Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Kresťanská konferencia júl 2013

Prvýkrát v Košiciach na východnom Slovensku

logos-2013-05-06-konferencia.jpg

Okrem konferencií, ktoré tradične prebiehajú v Banskej Bystrici, sa začali organizovať pravidelné veľkonočné konferencie v Bratislave a taktiež jarné a jesenné konferencie v Prahe. V sobotu – 1. júna 2013 prebehla, za hojnej účasti, naša historicky prvá Kresťanská konferencia v metropole východného Slovenska – v Košiciach. Bola vynikajúca a veľmi posilnila Božiu prácu v tomto regióne.

Základnú myšlienku konferencie by sme mohli vyjadriť slovami hlavného rečníka – senior pastora Jaroslava Kříža: Zapoj sa do prebudenia, inak nebudeš v Božej vôli – a nikdy z neho nevypadni. Pastor taktiež zdôraznil, že prebudenie nie je len zaujímavá a dôležitá myšlienka, ale tvorí základ kresťanského svetonázoru. Z perspektívy večnosti nie je nič dôležitejšie, ako získať ľudí pre Krista a v zdravých a silných zboroch z nich vychovať Jeho učeníkov. Práca v prebudení je Božím plánom pre každého kresťana.

Po úžasných chválach a uctievaní pod vedením skupiny Olivy z Banskej Bystrice, sa zúčastneným prihovoril pastor Peter Minárik. Pripomenul prácu prebudeneckých kazateľov v regióne východného Slovenska v minulosti. Hovoril o rôznych princípoch prebudenia na základe starozmluvných prebudení, ktoré prebehli v Izraeli. Taktiež poukázal na to, že prebudenia v minulosti boli vždy sprevádzané silným odporom, a preto sa ani my nesmieme zľaknúť, ale musíme pokračovať a Pán bude s nami.

Senior pastor začal myšlienkou, ktorá bola zdôraznená viackrát: prebudenie nie je čosi náhodné, čo sa možno udeje alebo neudeje, ale je to zjavená Božia vôľa a my sme zodpovední, aby sme ako Boží spolupracovníci pracovali na jej vykonaní. Podľa miery, akou sme boli zapojení v prebudení, bude Boh hodnotiť a posudzovať naše životy tak, ako o tom hovorí Kristus v  podobenstve o hrivnách (Matúš, 25. kap.). Nemá to však vplyv len na našu večnosť, ale závisí od toho aj naša pozemská existencia v zmysle slov: Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné (jedlo, pitie, oblečenie, bývanie, ...) vám bude pridané (Matúš 6,33).

logos-2013-05-06-konferencia2.jpgV druhej časti kázne hovoril senior pastor Jaroslav Kříž o tom, že najväčšou prekážkou prebudenia sú apostatickí, odpadnutí kresťania, ktorí prebudenie opustili a dnes ho kritizujú a napádajú. V dnešnej dobe sa to deje hlavne cez internet alebo facebook. Kritizovaní a falošne obviňovaní sú hlavne vodcovia prebudenia, lebo očakávajú zaviazanosť voči zboru, spoločnému zhromažďovaniu sa. Povzbudzujú ľudí k zaviazanosti voči Božej práci a k jej pravidelnému finančnému podporovaniu. Nemôžeme sa tomu čudovať, lebo apostatickí ľudia žiarlia na úspech Božieho ľudu a sú usvedčovaní zo svojho odpadlíctva a egoistického životného štýlu. Dôraz bol položený aj na to, že pre zachovanie a rast prebudenia je potrebné zachovať pravé poznanie Boha a pravú, nepoškvrnenú bohoslužbu. Kvôli tomu je potrebné vyhnúť sa falošnému kresťanskému zjednocovaniu, ktoré nevychádza z jednoty s Bohom, ale je založené na kompromisoch s Božím slovom. Nie je možné premiešať prebudenie s modlárstvom.

Na záver predpoludňajšieho zhromaždenia povzbudil bratov a sestry do cieleného a pravidelného kázania evanjelia miestny pastor Mário Ovčar. Pripomenul abrahámovské požehnanie rastu a rozmnoženia, ktoré je nám k dispozícii. Na toto požehnanie sa musíme spoliehať a očakávať, že keď kážeme Slovo, rast a rozmnoženie musí prísť. Niekto môže totiž veľa kázať a pracovať, ale výsledok závisí od jeho vnútorného presvedčenia. Ako povedal Ježiš: Nech sa vám stane tak, ako ste uverili.

Večerné zhromaždenie otvoril pastor Adrián Šesták. Jeho odkaz vychádzal z knihy Nehemiáš. Tak ako Boh obnovil po dobe babylonského zajatia Jeruzalem (chrám, hradby, posvätenie ľudu), podobne aj dnes obnovuje cirkev. Vtedy sa nepriatelia snažili najprv opovrhnutím a výsmechom, neskôr aj vyhrážkami oslabiť Božie dielo. Nehemiáš však vyzval ľud, aby nielen stavali hradby, ale aby mali poruke aj zbrane a boli pripravení do boja. Rovnako aj my musíme stáť neustále v duchovnom boji a čeliť odporu, ktorý je proti prebudeniu, ako aj apoštol Pavol sa musel vzoprieť čarovaniu Elymasa, ktorý robil prekážky pohybu Ducha Svätého. Senior pastor v ďalšej časti zhromaždenia vyzdvihol prácu Svätého Ducha a nevyhnutnosť viditeľných prejavov charizmatickej sily, čo je nevyhnutné pre to, aby prebudenie pokračovalo a gradovalo, aby sa cirkev budovala a rástla techou Svätého Ducha (Sk 9,31). Samozrejme, posolstvo nezostalo bez odozvy, lebo mnohí prijali čerstvé pomazanie a naplnili sa Duchom. Počas služby prijalo veľa ľudí uzdravenie a vyslobodenie, viacerí prišli na výzvu, aby učinili pokánie a odovzdali svoj život Kristovi. Zhromaždenie sme tradične ukončili Pánovou večerou, v ktorej sme si pripomenuli Novú zmluvu, ktorej účastníkmi sme sa stali skrze jedinú obeť nášho Pána Ježiša Krista.

Medzi zhromaždeniami boli vykonané krsty, takže aj na tejto konferencii narástol počet učeníkov, ktorí sa zo srdca stali poslušní pravde. Posilnení na duchu a povzbudení vo viere sme cestovali domov s pevným rozhodnutím usilovne pracovať na prebudení v našom národe. Bratia a sestry na východnom Slovensku boli veľmi potešení, že aj v ich regióne začali prebiehať konferencie, ktoré majú schopnosť generovať veľkú duchovnú silu a prielom. Vyjadrili aj obrovskú vďačnosť tým, ktorí prišli podporiť Božiu prácu v tejto oblasti. Zvláštne poďakovanie patrí služobníkom z Banskej Bystrice (hudobníci, speváci, zvukári a kameramani, stoličkári, bufetári a iní), ktorí slúžia verne Pánovi aj na iných konferenciách mimo svojho mesta.

Čitateľom Logosu prajem, aby každý našiel svoje miesto v prebudení, ktoré je Božím programom a Božou vôľou.

Pokračujeme … !Súvisiace články

Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia január 2013|Logos 2 / 2013 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Kresťanská konferencia Košice|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Zo života cirkvi
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi