Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)
Trikrát o uzdravení Akcia
Dr. Peter Gammons

Trikrát o uzdravení

Ježiš ukázal Božiu vôľu tým, že uzdravoval VŠETKÝCH, ktorí k Nemu prišli s vierou. Ani raz nepovedal: „Prepáč, ale nie je Božou vôľou, aby som ťa uzdravil.“

Cena: 3,90 €
Dostupnosť: Skladom
O PRODUKTE

Choroba predstavuje útok nepriateľa, ktorému sa treba vzoprieť. Je to nepriateľ, ktorého treba poraziť – nie priateľ, ktorého by sme mali vítať. ... nikde v Božom slove nie je ani naznačené, že by 
chcel, aby sme boli chorí. Choroba nikdy nie je Božou vôľou. Boh stvoril svet bez choroby, bolesti a smrti.

Všetky tieto veci vstúpili do sveta pri páde do hriechu. Keď Adam jedol zo zakázaného ovocia,
nejakým spôsobom to zmenilo jeho DNA (ktoré mu Boh vpísal, aby si užíval nesmrteľnosti), a výsledkom je, že choroby a smrť sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Vďaka Bohu, Kristus nás prišiel vykúpiť zo všetkých týchto následkov hriechu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:COM SK s.r.o.
Väzba:mäkká
Rok vydania:2012
Počet strán:75
Jazyk:Slovenský
ISBN:978-80-89599-00-4
Copyright:
Rozmery (šírka x výška):110 x 180
Autor:Dr. Peter Gammons
UKÁŽKA Z KNIHY

TRETIA KAPITOLA
Objav č. 3: Boh chce uzdraviť
Keď som ďalej študoval, čo na túto tému hovorí Písmo,prišiel môj ďalší veľký objav: nielenže Boh môže uzdraviť a aj to robí, ale aj CHCE uzdraviť. Náš Boh je Boh, ktorý uzdravuje. Choroba nie je Božou vôľou pre náš život.
V 2Mojžišovej 15,26 sa Boh predstavil ako Jahve
Raffa, „Boh, ktorý ťa uzdravuje“. Nepovedal „Bol som Boh, ktorý ťa uzdravuje“ ani „Budem Boh, ktorý ťa raz uzdraví“. On povedal: „Ja SOM Boh, ktorý ťa uzdravuje.“
A „ťa“ znamená mňa! On je môj Uzdraviteľ aj teraz!
A uzdravenie je Jeho vôľou i pre tvoj život.
Choroba nikdy nebola Božím zámerom pre žiadneho
človeka. Svet stvoril bez choroby a trápenia. Žiaľ, keď Adam zhrešil, choroba, trápenie, smútok a bolesť vstúpili do tohto sveta. Ježiš však prišiel, aby na seba zobral
všetko, čo by chcel diabol naložiť na nás. Prišiel, aby nám ukázal, že Boh je dobrý. Miluje ťa a chce, aby si sa mal dobre. Veľa ľudí si chybne myslí, že to On dáva
choroby na ľudí a Ježiš chodil po zemi a uzdravoval ich.
To ale nie je pravda. Boh Otec je rovnako odhodlaný
uzdravovať, ako bol Ježiš. Náš Pán povedal: „Ja a Otec sme jedno.“ (Ján 10,30) „Kto mňa videl, videl Otca.“ (Ján 14,9) „Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svojho Otca, lebo čokoľvek on činí, to podobne činí
aj Syn.“ (Ján 5,19)
Všimni si, ako sú všetci traja Otec, Syn a Duch Svätý spomenutí v Skutkoch 10,38 v súvislosti s uzdravením: „Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského,
ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých
diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním.“ Všetci traja rovnako túžia uzdravovať! Biblia opisuje chorobu ako útlak od diabla – chorobu neposiela Boh. Nemôže byť
od Boha, pretože kniha Zjavenie Jána nám hovorí, že
v nebi nie je žiadna choroba, ktorú by Boh mohol poslať na zem.
◆◆Päť faktov o viere
„A hľa, bola tam žena, ktorá mala osemnásť rokov
ducha nemoci a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť nijakým spôsobom. A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal jej: Žena, sprostená si svojej nemoci! A položil
na ňu ruky, a naskutku sa narovnala a oslavovala Boha. Vtedy predstavený synagógy, namrzený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, odpovedal a vravel zástupu: Šesť dní jesto,
v ktorých sa má pracovať, teda v tých prichádzajte
a uzdravujte sa, a nie v sobotný deň! A Pán mu odpovedal a riekol: Pokrytec, či každý z vás neodväzuje v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí napájať? Nuž
a táto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú bol poviazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, nemala byť vyprostená z toho puta v sobotný deň?“ (Lukáš 13,11-16)
Všimni si v tejto pasáži niekoľko vecí:
1. Ženina choroba bola zapríčinená „duchom nemoci“
a zdrojom tej choroby bol satan.
2. Ježiš nazval jej chorobu „poviazaním“ od satana,
spod ktorého mala byť vyslobodená.
3. Boh sa oslávil na tom, že bola uzdravená, nie na
tom, že bola chorá. Niektorí sa mylne nazdávajú,
že choroba prináša Bohu slávu – ale opak je
pravdou.
4. Ježiš povedal, že žena mala byť uzdravená. Uzdravenie
nie je len niečo, čo Boh vie urobiť. Boh
hovorí, že ľudia majú byť uzdravení. Uzdravenie
je jasne Božia vôľa.
5. Ježiš povedal, že žena mala byť uzdravená,
lebo bola dcérou Abrahámovou. Uzdravenie
je zmluvným požehnaním, je súčasťou nášho
dedičstva.
◆◆Autorita nad chorobou a nemocou
Zázraky sa neprestali diať ani po tom, čo Ježiš vystúpil späť k Otcovi – skôr ich pribudlo. Ježiš nám delegoval tú istú autoritu nad chorobami, ktorú mal On sám:
„Zvolal si dvanástich učeníkov, dal im moc vyháňať nečistých
duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby.“
(Matúš 10,1) „Potom si zvolal dvanástich učeníkov
a dal im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať
neduhy. Poslal ich kázať kráľovstvo Božie a liečiť.“
(Lukáš 9,1-2)
Ježiš dal viac príkazov uzdravovať ako krstiť nových veriacich. Povedal: „A do ktoréhokoľvek mesta vojdete (…) uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom, a hovorte im: Priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie.“ (Lukáš 10,8-9) „… na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.“
(Marek 16,18)
Všimni si, že Ježiš nepovedal „možno budú zdraví“,
povedal, že „budú zdraví“. Uzdravenie je Božia vôľa
pre všetkých ľudí. Náš Pán povedal. „Amen, amen vám
hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím,bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu Otcovi. A čokoľvek budete prosiť v mojom
mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi.
Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním.“ (Ján 14,12-14)
◆◆Kľúč z rastu cirkvi
Ježiš nezastavil robenie zázrakov a uzdravovanie,
práve naopak, povedal, že my budeme robiť ešte väčšie veci ako On! Po Letniciach mala raná cirkev rovnakú stopercentnú mieru úspešnosti ako Ježiš: „A čím ďalej,tým viacej veriacich sa pridávalo Pánovi, množstvá mužov
a žien, takže i na ulice vynášali nemocných a kládli na posteliach a na nosidlách, aby, keď tade pôjde Peter,aspoň jeho tieň zatienil niektorého z nich. A schádzalo sa i množstvo z okolitých miest do Jeruzalema, ktorí niesli nemocných a takých, ktorých trápili nečistí duchovia,a BOLI VŠETCI UZDRAVENÍ.“ (Skutky 5,14-16)
Zázraky a uzdravenia boli kľúčom k rastu prvej cirkvi.
Bez nich nikdy nezakúsime rast, ktorý Boh pre cirkev zamýšľa. „Išiel za ním veľký zástup, lebo videli jeho divy, ktoré činil pri nemocných.“ (Ján 6,2) Vždy, keď pisatelia štyroch evanjelií spomínajú, že sa zišli davy ľudí, bolo to kvôli zázrakom. Obrovský zástup pri „nasýtení piatich tisícov“ neprišiel počúvať Ježišovo
kázanie. Prečítaj si predchádzajúce verše. Prišli, lebo práve uzdravoval chorých (pozri Matúš 14,13-21).
Ani pred „kázňou na hore“ neprišli veľké zástupy
kvôli Jeho kázaniu. Boli tam, lebo uzdravoval ich chorých (pozri Matúš 4,23 až 5,2). Ako veľmi potrebujeme zázraky aj dnes! Uzdravenia a zázraky sú Božím „amen“
na posolstvo, ktoré kážeme. Veriaci prvej cirkvi šli a kázali „a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami,ktoré ich sprevádzali“ (Marek 16,20).
Evanjelizácia bez zázrakov zasiahne iba „polo-nábožných“
ľudí. Väčšina členov v cirkvi, kde sa nekáže
uzdravenie, tam chodí preto, lebo chodili aj ich rodičia či starí rodičia. Ale nikdy nezasiahneme masy, keď nás nebudú sprevádzať zázraky. Zázraky a uzdravenia vyjadrujú
spôsob, akým Boh hovorí: „Záleží mi na vás.“
Videl som, ako Ježiša začali nasledovať tisíce moslimov,keď boli svedkami zázrakov. Videl som budhistov,hinduistov, kmeňových lovcov lebiek a tých, ktorí uctievajú duchov predkov, ako s radosťou nasledujú Ježiša,keď vidia zázraky.
Navštívil som jeden kmeň lovcov lebiek, z ktorého sa misionárom za štyristo rokov nepodarilo priviesť k Pánovi ani jedného človeka. V prvý večer sa nebesia otvorili a hneď sa začali diať zázraky. Drobné ochrnuté
ženičky začali tancovať. Správy o zázrakoch sa rozšírili a zanedlho sa zbehlo trištvrte mesta. Jedna žena dokonca viedla svojho slepého muža tri hodiny cez hory.
Keď začal vidieť, hneď sa polovica mesta obrátila k Ježišovi
– za jediný večer. Napriek štyristoročnej práci misionárov
sa neobrátil ani jeden z domorodcov, ale keď
videli zázraky, dychtivo prichádzali k Ježišovi.
Jeden z dôvodov, prečo toľkí ľudia nechodia do cirkvi,
sa skrýva v tom, že sa mylne nazdávajú, že Boh je ich problém. Dostali sa na bohoslužbu, kde kazateľ hovoril veci ako: „Boh dáva ľuďom choroby, aby ich niečomu naučil.“
A tak si myslia: „Ak Boh toto robí tým, ktorých má
rád, potom sa radšej od Neho budem držať ďalej!“ Nie sú ateisti, len majú asi takýto postoj: „Bože, ak sa k Tebe
nepriblížim, nebudeš sa ani Ty ku mne približovať? Ak Ťa nechám na pokoji, necháš na pokoji aj Ty mňa?“ Je to veľmi smutné. Takí ľudia potrebujú vedieť, že Boh nie je ich problémom – On je ich riešením! Ľudia hovoria: „Ak Boh existuje, prečo sa potom dejú také strašné veci?“ Potrebujú však pochopiť, že existuje aj diabol a že je skutočný. Navyše, Ježiš povedal,že diabol sa neustále snaží zabíjať, kradnúť a ničiť (pozri Ján 10,10). Ľudia potrebujú vedieť, že pokiaľ sa neodovzdajú
Ježišovi Kristovi, On nemá právo zasahovať do
ich života. Ježiš vraví: „Hľa, stojím pri dverách a klopem.“ (Zjavenie 3,20) On sa nenanúti dnu. Kým Ho nepozveš do svojho života, diabol má svoje práva a aj ich využije.
Diablovi však musíš zavrieť dvere, a to tým, že odovzdáš svoj život Ježišovi Kristovi.
Zázraky a uzdravenia vyjadrujú, že Bohu na človeku
záleží.