Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Pokračujeme

Pokračujeme

Napätá politická situácia v Čechách aj na Slovensku, ale vôbec i na celom svete, nám v posledných mesiacoch zobrala trochu pozornosti. Čiastočne je to tým, že ako kresťania a uvedomelí občania sa o politiku viac zaujímame a čiastočne je to kvôli tomu, že sa na nás valí množstvo informácií o celosvetovom dianí. Je ale zrejmé, že teraz je čas, aby sme sa zastavili a venovali pozornosť hľadaniu Božieho kráľovstva.

Sústreďme sa na:

1) Treba sa pozrieť do vnútra cirkvi a ošetriť všetky veci, ktoré boli zanedbané, venujme sa viac pastorácii osobných problémov, modlime sa, aby sa Pán oslávil v životoch jednotlivých kresťanov.

2) Pozdvihnime bohoslužbu na vyššiu úroveň. Znovu sa objavujú tendencie vynechávať spoločné zhromaždenia, chodiť neskoro, odchádzať skôr, alebo stráviť bohoslužbu v bufete. Pán si zaiste zaslúži úctivejšie správanie. „Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.“ (Žid 10,25)

3) Pracujme na zjednotení cirkvi, úplne vyžeňme všetky hašterenia, ohovárky, vzbury a zlé postoje. Bez atmosféry lásky a harmónie ťažko v cirkvi Svätý Duch koná.

4) Sústreďme sa na veci duchovné: Treba posilniť vyučovanie o vnútornom človeku, naplnení Svätým Duchom, o duchovných daroch, o vedení Svätým Duchom, viere, intuícii a vôbec všetky témy, ktoré upriamujú pozornosť na oblasť Ducha (aj ducha). Taktiež treba posilniť hovorenie v jazykoch, vyháňanie démonov atď.

5) Samozrejme, veľkým cieľom, ktorý sa nezmení až do Pánovho príchodu, je získavanie učeníkov. Je potešujúce vidieť, že na každej konferencii sa krstia (okrem krstov v zboroch) desiatky ľudí. Očakávajme, že sa tieto počty znásobia. Je to možné, lebo hlboko v každom srdci je túžba po Bohu, a ešte stále je pravda, že kto uverí a pokrstí sa, bude spasený a kto neuverí, bude zatratený; a stále platí aj to, že evanjelium je Božou mocou na spasenie.

Veľká téma tohto obdobia je 70. výročie založenia štátu Izrael. Radujeme sa z toho, lebo chápeme túto udalosť v súvislosti s biblickými proroctvami. Uvidíme sa na konferencii 12. mája v Bratislave. Príďte všetci, udalosť, ktorú budeme oslavovať, je skutočne mimoriadna. Buďte pri tom.


Späť na správy