A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Vaša duchovná autorita

logos-11-12-2016-vasa-duchovna-autorita.jpgV tejto knihe renomovaný učiteľ Biblie Charles Capps, ktorý slúži už viac ako 25 rokov, prináša prenikajúce posolstvo o legálnom nároku veriacich aj dnes uplatňovať autoritu na zemi. Táto delegovaná autorita bola daná každému kresťanovi, a tak môžu byť chorí uzdravení, finančné požehnanie uvoľnené a tí, ktorí sú poviazaní Satanom, môžu byť slobodní.

MÁTE AUTORITU V KRISTOVI

Objavte tieto mocné princípy vo vašom živote:

  • Panovanie skrze slová
  • Vaše telo vám dáva autoritu na zemi
  • To, že ste sa narodili z Ducha, vás uschopňuje používať Ježišovo meno
  • Moc zväzovať sily pekla a uvoľňovať Božie požehnanie
  • Vaša autorita v troch oblastiach – zem, nebo a peklo
  • A oveľa viac!

Ježiš zaplatil cenu za to, aby ste dnes mohli žiť vo víťazstve na zemi. Objavte svoju duchovnú autoritu a začnite meniť svoj život.

9. kapitola

Ježišova autorita

Ježišova autorita a Jeho jednota s Otcom je jasne ustanovená v Jánovi 10,30: „Ja a Otec sme jedno.“

„Vtedy zase zodvihli Židia kamene, aby ho ukameňovali. Ale Ježiš im odpovedal: Mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od svojho Otca, pre ktorý z tých skutkov ma kameňujete?

Židia mu odpovedali: Za dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale za rúhanie sa a preto, že ty súc človek robíš sa Bohom. Ježiš im odpovedal: Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste?“

Ježiš im odpovedal: Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste?

Ján 10,31-34

Preklad Biblie The Amplified Bible hovorí v 33. verši: „... pretože Ty, obyčajný človek, sa vydávaš za Boha.“

A pokračovanie z prekladu King James Version:

„Ježiš im odpovedal: Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste? Ak teda tých nazval bohmi, ku ktorým sa stalo slovo Božie, – a Písmo nemožno zrušiť! –

vy hovoríte tomu, ktorého posvätil Otec a poslal na svet, vraj rúhaš sa, pretože som povedal: Syn Boží som?“

Ján 10,34-36

Keď sa Ježiš zmienil o tom, že človek bol stvorený, aby bol bohom nad zemou, citoval zo Žalmu 82,1: „Boh stojí v zhromaždení silného Boha; súdi v strede bohov.“

Prekladatelia zo strachu, aby sa nedostali do problémov, to preložili ako „zhromaždenie silného Boha“, kým správne slovo je elohim, množné číslo pre boha. „Boh stojí v zhromaždení elohim“ a „súdi v strede bohov (alebo elohim)“. Nevedeli, čo si majú počať so slovom elohim, a tak ho preložili ako Boh. Nevedeli, čo sa tu v skutočnosti hovorí, že človek bol stvorený, aby bol bohom nad touto zemou.

Niekto by mohol povedať: „No, možno sa tu hovorí o Trojici – Otec, Syn a Duch Svätý.“

To by sa mohlo zdať v poriadku, kým si neprečítate 2. a 3. verš: „Dokedy budete súdiť nespravodlivo a hľadieť na osobu bezbožných? Súďte chudobného a sirotu podľa pravdy; vyhláste biedneho a núdzneho za spravodli­vého!“

Ak by sa tu hovorilo o Otcovi, Synovi a Duchu Svätom, bolo by tu obvinenie Ducha Svätého a Boha z nespravodlivosti. Ale On hovorí o človeku. Nazýva ho elohim, stvoreného na Boží obraz a podobu. Boh urobil druhovú kópiu samého seba. Človek bol stvorený, aby mal na zemi vládu a autoritu. Myslel sa tu Elohim medzi elohim.

Pavol v Liste Efezanom 3,14-15 hovorí: „Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno.“

Všimnite si, že nie je jedna rodina v nebi a druhá na zemi. Sme rodinou Boha – Elohim medzi elohim. Človek sa musí vrátiť na svoje právoplatné miesto a vidieť sa tak, ako ho Stvoriteľ stvoril!

„Ale nevedia ani nerozumejú: chodia vo tme; pohybujú sa všetky základy zeme. Ja som bol povedal: Bohovia ste a synovia Najvyššieho vy všetci.“ (Žalm 82,5-6)

„Pohybujú sa všetky základy zeme.“ Satan prevrátil chod prírody.

„Bohovia ste a synovia Najvyššieho vy všetci. Avšak zomriete ako iný človek a padnete ako jeden z kniežat. Povstaň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všetkými národmi.“ (Žalm 82,6-8)

Démoni spochybňujú Ježišovu autoritu

Zisťujeme, že Ježišova autorita pochádzala z toho, že sa legálne narodil na zemi. Potom, vo veku 30 rokov, bol pomazaný Duchom Svätým, takže mohol anulovať, uvoľniť nás a ukončiť diela diablove. Bol posledným Adamom. Ježiš mal autoritu človeka a Boh Ho vybavil pomazaním a mocou.

V Lukášovi 4,33-34 čítame o tom, ako bola spochybnená Ježišova autorita. „A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečistého démona, a skríkol velikým hlasom: Ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky! Prišiel si nás zahubiť? Znám ťa, kto si – ten Svätý Boží!“

Náboženskí vodcovia chceli Ježiša zabiť, ale démoni Ho poznávali: „Známe ťa, kto si: ten Svätý Boží.“

Celé oblasti zatratených boli šokované, keď videli, ako Ježiš ničí skutky diabla. Démoni spochybňovali Ježišovu autoritu na zemi. Vedeli, že Boh by konal protiprávne, keby prišiel na zem vo svojej božskej moci a zničil skutky diabla.

Satan sa stal bohom svetského systému. Démoni spochybňovali Ježiša, pretože si mysleli, že tu majú autoritu. Vyšli proti Ježišovi a hovorili: „Vieme, kto si, tak nás nechaj na pokoji! Nemáš autoritu, aby si toto robil, pretože si Boh. Vieme, kto si a nesmieš to robiť.“

Ježiš povedal: Umĺkni a vyjdi z neho.“ A oni Ho poslúchli! Takže, ak existovali nejaké pochybnosti o tom, kto tu má väčšiu autoritu, po tomto by mali prestať všetky dohady! Ježiš chodil ako človek, pomazaný Duchom Svätým.

„A keď prišiel na druhú stranu, do zeme Gergežanov, stretli sa s ním dvaja posadnutí démonmi; išli z hrobov, strašní náramne, takže nikto nemohol prejsť tou cestou popri nich. A hľa, kričali a hovorili: Čo máme s tebou, Ježišu, Synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť?“

Matúš 8,28-29

Všimnite si, že démoni vedia, že prichádza čas, kedy budú zničení. Povedali: „Ešte neprišiel čas a Ty toto nesmieš robiť.“ Ježiš povedal iba jedno slovo: „Choďte!“ a oni išli.

Adamova nájomná zmluva na zemi

Prichádza deň, kedy bude Satan zviazaný na 1000 rokov. Ale pokým vyprší nájomná zmluva človeka na zemi, Boh je limitovaný v tom, čo môže s diablom urobiť.

Zjavne dal Boh Adamovi zmluvu na zemi na 6000 rokov. Na konci tohto obdobia má byť 1000 rokov odpočinku.

Peter povedal: „Ale to jedno, milovaní, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.“ (2. Petrov 3,8) Avšak nepokúšajte sa tento verš používať zakaždým, keď je použité slovo deň, pretože to nebude fungovať!

Ale je tu niečo, čo potrebujeme vidieť. S Pánom je deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako deň. Kontext nachádzame v prvej kapitole knihy Genezis. Verím, že je tam celý plán vykúpenia, od začiatku do konca. Napríklad, na šiesty deň stvoril Boh človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Neverím, že deň stvorenia trval 1000 rokov. Z Písma vyplýva, že to nie je pravda.

Avšak existuje tu istá paralela. Človek bol stvorený na šiesty deň. Bol stvorený podľa Božej podoby v posledný deň stvorenia. Bude to v roku 6000, kedy sa človek premení na podobu toho, čím mal byť. Nehovorím, že všetci ľudia sa zlepšujú. Nie! Hriešni ľudia sa budú zhoršovať, ale telo Kristovo príde k dokonalosti v tento posledný deň.

V siedmy deň, alebo v siedme tisícročie začne 1000 rokov odpočinku, lebo Satan bude zviazaný na 1000 rokov. Toto je odpočinok Božieho ľudu (Židom 4,3-9).

Nájomná zmluva na vinici

„A začal im hovoriť v podobenstvách: Vinicu vysadil nejaký človek, ohradil ju plotom, vykopal nádrž pod prešom, vystavil vežu, prenajal ju vinárom a odcestoval.“

Marek 12,1

Ježiš tu zobrazuje nájomnú zmluvu na zemi. Boh utvoril zem pre Adama. Ohradil ju plotom a dal Adamovi úplnú autoritu v tom, že bude na tejto zemi neobmedzeným vládcom. Adam si s ňou mohol robiť, čo chcel. Bola mu úplne odovzdaná.

„A keď tomu bol čas, poslal k vinárom sluhu, aby vzal od vinárov z úrody vinice. Ale oni ho schopili a nabili a odoslali prázdneho.
A zase k nim poslal iného sluhu; i tomu kameňovaním doráňali hlavu a odoslali ho zohaveného. A zase len poslal iného; i toho zabili, i mnoho iných, z ktorých jedných nabili a jedných pobili.
Mal teda ešte svojho jediného syna milovaného. I toho k nim poslal naposledy povediac: Budú sa ostýchať môjho syna. Ale tí vinári si povedali: Toto je dedič; poďte, zabime ho, a dedičstvo bude naše!
A schopili ho a zabili a vyhodili ho von z vinice.
Nuž čo teda urobí pán vinice? Príde a zahubí takých vinárov a vinicu dá iným.“

Marek 12,2-9

Vinári sú ľudia zeme, inšpirovaní tým zlým, Satanom. Je to skutočne obraz toho, čo Satan hovoril o Ježišovi. „Pozrime sa. On je dedič. Ak dokážeme zabiť tohto Syna a odstrániť Ho z cesty, dedičstvo bude naše!“

To je dôvod, prečo sa Satan radoval, keď Ježiš zomrel. Povedal: „Zničíme Syna Božieho a všetko bude naše! On je posledným Adamom; po Ňom už žiadny nebude. Celá zem je naša!“ Ale Boh mal iné plány!

Existuje určený čas. Satan a jeho démoni vedia, že prichádza deň zúčtovania. A tak Ježiša vyzvali: „Prišiel si nás zahubiť pred časom?“ Inými slovami: „Toto nemôžeš robiť. Ešte nie je čas!“

Spochybnili Ježišovu autoritu, pretože nerozumeli zrodeniu z panny. Nevedeli, čo urobil Boh, aby učinil Ježišov vstup na zem legálnym. Práve to, že sa objavil ako človek, dalo Ježišovi autoritu ničiť diablove skutky legálne!

Vaše telo je chrámom Božím

Dôvod, prečo Satan nenávidí vaše telo, tkvie v tom, že je chrámom Ducha Svätého. Vaše telo je jediným chrámom, ktorý dnes Boh na zemi má. To vám dáva autoritu. Satan nemá fyzické telo a nemá tu žiadne legálne práva. Je stvorenou bytosťou a je duchovne mŕtvy. Ježiš mal ľudské telo a autoritu človeka. Schopnosť ničiť skutky diablove prišla skrze pomazanie Ducha Svätého.

Existuje rozdiel medzi delegovanou autoritouschopnosťou. Ľudia majú autoritu na zemi, ale nemajú schopnosť robiť skutky, aké činil Ježiš. Je to skrze pomazanie Ducha Svätého, to je spôsob, akým Božie schopnosti prúdia cez človeka.

Boh používa svoju schopnosť a moc na to, aby ničil skutky diabla, ale necháva ju prúdiť cez tých, ktorí sa tu narodili.

Ježiš čelil výzve ohľadom svojej autority. Démoni si mysleli, že ničí prácu Satana na zemi, pretože je Bohom. Ale Jeho autorita pochádzala z toho, že bol človekom, ktorý sa narodil na zemi; Jeho schopnosť pochádzala z pomazania Ducha Svätého.

„Lebo ako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu právo a moc konať i súd, pretože je Synom človeka.“ (Ján 5,26-27) Ježiš mal autoritu nie preto, že bol Božím Synom, ale preto, že bol Synom človeka.

Slovo autorita znamená „zákonné právo na výkon moci alebo schopnosť priniesť súd alebo spravodlivosť v záujme niekoho alebo proti niekomu“. Ježiš mal plnú moc ako človek a Božiu schopnosť konať súd v našom záujme a proti diablovi.

Satan bol zmätený

Keď sa Ježiš narodil v Betleheme, Satan nedokázal pochopiť, že sa zrazu deje toľko vecí. Anjeli lietali po nebi a prehlasovali: „Narodil sa Spasiteľ, ktorým je Kristus Pán!“

Satan si asi myslel: A čo je na tom! Poradím si s Ním! Ale zabudol na jednu vec: Boh už teraz mal na zemi ľudské dieťa, Božieho Syna, ktorý odložil svoju božskú moc, ale čoskoro mal byť pomazaný Duchom Svätým a mocou. Satan veľmi skoro zistil, že sa s Ježišom ani so Zmluvou nemôže rovnať.

Ježiš je znova vyzvaný

„A prišli zase do Jeruzalema. A keď sa prechádzal v chráme, pristúpili k nemu najvyšší kňazi, zákonníci a starší a povedali mu: Akou mocou činíš tieto veci? Alebo kto ti dal tú moc, aby si činil tieto veci?“

Marek 11,27-28

Nielen démoni vyzývali Ježiša, ale aj náboženskí vodcovia. „Kde si získal túto autoritu?“ Túto otázku inšpirovali démoni. Tí ľudia nevedeli, že zákonná autorita patrí tým, ktorí sa narodili na zemi.

Všimnime si dve otázky, ktoré sa opýtali:

  • Akou mocou činíš tieto veci?
  • Kto ti dal tú moc?

Diabol chcel vedieť tieto odpovede, a tak naviedol náboženských vodcov, aby to preňho zistili.

„A Ježiš odpovedal a riekol im: I ja sa vás opýtam na jednu vec; odpovedzte mi, a poviem vám, akou mocou činím tieto veci. Krst Jánov bol odkiaľ, z neba a či z ľudí? Odpovedzte mi!
Vtedy rozmýšľali medzi sebou a hovorili: Ak povieme: Z neba, povie: Prečo ste mu teda neuverili? Ale ak povieme, že z ľudí, báli sa ľudu, lebo všetci mysleli o Jánovi, že bol skutočne prorok.
A odpovedali a riekli Ježišovi: Nevieme. A Ježiš odpovedal a riekol im: Ani ja vám nepoviem, akou mocou činím tieto veci.“

Marek 11,29-33

Jedného dňa som nad týmto meditoval a vedel som, že je tu niečo, čo som nepochopil. Pán mi povedal: „Chcel som použiť ich vlastné slová, aby som zodpovedal ich otázky. Opýtali sa Ma dve otázky. Ak by odpovedali na tú Moju otázku, mali by odpovede na obe svoje otázky.“

Pamätáte sa, keď sa opýtali Ježiša: „Má sa platiť daň cisárovi?“ Ježiš im povedal, aby Mu doniesli peniaz. Keď sa opýtal: „Čí je toto obraz a nápis?“ (Marek 12,16), odpovedali: „Cisárov.“ Potom im povedal: „Dávajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ (17. verš)

Presne toto sa Ježiš chystal urobiť v tejto situácii. Ale vodcovia sa začali báť a mysleli si, že je to trik, aby proti nim popudil Židov, a tak povedali: „Nevieme.“

Skutočná odpoveď bola, že Jánov krst bol aj od človeka, aj od Boha. Jánov krst bol od človeka, ale Ján bol poslaný od Boha. Tento krst bol krstom na pokánie, ale nebol z neba.

Ján sám povedal: „Po mne prichádza ten, kto vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ (Lukáš 3,16)

Krst Duchom Svätým je krst z neba. Ján nebol znovuzrodený človek a ani ľudia, ktorých krstil, neboli znovuzrodení. Bol to krst na pokánie, bol to krst človeka. Bol to krok správnym smerom a bol to ten najlepší krst v Starej zmluve, ale bol od ľudí.

Preto by Ježiš odpovedal: „Robím tieto veci skrze autoritu, ktorú som získal, pretože som človek narodený na zemi a Boh mi dal moc skrze pomazanie Ducha Svätého!“

Ježišova autorita pochádzala z toho, že sa narodil ako človek. Jeho moc a pomazanie prišli od Boha.Súvisiace články

Autorita veriaceho|Logos 11 / 2007 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Čo chcú Palestínčania?|Logos 1 / 2011 | Miroslav Iliaš |Izrael
Pokračujeme|Logos 11 / 2011 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 7 / 2011 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Šesť zákonov pre celoživotný rast služobníka|Logos 3 / 2011 | Lenka Dunajská|Zo života cirkvi