Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Poslušnosť

logos-2013-07-08-poslusnost.jpg

Boh vždy túžil pozdvihnúť cirkev na také miesto, aby všetky národy sveta vedeli, že toto sú ľudia, ktorých On požehnal. Jediný problém je ten, že počas stáročí Boh mal problém nájsť poslušných ľudí. Toto bol problém v záhrade Eden a znova na púšti s deťmi Izraela. Je to ešte stále problém v cirkvi – nájsť verných, poslušných ľudí, ktorí budú s Ním chodiť. Jedna vec stojí medzi Bohom a naplnením Jeho vôle – neposlušnosť.

Je nemožné chodiť s Bohom mimo oblasti poslušnosti. Ámos 3,3 hovorí: „Či azda pôjdu dvaja spolu bez toho, že by sa zhodli?“ Boh sa nezmení preto, aby sa zhodol s nami. My sa musíme zmeniť, aby sme sa zhodli s Ním. Poslušnosť je to najdôležitejšie v Božom myslení. Keď sa rozhodneme chodiť s Bohom v oblasti poslušnosti, budeme svedkami toho, že Jeho moc nemá prekážok na zemi. V príbehu o Noachovi vidíme, že jeden človek zachránil celú ľudskú rasu, pretože bol poslušný a chodil s Bohom. Kvôli neposlušnosti ľudstva bol Boh pripravený zničiť človeka. „Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Noach bol spravodlivý muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom.“ (Genezis 6,8-9)

Otec vždy túžil mať spoločenstvo so svojou rodinou. Od samého začiatku Boh chcel komunikovať s človekom a dať mu lásku a vedenie. Slovo hovorí, že v záhrade Eden sa Boh prechádzal s Adamom za denného vánku. Avšak pokiaľ sa nestaneme poslušní voči Jeho vôli, nielenže zavrieme dvere pre komunikáciu s Bohom, ale zavrieme ich aj voči Jeho požehnaniam.

Tých, ktorí mňa ctia, ja tiež poctím.

Poslušnosť otvára dvere

Aby Abrahám prijal Božie zasľúbené požehnanie, najprv musel byť poslušný. Genezis 17,1-2 hovorí: „A keď bolo Abramovi deväťdesiatdeväť rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som El-šaddaj. Choď predo mnou a buď dokonalý! A dám svoju zmluvu, aby bola medzi mnou a medzi tebou, a rozmnožím ťa prenáramne.“ Boh sa zjavil Abrahámovi mnohokrát a dal mu vedenie, ale Abrahám musel poslúchnuť Božiu vôľu, aby sa manifestovala Jeho moc. Genezis 26,5 nám hovorí, prečo. Boh povedal: „Pretože Abrahám poslúchol môj hlas.“ Keby Abrahám neposlúchol, Boh by nemohol uskutočniť svoje Slovo. Poslušnosť bola vždy potrebná, aby Boh učinil svoju vôľu v živote ktoréhokoľvek človeka.

Celou Starou zmluvou nachádzame to, že keď Izrael slúžil Bohu celým svojím srdcom, On im bol celkom Bohom. Činil znamenia, divy a zázraky a posielal pred nimi anjelov, keď bol boj. Keď Ho ctili skrze svoju poslušnosť, naozaj sa stal Bohom Izraela. Poslušnosť dovolila Bohu, aby sa manifestoval ako ich zdroj a Spasiteľ. Avšak keď mu neslúžili – opustil ich.

Boh môže chodiť s nami, iba pokiaľ my pôjdeme s Ním. Bude nám Bohom, kedykoľvek Mu dáme to miesto. Boh povedal v knihe Samuelovej: „Tých, ktorí mňa ctia, ja tiež poctím.“ Boh nás poctí do takej miery, do akej Ho my poctíme vo svojich životoch. Boh nemôže požehnať žiadnu oblasť, ktorú Mu odoprieme.

Boží poklad

Všimnite si Exodus 19,5-6: „Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom.“

Zvláštne vlastníctvo znamená „poklad oddelený od ostatného vlastníctva majiteľa“. Boh dláždi ulice neba zlatom. Steny a okná jeho príbytkov sú urobené z perál a drahokamov. Na zemi sa tieto materiály považujú za drahocenné, ale pre Boha tieto vzácne kamene nič neznamenajú, pretože Jeho ponímanie pokladu je jednoducho ľud, ktorý Ho miluje a nadovšetko Ho poslúcha, ktorý bude poslúchať Jeho hlas a zachovávať Jeho zmluvu.

Oj, keby mali také srdce, ako toto, aby sa ma báli a aby ostríhali všetky moje prikázania po všetky dni, aby im bolo dobre aj ich synom naveky!

Boh chce, aby sme boli slobodní

Prečo chcel, aby deti Izraela zachovávali Jeho Slovo a poslúchali Jeho prikázania? Boh vedel, že Jeho Slovo je ich jediná nádej, ako byť slobodný od sveta a kliatby, ktorá bola okolo nich.

Všemohúci vedel, že deti Izraela budú slúžiť iným bohom, že sa mu otočia chrbtom a nebudú Ho usilovne hľadať. Otec vedel, že začnú slúžiť iným bohom, ktorí nebudú mať žiadny život, ktorí nebudú počúvať, ani odpovedať na ich modlitby. V Deuteronómiu 4,28 povedal: „A tam budete slúžiť bohom, dielu rúk človeka, drevu a kameňu, ktoré ani nevidia, ani nečujú, ani nejedia, ani nečuchajú.“ Ale Všemohúci Boh tam bol, ochotný byť im všetkým, ochotný byť ich Bohom, držať im stranu a chrániť ich, bol milosrdný a povedal: „Ale ak budete odtiaľ hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš, keď ho budeš hľadať celým svojím srdcom a celou svojou dušou, keď ti raz bude úzko a keď prídu na teba všetky tieto veci, v posledných dňoch, a keď sa navrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu a budeš počúvať na Jeho hlas. Lebo Hospodin tvoj Boh je silný Boh ľútostivý, neopustí ťa, ani ťa neskazí, ani nezabudne na zmluvu tvojich otcov, ktorú im prisahal.“ (Deuteronómium 4,9-31) Boh je dobrý Boh! Je taký milosrdný. Hoci boli neposlušní, keby sa kajali a obrátili k Nemu celým svojím srdcom, už by ich viac neopustil.

Boh čakal a čakal na ľudí, ktorí by boli voči Nemu poslušní. Konal s ľuďmi, obhajoval svoje pravdy, snažil sa získať niekoho, kto by veril Jeho Slovu a chodil v ňom. Prečo? Aby ich požehnal a vylial na nich svoju lásku.

Naše víťazstvo je podľa našej poslušnosti

„Oj, keby mali také srdce, ako toto, aby sa ma báli a aby ostríhali všetky moje prikázania po všetky dni, aby im bolo dobre aj ich synom naveky!“ (Deuteronómium 5,29) Cítiš tú túžbu Božieho srdca? Boh túži, aby sme robili to, čo hovorí, pretože chce, aby nám bolo dobre. Túži byť naším Bohom. Chce nás postaviť vyššie nad všetky národy. Chce urobiť rozdiel medzi Jeho deťmi a zvyškom sveta – ale jediný spôsob, ako to môže urobiť, je skrze našu poslušnosť voči Jeho Slovu.

Jeremiáš 7,23 hovorí: „Ale iba toto som im prikázal a povedal som: Počúvajte na môj hlas a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom a budete chodiť po každej ceste, ktorú vám prikážem, aby vám bolo dobre.“

Zastavujeme moc Božiu a jej pôsobenie pre nás, keď neposlúchame Jeho Ducha. Práve teraz Svätý Duch žije v nás. Učí nás. Trénuje nás a radí nám. Musíme byť citliví na Jeho vyučovanie. Aby sme poslúchli Boží príkaz, najprv Ho musíme počuť.

Čo môže Boh pre teba urobiť, ak Ho nebudeš poslúchať? Ak nechápeme cesty Božie, môžeme byť hluchí na Jeho volanie, ignoranti Jeho vôle a nakoniec nevšímaví na pobádania Svätého Ducha.

Biblia hovorí, že Mojžiš poznal cesty Božie. Otec vyjavil seba samého. On zjavil svoje cesty Mojžišovi a svoje skutky deťom Izraela. Keby Mojžiš nepoznal Božie cesty, deti Izraela by nikdy nevideli Jeho skutky.

Ak sa my dnes obrátime k Nemu celým svojím srdcom a budeme hľadať Jeho tvár a poslúchať Jeho hlas, hoci sme mohli byť neposlušní v minulosti, zistíme, že On je pripravený pripojiť sa k nám. Začneme zakúšať Jeho vyslobodzujúcu moc spôsobom, po akom sme túžili. Jeho milosrdenstvo trvá naveky. U Boha nie je nikdy neskoro.

 

Zdroj: internet
Preklad: Mária KupčiováSúvisiace články

Viera je poslušnosť|Logos 5 / 2015 | Daniel Šobr |Zamyslenie
Triezvosť je kľúčom k účinnej modlitbe|Logos 8 / 2010 | Németh Sándor |Vyučovanie
Posvěcení|Logos 6 / 2012 | Marie Hasová|Vyučovanie
Investície do dobrého vzťahu s deťmi|Logos 8 / 2015 | Gabriela Cabanová|Vyučovanie
Tábor Černá Hora MMXI - Generace Jozue|Logos 9 / 2011 | Redakcia |Zo života cirkvi