Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Pokračujeme

Pokoj vám. Ponajprv všetkým čitateľom Logosu prajem požehnaný rok 2016. Nech nás nájde koniec roku ako takých, ktorí sme vieru zachovali a v poznaní Pána podrástli. Ako hovorí Písmo, nech náš pokrok je zrejmý vo všetkom.

Na začiatku každého roku si kladieme otázku, ktorým smerom sa máme v nasledujúcom období uberať, do čoho investovať talenty, čo robiť. Som presvedčený, že treba pokračovať v tom, čo sme robili doteraz, len to treba robiť lepšie, dôraznejšie, s väčšou sebaistotou a vo väčšom. Rok 2015 opäť ukázal, že ideme správnym smerom a Pán je s nami. Obrátilo sa množstvo ľudí, množí sa počet akcií, ktoré robíme, či už sú to konferencie, evanjelizačné kampane alebo semináre, ale patrí sem aj rôznorodý život v každom zbore. Taktiež sme na niektorých miestach začali novú prácu. Čiže napĺňame poslanie, ktoré Všemohúci určil pre novozákonnú cirkev.

Čo sa týka vyučovaní a kázní, budeme sa ďalej zameriavať na oblasti a témy, ktoré sa zdajú byť v našom regióne najdôležitejšie. Treba dôkladne hovoriť o znovuzrodení, istote spasenia, o tom, kto a ako má byť pokrstený, ďalej treba dbať na to, aby každý novoobrátený bol pokrstený v Svätom Duchu a hovoril v jazykoch. Taktiež treba kázať o vytrhnutí a o tom, že Ježiš príde znovu a bude súd, na ktorý sa treba pripraviť.

Na spoločenskej rovine sa budeme usilovať o rozhľadenosť, finančnú, právnu a komunikačnú gramotnosť. Musíme oveľa lepšie využívať internet, webové stránky, Facebook, Youtube a iné možnosti na šírenie dobrej zvesti.

Takže, pripomínam slová Pána Ježiša Krista: „Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo.“ Pozývam vás do práce v roku 2016.Súvisiace články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme