Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pokračujeme – 25.5.2018

Pokračujeme – 25.5.2018

Pre správne napredovanie zborov treba posilniť nasledovné myšlienky.

1) Treba posilniť štatút cirkvi

- Cirkev bola vždy Božím plánom. Je síce zložená z jednotlivcov, ale cieľom je ľud, ktorý má medzi sebou zmluvné vzťahy na základe Božieho slova.

- Nie je pravda, že cirkev je vtedy, keď sa dvaja alebo traja veriaci zídu. Dobre čítaj 18. kapitolu Matúša, na ktorú sa mnohí odvolávajú, a zistíš, že táto kapitola hovorí práve o cirkvi a o tom, ako sú riešené spory. Keď sa stretnú dvaja alebo traja veriaci, ktorí sú zakotvení v zboroch, je to v poriadku, ak sa stretnú dvaja alebo traja, ktorí z cirkvi vypadli, ide o stretnutie dvoch-troch publikánov a nie cirkvi.

- Podstatným rysom cirkevného zboru je, že má štruktúru, služobnosti, služobné dary, ktoré sú povolané od Boha. Majú autoritu a povinnosti. Ak toto chýba, nejedná sa o cirkev.

- Z odkazu siedmim zborom zo Zjavenia Jána, ale aj z ďalších kontextov Biblie vidíme, že je neustále vytvárané napätie, diabol sa snaží zneistiť, spochybniť a odstrániť Bohom povolaných služobníkov a nahradiť ich nelegálnymi službami, ktoré chcú dostať ľudí pod svoj psychický vplyv. Deje sa to na celom svete a občas sa to objaví v každom zbore. Všetky falošné služby, ktoré Biblia spomína, ako sú falošní apoštoli, Jezábel, Balám alebo nikolaiti, sa snažia uchvátiť vplyv a popritom im chýba skutočné povolanie od Boha. „Niké“ (víťazstvo), „laos“ (ľud) – znamená, že bola odstránená vláda Božia a nastolená vláda ľudu.

- Kľudne môžu vznikať napätia, zvady, ale nech je to v cirkvi, kde je základom Božie slovo. Výsledkom týchto pnutí je posun, ktorý potrebuje každý veriaci. Ak je niekto mimo cirkvi, je mimo pravidiel, nedá sa korigovať, je sám sebe merítkom všetkého, je nepoučiteľný, preto je publikán.

 

2) Treba posilniť legálne služby

Niekoľko rozdielov medzi legálnou a nelegálnou službou:

- Služobníci povolaní Bohom musia robiť rozhodnutia pri vedení zboru a za tieto rozhodnutia nesú plnú zodpovednosť. Nikolaiti sa v skutočnosti o vedenie neuchádzajú, tvrdiac, že jediným vodcom je Pán. V tomto prostredí uplatňujú svoj vplyv, lebo sú rafinovanejší a psychicky silnejší ako ostatní. Často bývajú nikolaiti a Jezábel ľudia, ktorí sa zaoberali okultizmom a dobre vedia, aké nenápadné techniky použiť na ovládanie ľudí.

- Boží služobníci sa snažia v životoch zboru uplatniť vládu Kristovu (2Kor 11,2), falošné služby sa snažia nakŕmiť svoje ego (Rim 16,18).

- Legálne služby vedú cirkev k napredovaniu, rozrastaniu a snažia sa zasiahnuť spoločnosť, na čo treba silu duchovnú, ekonomickú a, samozrejme, že Boží služobníci sa snažia ovplyvniť aj oblasť politickú. Typickým tónom falošných služieb je underground. Kladú dôraz iba na osobné prežívanie, kŕmia sa navzájom pseudoskúsenosťami, ktoré údajne majú s Bohom. Ich rysom je skutočný underground, lebo skutočného napredovania nie sú schopní.

- Boží služobníci sú transparentní, ich vyučovanie, tvrdenia, služba, proroctvá atď. sú podrobené verejnej kritike a musia v nej obstáť. Nikolaita pôsobí z úzadia, spiklenecky, snaží sa byť milý, ale škody robí neskutočné.

 

Záver

- Ohľadne cirkvi musíme mať jasno, kde sú hranice jednotlivých okruhov. Prvý okruh sú služobníci, druhý sú členovia, tretí okruh sú sympatizanti, pričom stále musíme dbať na tendenciu posúvať sa z každého okruhu smerom do stredu. Človek, ktorý bol v prebudení a vypadol z neho, je odpadlý kresťan.

- V cirkvi nech sú predstavené legálne služby. Ľudia, ktorí sú osvedčení, verní, duchovní a zborotvorní, ktorí posúvajú ľudí k jadru, a nie naopak. Tu nehovoríme iba o presbyteroch, ale o ľuďoch, ktorí majú pastierske srdce. Týmto ľuďom dajme viac dôvery a povzbuďme ich, aby sa zaujímali o veriacich, poskytovali im pastoráciu, rady, modlitby atď. Všetko ale nech sa deje podľa poriadku a je na budovanie. Takto z našej práce bude oslávený Pán a práca nebude znehodnotená.


Späť na správy