Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Křesťanské společenství Prostějov

Pak postoupil dál a vykopal další studni; o tu se již nepřeli. Pojmenoval ji Rechobót (to je Prostorná) a řekl: „Teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit."

Jedním z hlavních cílů za poslední dva roky církve v Prostějově byl růst a rozšíření se. Tomuto cíli byla věnována hlavní pozornost na úrovni osobních životů a růstu sboru.

V květnu 2006 byl získán komplex budov bývalého podniku Vitana Prostějov, kde jedna z budov byla zrekonstruovaná na shromažďovací prostory pro církev s kapacitou 200 lidí. Poloha těchto budov je v branách města, leží přímo pod dálničním přivaděčem do města.

Vlastnit nezávislé prostory pro církev považuji za velmi důležité pro další rozvoj práce nejen v našem regionu. Tento pohled prosazuji i na úrovni misijních skupin Hradec Králové a Brno - Kuřim.

Tím, že se církev posunula do vlastních a veřejnosti přístupných prostor, tak vešla ve známost i v rámci města Prostějov a širokého okolí. Vždy jsou přítomni noví lidé na jednotlivých shromážděních. Několikrát se podařilo kapacitu sálu naplnit.

Rozšíření práce a služby vyvolalo i odpor a protivenství, takže na podzim roku 2008 jsme museli čelit mnoha nepříjemným atakům a řešit choulostivé věci v životě jednotlivých stěžejních služebníků. Pro skryté hříchy a charakterové vady nastala stagnace a bylo zapotřebí záležitosti radikálně řešit. Z toho důvodu byl vyhlášen sborový opakovaný vícedenní půst a zanedlouho k našemu překvapení vyplavaly negativní věci na povrch. To vedlo k odvolání některých lidí ze služby. Duchovní atmosféra v církvi se tímto vyčistila a osvobodila.

Dnes je situace opět v pozici růstu a vylévaní pomazání, za poslední měsíc jsme se modlili s více lidmi za spasení, uzdravení a osvobození.

Silnou zbraní sboru a misijních skupin jsou nepřetržité modlitebně postní řetězce. Každý den v týdnu se jeden nebo více zavázaných a bohabojných služebníků modlí a postí za národ, město a místní církev, pastora a jeho rodinu, za stěžejní služby a služebníky. V rámci ochrany sboru a jednotlivců, kteří se dostanou do zlých situací, je zajištěná síť přímluvců.

Není možné, aby církev fungovala bez těchto modlitebně postních služebníků. Opakem toho jsou sborové modlitby, velké rezervy jsou v účasti na pravidelných modlitbách mužů. Většina mužů v církvi není ochotna vzít na sebe zodpovědnost a modlit se za národ, město, místní církev a svojí rodinu.

Naopak se posiluje úroveň pomazání a zavázanosti na shromáždění žen. Velká spokojenost z mé strany je se službou dětem, která pracuje ve třech věkových kategoriích a zapojuje jednotlivé rodičovské páry do této služby. Pozornost si zaslouží shromáždění maminek na mateřské dovolené v prostorách určených pro shromáždění dětem během týdne. Celkem se daří shromáždit mládež a zapojit ji do života církve.

Další posun vidím v budování chvály a jejího rozvoje v misijních skupinách. Chvála je zde schopna vstoupit do pomazání a vést shromáždění v tomto pomazání. Následná služba Božím slovem pak nese ovoce z dobré setby.

Velmi si cením zavázanosti lidí misijních skupin a podporování sboru v Prostějově. Brněnská skupina je pravidelným účastníkem nedělních shromáždění a jednou za čtrnáct dní je tato podpora také z Hradce Králové. To je velmi cenné a věřím, že když se pohneme my, tak se pohne i Boží milost s námi. Tím, že lidé přijíždějí z jiných míst na shromáždění načerpat a přijmout, vyvolá dynamiku ve shromáždění a Duch Svatý se přiznává k těmto obětem a naplňuje touhy srdcí. Pro místní církev je to velikým přínosem.

Dalším důležitým bodem rozvoje vidím v realizaci Biblické školy na úrovni jednotlivých shromáždění. Jeden den v měsíci jsou systematická vyučování základů křesťanské víry, chronologie Bible, historie církve, nauka o církvi, eschatologie a biblická antropologie. Nedostatkem je jen neochota některých „dlouhodobých“ křesťanů vyučovat se v Božím slově. Oproti tomu nově obrácení lidé jsou hladoví po poznání pravd z Písma. To je velkým příslibem do budoucnosti. My jsme lidé budoucnosti, a proto stále rozséváme Boží slovo, jak je jen možné a tam, kde je to možné.

Růst sboru v Prostějově a misijních skupin je položen hlavně na osobní evangelizaci a následující péči o znovuzrozené lidi. Nejvíce zasažených a získaných lidí v církvi je tímto způsobem. Je dostatek služebníků, kteří jsou schopni, svým životem a slovem získat svoje rodinné příslušníky a přátele pro Pána. Děkuji všem, kteří takto nezištně konají na Pánově vinici.

Výhled do budoucna je pokračovat v práci pro Pána. Rozhodl jsem se realizovat v životě a v církvi ta poselství, které můžeme přijímat ze služby pastora Jaroslava Kříže a jeho ženy Anny a banskobystrického sboru.

Poselství o posvěcení těla a jeho přípravu pro budoucí vzkříšení jsou zlomová pro další rozvoj a směr naší práce a služby. Chceme tímto slovem sloužit lidem, které Pán povolal a povolává ke spasení v rámci sboru v Prostějově a misijních skupin Brno – Kuřim a Hradec Králové.

pastor, Radomír Hasa

 

Služba dětem

„Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna.“ (Žalm 127,3)

„Zasvěcuj dítě do jeho cesty - nesejde z ní, ani když zestárne.“ (Přísloví 22,6)

Děti jsou velmi cenné v Božích očích.Jsou naším dědictvím a mzdou a je velmi důležité, aby byly už od raného věku – nejlépe od početí vyučovány Božímu Slovu a měly možnost zakoušet působení Ducha Svatého. Jedině tato výchova vede k požehnání a dobré budoucnosti, kterou pro nás Bůh připravil.

Základ biblické výchovy má být především v jednotlivých rodinách, kde se na běžných denních situacích dítě učí biblickým principům, důvěře v Boha a kde naváže osobní vztah s Ježíšem.

Služba dětem má pomoci rodičům v systematickém vyučování dětí Božímu slovu přiměřeně jejich věku a chápání a v neposlední řadě má i umožnit rodičům nerušenou účast na nedělním kázání.

Jádrem služby dětem jsou v současné době tři manželské páry a jedna žena, kteří mají hluboko v srdci službu dětem, což prokázaly dlouholetou věrností, zodpovědností a obětavostí - a to i v době, kdy byla služba dětem opomíjena. V posledních letech se těšíme velké podpoře vedení sboru, což se projevilo i lepšími prostory a finanční podporou. Bůh naklonil srdce i několika lidí a mládežníků, kteří se za nás přimlouvají a ochotně pomáhají při programech.

Každoročněpořádáme vánoční besídku s nadílkou

Protože je nedostatek kvalitních ucelených programů, vytvořili jsme si s pomocí dostupných materiálů vlastní učební osnovy. Jako vedoucí služby jsme se nespokojili jen s vlastními zkušenostmi, ale během let jsme absolvovali i mnoho dostupných seminářů a biblickou školu pro pracovníky s dětmi v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

K dispozici máme tři místnosti. V jedné jsou matky s dětmi do 3 let, kde je zaveden zvukový přenos kázání z bohoslužby a v dalších dvou jsou dětská shromáždění, která začínají po sborových chvalách.

Děti jsou rozděleny dle věku do dvou skupin: od 3-6 a od 7-11, každá má své vlastní shromáždění, kde se vyučuje Boží slovo, děti jsou vedeny do chval a  modliteb. Součástí shromáždění jsou i hry a výtvarné činnosti. U starších dětí máme vypracovaný systém domácích úkolů a odměn. Cílem je, aby děti denně četli Bibli. Na každý den mají za úkol přečíst určenou pasáž a odpovědět na otázku. Pravdivost provedení úkolu podepisují rodiče. Za každý splněný úkol a za donesení Bible a deníčku s úkoly na shromáždění dostávají děti body, za které si mohou vybrat odměny - sladkosti, hračky, atd. Některé děti si dokonce šetří své body na novou Bibli kralickou!!!

Každoročně pořádáme vánoční besídku s nadílkou, která se těší velké oblibě.

Již nyní opět připravujeme letní tábor pro děti, který měl velký úspěch a byl vysoce hodnocen i od vedení sboru. V plánu je i několik výletů.

Cílem naší služby je, aby děti rády přicházely do církve, aby si vytvořili vztahy s dalšími věřícími dětmi a dospělými, aby z nich povstala Jozuova generace Božích služebníků, kteří půjdou v moci Ducha Svatého naplňovat Boží záměry, plány a cíle a aby z nich vyrostli ti, kteří udávají směr a nenechají se vláčet světem.

Služba má i své viditelné ovoce - děti starší 12 let, které nyní již sedí na shromáždění dospělých a zapojují se více do aktivit sboru.

Chvála buď Bohu, který vše působí svou převelikou mocí!

Michal a Markéta Kusákovi - vedoucí dětského shromáždení

 

Ženu statečnou kdo nalezne, je daleko cennější než perly. 

(Přísloví 31:10)

V roce 1998, když jsem byla už desátým rokem v církvi, jsem v modlitbách hledala vedení od Hospodina, jaká je moje konkrétní služba a místo v církvi. Postupně povstalo ve mně vnitřní svědectví sloužit ženám v rámci sboru.

Shromáždění žen v našem Prostějovském sboru funguje od roku 2001. Tenkrát jsme se scházeli ve třech skupinách muži i ženy, třikrát v týdnu na modlitbách v sálku na Arše. Většinou se stávalo, že v pondělí se sešly samé ženy. Proto Radek navrhl, aby se v pondělí konalo shromáždění žen pod mým vedením. Také mě do této služby povzbudila několikrát Anka Křížová, což mě ještě více postrčilo kupředu a snažila jsem se shromáždění žen rozvinout i na kázání Božího slova s chválou.

Pomalu jsme v počtu rostly, takže jsme se musely posunout do většího sálu, který je v církevní budově. Měla jsem touhu, aby každé setkání bylo jiné, nevšední a vedlo k budování a prohlubování vztahu s Bohem, abychom se rozcházely povzbuzené a věděly, že chvála a modlitba byly efektivní. Chci ženy povzbudit kázaným slovem a naladit je, aby se vždy těšily na další shromáždění a dokázaly atmosféru shromáždění přenášet do svých domovů. Jsem velice vděčna, že se to děje.

Nyní se scházíme v průměru 45 sester pravidelně. Míváme i společné shromáždění s děvčaty z Brna i Hradce Králové, a to se sejdeme v počtu přes 60 žen. Je pro mě velkou ctí, že mohu takto sestrám sloužit, vést shromáždění a vidět, jak ženy přicházejí v očekávání a posunují se v modlitebním i osobním životě. Velice mi to dodává další inspiraci a jsem povzbuzena, že tato práce není marná.

Vím, že ženy potřebují povzbuzovat a načerpávat nových sil v Pánu. Mají zodpovědný a nelehký úkol, starat se o domácnost, děti, zaměstnání a k tomu vytvářet dobrou atmosféru domova. Mnoho z nich ještě slouží zavázaně v církvi. Velmi si toho s Radkem vážíme a přejeme každé, aby vždy byly posílené a požehnané.

Shromáždění žen se zúčastňují sestry různého věku a cílem každého takového shromáždění je, abychom se budovaly v Pánu, jak v osobním, rodinném životě i službě Pánu, aby i maminky byly povzbuzené ve své roli, výchově dětí v konzervativních hodnotách. Je žádoucí, abychom byly moudré ženy, které dobře spravují svůj dům podle biblických principů.

V církvi jsem již za svůj křesťanský život vykonávala různé služby, ale služba ženám mě velice naplňuje, potěšuje a vnímám, že je to opravdu služba darovaná Bohem a věřím v její rozvoj a růst. Důkazem tohoto je pro mě změna a požehnání na životě jednotlivých žen.

Marie Hasová

Misijní skupina Brno-Kuřim (zpráva za rok 2008)

„Chválu vzdejme Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!“ (Žalm 118,29)

Děkuji Bohu, že dnes trvá čas milosti... Při pohledu z ptačí perspektivy na naši misijní skupinu za poslední rok mám velikou vděčnost Bohu, že si nás používá ve službě, obdarovává nás a očišťuje, abychom se stali solí tomuto světu i vůní lidem okolo nás, aby lidé tak mohli být zachráněni pro život věčný. Na vlastní oči zažíváme proměny lidí i situací. Skupinu již navštěvují dvě třígenerační rodiny, přidali se další lidé, kteří zde našli duchovní domov. Vzrostla úroveň bohoslužeb i zavázanost a ochota většiny členů, což je velikým potenciálem do budoucnosti.

Přes nemalou evangelizační snahu se nám však nepodařilo narůst do počtu, který jsme si na začátku roku stanovili, ovšem věříme, že minulý rok nebyl rokem stagnace, ale vnitřního růstu, což se projevuje zejména osobním modlitebním nasazením a dynamickými chvalami.

Změna na našich životech je zřejmá hlavně v kvalitě a zapálenosti a oddanosti pro Boží dílo. Mnohdy je odpor silný, zato radost z každého vybojovaného vítězství je velká.

 

Misijní skupina Brno-Kuřim

Pravidelně se scházíme každé úterý, nyní v počtu okolo 15 - 20 dospělých v pronajatém sále KD Rubínek v Brně.

 

Je zaseto a věříme v Boží růst. Díky Bohu se můžeme dívat do budoucna s optimismem a očekáváním dobrých věcí. Poznali jsme osobního živého a mocného Boha, zachránce a ochránce. Jdeme v Ježíšových stopách, o kterých víme, že jimi dojdeme k cíli. Náš život dostal směr. Věříme ve vzkříšení a život věčný a tahle naděje nás posouvá dál. Stejně jako dříve se pravidelně scházíme každé úterý, nyní v počtu okolo 15 - 20 dospělých v pronajatém sále KD Rubínek v Brně. Pastor KS Milost Prostějov Radek Hasa pravidelně přijíždí na naše úterní bohoslužby do Brna a my zase v téměř plném počtu jezdíme na nedělní bohoslužby do Prostějova. Muži se pravidelně setkávají na modlitbách a ženy jezdí 1x za měsíc na shromáždění žen do Prostějova. Starší prostějovského sboru, David Milde, vede biblickou školu nejen v Prostějově, kterou navštěvují i naši 4 muži, ale nyní i v Brně, s návštěvností asi 10-ti posluchačů. Pravidelně se v hojném počtu účastníme i konferencí v Banské Bystrici, které jsou pro nás vždy velikým povzbuzením, stejně jako návštěvy pastora Jaroslava Kříže v Brně.

Děkujeme tímto za velikou podporu prostějovskému sboru a především za milost našemu Pánovi, kterému na nás i obyvatelích našeho regionu tolik záleží. Vždyť On je dobrý a Jeho milost trvá na věky! Haleluja!

Milan a Simona Procházkovi

Misijní skupina Hradec Králové

Rok 2008 byl pro nás v Hradci Králové v mnoha ohledech velmi úspěšný. Důležitou a zásadní věcí bylo naše přestěhování se do nových prostor. Do té doby jsme se scházeli v bytě, pouze když k nám zavítal pastor Jaroslav Kříž, tak jsme si pronajali sál. Jak nás přibývalo, byl náš obývací pokoj malý a měli jsme na srdci posun dopředu.

Modlili jsme se a začali hledat nové, vhodné prostory, které bychom měli k dispozici stále. Na podzim jsme takovéto prostory našli, zrekonstruovali je a začali je využívat. Dobré bylo, že většina lidí z naší misijní skupiny přiložili ruku k dílu a  zapojili se do úprav a oprav, malování, úklidu, atd...

Je vidět daleko větší posun zodpovědnosti, stálosti a přístupu lidí k budování církve v našem městě. Pravidelně máme modlitební žen a mužů a bohoslužbu v průběhu týdne. Také nám jezdí sloužit manželé Hasovi, za což jsme jim velice vděčni. Na každém shromáždění je vyléván Duch Svatý a je kázáno živé Boží slovo.

Když jsme se scházeli v bytě, nebyl mezi námi nikdo, kdo by mohl vést chválu. I v tomto nastal průlom a povstala chválící skupina, která má dynamický růst. Je to jedna z věcí, která mně osobně velmi povzbudila, že pro Boha není nic nemožné.

Stále zveme nové lidi, jelikož chceme naplňovat poslání církve a díky Bohu, že přicházejí noví lidé a obracejí se k víře v Pána Ježíše Krista, což nás naplňuje radostí a dobrým očekáváním budoucnosti. Je před námi spoustu další práce a uvědomujeme si, že jsme stále na začátku, takže neusínáme na vavřínech, ale i nadále chceme tento rok vytrvale bojovat na modlitbách, kázat evangelium a budovat Boží dílo. Jsme vděční Bohu, že máme kde čerpat a můžeme jezdit na shromáždění do Prostějova, do Bánské Bystrice, kde nabereme hodně pomazání, které chceme předávat i tady v Hradci Králové.

Petr ŠakarovSúvisiace články

Křesťanské společenství Milost Olomouc|Logos 8 / 2009 | Martin Mazúch |Predstavujeme
Kresťanské konferencie|Logos 10 / 2018 | Redakcia |Zo života cirkvi
Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory - Prostějov|Logos 12 / 2015 | Milada Pajerová|Zo života cirkvi
Kresťanské spoločenstvo Nitra|Logos 5 / 2009 | Milan Dupan |Predstavujeme