Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Predstavujeme naše zbory - Košice

Kresťanské spoločenstvo Milosť Košice

logos-09-2015-kosice-1-big.jpg

Drahí čitatelia Logosu, v tomto článku by som vám rád predstavil KS Milosť v Košiciach a našu prácu na východnom Slovensku.

ZAČIATKY

Naše začiatky siahajú do roku 2008, kedy za pomoci banskobystrického zboru začala práca v Košiciach. Uskutočnilo sa tu viacero evanjelizácií a začali prebiehať pravidelné bohoslužby. Od októbra 2009 bol poverený viesť misijnú skupinu presbyter a misijný pracovník popradského zboru Slavo Drlík, ktorý dochádzal do Košíc dva roky. Časom sa ukázalo ako potrebné, aby prácu v Košiciach viedol niekto, kto sa sem bude ochotný aj presťahovať a začne sa plne venovať Božiemu dielu na východe. Bolo zjavné, že tak veľké mesto a rozsiahly región potrebuje nielen dochádzajúcich kazateľov, ale pastora, ktorý bude „na mieste činu“. Je však potrebné povedať, že týmto bratom, ktorí pravidelne a verne cestovali na východ, patrí česť a naša vďaka. Prichádzali totiž do Košíc napriek mnohým povinnostiam vo svojich vlastných zboroch.

BOŽIE POVOLANIE

logos-09-2015-kosice-2.jpgV lete 2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnila Letná biblická škola. Neodzneli tu len mocné a inšpirujúce vyučovania, ale senior pastor Jardo zdieľal so služobníkmi aj ďalšie smerovanie v službe. Hovoril o tom, že nastal čas na pozdvihnutie zborov vo veľkých mestách, ktoré sa stanú regionálnymi centrami pre misiu v širokom okolí. Tak, ako sa podarilo rozbehnúť Bratislavu, teraz je čas zamerať sa na Košice, Prahu a Brno. Ako spomenul pastor Košice a región východného Slovenska, prišlo na mňa silné a okamžité povolanie. Nikdy predtým som o Košiciach takto nepremýšľal. Sústredil som sa vždy na pastorovanie zboru v Liptovskom Mikuláši. Vtedy som sa pozrel na Ivku (moju manželku), ktorá sedela vedľa mňa. Vtedy aj ona pozrela na mňa, a bez toho, aby sme si niečo povedali, sme vedeli, že ja viem, že ona vie, a že ona vie, že ja viem. Bolo nám obom jasné, že vieme, že Pán nás povolal na východ zakladať zbory a vybudovať silné regionálne centrum v Košiciach. Prišlo to akurát v čase, keď bratia z východu a pastor hľadali riešenie, ako v košickej misijnej skupine napredovať. Svoju pripravenosť začať slúžiť v Košiciach som zdieľal aj s pastorom a on s bratmi na východe. Oni to s radosťou prijali a od októbra 2011 som začal cestovať pravidelne každý týždeň do Košíc.

Do zboru začali pribúdať noví ľudia a asi do pol roka sme sa zdvojnásobili. Behom roku 2012 sa k nám pridalo niekoľko bratov a sestier z Humenného, Michaloviec a Sobraniec. Na jar roku 2012 sme začali zhromaždenia aj v Michalovciach. Takmer dva roky som cestoval dvakrát do týždňa z Liptova na východ. V nedeľu po zhromaždení z Mikuláša do Košíc a v stredu do Michaloviec a hneď v ten deň späť. Ale Pán ma vždy posilnil a dal mi v krátkom čase vidieť aj výsledky tejto práce, a tak v tom mohla byť vždy radosť a nadšenie. Veľmi ma potešilo, že som mohol vstúpiť do ďalšej fázy služby, do služby zakladania zborov. Naším snom je založiť čo najviac takýchto zborov po celom východnom Slovensku a naplniť tento región evanjeliom a Božou mocou, aby čo najviac ľudí počulo o Kristovi a získalo v Ňom spasenie.

Po dvoch rokoch dochádzania na východ sme sa v auguste 2013 s rodinou presťahovali do Košíc. Pre rodinu, hlavne pre deti, ktoré mali vtedy 11 (Ondrej) a 14 (Tinka) rokov, to bola veľká zmena. Obrovská zmena to určite bola aj pre zbor v Liptovskom Mikuláši. Zrazu mali pastora, ktorý k nim dochádza z iného mesta. No nikdy sa nemuseli cítiť ako ovce bez pastiera, lebo z Pánovej milosti sa nám podarilo v Liptovskom Mikuláši pozdvihnúť dobrých a silných presbyterov, ktorí sú vynikajúci pastieri miestnej cirkvi. Sú schopní pastorovať, vyučovať, evanjelizovať a spravovať zbor v mojej neprítomnosti. Nejde, samozrejme, o kolektívne vedenie, lebo hlavnú zodpovednosť za prácu a jej vedenie mám ja ako pastor. Takže náš odchod na východ prebehol hladko a práca na Liptove ďalej napreduje. Táto skúsenosť ma utvrdila v tom, že hlavnou prioritou v našej službe musí byť pozdvihnutie nových vodcov a ich budovanie, lebo nové zbory budú potrebovať pastorov, presbyterov, evanjelistov, učiteľov, … chváličov, besiedkárov, diakonov, … atď. Prosíme Pána, aby nám dal milosť vytrénovať nových pracovníkov na žatvu, ktorej je tak mnoho.

logos-09-2015-kosice-3.jpg

RAST

Našu túžbu môže vystihnúť jedno slovo: RAST! Samozrejme, rast čo do počtu zachránených ľudí a zbudovaných učeníkov. Ale dôraz kladieme nielen na počet (ktorý je absolútne dôležitý), ale aj na duchovný rast do plnosti Kristovej. Túžime rásť do Jeho charakteru, rásť v pomazaní, v láske, vo viere … cieľom byť Mu podobní a konať Jeho skutky. Je dôležité byť svätý ako je On Svätý, lebo podľa princípu v Genezis: všetko sa rozmnoží podľa svojho druhu. No zároveň nechceme byť preduchovnelí, a preto hovoríme nielen o duchovnom raste, ale snažíme sa vyučovať Božie slovo tak, aby ovplyvnilo každú oblasť nášho života a spôsobilo rast veriacich vo všetkom (vzťah s Bohom, služba Pánovi, manželstvo, výchova detí, zdravie, osobný rast, financie, vzťahy, podnikanie a práca, spoločenský život… prosto: rast vo všetkom, rast krista v nás a skrze nás!

V tejto fáze fungujeme ako jeden regionálny zbor. To znamená: jeden pastor, jedna vízia, jedno hospodárenie pre viaceré miestne zhromaždenia v našom regióne. Najbližším cieľom na jeseň 2015 je rozbehnúť modlitby a evanjelizácie v Prešove, aby aj tam mohli v roku 2016 začať pravidelné bohoslužby. Takže v prvej etape našej služby chceme vybudovať tri silné a zdravé zbory: v Košiciach, v Michalovciach a v Prešove. Tešíme sa z týchto malých začiatkov a sme Pánovi vďační za Jeho milosť pri nás, ale naším snom je vidieť v najbližších rokoch tisíce spasených ľudí. Snívame aj o kresťanskej škole a misionároch, ktorých vyšleme. Snívame o veľkých veciach, lebo máme veľkého a slávneho Boha.

SME VĎAČNÍ

logos-09-2015-kosice-4.jpgRád by som ešte spomenul, že tento rok v júni sa nám podarilo získať priestory na trvalý prenájom a zrekonštruovať ich. Je to obrovský krok vpred, lebo vzniklo zázemie pre budovanie spoločenstva a vzájomných vzťahov. Po bohoslužbe sa nemusíme rýchlo ponáhľať, všetko zbaliť a prenášať aparatúru. Môžeme sa rozprávať, spoznať nových ľudí. Môžeme usporiadať akcie, kedy chceme, nielen keď je kongresovka v hoteli voľná. Aj noví ľudia, ktorí prichádzajú, môžu vidieť inú stabilitu.

Ako pastor som rád, že máme v zbore ľudí rôzneho veku a z rôzneho pozadia. Je dôležité, aby bola v zbore zastúpená každá veková kategória, lebo ľudia rôzneho veku sa môžu ľahšie pridať. Veľmi sa teším, že máme v zbore mladých, ktorí sú bohabojní a dynamickí, čo nám vytvára široký priestor pre prácu s deťmi, tínedžermi a mládežou. Títo mladí však nesnívajú, ako z východu ujsť za lepšou budúcnosťou, ale mnohí tu chcú zakoreniť a žiť svoju najlepšiu budúcnosť tu a pracovať na prebudení. Ako pastor som nadšený z ich potenciálu a sily. Sú určite dobrým vzorom pre staršie deti v našom zbore. Tínedžeri potrebujú takéto vzory vo svojich starších rovesníkoch. Som rád za mladé rodiny, ľudí v strednom veku a starších, ktorí sú bohatí na životné skúsenosti, lebo už mnohým v živote prešli.

Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom na východe. Je pre mňa česť, že môžeme spolu slúžiť nášmu Kráľovi. Ďakujem tým, ktorí verne pracujú, veľa cestujú a modlitbami a finančne podporujú Božie dielo. Ďakujem obzvlášť tým, ktorí držia jednotu a harmóniu, milujú bratov a sestry, odpúšťajú a vytvárajú pozitívnu atmosféru, očakávajúc len dobré od Pána. Ďakujem cirkvi v Liptovskom Mikuláši za ich finančnú i modlitebnú podporu, za povzbudenie. Ďakujem aj za ich praktickú pomoc pri rekonštrukcii našich nových priestorov v Košiciach. Určite by sme to bez vás nedali. Zo srdca ďakujem.

A na záver chcem vyjadriť poďakovanie Pánovi, že aj toto dielo na východe môže byť súčasťou tak úžasnej siete zborov a služobníkov, súčasťou Kresťanského spoločenstva Milosť.

Sme šťastní, že pastorovci Jardo a Anka sú pastiermi aj tohto Božieho stáda na východe našej krajiny. Ďakujeme vám za vašu lásku a službu, za váš príklad a modlitby. Dúfame, že aj my budeme vašou radosťou a potešením. Nech Pán naďalej žehná všetku našu prácu v Čechách i na Slovensku. Šalom, pokračujeme ...Súvisiace články

Predstavujeme naše zbory - Praha|Logos 10 / 2015 | Redakcia |Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory|Logos 3 / 2015 | Redakcia |Zo života cirkvi
Predstavujeme naše zbory|Logos 2 / 2015 | Redakcia |Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory - Bratislava|Logos 1 / 2016 | Žofia Suchá|Predstavujeme
Predstavujeme naše zbory - Ostrava|Logos 6 / 2015 | Veronika Bordovská|Predstavujeme