference Církve víry Milost v Ostravě

logos-06-2015-konferencia-ostrava-1.jpg

Druhou červnovou neděli se v Ostravě uskutečnila historicky první konference našich sborů Církve víry Milost (celkově již sedmá).

Všichni jsme se moc těšili a vnímali to jako důležitý milník, který pro Ostravu hodně znamená. Shromáždění Božího lidu ve velkém počtu a pomazání Ducha Svatého má vždy vliv na duchovní oblast a modlitby a proklamace působí na celkovou atmosféru města i kraje. Konferenci předcházela pouliční evangelizace v rámci Harvestu, o to více jsme s velkým očekáváním zaplnili konferenční sál Hotelu Clarion v Ostravě -Vítkovicích společně se sourozenci z blízkých i vzdálených míst České republiky a Slovenska. A můžeme upřímně říct, že konference předčila naše očekávání, byla opět nádherná, plná Boží slávy, radosti a pomazání Ducha Svatého.

logos-06-2015-konferencia-ostrava-2.jpgUž na dopolední bohoslužbě jsme vnímali silnou Boží přítomnost. Žilinská chválící skupina nás uvedla do radostné chvály a uctívali jsme se srdcem otevřeným na Boží dotek. Po úvodní modlitbě jsme vyslechli kázání o duchovní obnově. Pastor Peter Kuba nás vedl do nového poznání Písma verši z Lukáše – třinácté kapitoly a zdůraznil, že duchovní obnova souvisí s naším plným obrácením se k Ježíši Kristu. Každý den z milosti chodíme s Pánem, který nás provází. Někdy jsou však v životě člověka okamžiky, kdy sejde z úzké cesty, která vede do Božího království, ani si nevšimne, ve kterém okam­žiku a jak se to stalo. Proto je velmi důležité stále se nacházet na úzké cestě do Božího království, aby nevychladla naše láska a mohli jsme být na každý den obnoveni mocí Ducha Svatého, který nám byl do srdcí dán. „Bůh je milosrdný a mnoho nám odpustil. Tak také vy odpouštějte lidem kolem vás,“ povzbuzoval nás pastor k očištění našich srdcí. Pomazání Ducha Svatého, které bylo v sále, se nás silně dotýkalo. Lidé přehodnocovali postoje a přemýšleli o dobrém boji víry a ovoci, které mohou přinést Pánu. Neboť po ovoci nás křesťany lidé poznají, jak jsme se nechali inspirovat sedmou kapitolou Evangelia Matouše. Pastor také vzpomenul počátky církve a připomněli jsme si podstatu křesťanství. Bůh nás chce použít pro okolní svět a získání ztracených. Střežme naše srdce, ať je měkké a plné lásky k lidem, které potkáváme. „A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán,“ znělo z Listu Římanům 5,5.

Na večerní shromáždění přijel vzácný host – náš senior pastor Jaroslav Kříž. Všichni v sále se radovali v Boží slávě při večerním uctívání. Chvály byly veselé a vyzývaly k tanci a jásotu. Úvodem bohoslužby se představili nově pokřtění sourozenci v Kristu. Měli jsme obrovskou radost, že mnozí byli také z Ostravy a další přicestovali z daleka, aby stvrdili ve vodě své rozhodnutí vydat se za Pánem. Téma večerního kázání bylo pomazání Ducha Svatého. Pastor připomněl Boží slovo ze Skutků 10,37-38. Pomazání dává Duch Svatý ve třech rovinách: osobní, společné a služební, všechna jsou zásadní pro náš život s Pánem. Když rozvíjíme náš osobní vztah s Duchem Svatým, vede nás v milosti a dává moudrost do situací každý den. V této části pastor připomněl osoby Samsona a Gedeona. Je pro nás také důležité vejít do skutků, ke kterým nás Bůh volá, a On se pak projeví v moci a může nás používat a uschopnit pro službu. V oblasti společného pomazání zdůraznil pastor Jaroslav Kříž úlohu církve a čistých vztahů mezi lidmi. Církev potřebuje podporovat nově obrácené a stále mít zrak upřený na Ježíše, zůstávat v lásce a milovat své bližní a sourozence v Kristu. „Dnes je mnoho lidí, kteří nemilují církev, musíme umrtvovat naši starou přirozenost a chodit vírou,“ zdůrazňoval senior pastor a přestože téma bylo vážné obsahem a oslovilo nás k zamyšlení, sálem se nesla velmi povzbuzující atmosféra svatého pomazání. Tak bylo velmi lehké vnímat toto zjevení a poddávat se působení Ducha Svatého.

logos-06-2015-konferencia-ostrava-3.jpgV druhé části kázání jsme upřeli zrak na Ježíše Krista jako na Beránka, který se obětoval za člověka, položil život a byl vzkříšen. Jemu se chceme podobat charakterem. V této souvislosti byla zmíněna kniha Zjevení a uvědomili jsme si, jaký byl Ježíš plný pokory, lítosti nad trpícími a soucitu se ztracenými. Pastor zdůraznil pokání pro život. Pokání je důležité pro každou životní situaci, kdy vidíme, že není v souladu s charakterem Beránka. Když činíme pokání a odvracíme se od hříchů, přijde obnova a požehání.

Na závěr bylo zdůrazněno služební pomazání a rozvíjení poznání o Bohu, používání talentů a hřiven, které nám Bůh dal. V tomto pomazání pak můžeme sloužit v moci a slávě a žehnat ostatní kolem nás. Pastor nás povzbudil ke službě a hledání místa v církvi pro budování Božího království.

Závěrečné modlitby proběhly v silném pomazání Ducha Svatého, lidé byli naplňováni na různých místech v sále, Duch Svatý se pohyboval a mocně působil. Lidé byli vysvobozeni, uzdraveni a zaplaveni radostí. Doslova jako by proudy živé vody zaplavovaly sál.

Modleme se, aby podobné konference shromáždily ještě více Božího lidu a vliv církve byl zřetelný v naší zemi. A aby přicházeli noví lidé, kteří se obrátí k Ježíši Kristu a „zasadí se“ v církvi. Ještě je mnoho ztracených kolem nás a ty všechny chceme zasáhnout evangeliem a naplnit velké konferenční haly a sály.Súvisiace články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
NF Milost|Logos 8 / 2021 | Jaroslava Marcienková |Reportáž
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková |Zo života cirkvi
Konference v Praze|Logos 6 / 2013 | Martin Petr|Reportáž
Historie Církve víry Milost Prostějov|Logos 6 / 2014 | Redakcia |Zo života cirkvi