Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Mladí ľudia vo Švajčiarsku sú hladní po Bohu

logos-2013-05-06-zurich3.jpg

Zürich, hlavné mesto Švajčiarska, nie je iba obyčajným európskym veľkomestom, ale tiež mestom, kde ľudia hľadajú Boha. Funguje tu totiž zbor ICF (International Christian Fellowship, www.icf.ch) „Medzinárodné kresťanské spoločenstvo“. Pastor zboru Leo Bigger s manželkou Susannou boli pri jeho zrode pred 23 rokmi a dnes má zbor približne 2000 členov. Spoločne kázali vo vyše 200 krajinách. Cirkev ICF má medzinárodný charakter, je vybudovaná na biblických základoch a zriaďuje nové zbory vo Švajčiarsku a v iných štátoch. Neustále hľadá nové a nové spôsoby, ako môže zasiahnuť ľudí evanjeliom. V rámci cirkvi fungujú domáce skupiny, modlitby mužov a žien, organizujú Alfa-kurzy, proizraelské podujatia, rôzne pútavé akcie pre mladých a každý pondelok ráno má pastor Leo živé 2-hodinové vysielanie vo švajčiarskej TV, kde odpovedá na rôzne otázky divákov.

Asi pred dvomi mesiacmi jedna naša sestra vycestovala za prácou do Zürichu, a tak vznikol nápad ísť ju navštíviť. Oslovila som ďalšiu sestru, či by sme ju nešli pozrieť – a ani sme sa nenazdali a dobrodružná cesta sa začala pripravovať. Naša sestra začala navštevovať znovuzrodeneckú cirkev – ICF v Zürichu a práve v termíne našej plánovanej návštevy bola organizovaná konferencia s názvom Rise up. Prebiehala v dňoch 9.-10. mája 2013.

Program konferencie začínal o 10.30 hod., vstup do Halenstadion bol na základe vstupeniek. Účasť na konferencii bolo potrebné uhradiť – to všetko pre nás, vrátane tlmočenia, zabezpečila naša sestra. Okrem troch – štyroch Slovákov tam boli Česi, Portugalci, Taliani... Účastníkov usmerňovali diakoni, ktorých bolo možné dobre rozoznať, lebo mali oblečené zelené tričká s logom konferencie. Prevažnú väčšinu účastníkov tvorili mladí ľudia, pre mňa nezvyčajné bolo úplne neformálne oblečenie. Ďalšia, pre nás Slovákov nezvyčajná vec, bola presnosť. Nie nadarmo sa hovorí: „Presný ako švajčiarske hodinky.“ Začiatok doobedňajšieho programu o 10.30 hod. bol úplne presný a odratával sa stopkami. V obecenstve bolo radostné očakávanie, chváliči boli nastúpení a začali dynamické chvály. Program spestrovali scénky, ktoré vizualizovali hovorenú tému. Hneď v úvode bola scénka o zobudení chváliča „sedmospáča“ – skúšali rôzne spôsoby, ale pomohlo len veľké vedro studenej vody. Pastor zboru Leo Bigger kázal na tému „Povstaň“ na základe Izaiáša 40,30-31. Použil podobenstvo o orlovi, ktorý sa v druhej tretine svojho života obnovuje – nájde si kameň, vytrhá staré perie, pod ktorým je veľa špiny, obnaží sa mu koža. Proces obnovy, kým dorastie nové perie, trvá 40 dní. Na záver ukončil: „Nevzdávaj sa svojich snov a vízií tak rýchlo, čakaj na Pána,“ potom sa spievala nová chvála: „Ja povstanem.“

Ďalej bol moderovaný rozhovor so spevákom Mattom Redmanom, v ďalšom bloku mala Lisa Bevere posolstvo zamerané na pozdvihnutie, aby človek vyšiel z pocitu malosti a vstúpil do všetkého, čo má Boh pre neho pripravené.

Jednotlivé časti programu uvádzal domáci pastor Leo s manželkou Susannou. Na konci každého stretnutia bolo možné požiadať o modlitbu služobníkov, ktorí stáli po stranách pódia. Kázeň hosťa Billa Hybesa mala vyučujúci charakter s tematikou budovania vedúcich. Následne mala slovo opäť Lisa Bevere s povzbudením zameraným najmä pre ženy. Tu je zopár jej výrokov: „Keď je to nemožné pre teba, vtedy prichádza Boh.“ „Adam mal problém, žena bola stvorená ako odpoveď na Adamov problém.“ „Boh potrebuje silu muža aj silu ženy.“ Záverečnú kázeň mal opäť domáci pastor Leo Bigger s témou Rozšírenie, zväčšenie na základe slova z Izaiáša 54,2–3. Tému ilustrovali postavením dvoch stanov – jeden bol malý a druhý veľký. V rámci kázne dostali slovo opäť jeho manželka a ďalší dvaja služobníci, ktorí hovorili, akým spôsobom „rozšírili svoj stan“. Niekoľko myšlienok z kázne: „Rozšírenie stanu – ciele, ktoré chceš dosiahnuť.“ „Rozšír kolíky svojho stanu – zaberanie nových území.“ Ako sa môže rozšíriť tvoj stan? Čo je ďalší krok pre Ježiša?

Valéria Kelemenová

 

Naša návšteva na konferencii ICF Zürich zanechala vo mne silný dojem a rozšírila moje videnie. Je to moderná, veľmi živá cirkev, plná mladých ľudí, pulzujúca, dynamická a v pohybe. Celkovo bolo v hale 2500 - 3000 ľudí, drvivá väčšina vo veku okolo 30 rokov a okrem nich ešte cca 1200 detí v detských besiedkach.

Program konferencie bol veľmi pestrý. Ťahákom konferencie boli hostia ako Matt Redman, svetoznámy worship líder, skladateľ a spevák, držiteľ dvoch ocenení Grammy Awards, ďalej Paul Colman, známy britsko-austálsky poprockový kresťanský hudobník, Lisa Bevere, autorka kresťanských kníh známa ako ohnivá konferenčná rečníčka a tiež častý hosť v kresťanských televíznych reláciách.

Papierové Biblie sa tu už „nenosia“, úplne ich nahradili tablety a mobilné telefóny. Kázané Božie slovo dopĺňala vizualizácia témy formou videovstupov a humorných klipov na obrovskom plátne nad pódiom. Posolstvá boli budujúce a pre mňa veľmi osobné.

Pastor Leo Bigger taktiež pozval na pódium ľudí, ktorých vyslal založiť zbory do Ríma a Kambodže a členku zboru, ktorá založila organizáciu bojujúcu proti obchodu s ľuďmi. Každý sa krátko predstavil a predložil svoju víziu, či už prebiehajúci projekt. Bolo povzbudivé vidieť na nich nadšenie a chuť do Božej práce.

Medzi zhromaždeniami sa masa mladých ľudí premiestnila do foyer, kde trávila čas prestávok pri dobrej hudbe, občerstvení, ale hlavne vo veľmi milej a priateľskej atmosfére. Bolo tu možné nájsť taktiež dobrú literatúru, zborový časopis, kvalitné a nápadité propagačné materiály, pozvánky do zboru a na pripravované akcie, info-pult, tričká s logom konferencie „Rise up“ a iné spomienkové predmety.

Návšteva tohto zboru bola pre mňa obohatením, inšpiráciou a uistením, že ani naša práca nie je márna v Pánovi a má svoju odmenu.

Jarmila Bibová

 

Úvod konferencie patril pastorovi Leovi Biggerovi s manželkou Susannou a niesol sa v odkaze verša Iz 40/30-31 ...Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu... a teda tento verš sľubuje novú silu, ale je podmienený očakávaním na Hospodina. Ak do nášho života prichádza zmena, t. j. niečo staré končí a niečo nové, neznáme má prísť, nemusí to vždy prebiehať podľa našich predstáv a kvôli neúspechu môže prísť do života hnev, frustrácia až depresia, ale ak vytrváme v očakávaní na Hospodina, príde aj nová sila na prevzatie nových vecí a my sa vznesieme ako orly, budeme sa vznášať a neustaneme. Poukázal aj na obraz orla, ktorý, keď sa už nevládze vznášať, potrebuje dať do poriadku svoje perie: špinavé očistiť (modlitba) a staré vytrhať (veci, ktoré nás hlboko zasiahli a znemožňujú nám vznášanie sa). Orol po vytrhaní peria musí čakať, kým mu narastie nové perie a toto je v našom prípade symbolizované čakaním na Pána. Položil aj otázku: Ako dlho čakať? Mojžiš čakal 40 rokov. Dôležité je nevzdať sa, pretože na konci čakania prichádza nová sila.

Po prestávke pokračoval Matt Redman, ktorý na otázku, ako sa mu darí neustále si vo chválach udržiavať čerstvosť, odpovedal, že sa stará o svoje „perie“, aby nebolo špinavé a staré. Veľmi sa mi páčila jeho odpoveď týkajúca sa textov jeho piesní, keď povedal, že jeho túžbou je v svojich piesňach predstavovať ľuďom Boha takého, aký je, a preto budovanie neustáleho osobného obecenstva s Bohom je veľmi dôležité a pre neho kľúčové.

Lisa Bevere spropagovala svoju novú knihu Levice povstávajú, ktorá je zameraná na službu žien. Viackrát zdôrazňovala, že Boh potrebuje „silu muža“, ale aj „silu ženy“, nakoľko tvoria celok, a preto oba druhy sily sú pre celkové víťazstvo potrebné, lebo iná je sila muža a iná je sila ženy. Aby poukázala na túto kvalitatívnu rozdielnosť sily, ale aj potrebu jej vzájomnej jednoty, použila obraz života levov. Povedala, že pred napísaním tejto knihy dva roky skúmala z rôznych aspektov život levov, ktorí žijú, lovia, starajú sa o mláďatá tímovo. Poukázala na dôležitosť jednoty manželských partnerov, lebo všetko vo svete chce túto jednotu rozdeliť, a preto nemôže prísť do života manželov plné víťazstvo.

Som rada, že som sa mohla tejto konferencie zúčastniť, vidieť, že Božie dielo prebieha aj na iných miestach, čo je veľmi povzbudzujúce.

Tatiana Goljerová

 

Rozhovor s pastorom Leom Biggerom

logos-2013-05-06-zurich4.jpgZbor ICF, ako čítame na vašom webe www.icf.ch, je vaším uskutočneným snom ako vytvoriť modernú, dynamickú a atraktívnu cirkev pre ľudí veriacich v živého Boha. Čo je vaším hlavným posolstvom?
Naším hlavným posolstvom je Ježiš. Kážeme evanjelium a naše posolstvo zostáva stále rovnaké, iba spôsob kázania je odlišný, je moderný a dynamický.

Čím sa vyznačuje vaša bohoslužba a čím sa líši od bohoslužieb tradičných cirkví?
Naše bohoslužby sú súdobé. Naše kázanie je relevantné, kreatívne a na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Založili ste zbory už aj v iných mestách, čo hovorí o dynamickom raste Božej práce medzi vami. Čo považujete za hlavný faktor rastu vášho zboru?
Veríme tomu, že rozhodujúcim faktorom je kombinácia oslavnej bohoslužby a malých domácich skupín. Naše bohoslužby sú moderné, dynamické a na vysokej úrovni. Naše domáce skupiny zase budujú vzťahy. Ďalším faktorom je náš nenáboženský životný štýl. Zaujímame sa o našich neveriacich priateľov a investujeme do vzťahov s nimi.

Duchovný život zboru ICF sa okrem bohoslužieb vyznačuje aj spoločnými modlitbami, evanjelizáciami, domácimi skupinami... Môžete nám bližšie špecifikovať, aké ovocie to prináša v životoch veriacich?
Ovocím nášho aktívneho zborového života je nadšenie. Sme nadšení zo života s Bohom. Keď je zborový život zaujímavý, je atraktívny aj pre ostatných ľudí.

Aká je vaša vízia na najbližšie obdobie a aká je dlhodobá?
Našou krátkodobou víziou je rast nášho miestneho zboru a dlhodobou víziou je zakladanie zborov v Európe aj mimo nej.

Naši čitatelia by určite privítali nejaké povzbudenie. Čo by ste odkázali našim Kresťanským spoločenstvám na Slovensku a v Čechách?
Verte v Boha tak, ako On vždy verí vo vás. Toto sa nikdy nezmení. Snívajte veľké sny o sebe a vašom živote s Bohom, majte odvahu skúšať nové veci a vykročiť na nové cesty.Súvisiace články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie
Božia vôľa|Logos 11 / 2014 | Jaroslav Kříž |Téma
Boh je Bohom rastu|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Meno Božie|Logos 1 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma