Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

God loves you no matter how you feel

God loves you no matter how you feel

The Saturday morning service with Evangelist Daniel Kolenda at the Christian Conference in Banska Bystrica, Slovakia was kind of prophetic. We heard a powerful message of faith and love. Concerning God's love towards us, we can be sure of the fact which Daniel emphasized: “There's one thing God cannot do. He can't love you more than He does now!” No matter how we feel about ourselves, no matter how good our performance is, He still loves us the most He can. Let us keep this truth deep in our hearts and let us be encouraged and strengthened in our ministry to Him. The conference is over and we have returned to our everyday lives. However, the truth of God’s word never changes. Let it be our encouragement for the days to come.

But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.”
(Romans‬ 5:8‬ MEV‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)

In this way the love of God was revealed to us, that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him.”
(1 John‬ 4:9‬ MEV‬‬‬‬)

 

‬‬‬‬‬‬Boh ťa miluje bez ohľadu na to, čo pociťuješ

Bohoslužba s evanjelistom Danielom Kolendom v sobotu ráno na Kresťanskej konferencii v Banskej Bystrici bola určitým spôsobom prorocká. Počuli sme mocné posolstvo o viere a láske. Čo sa týka Božej lásky ku nám, môžeme si byť istí skutočnosťou, ktorú Daniel zdôraznil: „Existuje jedna vec, ktorú Boh nedokáže. Nedokáže ťa milovať viac, ako ťa miluje teraz!“ Bez ohľadu na to, aké máme zo seba pocity, alebo aký výkon podávame, On nás stále miluje najviac ako vie. Uchovajme si túto pravdu hlboko vo svojich srdciach a buďme povzbudení do ďalšej služby Jemu. Konferencia sa skončila a my sme sa vrátili k nášmu každodennému životu. Pravda Božieho Slova sa však nemení. Nech je našim povzbudením pre dni, ktoré prídu.

„Ale Bôh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.“
(Rimanom 5,8 ROH)

„V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho Syna, jednorodeného, poslal Bôh na svet, aby sme žili skrze neho.“
(1. Jánova 4,9 ROH)

 

 


Späť na správy