Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Skutky apoštolov 1.-2. kapitola

Skutky apoštolov 1.-2. kapitola

Milí čitatelia a milovníci nového prekladu Biblie, vznikajúceho v prostredí našej cirkvi, prinášame vám ďalšiu ochutnávku jeho textu. Po vydaní pracovnej verzie evanjelií, ktorá je zverejnená aj na webe biblia.milost.sk, pracujeme na knihe Skutky apoštolov, ktorej prvé dve kapitoly vám prinášame v tomto čísle. Prajem vám príjemné čítanie. Svoje pripomienky, podnety alebo dotazy píšte na adresu sobr@milost.sk

1. kapitola

1 Prvú knihu som napísal, drahý Teofil, o všetkom, čo Ježiš začal robiť a učiť, 2 až do dňa, keď bol vzatý hore do neba, potom ako dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, 3 ktorým aj po svojom utrpení mnohými dôkazmi preukázal, že žije, keď sa im ukazoval štyridsať dní a hovoril s nimi o Božom kráľovstve. 4 A keď ich zhromaždil 1, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali na Otcov prísľub: Ktorý, povedal im, ste počuli odo mňa, 5 že Ján krstil vo vode, ale vy budete pokrstení v Duchu Svätom už o nie mnoho dní.

6 Keď sa zišli, pýtali sa ho: Pane, obnovíš kráľovstvo pre Izrael v tomto čase? 7 On im však povedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo doby, ktoré Otec určil vo svojej vlastnej moci 2, 8 ale prijmete moc 3 Ducha Svätého, ktorý príde na vás, a budete mi svedkami v Jeruzaleme, po celom Judsku, v Samárii až do posledných 4 končín zeme. 9 A keď to povedal, bol pred ich zrakmi vzatý hore a oblak im ho vzal spred očí. 10 A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, hľa, dvaja muži v bielom odeve sa postavili vedľa nich 11 a povedali: Muži galilejskí, prečo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde rovnakým spôsobom, ako ste ho videli ísť do neba.

12 Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu zvaného Olivový, ktorý je tak blízko Jeruzalema, ako je dovolené prejsť počas šabatu.

13 A keď tam prišli, vyšli do hornej dvorany, kde sa zdržiavali Peter, Jakub, Ján a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub syn Alfeja a Šimon Zelóta a Júda syn Jakuba. 14 Všetci títo zotrvávali jednomyseľne na modlitbe a v prosbe so ženami a s Ježišovou matkou Máriou, aj s jeho bratmi.

15 V tých dňoch vstal Peter uprostred učeníkov (bolo tam spolu 5 okolo sto dvadsať ľudí) a povedal: 16 Muži, bratia! Muselo sa naplniť slovo Písma, ktoré predpovedal Duch Svätý skrze Dávidove ústa o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, ktorí zajali Ježiša, 17 pretože bol počítaný medzi nás a dostal podiel na tejto službe. 18 (Ten teda získal pole za mzdu neprávosti; padol dolu hlavou, rozpukol sa napoly a vyvalili sa všetky jeho vnútornosti. 19 A stalo sa to známym všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, takže to pole sa v ich vlastnom jazyku nazýva Hakeldama, čo znamená Pole krvi.) 20 Lebo je napísané v knihe Žalmov: Nech jeho príbytok spustne a nech nie je nikto, kto by v ňom býval! a: Jeho úrad 6 nech dostane iný! 21 Preto jeden z týchto mužov, ktorí s nami chodili po celý čas, keď Pán Ježiš žil 7 medzi nami, 22 od Jánovho krstu až po deň, keď bol od nás vzatý do neba, musí byť s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. 23 A tak postavili dvoch: Jozefa, zvaného Barsabáš, ktorý mal prímenie Justus, a Mateja. 24 A pomodlili sa takto: Ty, Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, ukáž z týchto dvoch jedného, ktorého si si vyvolil, 25 aby dostal podiel na tejto službe a na apoštolstve, od ktorého Judáš odstúpil, aby odišiel na svoje miesto. 26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja; a bol pripočítaný k jedenástim apoštolom.

2. kapitola

1 Keď prišiel 8 deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. 2 A zrazu zaznel z neba zvuk, ako keď sa ženie silný 9 vietor, a naplnil celý dom, kde sedeli. 3 A ukázali sa im ohnivé jazyky, akoby z ohňa a na každom z nich sa usadil jeden. 4 Všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával prehovoriť. 5 V Jeruzaleme bývali Židia, zbožní muži, z každého národa pod nebom. 6 A keď zaznel ten zvuk, zišlo sa množstvo ľudí a boli zmätení, lebo ich počuli hovoriť každý jeden svojím vlastným jazykom. 7 Všetci žasli, čudovali sa a hovorili jeden druhému: Hľa, nie sú všetci títo, ktorí tu hovoria, Galilejčania? 8 Ako to, že každý z nás ich počuje 10 hovoriť vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? 9 Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, 10 Frýgie a Pamfýlie, Egypta a krajov Lýbie pri Cyréne a návštevníci z Ríma, Židia aj prozelyti 11, 11 Kréťania a Arabi, počujeme ich hovoriť našimi jazykmi veľké Božie veci! 12 Všetci žasli a boli z toho zmätení. Hovorili jeden druhému: Čo to má znamenať? 13 Iní sa však posmievali a hovorili: Sú plní mladého 12 vína!

14 Ale Peter sa postavil spolu s Jedenástimi, pozdvihol svoj hlas a povedal im: Židovskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slová, nech je vám toto známe: 15 Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate, veď je len tretia hodina dňa 13! 16 Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela: 17 Stane sa v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, vaši synovia aj vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú vídať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. 18 Áno, aj na svojich služobníkov 14 a na svoje služobnice 15 v tých dňoch vylejem zo svojho Ducha, a budú prorokovať. 19 A ukážem divy hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv, oheň a oblaky dymu 16. 20 Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny. 21 A stane sa, že každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený 17. 22 Izraelskí muži, počúvajte tieto slová: Ježiša Nazaretského, muža, ktorého Boh pred vami potvrdil mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami, ktoré skrze neho Boh robil medzi vami, ako aj sami viete, 23 toho, vydaného podľa určeného plánu 18 a predzvedenia Božieho, ste vzali a rukou bezzákonných pribili na kríž a zabili. 24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil bolestí smrti, pretože nebolo možné, aby ho udržala vo svojej moci. 25 Lebo Dávid o ňom hovorí: Vždy som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som nezakolísal. 26 Preto sa rozveselilo moje srdce a môj jazyk zaplesal; ešte aj moje telo bude prebývať v nádeji, 27 lebo nezanecháš moju dušu v podsvetí, ani nedáš svojmu svätému vidieť porušenie. 28 Dal si mi poznať cesty života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. 29 Muži, bratia! O patriarchovi Dávidovi vám môžem smelo povedať, že zomrel a bol pochovaný a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. 30 Keďže bol prorok a vedel, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier, podľa tela, vzbudí Krista posadí na jeho trón, 31 videl dopredu a hovoril o Kristovom zmŕtvychvstaní, že jeho duša nebola zanechaná v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. 32 Tohto Ježiša Boh vzkriesil, čoho sme my všetci svedkami. 33 Keď bol teda Božou pravicou vyvýšený a prijal od Otca prísľub Ducha Svätého, vylial to, čo vy teraz vidíte a počujete. 34 Lebo Dávid nevystúpil na nebesia, ale sám hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož pre tvoje nohy. 36 Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil Pánom a Kristom!

37 Keď to počuli, boli hlboko zasiahnutí 19 v srdci a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Muži, bratia, čo máme robiť? 38 Peter im povedal: Robte pokánie a každý z vás nech sa dá pokrstiť v meno 20 Ježiša Krista na odpustenie hriechov, a prijmete dar Ducha Svätého. 39 Lebo vám patrí ten prísľub a vašim deťom aj všetkým, ktorí sú ďaleko – všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh. 40 A ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a vyzýval ich: Zachráňte sa z tejto prevrátenej 21 generácie! 41 Tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, sa dali pokrstiť. V ten deň sa k nim pridalo okolo tritisíc duší. 42 Zotrvávali v učení apoštolov a v spoločenstve, v lámaní chleba a v modlitbách. 43 A na každú dušu prišla bázeň, a skrze apoštolov sa dialo mnoho divov a znamení.

44 Všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. 45 Predávali svoje pozemky 22 a majetky a delili ich všetkým, ako kto potreboval. 46 Denne zotrvávali jednomyseľne v chráme, po domoch lámali chlieb a prijímali pokrm s radosťou a úprimným srdcom, 47 chválili Boha a mali priazeň 23 u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň.


1 al. keď s nimi stoloval

2 al. právomoci, autorite, gr. exousia

3 al. silu, potenciál gr. dynamis

4dosl. j.č.

5 dosl. bol tam spolu dav

6 al. pozíciu, službu; dosl. biskupstvo

7 dosl. vchádzal a vychádzal

8 dosl. naplnil sa

9al. prudký

10 dosl. počujeme

11 Pohania, ktorí sa obrátili na židovskú vieru a dali sa obrezať.

12 dosl. sladkého, tzn. burčiaku

13 tzn. 9 hodín ráno pri našom počítaní času

14al. otrokov

15 al. otrokyne

16 dosl. dymovú paru

17 al. spasený

18 dosl. podľa určenej rady, rozhodnutia

19dosl. prebodnutí

20 al. na meno

21 al. pokrivenej, skazenej

22 al. statky

23 al. milosťSúvisiace články

Skutky apoštolov 8. a 9. kapitola|Logos 7 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 10.–11. kapitola|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 23. až 25. kapitola|Logos 9 / 2018 | Redakcia |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 6. a 7. kapitola|Logos 5 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov|Logos 5 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučovanie