Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Konferencia so Šándorom Némethom

Pre množstvo letnično-charizmatických kresťanov z Čiech i Slovenska bola dozaista vrcholom tohto leta augustová Kresťanská konferencia s pastorom Šándorom Némethom z budapeštianskeho Zboru viery (Hit Gyülekezete).

Organizácia a prípravy

Na augustovú konferenciu, ktorá sa konala po niekoľkomesačnej prestávke, sa všetky zbory veľmi tešili, mnohí členovia zborov z celého bývalého Československa si pre ňu rezervovali posledný augustový víkend a vopred si vybavovali ubytovanie v Banskej Bystrici, dejisku konferencie. Skutočnosť, že na konferenciu zavíta ako hlavný rečník pastor Šándor Németh, sa organizátori aj verejnosť dozvedeli necelé dva týždne pred konaním tohto slávnostného podujatia. Všetci boli správou nadšení a práce na prípravách sa ešte zintenzívnili. Prostredníctvom internetu aj sociálnych sietí sa správa veľmi rýchlo rozšírila, reklamné bannery boli zavesené na zborových internetových stránkach, na zborovej budove v Banskej Bystrici visel bilbord a jedna celoplošná rozhlasová stanica vysielala v rámci svojich reklamných blokov pozvánku na konferenciu. Všetci očakávali, aká táto konferencia bude a tešili sa na to, čo prinesie.

Atmosféra konferencie

Od poslednej návštevy Šándora Németha v Banskej Bystrici uplynulo 5 rokov. Keď v novembri roku 2007 pastor Šándor po prvýkrát kázal v hale na Štiavničkách, bolo to pre celý zbor vyvrcholením určitého obdobia a vtedajšia konferencia priniesla veľmi dobré ovocie v podobe novej vlny rastu a stabilizácie zborov v mnohých mestách. Táto skutočnosť bola tiež dôvodom veľkého nadšenia a očakávania, s ktorým mnohí do Banskej Bystrice v sobotu 25. augusta pricestovali.

Napriek skutočnosti, že čas na prípravu a predovšetkým na informačnú kampaň o konferencii a jej vzácnom hosťovi bol pomerne krátky, záujem zo strany zborov aj verejnosti bol obrovský. Športová hala na Štiavničkách bola už v sobotu ráno doslova preplnená. Palubovka haly pokrytá stoličkami bola plná ľudí a tí, ktorí sa nedostali na relatívne pohodlné stoličky na ploche, sa tiesnili na tribúnach. Klimatizácia v tropickej horúčave takmer nestíhala meniť vzduch v hale.

Prvé tóny chvál v podaní hudobnej skupiny Olivy rozprúdili nielen horúci vzduch, ale predovšetkým spontánne prejavy vďačnosti Bohu za to, čo už v našich krajinách vykonal, a za množstvo ľudí ochotných v tejto horúčave hľadať Boha a počúvať slová pastora zrejme najväčšieho kresťanského letnično-charizmatického zboru v Európe.

Šándor Németh na konferencii kázal celkom dvakrát, a to v sobotu doobeda a večer. Jeho hlavnou témou boli základné pravdy evanjelia Pána Ježiša Krista, vykúpenie a jeho dôsledky. Prejav pastora Šándora sa nepodobá efektným rétorickým výkonom amerických kazateľov. V jeho správaní za kazateľňou nie je nič, čo by sa dalo označiť ako prázdna šou. Z jeho slov vyžaruje autenticita. Na prvý pohľad sa dá poznať, že čo pastor Šándor káže, to aj žije. Myšlienky, ktoré na konferencii hovoril, mali obrovskú hĺbku a zároveň jednoduchosť. Hovoril o základných pravdách kresťanstva. Tieto pravdy odzneli s takou naliehavosťou a presvedčivosťou, že každého, kto ich z úst pastora Šándora počúval, silno motivovali k obnove jednoduchého a víťazného kresťanského života.

Veľmi pôsobivá bola tiež Šándorova služba ľuďom. Počas dopoludňajšieho zhromaždenia prisľúbil, že sa na jeho závere pomodlí s kladením rúk za všetkých prítomných. Čo sľúbil, aj splnil. Športovú halu niekoľko ráz obkrúžil zdanlivo nekončiaci rad ľudí čakajúcich na modlitbu. Šándorova služba modlitby a žehnania ľudí nespočívala iba v tom, že by na nich rýchlo položil ruky, ale za každého človeka sa určitý čas modlil a mnohým sa aj prihovoril. Táto služba trvala vyše dvoch hodín; pastor Šándor nehľadel na to, že sa ukracuje o čas na obed a oddych pred večerným zhromaždením, ale trpezlivo sa modlil, kým v rade zostávali ľudia, ktorí chceli, aby ich požehnal.

Počas prestávky medzi sobotnými zhromaždeniami sa konali krsty novoobrátených ľudí. Keď títo čerstvo pokrstení bratia a sestry počas večerného zhromaždenia predstúpili pred účastníkov konferencie, celý dav v hale bol naplnený nadšením. 74 ľudí sa rozhodlo krstom potvrdiť svoje rozhodnutie nasledovať Pána Ježiša Krista a pripojiť sa k Božiemu ľudu. Bolo to skutočne veľmi povzbudzujúce. Pastor Šándor sa osobne pomodlil za každého z nich. Aj pri tejto príležitosti bolo vidieť jeho obrovský záujem o ľudí a radosť z každej duše, ktorá nezahynie, ale vojde do Božieho kráľovstva.

Kto je pastor Šándor Németh a niečo málo z histórie Zboru viery

Príbeh tohto nevšedného Božieho služobníka sa začína hlboko v období komunizmu. Šándor Németh sa po neúspešnom pokuse o emigráciu zapísal na štúdium teológie. Ako laický študent začal navštevovať katolícky teologický seminár. Tu sa prvýkrát dozvedel o charizmatickom hnutí, o ľuďoch, ktorí hovorili o svojej osobnej skúsenosti s Bohom, o naplnení Duchom Svätým a sám po tom začal túžiť. Toto osobné hľadanie viedlo k Šándorovmu obráteniu a znovuzrodeniu, ku ktorému došlo na kvetnú nedeľu roku 1976.

Už o tri roky neskôr sa manželia Némethovci začali spolu s malou skupinou veriacich stretávať v malom vinohradníckom dome v mestečku Budaörs, neďaleko Budapešti. Práve tu sa zrodil Zbor viery, ktorého názov má svoj pôvod v sympatiách k hnutiu viery, vyrastajúcemu zo služby dnes už zosnulého amerického pastora Kennetha E. Hagina. Asi najväčší vplyv na Zbor viery mal známy a medzinárodne aj medzicirkevne uznávaný biblický učiteľ Derek Prince. Manželia Némethovci sa stali učeníkmi Dereka Princea a zostali nimi až do jeho smrti v roku 2003. Hneď od zrodu Zboru viery boli jeho aktivity neprestajne sledované maďarskou komunistickou tajnou službou. Opakovali sa početné razie a kontroly a mnohí z členov zboru boli rôznymi spôsobmi perzekvovaní v zamestnaní aj v spoločenskom živote. Napriek perzekúcii zbor neprestajne rástol a skupiny veriacich vznikali aj v iných mestách mimo Budapešti. Počet členov Zboru viery postupne narástol až na 2000, čo spôsobilo, že prenasledovanie postupne slablo a zbor sa stal do určitej miery štátom trpeným spoločenstvom.

Keď po páde komunizmu v prelomovom roku 1989 došlo aj v Maďarsku k demokratizačným zmenám, štát prestal Zbor viery prenasledovať úplne a došlo k preneseniu aktivít zboru z domu v Budaörsi do prenajatej športovej haly Vasas Folyandár. Zbor začal zažívať raketový nárast členov a sympatizantov, ktorý sa najdynamickejšie prejavil v rokoch 1995-1998. Pastor Németh v tom čase začal organizovať pravidelné konferencie v najväčšej budapeštianskej športovej hale a regionálne stretnutia na vidieku. Zbor mal vtedy okolo 10 000 členov.

V tomto období začali konferencie zboru v športovej hale navštevovať veriaci a pastori zo zahraničia, ktorí sa prišli pozrieť na toto prebudenie v srdci Európy. Tých podujatí sa zúčastnili tiež mnohí hostia z Čiech aj Slovenska. Niektorí z nich sa službou pastora Šándora Németha nechali inšpirovať a jeho vyučovania a dôrazy priniesli do svojich domovských zborov. Patrili medzi nich tiež predstavitelia slovenských Kresťanských spoločenstiev pastori Gabriel Minárik a Jaroslav Kříž.

Medzi úspechy služby pastora Šándora patrí aj významná publikačná a vzdelávacia činnosť. Krátko po revolúcii začal Zbor viery vydávať prvý charizmatický teologický časopis v Maďarsku s názvom Nový Exodus (Új Exodus), dnes je v širokom povedomí maďarskej čitateľskej verejnosti spoločenský týždenník Hetek, ktorý sa nevenuje len kresťanským témam, ale má široký informačno-spravodajský záber. Zbor viery je zriaďovateľom niekoľkých základných a stredných škôl a v Budapešti založil Akadémiu svätého Pavla (Szent Pál Akadémia), ktorá je s vyše 600 poslucháčmi druhou najväčšou teologickou vysokou školou v krajine a okrem maďarských študentov ju navštevujú i mnohí študenti zo zahraničia, medzi ktorými majú Slováci a Česi významné zastúpenie.

Asi najviditeľnejším úspechom Zboru viery je stavba Parku viery (Hit Park). Táto zborová budova, rozkladajúca sa na pozemku s rozlohou približne 8 hektárov, má kapacitu vyše 10 000 miest, od roku 1998 je sídlom Zboru viery a prebiehajú tu pravidelné bohoslužby aj konferencie. V súčasnej dobe majú vlastné zborové budovy a modlitebne tiež mnohé z vidieckych zborov patriacich do Zboru viery.

Do povedomia širokej maďarskej verejnosti sa dostali predovšetkým nedeľné bohoslužby budapeštianskeho zboru, ktoré pod názvom Radostná nedeľa (Vidám Vasárnap) vysiela súkromná celoplošná maďarská televízia ATV. Táto mediálna aktivita viedla k ešte ďaleko väčšiemu dosahu služby pastora Šándora Németha. Program Radostná nedeľa, ktorý pravidelne sleduje niekoľko stotisíc ľudí, sa stal najsledovanejšou náboženskou reláciou v Maďarsku a pomohol odbúrať mnohé predsudky, ktoré proti Zboru viery existovali v maďarskej spoločnosti.

V decembri roku 2009 prijal pastor Németh cenu, ktorú mu spoločne udelili výbor izraelského parlamentu Knessetu a Svetový židovský kongres za jeho dlhoročný postoj proti antisemitizmu a protiizraelským prejavom.

Rok 2011 bol pre Šándora Németha a Zbor viery rokom veľkého politického úspechu. Maďarský parlament schválil nový, pomerne prísny cirkevný zákon, podľa ktorého o registrácii cirkví nebude rozhodovať príslušné ministerstvo, ale priamo poslanci, ktorí budú o každej cirkvi hlasovať. Ultrapravicová maďarská strana Jobbik sa snažila dosiahnuť, aby bol Zbor viery zbavený cirkevného štatútu, no pri hlasovaní neuspela, keď 86% poslancov hlasovalo v prospech Hit Gyülekezete a nanovo potvrdilo registráciu tejto cirkvi. Potvrdila sa tak skutočnosť, že maďarská verejnosť aj politická scéna prijali Zbor viery, ktorý je dnes podľa evidencie odvádzania 1% daňových asignácií štvrtou najväčšou cirkvou v krajine, ktorej služba zasahuje okolo stotisíc ľudí.

Táto stručne opísaná história služby Šándora Németha a Zboru viery isto dokresľuje dôležitosť jeho návštevy pre slovenské charizmatické zbory, pre ktoré je príbeh pastora Šándora a ovocie jeho služby veľkou inšpiráciou a vzorom.

Myšlienky z konferenčného posolstva Šándora Németha

Pastor Šándor povedal počas svojich dvoch konferenčných kázní množstvo múdrych a inšpiratívnych myšlienok, z ktorých pre vás vyberáme niektoré, ktoré odzneli na večernom zhromaždení. Nasledujúci text nie je presným zápisom kázne pastora Šándora, ale voľným a skráteným prepisom – miestami parafrázovaným – vychádzajúcim z poznámok, ktoré si robil autor tejto reportáže. Cieľom bolo zachytiť hlavné myšlienky a dať ich do vzájomnej súvislosti, v akej odzneli na konferencii.

Hlavnou témou boli základné pravdy evanjelia – to, čo nám Pán Ježiš Kristus získal svojou obeťou na golgotskom kríži. Od porozumenia týmto pravdám sa odvíja úspech života každého kresťana, ale tiež zboru. Ľudia vo svete potrebujú vidieť, že v našich zboroch sa Boh dotýka ľudí a mení ich životy. Preto potrebujeme byť požehnaní na základe porozumenia tomu, čo pre nás Kristus na kríži získal.

Ospravedlnenie

„Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom.“ (2Kor 5,21)

Hriech prítomný v ľudskej rase vyvoláva v ľuďoch pocit hriešnosti a zatratenia. Liekom je výmena, ktorá prebehla na kríži. Naše ospravedlnenie je dokonalé: Boh učinil Krista hriechom, aby sme my mohli byť Božou spravodlivosťou.

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že ľudia robia hriechy preto, lebo v nich prebýva hriešnosť. Na rozdiel od nás, Ježiš nebol hriešnik, jeho prirodzenosť bola dokonalá a neporušená hriechom. Na kríži Ježiš zaujal miesto hriešnikov a my sme sa postavili na miesto Ježiša Krista. Skrze obrátenie a krst sme prijali Kristovu spravodlivosť. Na to, aby sme si ju udržali, potrebujeme zostávať v spoločenstve s Ježišom Kristom.

Biblia hovorí, že Boh nepočuje hriešnika, ale spravodlivého. Preto je dôležité, aby sme sa modlili v mene Ježiš, lebo čokoľvek si žiadame v jeho mene, to nám Otec dá.

Dôležitou skutočnosťou ospravedlnenia je to, že Pán Ježiš nielen zobral na seba naše hriechy, ale tiež zničil náš hriešny stav. Nesmieme už o sebe rozmýšľať ako o hriešnych ľuďoch. Písmo vraví, že už niet žiadneho zatratenia. Na túto skutočnosť satan neprestajne útočí prostredníctvom ohovárania a rôznych pocitov viny, ktoré sa na nás snaží uvaliť. Zneužíva to, že ľudia ľahko uveria, že sú zlí a nehodní Boha. Niekedy sa stane, že sa ľudia ráno zobudia s nevysvetliteľnými pocitmi viny a odsúdenia, ktoré v nich nepriateľ vypôsobil, kým spali.

Treba spomenúť, že úlohou Ducha Svätého je usvedčovanie z hriechov, lenže toto – na rozdiel od diablovho odsúdenia – je pozitívne. Duch Svätý chce život človeka pozdvihnúť, vyviesť ho z hriechov k tomu, aby začal novú etapu života. Nikdy si nezatvrďme srdcia proti Duchu Svätému.

Obviňovanie a ohováranie založené na klamstve je taktikou diabla. Nikdy nepočúvajte to, čo o vás hovoria nepriatelia. Ste tým, kým vás nazýva Božie slovo. Verte tomu a Duch Svätý to učiní realitou vo vašom živote!

Diabol a svet osočujú predovšetkým dve skupiny ľudí: Židov a Boží ľud (kresťanov). Najviac ohovárkami útočí na služobné dary. Diabol totiž vie, že ak odstráni hlavu, odstráni aj zbor. Rôzne klamstvá a ohovárky sa môžu šíriť i prostredníctvom internetu. Hlavne mladí ľudia si potrebujú uvedomiť, že internet poskytuje veľmi falošný obraz o tomto svete. Hocikto si tam môže hocičo napísať. Nehľadajte informácie o Božích služobníkoch cez internet, lebo na ňom visí množstvo falošných svedectiev. Vždycky sa informujte u dôveryhodných svedkov. Najlepším zdrojom informácií je zmyslové a skúsenostné poznanie, ďalej Biblia a zjavenie Ducha Svätého.

Proti ohovárkam je potrebné bojovať duchovne, používať meč Ducha a hasiť ohnivé šípy diabla. Nikdy sa vo svojej duši nezaoberajme zlými rečami našich nepriateľov a vedzme, že žiadna zbraň učinená proti nám sa nepodarí. (Iz 54,11) Pán Ježiš Kristus vzal na seba našu hriešnosť, aby sme my prijali jeho spravodlivosť.

Večný život

Ďalšou veľkou pravdou evanjelia je fakt, že Pán Ježiš vzal na seba našu smrť, aby sme my prijali večný život. Boh chce, aby sme naozaj žili plnohodnotný život. Boží život a prosperita idú ruka v ruke. Veľa nenaplnených potrieb v životoch ľudí pochádza z nedostatku ozajstného Božieho života v ich životoch. Smrť, tak ako ju poznáme, nie je prirodzeným koncom ľudského života, je dôsledkom duchovnej smrti, spôsobenej Adamovým pádom do hriechu. Biblia nám však hovorí o tom, ako smrť poraziť. Prostredníctvom vykúpenia vám Pán vrátil duchovný život, zlomil vo vás duchovnú smrť. Váš duch žije, už viac nie ste mŕtvi. Prijímajte Kristovu krv a telo, lebo v tom je večný život.

Aj slovo, ktoré hlásame, je slovo života, preto to robme – kážme ho.

Kliatby a požehnanie Abrahámovo

„Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie Ducha skrze vieru.“ (Gal 3,13-14)

Na vytváranie nášho osudu vplývajú dva druhy síl. Na jednej strane sú to prirodzené sily, medzi ktoré patria, napríklad, spoločenské vzťahy, sociálne postavenie či finančné prostriedky. Existujú však i nadprirodzené sily reprezentované neviditeľným duchovným svetom. Tieto nadprirodzené sily majú dva zdroje. Jedným je Boh, ktorý pôsobí prostredníctvom požehnania a Ducha Svätého, druhým zdrojom je diabol, ktorý na život človeka pôsobí prostredníctvom kliatby.

Na živote Pána Ježiša vidíme, že bol od začiatku ovplyvňovaný nadprirodzenými silami. Svedčí o tom skutočnosť, že napriek tomu, že sa narodil v maštali, stal sa Kráľom kráľov. Ten, kto ovplyvnil život Pána Ježiša Krista, bol Duch Svätý, ktorý ho pozdvihol. Rovnaký princíp môžeme vidieť aj v životoch apoštolov. Keď nerátame apoštola Pavla, ktorý pochádzal z vyššej spoločnosti a bol veľmi vzdelaným človekom, Pánovi učeníci boli prostí a neučení ľudia. Rybárov, ako Peter či Ján, by nikto nepovažoval za budúce stĺpy cirkvi, ale Božie povolanie a nadprirodzená moc Ducha Svätého ich k tejto úlohe uschopnili.

Duch Svätý a pomazanie ľudí pozdvihujú; kliatby pôsobia celkom opačne: zabraňujú ľuďom v raste, rozvoji a životnom úspechu. Keď sa niekto ani po svojom obrátení ku Kristovi nedokáže presadiť a uplatniť v živote, v hre môžu byť princípy kliatby ako dôsledky hriechov jeho predkov. Podľa 2. Mojžišovej 20 je príčinou prekliatia do 3. až 4. pokolenia modlárstvo. Vážnymi hriechmi, ktoré môžu spôsobiť rodové kliatby, sú vraždy, antisemitizmus, radikálne formy sexuálnej perverzity, negatívny postoj voči rodičom.

Kliatby sa prejavujú tiež v oblasti financií. Na to, aby sa kresťania vymanili spod prekliatia chudoby, potrebujú pochopiť, že majú rovnakého Boha ako Židia. Máme rovnaké zasľúbenia ako oni. Treba nám prelomiť veľa tradícií a zlomiť odpor k dávaniu, odpor proti desiatkom a zbierkam. Treba pochopiť, že dávanie je požehnanie a že cezeň Boh spôsobí prielom a oslobodenie od kliatby.

Pán vzal na seba naše prekliatia a získal pre nás Abrahámovo požehnanie. Toto požehnanie sa dá získať iba skrze vieru, preto verte v požehnanie a bojujte dobrý boj viery! Majte radi úspešných a požehnaných ľudí.

Kliatba chce, aby sme opakovali neúspešný život našich predkov. Aby sa tento kolobeh prerušil, musíme sa oddeliť od príčiny prekliatí, ktoré prišli od predkov. Mnohí Nemci, ktorí boli priamymi potomkami nacistov, sa oddelili od skutkov svojich predkov, stali sa priateľmi Izraela a kliatba bola zlomená. Preto sa aj vy oddeľte od modlárstva predkov a uctievajte Hospodina.

Je dôležité vedieť, že Pán Ježiš sa stal zlorečením za nás, aby sme my mohli byť požehnaní!

Záver

Augustová konferencia vyvrcholila na nedeľnej slávnostnej bohoslužbe, na ktorej slúžil slovom pastor Jaroslav Kříž. Táto konferencia bola pre všetkých účastníkov nevšedným zážitkom. Bola potvrdením skutočnosti, že aj „staré dobré“ pravdy evanjelia sa oplatí počúvať od človeka, ktorý je Bohom povolaný viesť cirkev a ktorého služba nesie obrovské ovocie v podobe státisícov zmenených životov. Z kázní pastora Šándora vychádza život a sila, ktorá dokáže duchovne posilniť človeka a priniesť mu niečo z hlbokého porozumenia Písmu, ktoré je pre Šándora Németha charakteristické.

 

Zdroj informácií: Meliško, Martin. Medzník v tridsaťročnom zápase Zboru viery, Logos august 2011

 Súvisiace články

Veľkonočná konferencia|Logos 5 / 2009 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Septembrová konferencia|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Júnová konferencia|Logos 8 / 2017 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi