Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Kresťanská konferencia

Júl 2013, Banská Bystrica

logos-2013-07-08-konferencia.jpg

Tretí prázdninový víkend sa v športovej hale na Štiavničkách nekonal žiadny športový duel, žiadny boj o medailu či niečo podobné, ale halu zaplnilo množstvo veriacich zo Slovenska a Čiech, aby si spoločne užili tri zhromaždenia plné zvučných chvál, silných modlitieb a niekoľkých myšlienok z Božieho slova, ktoré, verím, zasiahli srdcia mnohých prítomných a priniesli im do života občerstvenie, novú silu a chuť do práce na Božej vinici a tiež zmenu v osobnom i rodinnom živote.

Ako konferencia prebiehala? V nasledujúcich riadkoch si to v skratke pripomenieme a verím, že tým povzbudíme aj tých, ktorí sa konferencie nezúčastnili, aby si ju nabudúce určite nenechali ujsť.

V sobotu ráno sa športová hala začala napĺňať prvými účastníkmi konferencie. Pódium, stoličky, bufet, besiedky pre deti, pult s množstvom kresťanskej literatúry – toto všetko už bolo pripravené na to, aby sa konferencia mohla začať. Úvod zhromaždenia patril niekoľkým modlitbám a potom sa už hala rozozvučala chválami v podaní hudobnej skupiny Olivy. Rečnícky pult doobeda patril senior pastorovi Jaroslavovi Křížovi. Hovoril o budúcnosti, o tom, že nás čaká dobrá budúcnosť, pozdvihnutie, prosperita. A preto buďme ľuďmi, ktorí si plánujú budúcnosť a tešia sa z nej. Hovoril najmä o tom, ako bude vyzerať cirkev. Božím cieľom je veľká, svätá cirkev, bez chyby a vrásky, pripravená na príchod Pánov. Hovoril o končiacej sa dobe prvej generácie v cirkvi a nástupe druhej generácie. Ilustroval to na príbehu Eliáša a Elizea (1. a 2. kniha Kráľov), na tom, akým odlišným spôsobom sa dostali na scénu dejín a aký odlišný bol charakter a náplň ich služby.

Podvečer nás svojou účasťou poctil István Meszáros z budapeštianskeho zboru Hit Gyülekezete aj s tlmočníkom Martinom Meliškom. Témou jeho kázne bola „Obnova“. Na úvod hovoril o momentálnom stave sveta a cirkvi, o tom, ako a kedy začala ich degenerácia. Poukázal na potrebu obnovy a zameral sa na tri oblasti, v ktorých sa cirkev potrebuje obnoviť:

  1. Obnova apoštolského charakteru cirkvi. Ide o obnovu právd, ktoré vyučovali apoštoli, o vyučovanie o obrátení, o vzkriesení, o krstoch, o vkladaní rúk, o zmŕtvychvstaní a o večnom súde (Žid 6,1-3). Toto sú základy a pravú cirkev je potrebné stavať na týchto základoch.
  2. Obnova prorockého charakteru cirkvi. Prorok Daniel hovorí, že prorocké slová budú zapečatené do posledných dní (Dan 12, 9-10) a my žijeme v posledných dňoch. A tí, ktorí sú čistení a bielení, pochopia proroctvá. Keď človek nepochopí proroctvá a to, čo Boh aktuálne koná, tak sa môže dostať mimo Boží plán. No tí, ktorí pochopia proroctvá a prispôsobia sa im, tých Boh pozdvihne.
  3. Obnova duchovného a charizmatického charakteru cirkvi. V liste Efežanom v 2. kapitole sa píše, že cirkev je telo Kristovo, jej hlavou je Kristus a ten, kto buduje cirkev, je Svätý Duch. Preto Svätého Ducha nemôžeme z budovania cirkvi vynechať. Dôvodom úpadku cirkvi bolo práve to, že sa postavila proti Svätému Duchu, v rámci kresťanstva sa začal šíriť racionalizmus a cirkev kategoricky odmietala všetko nadprirodzené. O cirkvi bez charizmatického charakteru ani nemôžeme hovoriť. Ježiš bol pomazaný skrze Svätého Ducha a Duch Svätý sa prejavoval skrze Jeho službu (Luk 4,18). Ježiš je teraz v nebi a prihovára sa za nás a namiesto seba poslal Svätého Ducha.

István svoju kázeň uzavrel slovami: „Povstaň, kto spíš a bude ti žiariť Kristus. Vyjdi na vrch a bude ti žiariť sláva,“ ktoré odzneli nielen po slovensky, ale aj v hudobnom prevedení za zvuku jeho ústnej harmoniky. Vskutku originálny záver sobotného zhromaždenia.

V nedeľu sa k slovu opäť dostal senior pastor Jaroslav Kříž. Otvoril tému „Čarovanie – verejný nepriateľ číslo jeden“. Na úvod hovoril o moci. O tom, aká je moc dôležitá na to, aby mohli byť realizované ciele. A že cieľom moci a rozdelenia moci je to, aby boli všetci šťastní, slobodní a mali sa dobre. Každá moc, ktorú človek prijal, je na to, aby praktizoval Božiu vôľu. No a čarovanie je sila, ktorá zabraňuje tomu, aby sa realizovala Božia vôľa, aby sa dostala Božia dobrota ku všetkým ľuďom. Je to sila, ktorá odreže človeka od požehnania a vyvoláva trápenie. Človek, ktorý čaruje, je tvrdohlavý a chce získať prístup k moci na to, aby mohol presadzovať svoju vôľu aj na úkor všeobecného blaha. Na príbehu Saula z 1. knihy Samuelovej 15. kapitoly ukázal to, ako skrivenie Božieho príkazu a realizovanie vlastnej vôle odreže človeka od požehnania a zmení život a charakter človeka. Na záver povzbudil veriacich k tomu, aby „nečarovali“, aby neboli tvrdohlaví a nasilu nepresadzovali svoju vôľu, ale aby sa rozhodli byť tými, ktorí budú realizovať Božiu vôľu.

Počas konferencie sa už tradične konali aj krsty. Ľudia, ktorí sa v poslednom období rozhodli odovzdať svoje životy Bohu, sa mohli v sobotu dať pokrstiť. Urobilo tak niekoľko desiatok ľudí. Srdečne gratulujeme.

Čo dodať na záver? Konferencia bola aj napriek vysokým teplotám skutočným občerstvením. Aj na základe toho môžem s istotou tvrdiť, že stojí za to obetovať čas a financie a zúčastňovať sa konferencií, pretože nie sú len akciou, na ktorej stretnete starých, či nových priateľov, s ktorými sa počas roka nezídete, ale hlavne časom, kedy sa ako cirkev zhromaždíme na bohoslužbách, ktoré vo veľkej miere menia naše životy. Množstvo veriacich nás povzbudí k tomu, že naša práca nie je márna a že cirkev neustále rastie.Súvisiace články

Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia Košice|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2022 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi