Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Vyjadrenie k medializácii Kresťanského spoločenstva Milosť

Vyjadrenie k medializácii Kresťanského spoločenstva Milosť

Podobne ako každý bulvárny článok, tak aj tie, v ktorých sú teraz prezentované naše spoločenstvá, sú samozrejme, nadnesené, prehnané a dochádzajú k nesprávnym záverom. Rovnako sme presvedčení, že ani závery Ministerstva kultúry SR nie sú založené na pravde, a preto využijeme všetky právne možnosti obhájiť naše základné práva a slobody na príslušných inštitúciách.

Nemáme vedomosť o tom, že by niekto niekoho podnecoval k neznášanlivosti alebo vykazoval znaky radikalizmu. To je absolútne nesprávna interpretácia. Žijeme v slobodnej spoločnosti, kde je sloboda prejavu a slova, ako aj náboženská sloboda. Pokiaľ je výklad alebo názor jednej cirkvi v rozpore s pohľadom na život, výhradou v svedomí, filozofiou či teológiou inej cirkvi či spoločenstva, je predsa absurdné nazývať to neznášanlivosťou. Na svete existujú stovky rôznych denominácií, ktorých prezentované názory môžu byť potenciálnou „urážkou“ pre druhú stranu, ktorá vidí vec opačne. Nazvať to však radikálnym prejavom alebo neznášanlivosťou je voči tej opačnej strane mimoriadne necitlivé a nesprávne. Cirkvi nášho typu sú registrované a sú veľkým prínosom pre spoločnosť po celom svete, vrátane našich susediacich štátov (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko), a hlásajú evanjelium a nádej v Ježišovi Kristovi.

Skutočnosť, že na Slovensku sú porušované naše ľudské práva a slobody, je pre nás zarážajúce a nepochopiteľné. Na to, aby sme sa mohli v otázkach náboženskej slobody zaradiť medzi vyspelé a uvedomelé štáty EÚ, potrebovali by naše úrady a ich predstavitelia viac zrelosti a erudovanosti. My však s radosťou ďalej slúžime Bohu a ľuďom v našom okolí a prajeme každému čitateľovi veľa požehnania a zdravia.

 

Uvádzame niekoľko stručných vyjadrení k otázkam, ktoré sú nám najčastejšie kladené:

 

Je naša činnosť v rozpore so zásadami ľudskosti a znášanlivosti?

Nesúhlasíme s názorom Ministerstva kultúry SR. Roky fungujeme ako občianske združenie a nikdy nám nebolo nič vytknuté a nikoho sme nepoškodili. Tento druh obvinení voči nám je vágny a nekonkrétny.

Naša činnosť má za cieľ spoločnosti pomáhať. Snažíme sa podávať pomocnú ruku sociálne slabým, slúžime ľuďom, ktorí prepadli rôznym formám závislosti a pomáhame im s návratom do normálneho spoločenského života. Svojich členov vedieme k rešpektovaniu zákonov. Podporujeme rodinný život, pričom za výchovu detí sú zodpovední ich rodičia a nie spoločenstvo.

 

Sme nábožensky netolerantní?

Zdá sa nám, že nikto nikdy nemal toľko kazateľských návštev z iných cirkví, ako zbory Kresťanských spoločenstiev. V našich zboroch slúžili predstavitelia spriatelených cirkví zo Slovenska aj zo zahraničia, vrátane členov rímskokatolíckej aj evanjelickej cirkvi.

 

Vyznačujeme sa extrémizmom a fanatizmom?

Naše spoločenstvo je známe svojou horlivosťou, expresívnym prežívaním zbožnosti a nadšením pre misiu a evanjelizáciu, ale určite medzi nami nenájdete podobné extrémy ako napr. povinný celibát, sľuby chudoby a podobne.

 

Ako sme financovaní?

Podobne ako iné cirkvi, svoju činnosť financujeme z dobrovoľných a anonymných darov veriacich, pričom však nepoberáme žiadne financie od štátu.

 

Prebieha v našich spoločenstvách psychická manipulácia?

Toto obvinenie odmietame. Akákoľvek účasť na všetkých aktivitách našich spoločenstiev je dobrovoľná, nikto nie je k ničomu nútený a nekoná proti vlastnej vôli. Podobne ako väčšina cirkví, aj my sa snažíme ovplyvňovať a inšpirovať ľudí k lepšiemu, a to nie vlastnými názormi, ale Bibliou.


Späť na správy