Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Prebudenie a konzervatívne hodnoty

bonnke-opt-5.jpegMojžišov zákon, proroci a vôbec písma Starého zákona, tak ako ich poznáme, priniesli ľudstvu svetlo a zjavenie o Bohu, o tom, čo je správne, a čo nie.

Prikázania Zákona sú stálym parametrom pre ľudské správanie. Celá západná spoločnosť stojí vďaka tomu, že aj keď nie v plnej miere, predsa len je ovplyvnená Bibliou - Starým a Novým zákonom, zvykne sa hovoriť o konzervatívnych (lepšie by bolo žido-kresťanských) hodnotách. Odkláňanie sa od týchto hodnôt nutne prináša kolaps spoločnosti, démonizáciu, rozmnoženie hriechov, rozpad rodín a Božie súdy. Pozrime sa, o čom sú konzervatívne hodnoty.

1 Viera v jediného Boha.

2 Viera v konkrétneho Boha - Boha Židov. Viera v Mesiáša - Ježiša Krista Nazaretského, ktorý je vyvrcholením zmlúv Starého zákona a naplnením všetkých predobrazov bohoslužby Starej zmluvy. Bez viery v Mesiáša je úplne vylúčené, aby človek žil pod vládou Božieho kráľovstva a vyhol sa večnému zatrateniu.

3 Konzervatívne hodnoty vychádzajú z nariadenia Biblie, ako sú: Nezabiješ, Nepokradneš, Nevydáš krivého svedectva a prestúpenie týchto noriem bolo vždy v minulosti v spoločnosti odsúdeniahodné.

4 Ďalším dôležitým bodom je inštitút manželstva, ktorý vždy bol chápaný ako zväzok jedného muža a jednej ženy. Manželská vernosť bola vždy považovaná za ušľachtilosť. Sexuálne vzťahy mimo manželstva sa samozrejme diali aj v minulosti, ale rozdiel oproti dnešku je v tom, že ľudia mali výčitky svedomia, vedeli, že robia zle a okolie im to dávalo patrične najavo.

Reinhard Bonnke, zrejme najvýznamnejší nositeľ prebudenia v súčasnosti, je na prvý pohľad konzervatívny človek

5 Vzťahy medzi ľuďmi mali jasné pravidlá, deti mali ctiť rodičov, starší ľudia mali vážnosť, aj ženám sa zo strany mužov prejavovala patričná úcta. Napríklad mladí ľudia vedeli, že nie je slušné skákať do reči starším, vedeli uvoľniť miesto a pod.

6 Ku konzervatívnym hodnotám patrí súkromné vlastníctvo. Ľudia vždy považovali za požehnanie, keď niekto čestnou prácou nadobudol majetok, postavil dom, zveľadil pozemok, mal prosperujúcu firmu, atď. Dnes prekvapivo narážame v tejto oblasti na veľký odpor. Štát chce prerozdeľovať zisky súkromníkov podľa svojho, a aj v cirkvi pozdvihujú ľudia svoje hlasy proti prosperite, lebo nechcú pracovať a nevedia získať požehnanie a radšej chcú žiť z požehnania druhých.

7 Taktiež sú dôležité pravidlá ľudského správania - bontón. Medzi spoločenské pravidlá patrí nielen vyššie spomínaná úcta mladších k starším, ale aj také veci, ako sú spôsob obliekania, stolovania, hygiena a pod. Pohŕdať týmito pravidlami je bláznovstvom, no zo spoločenských inštitúcií je najpopulárnejšie toto bláznovstvo práve v cirkvi. Ľudia vždy vedeli, že sa treba inak obliecť na šport, inak do roboty, inak do školy a na bohoslužbu. Ešte stále je správne, aby sa človek umýval, čistil si zuby, aby ľudia chodili pekne upravení, atď.

bentley1-opt.jpegNajväčšie pohŕdanie konzervatívnymi hodnotami je práve v cirkvi. Ľudia pod pojmom sloboda mienia slobodu od dobrých pravidiel, ktoré usmerňujú ľudský život. Život kresťana však nutne musí tiecť v korýtku konzervatívnych hodnôt, inak nebude úspešný. Ak príde požehnanie na človeka, ktorý nemá záujem korigovať svoj životný štýl podľa pravidiel, ktoré predstavujú konzervatívne hodnoty, môžeme s istotou povedať, že tento človek pohŕda priamo Božími nariadeniami a je isté, že z dlhodobého hľadiska nebude mať jeho život ovocie, nezostane po ňom nič hodnotné. Jeho schopnosti a pomazanie sa znehodnotia.

Likvidácia konzervatívnych hodnôt

Pavol píše veriacim do Tesaloniky, že prebieha proces, kedy sú ničené hodnoty, sú odstaňované nariadenia Zákona, čoho výsledkom je bezzákonnosť (anomia). „Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu.“ (2Tes 2:7) Pavol upozorňuje, že proces, akým bezzákonnosť pôsobí, je tajomstvom (mystérium). Celé tajomstvo je práve v tom, že bezzákonnosť prebieha pred zrakmi všetkých, no pôsobí tak záhadne, že väčšinová spoločnosť tieto trendy prijme a postupne ich bude považovať za zákonné, správne normy. Cirkev by mala byť na tieto trendy opatrná a uvedomiť si, že Boh sa vo svojich názoroch nemení a Slovo Božie je nemenné. Veriaci sú povinní žiť podľa konzervatívnych hodnôt a snažiť sa ich udržať v spoločnosti, aj keď to bude čím ďalej menej populárne. Už teraz sú ľudia, ktorí odmietajú predmanželský sex, vysmievaní, namiesto toho, aby ich bohabojnosť a zdržanlivosť došla uznania. Na základe Písma musíme upozorniť, že tento trend bude pokračovať a zlé bude považované za dobré a dobré za zlé. Izaiáš pred týmto javom varuje: „Beda tým, ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu, ktorí kladú horké za sladké a sladké za horké!“ (Iz 5:20-22) Ako príklad môžeme uviesť vývoj homosexuality. Samozrejme, tento hriech bol v spoločnosti vždy, ale donedávna bol odsudzovaný a homosexuáli trpeli výčitkami svedomia, aj dnes nimi trpia, no verejná akceptácia je pre nich utišujúcim prostriedkom. Homosexuáli sa dnes predstavujú verejne a už dávno to nie je o rovnoprávnosti v spoločnosti. Vývoj pokračuje a už aj dnes sú také odvetvia činnosti, v ktorých sú ľudia, nemajúci homosexuálny životný štýl, považovaní za menejcenných. Sú to oblasti ako móda, umenie a začína byť zasahovaný celý šoubiznis. Heterosexuál je považovaný za prízemného človeka, v ktorom nemôžu pracovať tie správne múzy, a preto nemôže spoločnosti ponúknuť nič skutočne hodnotné. Pozrime sa bližšie, ako nastal tento odklon od hodnôt, ktoré sa dostali do spoločnosti skrze Božie slovo.

Prvou ranou bolo zbúranie Chrámu v roku 70 po Kr. Treba si uvedomiť, že týmto svet odmietol nielen Mesiáša, ale aj Starú zmluvu - nariadenia Zákona. Písma a z nich vychádzajúce hodnoty, boli súčasťou šíriaceho sa kresťanstva. Druhou veľkou ranou bolo Augustínovo prerozdelenie Desatora, keď z neho vypadlo 2. prikázanie o modlách. Výsledkom toho bol návrat k pohanským praktikám, no upozorňujeme, že ostatné prikázania boli ako tak v spoločnosti známe. Radikálne sa svet začal meniť v druhej polovici minulého storočia, podľa čoho môžeme vidieť, že skutočne žijeme v Antikristovej dobe, lebo Pavol, keď píše do Tesaloniky, píše práve o zjavení osoby Antikrista. Zmeny, ktoré prebehli od 50-tych rokov minulého storočia až doteraz, sú skutočne významné. Zrejme všetko odštartovalo založenie štátu Izrael, ktoré je jedným zo znakov posledných čias. V 60-tych rokoch začalo volanie po novom veku, po zmenách. Toto vzrušenie vynieslo do prezidentského úradu USA človeka, ktorý bol na rozdiel od predchádzajúcich „suchých“ prezidentov veľmi charizmatický, mal imidž playboya, a taktiež mal životný štýl playboya. Volal sa J.F. Kennedy a jeho milenecké avantúry stále prenikali na verejnosť. V priebehu svojho krátkeho pôsobenia uviedol do praxe niektoré pre spoločnosť zničujúce rozhodnutia. V roku 1962 vláda rozhodla, že v školách bude zakázaná modlitba, ktorá bola predtým bežne praktizovaná a bol vydaný zákaz nosiť Bibliu do škôl. Dodnes je v USA ľahšie doniesť do školy Korán ako Bibliu. Musíme prijať, že zmena Ameriky, ako najväčšej západnej mocnosti, mala vplyv na celý svet. Prišli vzrušujúce 60-te roky a zmeny pokračovali. Skutočne pekné skladby Beatles a iných rodiacich sa kapiel, vyjadrovali v mnohých svojich textoch protesty.lennon-opt.jpeg No veľa protestov bolo proti hodnotám, ktoré neboli zlé, ale dobré. John Lennon sa nechal odfotiť v bielom rúchu, s dlhými vlasmi, s holubicou na pleci. Chtiac-nechtiac sme prevzali tento obraz Krista hippies, ktorý nám prináša slobodu nie od hriechu, ale od konzervatívnych hodnôt, ktoré majú hriechu zabrániť. Ďalej prichádzajú na scénu hippies s ich programovým vyhlásením, alebo ak chcete s novým zákonom, ktorý znel: sex, drogy, rockenrol. V priebehu niekoľkých rokov boli zničené všetky pravidlá pre život. Hippies žili v komunitách, deti, ktoré sa tu narodili, nevedeli, kto vlastne sú ich rodičia a nevedeli to ani rodičia. Majetok bol spoločný, čiže za chvíľu nebol žiadny. Nebolo na marihuanu, preto celý tento ošiaľ trval veľmi krátko, no škody už boli narobené. Pamätám si ako tínedžer, že pre nás zo všetkého najdôležitejšie bolo zohnať oranžové ponožky a v maminom kotli na prádlo sme farbili čínske plátenky na ružovo. Dlhé vlasy boli povinné, podobne aj ničnerobenie, popíjanie a protest proti starším ľuďom - vrátane rodičov. Pamätám sa, keď som išiel do tanečnej v obleku, išiel som okľukou cez park, aby ma nikto nevidel. To bol výsledok myšlienok nového veku a výklad slobody hippies. Konzervatívne hodnoty boli nenávratne preč. Čo sa s tým dá robiť? Málokto vie, že z hnutia hippies vzniklo veľké prebudenie tých mladých ľudí, ktorí pochopili, že sa dali zlým smerom. Uvedomili si, že po marihuane prichádzajú tvrdé drogy a po ľahkom rockenrole brutálny heavymetal. Niektorí z hipíkov boli šokovaní z toho, že výsledkom boli vraždy pre pár dolárov na drogu a pochopili, že sa treba vrátiť k starým hodnotám otcov, ktorými pohrdli. Čiže, ak chceme zachovať kresťanstvo v podobe, ktorú chce mať Boh, musíme sa vrátiť ku všetkým konzervatívnym hodnotám, cieľavedomo ich ustanoviť v cirkvi, s tým vedomím, že útok na tieto hodnoty znamená útok na Božie slovo.

Často počujeme názory, že nemáme pozerať na zovňajšok človeka, ale na jeho vnútro, lenže problém je v tom, že zovňajšok človeka prezrádza práve to, aké je jeho vnútro. Ak niekto chodí špinavý, ťažko môžeme veriť, že je vnútorne čistý. Ak sa niekto nestará o domácnosť, neupratuje, nepracuje, ťažko veriť, že je zapálený pre Krista. Ak niekto nemá úctu k starším ľuďom, ktorí už niečo dokázali, ťažko veriť, že má úctu k Bohu. Obrátenie v skutočnosti znamená zmenu životného štýlu, ktorá sa prejaví aj navonok. Ak niekto po obrátení začne slúžiť Bohu, a popritom pokračuje v pohŕdaní žido-kresťanskými hodnotami, na obzore je veľký problém.

Prebudenie v Lakelande

hair-opt.jpegPríkladom je nedávne prebudenie v Lakelande, ktoré obletelo celý svet. Mnohí Boží služobníci však poukazovali na to, že hlavný protagonista, Todd Bentley, nemá konzervatívne hodnoty vôbec v úcte. Nikto mu nemá za zlé jeho minulosť pred obrátením, to že žil zlým životným štýlom a mal tetovanie na tele. Problém je, že po obrátení v tomto smere pokračoval s tvrdením, že to, čo je pred Bohom neprijateľné, jemu Boh schvaľuje, dokonca aj prikazuje. Todd Bentley si nechal potetovať zvyšok tela, nezmenil výzor motorkára a na bohoslužby nosil tričká s nápisom vrah a pod. Veľa ľudí začalo tohto muža obdivovať práve preto, lebo v nich je podobná vzbura. No veľmi rýchlo sa ukázalo, že nielen výzor, ale aj skutky Bentleyho sú v rozpore s Božím slovom. Dôsledkom jeho skutkov bolo odstúpenie zo služby a koniec prebudenia. Je to veľká škoda, mohol lepšie poslúžiť Božej vôli. Nech sú pre nás príkladom takí ľudia ako je Reinhard Bonnke, Carlos Annacondia, Benny Hinn alebo Sándor Németh, ktorí popri tom, že majú na svojom živote veľké pomazanie, zároveň držia nemenné konzervatívne hodnoty. Robme aj my tak. Nemusíme vymýšľať niečo, čo už je vymyslené. Boh vo svojom Slove jasne určil, ako má prebiehať život človeka v prirodzenej oblasti. Vtedy pomazanie nebude znehodnotené, cirkvi vydržia až do príchodu Pánovho.Súvisiace články

Juhokórejské prebudenie|Logos 8 / 2010 | Jozef Janek |Z histórie
Veľké prebudenie|Logos 7 / 2016 | Daniel Šobr |Z histórie
Argentínske prebudenie|Logos 10 / 2007 | Peter Minárik |Zo sveta
Najväčšie prebudenie v histórii|Logos 4 / 2012 | Redakcia |Zo sveta
Manilské mega-prebudenie|Logos 12 / 2012 | William Murrell|Zo sveta