Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Predstavujeme naše zbory - Brezno

Cirkev v srdci Horehronia

Kresťanské spoločenstvo Milosť Brezno

logos-02-2016-brezno-1.jpg

Časopis Logos si vytvoril veľmi dobrú tradíciu, ktorá sa zameriava na predstavovanie jednotlivých zborov kresťanského spoločenstva Milosť. Je to úžasná myšlienka, pretože týmto spôsobom sa môžu navzájom spoznávať veriaci, ktorých spája viera v Božieho Syna, ale zároveň aj môžu načerpať inšpiráciu či povzbudenie. Spoznávaním iných zborov sa nám v plnosti odkrýva aj Boží zámer – pracovať v jednote, vyjsť z malosti a undergroundu a šíriť aj takýmto spôsobom zámery a ciele Božie – spasiť čo najviac ľudí, smelo sa priznať k svojej viere a zachrániť tak čo najviac ľudských životov. Aj keď zatiaľ nevidíme tie zástupy obrátených ľudí, za ktorých sa v našom zbore pravidelne modlíme, pevne stojíme na Božom slove a s vierou pozeráme do budúcnosti, pretože máme nádej na dobrú žatvu, nakoľko intenzívne sejeme Božie slovo a ľudia jeden po druhom prichádzajú k Pánovi.

Dovoľte mi teda v nasledujúcich riadkoch priblížiť náš zbor, ktorý sa nachádza v Brezne. História tohto zboru siaha až na počiatok 90. rokov, kedy tu začala misijnú prácu skupina kresťanov z banskobystrického Kresťanského spoločenstva Milosť. Usilovnou, vytrvalou prácou a nadšením týchto ľudí sa zrodil zbor, ktorý si prešiel rôznymi etapami vývoja pod vedením niekoľkých vedúcich a vďaka Božej milosti a vernosti dodnes existuje a neprestajne sa rozrastá.

logos-02-2016-brezno-3.jpgBrezno je situované do nádhernej prírodnej scenérie Horehronia. Je to mesto plné paradoxov. Na jednej strane nádherná príroda, milí a srdeční ľudia, na strane druhej množstvo problémov – takzvaná „hladová dolina“ s vysokou nezamestnanosťou, alkoholizmus, okultizmus, silný vplyv katolicizmu. Ako hovorí Božie slovo, veriacemu všetko spolu pôsobí na dobré, a my preto veríme, že práve vtedy, keď si človek uvedomuje svoju biedu a hľadá z nej východisko, vstupuje do jeho života Boh so snahou pomôcť a zachrániť. Veď Boží Syn bol tu na zemi tesárom, takže dokáže opraviť akýkoľvek zrúcaný ,,dom v duši človeka“ a my práve preto máme vieru v to, že ľudia breznianskeho regiónu nájdu svoje riešenie v Božom Synovi. S touto víziou sa každý utorok a každú druhú nedeľu stretávame v našej zborovej budove. Po úvodnej modlitbe sa rozozvučia chvály. Na chválach svojho ľudu prebýva Pán, čo sa plne potvrdzuje v našom zbore, kde chváliči hrajú a spievajú s takým hudobným nasadením, že Božia prítomnosť je priam hmatateľná a hojne sa vylieva na celé zhromaždenie. Po chválach nasleduje zrozumiteľná a hlavne pre život praktická kázeň, ktorá sa dotýka mnohých životov a hovorí priamo do problémov ľudí a mnohí si počas kázne, ale i po nej kladú sami v sebe otázku v zmysle: ,,Hovorí pastor o mne? Ako vie, čo ma práve teraz trápi, s čím mám problém?“ Vďaka Pánovi za pastora, ktorý sa necháva viesť Duchom. Po oficiálnom ukončení bohoslužby práca nekončí, ale pastor a členovia modlitebného tímu slúžia ľuďom s rôznymi potrebami.

V našom zbore funguje aj detská služba. V besiedke sa strieda viacero sestier, ktoré sa o dietky s láskou a neutíchajúcim nadšením starajú a vedú ich Božím slovom, takže deti sa na program, ktorý je plný tvorivosti a kreativity, vždy tešia.

Utorkové a nedeľné bohoslužby však nie sú jedinou aktivitou breznianskeho zboru. V pondelok prebiehajú zborové modlitby, kde sa Pánovi predkladajú potreby cirkvi, ale i jednotlivcov a upevňujú všetkých v spoločnom cieli zasiahnuť evanjeliom celý región. Rovnako nezaostáva ani práca skupiniek (Brezno, Valaská, Horehronie, Pohronská Polhora, Revúca), kde sa stretávajú ľudia, ktorí sa rozhodli Pánovi venovať svoj voľný čas a posilniť tak Božie dielo. Za zmienku stoja aj Alfa kurzy, na ktorých sa zúčastňovalo mnoho ľudí a rovnako nesmieme zabudnúť ani na letné evanjelizácie na námestí, kde sa kázalo Božie slovo a nadšenci pre evanjelium vydávali svedectvo o živote s Pánom. Veríme, že semienko Božieho slova zasiate v tomto čase donesie mnohonásobnú úrodu.

Vo voľnom čase sa budujú vzťahy s ostatnými členmi cirkvi, organizujú sa spoločné opekačky, túry, nedeľné posedenia pri koláčiku.

Prítomnosť strednej generácie v našom zbore je výrazná, no ide o rôznorodé zhromaždenie, kde môžeme stretnúť všetky vekové skupiny i ľudí s rôznym spoločenským statusom, ktorých spája však to jediné – nadšenie pre evanjelium, láska k Pánovi a túžba stráviť s ním čo najviac času.

logos-02-2016-brezno-2.jpgVeľká vďaka patrí nášmu pastorovi Danielovi Šobrovi, ktorý svojou usilovnou prácou a praktickými kázňami dokáže tak interpretovať Božie slovo, že zo zhromaždenia neodíde človek, ktorý by nebol dotknutý Božím odkazom. Ďakujeme Pánovi, že nám poslal za pastora človeka s otvoreným srdcom, ktorý s nami zdieľa naše radosti, ale i starosti. Veľké požehnanie prijímame tiež skrze blízkosť nášho zboru k materskému zboru v Banskej Bystrici, ktorého bohoslužby navštevujeme každú druhú nedeľu. Keby nebolo banskobystrického zboru a služby senior pastora Jaroslava Kříža, brezniansky zbor by ani len nevznikol.

Na záver by som chcela poďakovať každému jednému členovi nášho zboru, ktorý sa svojou prácou zasluhuje o to, aby sme rástli v Pánovi a napredovali smelým krokom do Božieho kráľovstva.

Nájsť náš zbor nie je vôbec ťažké, nachádza sa na dostupnom mieste, priam v srdci Brezna, v polyfunkčnom dome na ulici ČSA oproti nákupnému centru. Sme veľmi vďační Pánovi za to, čo pre nás robí a v očakávaní dobrých vecí môžeme dnešný článok zakončiť len slovom: Pokračujeme.

Foto: Yasmin MuchováSúvisiace články

Predstavujeme naše zbory - Praha|Logos 10 / 2015 | Redakcia |Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory|Logos 3 / 2015 | Redakcia |Zo života cirkvi
Predstavujeme naše zbory|Logos 2 / 2015 | Redakcia |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Milosť Brezno|Logos 10 / 2019 | Daniel Šobr |Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory - Bratislava|Logos 1 / 2016 | Žofia Suchá|Predstavujeme