Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Nebezpečenstvo internetovej pornografie

8 dôvodov, prečo je sledovanie pornografie číre bláznovstvo

logos-09-2015-internetovy-sex.jpg

Žijeme v čase, kedy každý kresťanský muž musí zvádzať boj s pokušeniami, ktoré predchádzajúce generácie nepoznali. V 60. rokoch minulého storočia začali padať prvé tabu v oblasti sexuálnej morálky. Dá sa povedať, že dovtedy bola prevládajúca verejná mienka stále ešte ovplyvnená biblickými morálnymi normami. Všeobecne prijímaným názorom bolo, že prejavy sexuality patria za zavreté dvere manželských spální, že sexuálny život je svätý, je Božím darom pre muža a ženu, žijúcich spolu v záväznom vzťahu manželskej zmluvy. Akákoľvek promiskuita či verejné prejavy otvorene sexuálneho správania boli považované za niečo nepatričné, po kresťansky povedané: hriešne. Nástup hnutia hippies spojený s propagáciou „voľnej lásky“ a vynález hormonálnej antikoncepcie otvorili dvere generačnej zmene v oblasti sexuálneho správania. Začalo pribúdať neutajovaných mimomanželských sexuálnych stykov a, samozrejme, rástol tiež počet detí splodených mimo manželský zväzok, objavila sa pornografia a ako postupovala sekularizácia spoločnosti v západných aj východných krajinách, kresťanské normy správania sa stávali hodnotami vyznávanými čoraz menšou skupinou ľudí.

Pokušenie vábiace ľudí k správaniu, ktoré Písmo nazýva hriechom, tu bolo stále, no nikdy nebolo také dostupné ako dnes. Bývali časy, kedy si každý muž dvakrát rozmyslel, či podvedie svoju manželku, dnes na to, aby „scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5,28) stačí niekoľko klikov na nesmierne množstvo ľahko dostupných stránok s internetovou pornografiou. Pravidelná konzumácia internetovej pornografie je podľa viacerých anonymných výskumov problémom alarmujúco vysokého percenta mužov, ktorí vyznávajú kresťanské životné hodnoty, no svojmu zlozvyku (či závislosti) nedokážu odolať. Podľa prieskumu organizácie ChristiaNet je 50% kresťanských mužov v USA závislých od internetovej pornografie a rovnakej závislosti prepadlo 20% kresťanských žien. Tento vážny problém neobchádza ani pastorov. Podľa anonymného dotazníka časopisu Christianity Today 37% pastorov pripúšťa, že zápasí s internetovou pornografiou a 51% uvádza, že je pre nich zdrojom pokušenia. Dokonca viac ako polovica opýtaných pastorov (57%) pripustila, že závislosť od pornografie je v ich zboroch najničivejším hriechom. Svedomie kresťanov, ktorí prepadli tomuto hriechu, je neprestajne zaťažené pocitom viny. Takíto ľudia sa cítia vnútorne rozdelení a nedokážu pestovať radostný a slobodný vzťah s Bohom.

Na webovej stránke časopisu Charisma Magazine bol nedávno publikovaný blog J. Lee Gradyho (známeho kresťanského novinára) s názvom 8 dôvodov, prečo je sledovanie pornografie číre bláznovstvo. Ide o veľmi motivujúci a oči otvárajúci článok, a preto sa na týchto 8 dôvodov, o ktorých Grady píše, poď pozrieť trocha bližšie.

Grady hovorí o svojej pastorskej skúsenosti, ako slúžil mnohým mužom, ktorí sa mu prišli vyznať zo svojej závislosti a prosili o modlitbu za vyslobodenie. Po modlitbe opäť nadobudli slobodu a chceli počuť nejaké rady, čo majú robiť, aby si ju udržali, dokázali odolať pokušeniu a nikdy sa ku svojmu hriechu nevrátili. Jeho odpoveď bola jednoduchá: Musíte byť neľútostný a nekompromisný! Apoštol Pavol napísal Korinťanom: „... ale do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho (dosl. zotročujem ho). (1Kor 9,27; ROH) Pýtajte si od Boha silu ovládať svoje sklony a naučte sa utiecť, kedykoľvek zacítite pokušenie.

Písmo hovorí, že pravda má moc oslobodiť človeka (J 8,32). Preto sa potrebujeme pozrieť pravde do očí a uvedomiť si, že pozeranie pornografie je číre bláznovstvo. Pre toto tvrdenie existuje 8 nasledujúcich dôvodov:

1. Sledovanie pornografie je obrovská strata času

Štúdia z roku 2008 došla k zisteniam, že 48 % mladých mužov sleduje pornografiu raz týždenne, mnohí z toho denne. Štatistiky ohľadom žien nie sú také vysoké, ale aj v tejto kategórii čísla narastajú. Problém spočíva v tom, že čím viac sa pozeráte na porno, tým viac ho potrebujete. Nakoniec zistíte, že trávite hodiny pozeraním a hľadaním čoraz vzrušujúcejších vecí. Mohli by ste byť oveľa zdravší, keby ste tento čas venovali športu, štúdiu, budovaniu vzťahov s priateľmi alebo modlitbe!

2. Sledovanie pornografie ukladá obrazy do vašej pamäti

V liste Filipanom čítame, že máme upriamiť svoju myseľ na všetko, čo je „... pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné.“ (Fp 4,8; ROH) Kresťan, ktorý sa oddáva pornografii, ukladá vo svojom mozgu tisícky nečistých obrazov. Tieto obrazy sa môžu v jeho/jej mysli kedykoľvek vynoriť, napríklad vtedy, keď sa s niekým rozpráva, v priebehu spánku alebo dokonca počas chvál a uctievania v zhromaždení! Prečo by ste mali chcieť, aby váš mozog každý deň prehrával takéto obrazy?

3. Sledovanie pornografie mení váš pohľad na sex a na iných ľudí

Osoby závislé od pornografie začínajú vnímať ľudí okolo seba iba ako časti tiel. Ženatí muži, ktorí sú takto závislí, často nútia svoje manželky do ponižujúcich sexuálnych praktík, ktoré videli na fotografiách alebo vo filmoch. Počas pastoračnej služby títo muži priznávajú, že je pre nich ťažké užívať si manželský intímny život, pretože nie je taký uspokojujúci ako pornografia, ktorú konzumovali už roky pred vstupom do manželstva. Psychologické výskumy preukázali, že chlapci v teenagerskom veku, ktorí sledovali množstvo pornografických materiálov, majú tendenciu stať sa sexuálne agresívnymi a predpokladajú, že dievčatá chcú, aby s nimi bolo drsne zaobchádzané.

4. Sledovanie pornografie ničí váš sexuálny život

Svetskí psychológovia už publikovali nespočetné množstvo štúdií o tom, že počas sledovania pornografie dochádza k „preprogramovaniu“ (inými slovami k poškodeniu) ľudského mozgu. Keď zažívame sexuálnu stimuláciu, dochádza k uvoľňovaniu chemickej látky s názvom dopamín, no aby človek závislý od pornografie dosiahol vzrušenie, potrebuje stále vyššiu a vyššiu hladinu tejto látky. Preto pre uspokojenie svojej žiadostivosti vyhľadáva stále „tvrdšiu“ pornografiu, čo v konečnom dôsledku môže viesť k poruchám erekcie, pretože nedokáže naplniť svoju potrebu vzrušenia.

5. Sledovanie pornografie zarmucuje Ducha Svätého

V liste Efezanom 4,30 čítame: „Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha.“ (SEP) Keď niekoho zarmútime, stíchne. Keď ako kresťania urobíme hriešne rozhodnutia, Pán nás hneď neodsúdi, ale stiahne od nás vedomie svojej prítomnosti, čo vyústi v intenzívny pocit osamelosti a túžby po tom, aby bol Boh opäť s nami. Zrelí kresťania sa učia vyhýbať čomukoľvek, čo uráža Ducha Svätého.

6. Sledovanie pornografie prináša odsúdenie a zahanbenie

Mnohí kresťania prežívajú svoje životy s pocitom duchovnej porážky preto, lebo sú zaťažení pocitom viny. List Rimanom hovorí: „Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju.“ (R 8,6; SEP) Ak zameriate svoju pozornosť na pornografiu, budete žiť v depresívnom duchovnom bahne. Postavte sa, urobte pokánie, prijmite odpustenie a naučte sa prekonávať svoj zlozvyk spoľahnutím sa na Božiu moc, ktorá prebýva vo vás. Aby ste dosiahli úplného uzdravenia, potrebujete priznať svoj zápas niekomu inému (Jak 5,16). Transparentnosť prináša slobodu.

7. Pornografia je nečistá

Kresťanská organizácia The Covenant Eyes vydala správu, že 66% pornohercov má herpes a 7% z nich je HIV pozitívnych. Pornografický priemysel je plný chorôb. Je odporný. Jakub 1,21 hovorí: „... preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby.“ (SEP) Grécke slovo pre „nečistotu“ je ryparia a nepredstavuje iba špinu, ale tiež a predovšetkým akúkoľvek obscénnosť alebo morálne znečistenie. Ak sa budete chcieť nabudúce pozerať na pornografické stránky, predstavte si, že stojíte v latríne po krk v ľudských výkaloch. Nedovoľte, aby vaša duša nasiakla nečistotou!

8. Sledovanie pornografie vás privedie k ešte horšiemu sexuálnemu hriechu

Nikdy nepodceňujte silu pokušenia. Možno si myslíte, že „viete zvládnuť“ svoj hriech, ale pravdou je, že pornografia má silu. Je silnejšia ako vy. Je krutým otrokárom, ktorý vás ovládne a bude vás nútiť robiť veci, ktoré nechcete a ktoré budete ľutovať. Mnohí muži počas pastoračných rozhovorov priznali, že sledovanie pornografie bolo pre nich prvým krokom k cudzoložstvu.

Ak vo svojom živote bojujete za oslobodenie sa od pornografie, prilepte si tento článok na obrazovku vášho počítača a prečítajte si ho zakaždým, keď sa idete pripojiť k internetu. Nebuďte hlúpi a nedovoľte pornografii zničiť váš život alebo váš vzťah s Bohom.

Použité biblické preklady:
ROH – preklad prof. Roháčka
SEP – Slovenský ekumenický prekladSúvisiace články

Obrana proti internetovým agresorom|Logos 5 / 2014 | Jaroslav Kříž |Vyučovanie
Hypermilosť - hnutie a jeho teológia|Logos 8 / 2014 | Peter Hack|Recenzia
Ciklag — púšť alebo prameň?|Logos 6 / 2016 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi
Pornografia|Logos 6 / 2020 | Paulína Bartošíková|Vyučovanie
Pokračujeme|Logos 6 / 2013 | Jaroslav Kříž |Aktuálne