Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Veštice sú tu

jamnicka-opt.jpeg
„A stalo sa, keď sme išli na modlitbu, že sa stretla s nami akási dievčina, ktorá mala vešteckého ducha a ktorá veštením poskytovala svojim pánom veľký zárobok. Tá chodila za Pavlom a za nami, kričala a hovorila: Títo ľudia sú sluhami najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. A to robila za mnoho dní. Ale Pavel s nevôľou to nesúc obrátil sa a povedal duchu: Rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej! A vyšiel v tú istú hodinu.“
(Sk 16:16-18) Pavol vo Filipis narazil na problém, nediali sa tam také veci ako na iných miestach, ľudia sa neobracali a nebol záujem o kázané Slovo v takej miere, ako bol Pavol zvyknutý. Príčinou tohto stavu bol démon Pythón, ktorý bol v jednej mladej veštici. Keď bol veštecký duch problémom vtedy, môžeme si byť istí, že robí problémy aj dnes. Je veľmi neradostné, že ľudia navštevujú osoby, ktoré majú od démonov prepožičané nadprirodzené schopnosti. Ľudia, ktorí sú pod vplyvom vešteckých duchov, špeciálne ak vešticu navštívili, nevedia pochopiť evanjelium. Veria síce v nadprirodzeno, dokonca si myslia, že veria v Boha, ale nemôžu čítať Bibliu, nechápu ju. Nechápu pojmy ako sú znovuzrodenie, hriech a nevedia, na čom je založené odpustenie hriechov. Ak pred nimi budete spomínať krv Ježiša Krista, znervóznejú. Vešteckí duchovia uvedú ľudí pod omámenie a stiahnu ich do zatratenia. Ľudia si o vešticiach myslia, že ide o hlboko veriace osoby a že návšteva u nich a ich služba môže znamenať iba priblíženie sa Bohu. Tento názor posilňuje aj to, že veštica mumle niečo, čo sa podobá modlitbe, na stene má kríž a ďalšie „náboženské“ predmety. Pozrime sa na charakteristické znaky veštíc a na to, čím sa odlišujú od Božích služobníkov. Všimnime si tiež rozdiely medzi ich praxou a Písmom.

pytia-opt.jpeg1 Veštica tvrdí, že verí v Boha. Samozrejme, o vešticu marx-leninistku by nebol záujem. To, že tvrdí, že verí v Boha, neznamená vôbec nič. Mimochodom aj diabol a démoni veria v Boha. Dôležitým faktom u veštíc je, že ich život je v rozpore s Božím slovom. Nebezpečnosť veštíc je práve v tom, že tieto osoby môžu mať hocijaký životný štýl. Prienik východných náboženstiev, ako sú hinduizmus alebo budhizmus v Európe nepredpokladáme, lebo tieto náboženstvá sú spojené s náročným životným štýlom. Veštica je populárna, aj keď cudzoloží, alebo pije a má doma neporiadok. Dokonca sa zdá, že čím nenormálnejší je jej život, tým viacej jej ľudia veria.

2 Veštice majú čudácke spôsoby. Nemilujú svetlo, cez deň majú zatiahnuté závesy. Často je byt veštice tiež príbytkom psov a mačiek, veštica sa rozpráva s duchmi, atď. Častým znakom je osamotenosť a rozpad rodiny.

3 Boží služobník vedie ľudí k obráteniu, pokániu a viere v Mesiáša Ježiša Krista, veštica nie.

4 Boží služobník vychádza z Božieho slova - Biblie. Veštica používa rôzne praktiky, známe je veštenie z dlane, gule, kávy, z kariet, z hviezd, pozoruje prírodné javy a podobne. Dnes je populárne používanie počítača a numerológie. Chcem upozorniť, že všetky tieto veci sú neinteligentné. Hviezdy sú úplne hlúpe, nerozmýšľajú, nevedia nič o prítomnosti minulosti ani budúcnosti. Čísla sú úplne neutrálne. Tieto praktiky sú dohodnutými signálmi medzi viditeľným svetom a démonmi. Nadprirodzené informácie v skutočnosti nedonášajú predmety, ale démoni. Boží služobník nepotrebuje nič, má Bibliu a meno Ježiš. Nepotrebuje sakrálne predmety, lebo Svätý Duch hovorí priamo k jeho srdcu bez použitia predmetov.

5 Z predpovedaných vecí sa naplní iba časť, obyčajne sú to negatívne veci, ktoré vie diabol vykonať. Postupom času sa po návšteve veštíc napĺňajú iba zlé predpovede.

6 Okrem toho po návšteve veštice človek vôbec nerozumie Bohu, nemôže sa modliť, čítať Bibliu ani chváliť Boha. Do jeho života prídu kliatby, ktoré sa prejavia strachom, nepokojom, stratou zamestnania, rodinnými a zdravotnými problémami, stratami a pod. Málokto si to dá do súvislosti s návštevou u veštice, ale je to štatisticky dokázateľné. Výsledkom návštevy kráľa Saula u veštice bolo to, že na druhý deň zomrel aj so svojimi synmi.

7 Veriaci sa majú radi. Veštice nenávidia jedna druhú a bojujú medzi sebou. Jedna z najznámejších veštíc, ktorá nedávno zomrela, otvorene priznala pred širokou verejnosťou, že bojuje s ďalšími čarodejnicami v meste. Tieto vraj spôsobili, že sa nedožila 105 rokov, ktoré si predpovedala. Je to celkom možné.

Záver

Ak chceme, aby bolo prebudenie, musíme vplyv veštíc pravidelne v mene Ježiš zväzovať. Veriaci, ktorí navštívili tieto osoby, potrebujú špeciálnu službu. Je nutné, aby ich život bol oslobodený od ducha (démona), ktorý pracoval vo veštici. O týchto nebezpečenstvách je potrebné nahlas hovoriť, lebo dnes je bežné, že politici aj manažéri veľkých firiem využívajú tieto služby, čo prináša problémy nielen im, ale aj nám všetkým. „Lebo tieto národy, ktoré ty zaujmeš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na veštcov, ale tebe nedal Hospodin, tvoj Boh, aby si tak robil.“ (5Moj 18:14) „Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života matky: Ja Hospodin činím všetko: sám rozprestieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlastnej moci; marím znamenia márnotlachov a z veštcov robím bláznov; zavraciam múdrych späť a ich vedu obraciam na bláznovstvo; staviam pevne slovo svojho služobníka, aby stálo, a radu svojich poslov vykonávam.“ (Iz 44:24-26)
Súvisiace články

Kde sú mantinely?|Logos 8 / 2011 | Jaroslav Prášil|Vyučovanie
Kto sú Palestínčania?|Logos 12 / 2010 | Miroslav Iliaš |Izrael
Mladí ľudia vo Švajčiarsku sú hladní po Bohu|Logos 6 / 2013 | Redakcia |Reportáž
Pokračujeme|Logos 5 / 2017 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2017 | Daniel Šobr |Pokračujeme