Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Pokračujeme - 21.10.2016

Pokračujeme - 21.10.2016

Existuje jedno tajomstvo úspešného života a to sa volá triezvosť, vyváženosť. Vyváženosť nie je strata horlivosti. Hovoríme o vyváženej horlivosti. Je niekoľko oblastí, v ktorých musíme napnúť sily, siať do nich a donášať ovocie. Samozrejme, že ľudský život sa nevyvíja bez výkyvov, nie je problém, ak sa jedna oblasť nášho života posilňuje viac ako ostatné, ale nie je možné, aby to tak zostalo dlhodobo. Tieto oblasti sú nasledovné:

Boh

Všetko, čo robíme slovom či skutkom, musíme robiť ako Pánovi. Okrem toho sa musíme usilovať, aby sme si zachovali každodenné osobné chvíľky s Pánom na modlitbách a pri čítaní Slova.

Štát, národ, región

Nie je jedno, kde si zasadený a kde donášaš ovocie. Ukazuje sa, že súčasný trend (multikulturalizmus), ktorý povzbudzuje ľudí, aby opúšťali svoje korene a sťahovali sa, nedonáša ovocie. Naopak, zničenie národov a štátov pripravuje pôdu pre antikrista. Opustiť korene je možné iba VÝNIMOČNE:

  • Božia vôľa, vyslanie do služby
  • sobáš
  • ak je niekto super-talent v oblasti športu, umenia alebo vedy

V posledných rokoch bolo vykoreňovanie v cirkvi prijímané ako bežný program, ale neprináša to požehnanie.

Keď je človek zakorenený, neustále rieši dilemu, ako rozdeliť čas a sily medzi tri základné oblasti: rodina, robota a cirkev. Podčiarkujem, že ani jedna oblasť nesmie zostať zanedbaná. Nie je možné dlhodobo nechať takmer všetku energiu v robote. Rovnako nie je možné slúžiť Pánovi na úkor rodiny. Tiež nefunguje, ak sa budeme snažiť pozdvihnúť iba rodinu – nemôžeme zostať bez prostriedkov a bez zborového zázemia, ktoré vplýva na rodinu, na manželstvá a výchovu detí. Podobne nie je možné zanedbať službu Pánovi v cirkvi, nakoľko potrebujeme Božie požehnanie.

Silu reťaze určuje najslabší článok. Porozmýšľaj, ktorú oblasť tvojho života je potrebné posilniť.


Späť na správy