Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Kresťanská konferencia

September 2013, Banská Bystrica

logos-9-10-2013-konfera.jpg

V dňoch 21. a 22. septembra 2013 sa konala jesenná konferencia Kresťanských spoločenstiev opäť v Banskej Bystrici. V priestoroch športovej haly na Štiavničkách sa stretlo množstvo veriacich zo Slovenska i Čiech, aby spoločne strávili víkend na troch bohoslužbách, na ktorých nechýbali dynamické piesne oslavujúce Ježiša Krista, kázané Božie slovo a modlitby za rôzne potreby ľudí.

V sobotu ráno sa prítomným prihovoril senior pastor Jaroslav Kříž. Témou jeho kázne bola otázka vplyvu. „Chce Boh, aby sme mali vplyv? Či chce, aby sme žili utiahnutým spôsobom života?“ Odpoveď je jednoznačná: „Áno, Boh chce, aby sme boli vplyvnými ľuďmi.“ Na príbehu Daniela a Jozefa zo Starej zmluvy senior pastor ukázal, ako Boh použil ich vplyv na to, aby sa Izrael neustále rozmnožoval a prosperoval. Daniel aj Jozef boli na začiatku otrokmi, ktorí nemali žiadny vplyv, no postupom času prišlo pozdvihnutie a nadobudnutie obrovského vplyvu či už v Egypte alebo v Babylone, čo prinieslo požehnanie na celý izraelský národ. Po­pritom všetkom odmietli hedonistický spôsob života Egypťanov či Babylončanov a zostali verní Hospodinovi. Oni sú príkladom pre každého z nás v tom, ako Boh vie zobrať obyčajného človeka a pozdvihnúť jeho život na takú úroveň, že jeho vplyv na okolie bude veľký.

Potom prišiel Ježiš Kristus, ktorý nepochybne ovplyvnil celý svet. A za ním celý rad Jeho učeníkov, ktorí pochopili, že teraz je čas získať celý svet pre Ježiša. Preto sa snažili byť čo najviac vplyvnými ľuďmi, chodili na miesta, kde bolo veľa ľudí, kde bolo centrum vtedajšieho diania a na týchto miestach kázali evanjelium, aby ich vplyv bol čo najväčší.

Preto nechcime byť bezvýznamní, ale buďme ako Daniel či Jozef, aby sme vedeli ovplyvniť naše okolie tak, že sa bude neustále zvyšovať počet tých, ktorých mená budú zapísané do Baránkovej knihy života.

Večer odznela kázeň týkajúca sa prebiehajúceho boja medzi temnotou a svetlom. Temnota neustále kulminuje a prináša so sebou konkrétne znaky, ktorými sú:

  1. Sodomské hriechy (Genesis 19. kapitola) – homosexualita a sexuálne hriechy, ktoré majú za cieľ najmä zničenie rodiny.
  2. Hedonizmus, drogy, alkohol, zábavný priemysel (Daniel 5. kapitola).
  3. Lož, ktorá je prezentovaná ako niečo lákavejšie než pravda a je cestou menšieho odporu.

Na druhej strane je ale svetlo, ktorým sme my, lebo Božie slovo hovorí, že sme svetlo sveta. Musíme ustáť tlak temnoty, tlak tohto sveta a vytrvať až do konca. No a ako bojovať voči temnote? Kázaním evanjelia. Toto je kľúč, ako naplniť Boží plán záchrany pre toto obdobie, tak sa do toho zapojme.

V nedeľu na konferenciu pricestoval Miklós Virga, ktorý je pastorom zboru v maďarskom meste Nyiregyhaza. Kázeň otvoril príbehom z 2. knihy Kráľov 4. kapitoly o zázračnom rozmnožení oleja. Tento príbeh hovorí o otázke dlhu, ktorý prirodzeným spôsobom nie je možné vyplatiť. Od Adama je ľudstvo zadlžené voči Bohu a človek nevie vlastným životom splatiť tento dlh, ale Boh dal riešenie a poslal svojho Syna, ktorý vyriešil problém hriechu a smrti a vyplatil celý dlh. Žena v tomto príbehu volala na Elizea, aby jej pomohol. Preto ak život priniesol akúkoľvek biedu do tvojho života, volaj na Osloboditeľa. Obnov svoj modlitebný život, používaj dar hovorenia v jazykoch a volaj na Boha, ktorý je pripravený pomôcť. Ako táto žena zatvor dvere, napoj sa na nebeský prameň a Boh odmení tvoju vieru, dá ti viac, ako prosíš, ako potrebuješ a požehná tvoj život.

Konferencia bola opäť fantastická. Verím, že každý si z nej odniesol, čo potreboval a odišiel domov povzbudený, že aj keď temnota rastie, on bude tým svetlom, ktoré ju presvieti a bude napojený na nevyčerpateľný nebeský prameň a požehnaním pre svoje okolie.Súvisiace články

Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia Košice|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2022 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi