Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Nájdené administratívne centrum z prvochrámového obdobia

Nájdené administratívne centrum z prvochrámového obdobia

Významné stredisko administratívy a skladov z čias biblických kráľov Ezechiáša a Menašeho (8. až polovica 7. storočia pred Kr.) bolo nedávno odkryté pri archeologických vykopávkach v Jeruzaleme - časť Arnona, neďaleko Veľvyslanectva Spojených štátov amerických.

Archeologické práce sú financované Izraelským pozemkovým úradom a spravuje ho rozvojová spoločnosť "Moriah Jerusalem Development Corporation".
 
Výkopy odhalili nezvyčajne veľkú stavbu, pozostávajúcu z koncentrických kvádrových stien.
 
Mimoriadne zaujímavý je aj nález 120 úchytiek nádob, ktoré majú pečate obsahujúce staroveký hebrejský text. Mnohé z úchytiek nesú nápis „LMLK“ - (patriaci) kráľovi - s menom starobylého mesta, zatiaľ čo iné obsahujú mená vyšších úradníkov alebo bohatých jednotlivcov z obdobia prvého chrámu. Ide o jednu z najväčších a najdôležitejších zbierok pečatí, aké sa kedy odhalili pri archeologických vykopávkach v Izraeli.
 
Podľa Neria Sapiru a Nathana Ben-Ariho, riaditeľov vykopávok v mene Izraelského úradu pre starožitnosti, „toto je jeden z najvýznamnejších objavov z obdobia kráľov v Jeruzaleme, aký sa podaril v posledných rokoch. Na mieste, ktoré sme vykopali, existujú náznaky, že vládna činnosť riadila a distribuovala zásoby potravín nielen z dôvodu nedostatku, ale aj z dôvodu správneho prebytku poľnohospodárstva v rámci zhromažďovania komodít a bohatstva. Dôkazy ukazujú, že na tomto mieste boli dane za poľnohospodárske výrobky, ako je víno a olivový oleja, vyberané systematicky. Kedysi dominovali veľké agrárne pozemky a ovocné sady olivovníkov a viniča, ktoré zahŕňali aj poľnohospodárske priemyselné zariadenia, ako sú vínne lisy na výrobu vína “.
 
„Toto miesto je datované do obdobia, ktoré je v Biblii dokumentované otrasmi, ako bola napríklad asýrska invázia pod vedením kráľa Sennacheriba v dňoch kráľa Ezechiáša. V súvislosti s týmito udalosťami však vykopávky odhalili, že lokalita bola po asýrskom dobytí naďalej aktívna. Okrem toho postupnosť pečatí naznačovala, že systém zdaňovania zostal počas tohto obdobia neprerušený. Je zaujímavé poznamenať, že v niektorých skladovacích priestorov našli držadlá nádob s menami vyšších úradníkov a bohatých jednotlivcov z Judského kráľovstva - Naham Abdiho, Nahama Hatzlihua, Meshalema Elnatana, Zafana Abmetza, Shaneaha Azáriu, Šalema Achu a Šivnu Šachara. Tieto mená sa nachádzajú na rôznych miestach naprieč júdskym kráľovstvom a potvrdzujú elitné postavenie tých osôb, ktorých mená sú na nádobách vtlačené. Odhaduje sa, že ide o vyšších úradníkov, čo mali v tom čase na starosti konkrétne hospodárske oblasti alebo možno bohatých jednotlivcov - tých, ktorí vlastnili veľké poľnohospodárske pôdy, poháňali hospodárstvo svojho okresu a vlastnili súkromné ​​pečate.“
 
Veľký počet pečatí na mieste vykopávok ukazuje, že počas neskoršieho obdobia judského kráľovstva sa vládna činnosť uskutočňovala v oblasti južne od mesta Dávida. Je tiež možné, že táto vládna aktivita súvisela s blízkym miestom Ramat Ráchel, ktoré možno identifikovať s palácom judských kráľov a/alebo ako administratívne stredisko.
 
Väčšina odkrytých pečatí obsahuje staré hebrejské písmená „LMLK“. Tieto sú charakteristické slnečným diskom lemovaným dvoma krídlami. Nad slnečným diskom sa nachádza slovo „kráľovi“ a pod jedným zo štyroch miest v judskom kráľovstve: Hebron, Ziph, Socho alebo Mmst. Podľa Sapira a Ben-Ariho Hebron, Ziph a Socho je možné identifikovať so známymi starými mestami v Judsku v oblasti Hebronských vrchov, no identifikácia Mmst je stále nejasná.
 
V starovekom období bola z neznámych dôvodov veľká budova v mieste pokrytá mohutnou hromadou kameňa z pazúrikov, ktoré tvorili umelý kopec s výškou 20 metrov a s rozlohou siedmich dunamov. Aj dnes táto obrovská hromada kameňov vystupuje z okolitých kopcov a je viditeľná z veľkej vzdialenosti. Podľa archeológov boli tieto umelé kamenné kopce identifikované na niekoľkých miestach v Jeruzaleme a sú fenoménom konca obdobia prvého chrámu. Kopce vzbudili zvedavosť a fascináciu od začiatku archeologického výskumu v tejto oblasti. Dôvodom obrovského úsilia vynaloženého na ich stohovanie na mnohých akroch plochy však zostáva nevyriešené archeologické tajomstvo.
 
Ďalším nálezom, ktorý vrhá svetlo na charakter obdobia, je zbierka figúr - hlinených sošiek. Podľa archeológov Sapira a Ben-Ariho: „Niektoré z figurín sú navrhnuté ako ženy, jazdci na koni alebo ako zvieratá. Tieto figúrky sa zvyčajne interpretujú ako predmety používané pri pohanských bohoslužbách a modlárstve - jav, ktorý podľa Biblie prevládal v Judskom kráľovstve. Vedci dodali: „Zdá sa, že krátko po opustení lokality, keď došlo k zničeniu judského kráľovstva v roku 586 pred n.l. a k babylonskému vyhnanstvu, bolo miesto presídlené a bola obnovená administratívna činnosť.“
 
Podľa Dr. Yuvala Barucha, archeológa z Jeruzalema: „Archeologické objavy v Arnone identifikujú lokalitu ako kľúčovú - najdôležitejšiu v histórii posledných dní judského kráľovstva a návratu na Sion. Toto miesto sa spája s niekoľkými ďalšími kľúčovými miestami odhalenými v oblasti Jeruzalema, ktoré boli napojené na centralizovaný administratívny systém Judského kráľovstva od jeho vrcholu až po jeho zničenie. Pozemkový úrad uznáva dôležitosť lokality a jej jedinečnosť a spolupracuje na ochrane a integrácii týchto miest do nového plánu susedstva, čo je súčasťou trendu trvalo udržateľného rozvoja Izraelského úradu pre starožitnosti, ktorý považuje archeologické vykopávky za zdroj, ktorý treba zachovať a prezentovať pre verejnosť ako súčasť miestneho dedičstva.“
 
FOTO: Miesto vykopávok pri americkom veľvyslanectve v Jeruzaleme (Yaniv Berman, Izraelský úrad pre starožitnosti)

Späť na správy