Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Rozhovor s Marilyn Neubauer

marilyn.jpg

„Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania.“ (2.Korinťanom 2:14)

Tento verš je krédom služby Marilyn Neubauer, americkej misionárky, ktorá v septembri cestovala a kázala po zboroch KS Milosť v Čechách, aj na Slovensku. Jej misijná organizácia Triumfálny život, organizuje misijné výjazdy po celom svete. Jej víziou je povzbudzovať Telo Kristovo posolstvom o uzdravení a budovať veriacich, aby boli efektívnou pomocou svojmu pastorovi. Prevádzkuje Biblické školy, usporadúva semináre a usiluje sa o zasiahnutie sŕdc neveriacich ľudí posolstvom evanjelia.

Hlavným posolstvom sestry Marilyn je jej svedectvo o uzdravení. Sama bola dvakrát uzdravená zo smrteľnej choroby. Raz prežila Boží dotyk, keď bola zázračne uzdravená z rakoviny a neskôr, keď zomierala na maláriu a lekári jej kázali zavolať príbuzných, aby sa s nimi rozlúčila, Boh opäť zasiahol a ona odišla z nemocnice uzdravená. Tieto skúsenosti viedli k nezlomnej viere v Božiu uzdravujúcu moc, o ktorej dnes Marilyn káže. Súčasťou jej služby sú tiež modlitby za uzdravenie chorých ľudí.

Túto, u nás zatiaľ neznámu, služobníčku evanjelia sprevádza veľmi dobrá povesť. Dlhoročná spolupracovníčka Reinharda Bonnkeho, Suzette Hattinghová, o nej povedala: „Čas od času stretnete človeka, ktorý vás na dlhú dobu ovplyvní. Marilyn je takým človekom. Je to žena, na ktorej živote je povolanie a ktorej duch je ostrý ako meč. Je našou spolupracovníčkou v Spojených štátoch, ktorá sa preukázala ako veľmi lojálna a spoľahlivá. Jej služba je požehnaním pre každý zbor.“

Na záver svojho československého turné pricestovala Marilyn do Banskej Bystrice, kde mala svoje posledné zhromaždenie. Zo zborov, ktoré navštívila, prichádzali pozitívne ohlasy. Boh sa dotýkal ľudí a tí odchádzali zo zhromaždení premenení. Mnohí prijali Krista ako svojho osobného Záchrancu a Pána a mnohí zažili uzdravujúci Boží dotyk. V Banskej Bystrici sme Marilyn privítali s veľkým očakávaním. Ešte pred samotným zhromaždením sme jej položili niekoľko otázok.

Môžete nám povedať niečo o sebe a o svojej službe? Ako ste sa stali kresťankou a ako to všetko začalo?

Pán ma povolal do služby už keď som mala osem rokov, ale cestovať som začala až v roku 1985. S Pánom však chodím po celý svoj život, som kresťankou už 53 rokov. V roku 1985 som išla na svoju prvú misijnú cestu do Afriky. Boh mi položil Afriku na srdce, keď som mala iba osem rokov. Myslela som si, že budem slúžiť iba v Afrike, ale potom Pán rozšíril moju víziu a ja som začala slúžiť v mnohých iných krajinách a po celý svoj život som slúžila v rôznych misijných organizáciách. Asi pred desiatimi rokmi som urobila krok viery, založila si vlastnú misijnú organizáciu Triumfálny život a začala vlastnú službu. Kážem národom posolstvo viery, uzdravenia a triumfálneho života.

Práve ste na misijnej ceste po Českej republike a po Slovensku a dnes večer budete mať posledné zhromaždenie. Aké máte dojmy z tejto svojej cesty a z cirkvi v Čechách a na Slovensku?

Toto je moja prvá cesta na Slovensko. Prišli sme v nedeľu ráno a odvtedy som už bola mnohokrát požehnaná, keď som vo všetkých zboroch, ktoré sme navštívili, videla Boží oheň. Veľmi na mňa zapôsobilo, že som videla také množstvo mladých ľudí, nasadených v Božej práci. Pastor jedného zboru, ktorý som navštívila, sa vyjadril, že toto je Jozuova generácia. Ľudia v týchto krajinách vyšli zo zajatia komunizmu a podobne ako Izrael blúdiaci po púšti, musia byť vovedení do zasľúbenej krajiny novou, Jozuovou generáciou. Veľmi sa dotýka môjho srdca, keď vidím miestnych mladých ľudí tak nadšených pre Božie veci. Na Slovensku naozaj očakávam veľké veci, lebo je tu oheň. Veľmi sa teším, až sa dnes večer zoznámim s vaším senior pastorom, ktorý má na svojom živote bezpochyby obrovské povolanie od Boha slúžiť ostatným pastorom, odovzdávať im víziu, povzbudzovať ich a pomáhať im. V slovenskej cirkvi je naozaj vidieť silu.

Môj pobyt tu bol pre mňa veľkým požehnaním. Na každom zhromaždení sme videli, ako sú ľudia zachraňovaní, uzdravovaní, a aj dnes večer, na poslednom zhromaždení, očakávame veľké veci.

Viem, že hlavnou charakteristikou vašej služby je služba uzdravovania. Akú radu by ste dali človeku, ktorý je kresťanom a vážne ochorie? Čo by mal v takom prípade robiť?

Ako kresťania máme zmluvu s Bohom a uzdravenie nám náleží. Mnoho ľudí, ktorí boli spasení a naplnení Svätým Duchom, však stále žije porazené životy. Musia sa naučiť aplikovať Božie Slovo na svoj každodenný život. Božie Slovo hovorí, že keď ho pravidelne čítame, je liekom pre naše telá. Hovorí to štvrtá kapitola knihy Prísloví. Ľudia potrebujú porozumieť tomu, že môžu aplikovať Božie Slovo rovnako ako prirodzené lieky. Na rozdiel od nich nemá Božie Slovo žiadne negatívne účinky. Chorým ľuďom odporúčam užívať tento Boží liek. Hovorte tie uzdravujúce pasáže z Biblie, pravidelne každú hodinu, podobne, ako by ste užívali prirodzené lieky. Ak budete dôverovať Bohu, a ja verím, že jeho Slovo je pravdivé, potom toto Slovo bude naveky uložené vo vašom srdci, podobne, ako je naveky uložené v nebesiach. Môžete dôverovať Bohu a tomu, že jeho Slovo sa nikdy nenavráti naprázdno a uzdravenie príde. Je to Boží proces, a ak budete užívať Boží liek, donesie to ovocie v podobe vášho uzdravenia.

Je niečo, čo by ste chceli odkázať čitateľom časopisu LOGOS?

Že som si zamilovala ľudí na Slovensku. Prijali ste nás s veľkou láskou. A ako som už skôr povedala, som nadšená, že na Slovensku vidím taký Boží oheň. Chcela by som ľudí povzbudiť, aby zostali zakorenení v Božom Slove.

Až uvidíte, že Boh medzi vami mocne koná, uchovajte si pokorné srdcia. Pred Pánom musíme zostať pokorní. A nech je váš duch stále hladný a ochotný prijať poučenie. Buďte citliví na vedenie Svätého Ducha, lebo On je naším Učiteľom, Sprievodcom, Tešiteľom, je všetkým, kým potrebujeme, aby bol. Niekedy ľudia hovoria, akí sú nadšení, že chodia s Ježišom, ale Ježiš povedal, že je to Svätý Duch, kto s nami bude na večnosť, nikdy nás neopustí ani sa nás nezriekne. Musíme stále rásť v našej schopnosti počuť, vidieť a poznávať. Stále sa musíme učiť, ako byť vedení Svätým Duchom.

Ďakujem veľmi pekne. Nech vás Boh žehná!Súvisiace články

Marilyn Neubauer v Plzni|Logos 4 / 2017 | Robert Štěpán|Zo života cirkvi
Marilyn Hickey|Logos 10 / 2008 | Daniel Šobr |Reportáž
Rozhovor s Marcinom Podzorskim|Logos 3 / 2010 | Andrea Piteková |Reportáž
Marilyn Hickey v Šoproni|Logos 11 / 2007 | Radovan Kapusta |Reportáž
Rozhovor s Ákosom Nemesom|Logos 2 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor