Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Pokračujeme

Pokoj vám. Ponajprv všetkým čitateľom Logosu prajem požehnaný rok 2016. Nech nás nájde koniec roku ako takých, ktorí sme vieru zachovali a v poznaní Pána podrástli. Ako hovorí Písmo, nech náš pokrok je zrejmý vo všetkom.

Na začiatku každého roku si kladieme otázku, ktorým smerom sa máme v nasledujúcom období uberať, do čoho investovať talenty, čo robiť. Som presvedčený, že treba pokračovať v tom, čo sme robili doteraz, len to treba robiť lepšie, dôraznejšie, s väčšou sebaistotou a vo väčšom. Rok 2015 opäť ukázal, že ideme správnym smerom a Pán je s nami. Obrátilo sa množstvo ľudí, množí sa počet akcií, ktoré robíme, či už sú to konferencie, evanjelizačné kampane alebo semináre, ale patrí sem aj rôznorodý život v každom zbore. Taktiež sme na niektorých miestach začali novú prácu. Čiže napĺňame poslanie, ktoré Všemohúci určil pre novozákonnú cirkev.

Čo sa týka vyučovaní a kázní, budeme sa ďalej zameriavať na oblasti a témy, ktoré sa zdajú byť v našom regióne najdôležitejšie. Treba dôkladne hovoriť o znovuzrodení, istote spasenia, o tom, kto a ako má byť pokrstený, ďalej treba dbať na to, aby každý novoobrátený bol pokrstený v Svätom Duchu a hovoril v jazykoch. Taktiež treba kázať o vytrhnutí a o tom, že Ježiš príde znovu a bude súd, na ktorý sa treba pripraviť.

Na spoločenskej rovine sa budeme usilovať o rozhľadenosť, finančnú, právnu a komunikačnú gramotnosť. Musíme oveľa lepšie využívať internet, webové stránky, Facebook, Youtube a iné možnosti na šírenie dobrej zvesti.

Takže, pripomínam slová Pána Ježiša Krista: „Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo.“ Pozývam vás do práce v roku 2016.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme