Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pokračujeme

Milí čitatelia Logosu,

rok 2013 sa pomaly chýli ku koncu a podobne ako každý rok aj nadchádzajúce koncoročné sviatky sú príležitosťou na oddych v rodinnom kruhu a tiež akési osobné zhodnotenie uplynulého roku a urobenie plánov a rozhodnutí pre rok nasledujúci.

Robenie dobrých rozhodnutí má v živote kresťanov nesmierne dôležitý význam. Sú to práve naše rozhodnutia a „záväzky“ pre Boha, ktoré určia našu budúcnosť. Nehovorím teraz o novoročných predsavzatiach, ktoré si ľudia zvyknú dávať, ktoré sú bežným „folklórom“ spojeným s týmito sviatkami a ktoré väčšinou nemajú dlhé trvanie. Hovorím o dôležitých a správnych rozhodnutiach pre Boha, ktoré svojím významom presahujú do večnosti. Hrdinovia biblických príbehov často robili rôzne sľuby Bohu. Veľakrát to bolo v zložitej situácii, kedy prosili Hospodina o pomoc a prehlásili, že keď ju dostanú, niečo Bohu dajú a niečo preňho urobia. Vždy šlo o veľmi hodnotné veci. Samuelova matka Anna, keď sa veľmi trápila pre svoju neplodnosť, čo bolo v starovekej blízkovýchodnej kultúre považované za obrovskú potupu, sľúbila Bohu, že ak sa jej narodí dieťa, odovzdá ho Hospodinovi, aby mu po celý život slúžilo. Svoj sľub aj dodržala a jej syn Samuel sa stal jedným z najvýznamnejších služobníkov Starej zmluvy, posledným sudcom, zakladateľom prorockého hnutia a tým, kto pripravil cestu pre vznik izraelského kráľovstva. Toto všetko v dôsledku splneného sľubu jednej trápiacej sa ženy,  ktorej pomohol Boh.

Či už si to uvedomujeme alebo nie, naše predsavzatia či záväzky voči Bohu sú dôležité pre kontinuálne napredovanie Božieho kráľovstva na zemi. Preto urobme do nového roku dobré rozhodnutia. Nech sú naše rozhodnutia rozhodnutiami pre Boha, pre Jeho kráľovstvo. Keď sú priority správne, napĺňa sa v našich životoch jeden nesmierne dôležitý princíp vyjadrený nasledujúcim výrokom Pána Ježiša: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6,33)

Nech si Boh použije vaše dobré rozhodnutia!

 

Radostné a pokojné Vianoce a požehnaný rok 2014 vám za redakciu časopisu LOGOS želá

 


Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme