Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Červené jalovice pre tretí Chrám prišli do Izraela

Červené jalovice pre tretí Chrám prišli do Izraela

Štvrtok 15.9.2022 bol významným dňom pre obnovenie služby tretieho Chrámu. Na medzinárodnom letisku Ben Gurion v Tel Avive pristála zásielka piatich dokonale červených jalovíc. Ocertifikované sú pod dohľadom Chrámového inštitútu v Jeruzaleme a poskytla ich organizácia Boneh Israel, ktorá spája kresťanských milovníkov Izraela so Svätou zemou.

Popol z jalovice je nepochybne dôležitou súčasťou chrámovej služby v Jeruzaleme. Preto sú Židia, ktorí dúfajú v obnovenie Chrámu, nadšení z príchodu týchto zvierat do Izraela. Pre judaizmus sú obrovskou vzpruhou a signalizujú návrat k dodržiavaniu Božích prikázaní, ktoré nebolo možné dodržiavať od zničenia druhého Chrámu v roku 70 po Kr.

Takýto vývoj môže byť teologicky rozporuplný pre mnohých kresťanov, ktorí veria, že Ježiš ukončil zvieracie obete. Spravodajstvo Israel365 News sa obrátilo na troch kresťanských mysliteľov s otázkou, ako sa pozerajú na návrat biblických červených jalovíc.

Byron Stinson, zakladateľ organizácie Boneh Israel, prispel k získaniu červených jalovíc. Stinson cítil, že potrebuje pomôcť Izraelu v jeho prorockom poslaní nájsť červenú jalovicu a obnoviť tak chrámovú službu v Jeruzaleme.

„Ako Američan viem, že náš národ je židovsko-kresťanský,“ povedal Stinson. „Všetko, čo robíme, sa týka Biblie a robíme správne veci. Celý môj život ma môj duch ťahal k tomu, aby som čítal Bibliu a miloval Bibliu. Každý, kto to robí, musí bez akýchkoľvek pochybností vedieť, že Boh si vybral Izrael, aby dokázal národom, že je Boh. Na začiatku hovorí, že sa chystá niečo urobiť, napríklad vrátiť svoj ľud do krajiny a v posledných dňoch to urobil; vrátil svoj ľud do zeme."

John Enarson, riaditeľ pre vzťahy s kresťanmi z organizácie Cry For Zion, je presvedčený, že obnovenie služby Chrámu by bolo pre kresťanstvo pozitívnym krokom.

"Toto je historická udalosť biblických rozmerov," povedal Enarson pre Israel365 News. „Neustále sa snažím pripravovať kresťanov na skutočnosť, že tak, ako bol obnovený Izrael, bude nakoniec obnovená aj Chrámová hora a ani jedna obnova nie je nejakým hanebným dielom diabla, Boh chráň."

Enarson uznal, že niektorí kresťania považujú príchod červených jalovíc a prorocké zriadenie židovského tretieho Chrámu za negatívny vývoj.

„Bohužiaľ, časť cirkvi bude mať na správy o jalovičkách negatívne reakcie,“ povedal Enarson. Zničenie Chrámu považovala neskoršia cirkev za nezvratný dôkaz, že „Stará zmluva“ bola mŕtva a nahradená niečím, čo bolo radikálne predefinované.

„V skutočnosti podľa Nového zákona neexistuje konflikt medzi chrámovými obetami a evanjeliom. ... Namiesto toho to ilustrujú. Pre kresťanov obete pred Ježišom ukazovali dopredu na Golgotu. Potom na to poukazujú. Je to také jednoduché. Hebrejom 10:4 objasňuje, že vždy bolo ‚nemožné, aby krv býkov a kôz sňala hriechy‘, aby zachránila niečiu večnú dušu. Plnia ďalšie dôležité funkcie."

„Nový zákon konkrétne spomína popol jalovice. Podporuje ich legitimitu (v prítomnom čase) a uvádza, že popol určite pokračoval v odstraňovaní rituálnej nečistoty z fyzického tela (Hebr 9:13). Tvrdí, že práve táto pravda by mala povzbudiť našu vieru v Ježiša.“

Enarson poznamenáva, že Chrám zohráva v ranom kresťanstve zásadnú úlohu.

„Sám Ježiš miloval Boží chrám, ‚Dom otca‘,“ povedal Enarson. „Plakal už pri pomyslení na jeho spustošenie. Pavol bez problémov prinášal obete za hriech do Chrámu v Skutkoch 21.kapitola. Na súde opakovane svedčil, že prišiel prinášať obete, bol očistený popolom jalovice a proti Chrámu sa nijako neprevinil (Skutky 24:17-18 25:8). Dôkazy sú jasné."

Ohľadom prelomovej správy o červenej jalovici by sme si my kresťania mali pamätať, že Ježiš a jeho apoštoli nikdy neohovárali Svätý chrám tým, že by ho nazvali ‚chrámom antikrista‘ alebo diablovým. Nazvali ho ‚Božím chrámom‘ (2 Sol 2:3-4).

„‚Chrám antikrista‘ je úplne nebiblický výraz, a to doslovne – v Biblii sa nevyskytuje – aj v prenesenom význame,“ povedal Enarson jednoznačne. "Nie je to chrám ,antikrista.‘ Je to Boží dom."

„Cirkev potrebuje prehodnotiť Písmo, nielen čo sa týka Izraela, ale aj chrámovej služby,“ uzavrel Enarson. Je pozoruhodným povzbudením, že oddaný kresťan poskytol tieto červené jalovice Izraelu.


Pastor Trey Graham, starší pastor z First Melissa v Texase, predniesol svoje poznámky o červenej jalovici slovami: „Som učiteľ Biblie a nie lobista.

„Nasledovníci Ježiša, ktorí milujú Božie Slovo, sú povolaní študovať a chápať obe svedectvá svojej Biblie,“ povedal pastor Graham. „Keď si prečítajú Nový zákon, nájdu tieto Ježišove slová: ‚Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; Neprišiel som zrušiť, ale naplniť (Matúš 5:17).‘“

Pastor Graham poznamenal, že červená jalovica hrá dôležitú úlohu v hebrejskej Biblii.

„Nasledovníci Ježiša (známeho v hebrejčine ako Ješua) by si tiež mali prečítať v knihe Numeri 19:2 v Starom zákone (Tanach), ktorý hovorí: ‚Toto je ustanovenie zákona, ktorý Hospodin prikázal: Povedzte synom Izraela, že vám prinesú nepoškvrnenú jalovicu, na ktorej nie je žiadna chyba a na ktorú nikdy nebolo kladené jarmo.'“

Pastor Graham poznamenal, že podľa kresťanskej teológie viera v Ješuu vylučovala potrebu zvieracích obetí.

„Kresťanské presvedčenie tvrdí, že Ježišova smrť na kríži a jeho zmŕtvychvstanie poskytujú najvyššiu obetu za hriech a odpustenie celému ľudstvu,“ vysvetlil pastor Graham. „Kresťanská náuka tiež učí, že obete zvierat v Biblii odkazujú na spásonosné dielo Ježiša, židovského muža, ktorý Ján Krstiteľ nazýval ‚Baránok Boží‘ (Ján 1:29).

Napriek tomu pastor Graham zdôraznil, že obnova jeruzalemského Chrámu je nevyhnutným krokom ku konečnému vykúpeniu.

„Študenti Biblie, kresťania aj židia, ktorí úzkostlivo očakávajú tretí Chrám, si môžu čoskoro uvedomiť, že popol z jalovice (hebr. parah adumah) je jednou z posledných chýbajúcich ingrediencií pre prorokované obnovenie Chrámu v dňoch Mesiáša,“ Povedal pastor Graham. „Mišna (hebr. ústny zákon) učí, že iba deväť z týchto vzácnych zvierat bolo obetovaných počas dní svätostánku (hebr. Miškán) a prvého a druhého chrámu. Maimonides učil, že desiata červená jalovica bude nájdená a obetovaná až vtedy, keď bude kráľ Mesiáš pripravený zjaviť sa.“

„Treba pochváliť vernú a namáhavú prácu, ktorú vykonali tí, ktorí sa v našej generácii snažia vychovať nepoškvrnenú jalovicu, vrátane niektorých mojich kolegov z Texasu. Pre Židov by tento krok mohol byť realizáciou Maimonidovho proroctva. Pre kresťanov by tento vývoj mohol byť ďalším potvrdením, že sľuby Biblie v Starom aj Novom zákone sú pravdivé a dôveryhodné.“

ZDROJ: israel365news.com, 19.9.2022

Foto: Do Izraela dopravené červené jalovice (Israel365 News)


Späť na správy