Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Rodina Taxovcov v našich zboroch

Jesús Tax je pastorom niekoľkotisícového zboru v meste Villahermosa v Mexiku a spolu so svojou rodinou prijal pozvanie na návštevu Slovenska a Čiech.

V priebehu niekoľkých dní navštívil zbory v niektorých českých a slovenských mestách. Vo štvrtok 23. júna bol hosťom evanjelizačného zhromaždenia v Banskej Bystrici. Cestoval niekoľko tisíc kilometrov, aby poslúžil ľuďom na starom kontinente slovom a službou uzdravenia, do ktorej ho Boh pred sedemnástimi rokmi povolal. Spolu s ním sa na túto cestu vydali aj jeho manželka Virginia, dcéra Paola Virginia a syn Jose David, ktorí v ich zbore Maranatha taktiež stoja v službe Pánovi.

Očakávanie ich príchodu a služby bolo obrovské. Boh koná veľké dielo v krajinách Južnej Ameriky, a preto sme aj my prichádzali na zhromaždenie s nádejou, že Boh bude v tento večer konať veľké skutky. A skutočne tomu tak bolo. Počas kázania pastora Taxa sa oslobodila atmosféra a Duch Boží posilňoval vieru v ľuďoch, ktorí očakávali, že sa v tento večer zbavia nemoci, ktorá ich doteraz trápila. Pastor Jesús na príklade života a služby Pána Ježiša Krista ukázal to, že Boh nechce, aby niekto trpel bolesťami a bol trápený chorobami, ale aby bol zdravý a mal sa dobre. Hovoril o víťazstve skrze dokonalú obeť Pána Ježiša Krista na dreve kríža a o porážke diabla. Veľký dôraz kládol na Božie slovo, skrze ktoré prichádza viera do života človeka – viera k uzdraveniu, viera k oslobodeniu. Tiež skrze chválu a uctievanie vie človek prijať uzdravenie, lebo chvála prináša slobodu a Boh sa počas chvál hýbe a dotýka ľudí. A to, ako sa Boh dotýka svojou uzdravujúcou rukou ľudí počas chvál, sme mohli zažiť na vlastnej koži, pretože každý, kto trpel nejakou chorobou alebo bolesťou, mohol prísť dopredu, kde stáli pastor Tax s manželkou a v rytme chvál prijať uzdravenie. Boh oslobodil srdcia prítomných a s chválou a dynamikou Svätého Ducha mohol každý prijať uzdravenie či oslobodenie od akéhokoľvek trápenia a s radosťou Mu za to vzdať chválu a vďaku. Vďaka Bohu za takéto zhromaždenia a takých Božích služobníkov, ako sú manželia Taxovci s rodinou.

Tí, ktorí prídu prvýkrát, sú vždy milo prekvapení, lebo vidia veľa hudby, chvály, veľa pohybu.

Piatok 24. júna pokračovala šnúra zhromaždení na stretnutí mládeže v Banskej Bystrici, kde sa prítomným prihovoril Božím slovom Jesúsov syn Jose David Tax, ktorý je vedúcim práce s mládežou v ich zbore v Mexiku. Bystrickú mládež povzbudil slovami apoštola Pavla z 1. listu Timoteovi 4. kapitoly, kde apoštol Pavol povzbudzuje mladého Timotea k tomu, aby bol verný v slove, príkladom v láske, obcovaní, v duchu, vo viere a mravnej čistote, aby nezanedbával dar milosti, ktorý mu bol daný a aby jeho pokrok bol zrejmý vo všetkom. To sú slová, ktoré sú aj dnes aktuálne pre každého mladého človeka, ktorý chce stáť v službe Bohu. Jose povzbudil mládež k horlivosti a smelosti, čo sa týka kázania evanjelia a vydávania svedectva o tom, čo Ježiš urobil v ich životoch. Povzbudil mladých slovami, že sú neoddeliteľnou súčasťou cirkvi, v ktorej je obrovský potenciál pre napredovanie a rast zboru. Jose David je veľmi pomazaný Boží muž a na záver zhromaždenia sa modlil za každého, kto chcel nabrať čerstvé pomazanie do ďalšej práce. Mládež to využila a každý mohol načerpať pomazanie skrze modlitbu Jose Davida.

V zboroch, v ktorých Taxovci slúžili, sme sa opýtali, ako hodnotia ich návštevu a čo považujú za jej prínos.

Slavomír Drlík, Košice:

Koncom júna slúžil v Košiciach 29-ročný pastor mládeže José Dávid Tax z Mexika. Tento pomerne mladý, ale duchovne zrelý služobník dokázal zaujať prevažne starších poslucháčov, ktorí prišli s očakávaním na liečenie. Bolo vidno rastúcu vieru, že aj oni budú uzdravení. Pred samotným liečením dal Dávid výzvu na spasenie, ktorú prijalo množstvo ľudí, za čo ďakujeme Pánovi. Samotné liečenie bolo sprevádzané službou oslobodenia. Krátko pred ukončením prišlo niekoľko ľudí s poďakovaním za usporiadanie takejto akcie. Pre našu misijnú skupinu to bola predovšetkým možnosť zapojiť sa do práce na spasení ľudských duší. Veríme, že táto akcia prinesie nadšenie pri budovaní zboru a ľudia zo sveta budú dotknutí pravdou kázaného slova.

Daniel Šobr, Brezno:
logos-07-2011-taxovci-2.jpg

Keď u nás slúžil brat José David Tax, zažili sme najpočetnejšie zhromaždenie za posledných niekoľko mesiacov. José dokázal spojiť kvalitnú a dobre pripravenú službu Slova s pôsobením „juhoamerického pomazania“, ktoré pre nás predstavovalo občerstvujúci Boží dotyk a povzbudenie do ďalšej práce. Ukázal nám, ako je možné veľmi ľahko slúžiť v Božej moci.

Rastislav Bravčok, Zvolen a Žiar nad Hronom:

Dôležitý prínos sa uvidí z dlhodobého hľadiska. V krátkodobom horizonte vidieť povzbudenie a nadšenie. Určite sú dôležité takéto návštevy, aby sme mali kontakt a vplývali na nás ľudia, ktorí sa pohybujú v aktuálnom pomazaní a prebudení. Boli aj príkladom v kvalite služobníka – odvážni, silní, pomazaní, rozumní a pritom pokorní.

Jaroslav Kříž, Banská Bystrica:

Za najväčší prínos návštevy Taxových považujem uistenie, že naša práca na Slovensku nie je v Pánovi márna. Bratia z letnično-charizmatického hnutia v Mexiku, ktorí veria rovnako ako my, zažívajú veľké prebudenie, vznikajú megazbory, dejú sa divy a zázraky. V Mexiku nie sú obmedzovaní zákonmi a môžu slobodne praktizovať a rozširovať svoju vieru. Verím, že túto slobodu budeme raz zažívať aj na Slovensku, že budeme spravodlivo zaregistrovaní ako cirkev, že budeme zakladať školy a pôsobiť v médiách, tak ako je to bežné v demokratických štátoch. Taxovci ma povzbudili v tom, že ideme dobrým smerom a treba v ňom pokračovať. Samotné zhromaždenie v Banskej Bystrici bolo vynikajúce.

Milan Dupan, Nitra:

Za najväčší prínos služby Taxovcov pre náš zbor v Nitre považujem ich smelú vieru, ktorou nás povzbudili do ďalšej práce, ich pevné presvedčenie o pravde Božieho slova a, samozrejme, ich mexický spôsob tanečného modlenia sa za ľudí. Bolo to veľmi zaujímavé, oslobodzujúce a hlavne pomazané, všetci sme z toho boli nadšení a posilnení. A vďaka Bohu, viacero nových ľudí odovzdalo svoj život Ježišovi Kristovi a prišli si aj po požehnanie, uzdravenie a oslobodenie službou vkladaním rúk.

Mário Ovčar, Liptovský Mikuláš:

Najväčšiu radosť som mal, keď som na výzvu na spasenie videl prísť mnoho nových ľudí, ktorí po prvýkrát vyznali Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. Pri modlitbách za uzdravenie, vyslobodenie a naplnenie potrieb sa Božia moc veľmi silne pohybovala a pomazanie evidentne zostúpilo aj na niektorých ľudí, ktorí boli v cirkvi po prvýkrát. Zaujímavé bolo vidieť, že aj viaceré deti a mladší tínedžeri išli na modlitbu a Duch Svätý sa ich mocne dotýkal. Obrovským povzbudením bolo pre nás to, že aj v krajine veľmi uzavretej a nepriateľskej pre evanjelium, akou Mexiko bez pochýb bolo, je možné vytrvalou prácou konanou v charizmatickej sile nakoniec preraziť a priniesť prebudenie. To nás samozrejme povzbudilo, aby sme vytrvalo pokračovali v kázaní evanjelia a v spoločnej práci na charizmaticko-letničnom prebudení v našom národe. Manželia Taxovci nás tiež povzbudili vo vernosti v dávaní desiatkov a darov, ak chceme vidieť prielomy vo financiách. V tomto smere bolo silné aj ich svedectvo, že hoci slúžia v jednej z najchudobnejších častí Mexika, Boh ich požehnal natoľko, že si môžu dovoliť kúpiť aj čas vo svetskom komerčnom rádiu, aby zasiahli evanjeliom čo najviac ľudí.

Peter Minárik, Poprad:

Jesús a Virginia sú veľmi milí a prirodzení ľudia. Svojou bezprostrednosťou si hneď vedeli získať priazeň celého zhromaždenia. Mňa zaujalo, že aj keď pochádzajú z chudobnej časti Mexika, tak vedeli vo svojom zbore prelomiť prekážky chudoby premenou zmýšľania a vedeli do ľudí vložiť ochotu k podporovaniu rozhlasového a televízneho vysielania, ktorú si musia platiť. To vyjadruje veľkú sebavydanosť a zápal pre získavanie stratených. Zároveň jednou vetou Jesús vyjadril tajomstvo ich úspechu: „Nikdy sa nenechaj znechutiť!“

logos-07-2011-taxovci-3.jpgJán Hudec, Prievidza:

 Služba Taxovcov zanechala príjemnú vôňu. Odkaz bol jednoduchý a zároveň hlboký pre kresťanov aj pre návštevníkov. Aj tí, ktorí prišli prvýkrát, boli zasiahnutí posolstvom o krvi Kristovej a chápali dôsledky pre svoj pozemský život. Účasť bola veľmi dobrá a taktiež atmosféra v sále. Slovo bolo potvrdzované na životoch kresťanov aj návštevníkov v oboch polohách, tzn. bola prítomnosť Ducha Svätého, aj konfrontácia s démonmi. Smiech a uvoľnenie sa prejavilo na životoch ľudí, ktorí nie sú povahou smejkovia. Taktiež vychádzali démoni spôsobom zriedkavo viditeľným.

Po skončení akcie zavládla zvláštna vôňa a spokojnosť usporiadateľov aj návštevníkov. Bola to odmena za všetku snahu a obete. Oplatí sa pracovať na Božej vinici...

Bohuš Šlichtík, Ľuboš Zachar, Martin:

V Martine sme si opäť potvrdili, že všetky základné témy Biblie, ktoré sa kážu aj v Kresťanských spoločenstvách, ako sú napríklad proklamácia slova alebo radosť pred Pánom, prinášajú výsledky po celom svete. Boli sme svedkami presvedčivého kázania spojeného s vierou v uzdravenie chorých.

Marie Hasová, Prostějov

Rodina Taxových nás dokázala povzbudit do úplného „odevzdání“ se do chvály v radosti, do tance a děkování. Většina z přítomných prožila nadpřirozenou radost z tance v Duchu Svatém a z nového naplnění. Někteří prožili osvobození či uzdravení, jiní dostali slovo poznání, aby došli úspěchu. Někteří byli vedeni, aby se zbavili okultních předmětů, aby mohli být úplně uzdraveni.

Povzbudili nás do duchovního boje za město a okolí. Taxovi kázali o tom, že Bůh může mocně jednat v našich regionech skrze jednotu v církvi a mezi služebníky, když se začnou společně postit a modlit za neřešitelné situace.

Také nás velmi povzbudili příkladem, jak celá rodina v pokoře a v moci slouží, což se projevovalo při jejich další službě, především pak v modlitbách za uzdravení a vysvobození. Na shromážděních v Brně i v Prostějově přišla velká vlna radosti ve chvále, kdy jsme skoro všichni tančili, včetně hostů.

 

ROZHOVOR S TAXOVCAMI

Slovensko a Česká republika zažili 10 dní mexického Fuego de Dios – Božieho ohňa, ktorý prišiel s našimi hosťami – pastorom Jesúsom Taxom, jeho manželkou Virginiou a deťmi Paolou a José Davidom. Chodili po rôznych mestách a slúžili slovom a modlitbami. Viac sa o ich službe aj o Božej práci v Mexiku môžete dozvedieť z nasledujúceho rozhovoru.

Vitajte na Slovensku! Chcem sa opýtať na Božie hnutie v Mexiku, čo Boh koná v tomto období?

Jesús: V prvom rade sa chcem poďakovať za možnosť byť tu v Českej a Slovenskej republike. Prišli sme na to, aby sme vám priniesli Božie požehnanie z Mexika. Sme štvorčlenná rodina – môj syn José David, dcéra Paola Virginia a moja manželka Virginia. Všetci štyria kážeme evanjelium, Boh nás k tomu špeciálne povolal. Už 16 rokov pracujeme ako pastori na juhovýchode Mexika v meste Villa Hermosa, naša cirkev má názov Maranata. Pracujeme v apoštolskom a prorockom pomazaní, v pomazaní na uzdravenia a zázraky. Máme aj vlastné rádio a televízny program, skrze ktoré prinášame požehnanie mnohým jednotlivcom a rodinám.

Prosím, povedzte nám o vašej práci, ako vyzerá váš bežný týždeň, kedy mávate zhromaždenia?

Jesús: Máme skutočne intenzívne pracovné nasadenie. Začíname pracovať v pondelok, kedy vyjdeme na ulice a evanjelizujeme. Veľa ľudí vtedy počuje evanjelium. Chodíme k nim domov a pýtame sa na ich potreby, za ktoré sa máme modliť. Týchto akcií sa zúčastňuje aj veľa mladých, s nimi pracujú moje deti José David a Paola. V utorok máme stretnutie vodcov, v stredu máme uzdravujúce zhromaždenie, vo štvrtok upevňujeme to, čo sme zasiali v pondelok na evanjelizácii. V piatok máme domáce skupiny. V sobotu máme učenícku školu, školu služby a bohoslužby pre mladých, ktoré sú veľmi požehnané.

José David: V pondelok mladí chodia na ulice evanjelizovať, chodia do parkov, na námestia... veľa mladých ľudí tam uverí v Krista. Tak isto sa zúčastňujú zborových aktivít ako je tanec, chvála a iné. V sobotu sú mládežnícke bohoslužby veľmi silné. Vidieť teenagerov, ako sú dotýkaní Svätým Duchom, je niečo, čo vami pohne. Mnohí mladí sú uzdravovaní, oslobodzovaní a obnovovaní.

Jesús: Každú nedeľu máme akoby veľkú záverečnú oslavu. Prichádzajú noví ľudia, ktorí sa obrátili počas uplynulého týždňa a sú to stretnutia plné tanca a chvály, skrze čo sa deje veľa zázrakov. Moju manželku a dcéru si Boh používa vo chválach. Cez prorockú chválu sa deje veľa zázrakov.

Virginia: Áno, Božia nadprirodzená práca je niečo úžasné. Keď chválime Boha a prehlasujeme Jeho slovo, vidíme, ako sa dotýka ľudí. Nikto na nich nekladie ruky, ale aj tak sú uzdravovaní, sú obnovované ich životy, ľudia sú oslobodzovaní a je to priama manifestácia Božej moci. Máme z toho veľkú radosť.

Paola: Je nádherné vidieť mladých, ako využívajú dary, ktoré im Boh dal. Používajú ich, namiesto toho, aby chodili po diskotékach, aby pili, fajčili a brali drogy. Sú tu, slúžia Bohu a baví ich to. Máme v zbore napríklad tanečnú skupinu, máme vlajky a každý nástroj je zbraňou proti diablovi. Učíme mladých, ako sa tieto zbrane používajú, ako majú oni bojovať duchovný boj, poraziť sily, ktoré ich tlačia, ktoré na nich útočia, odolať pokušeniam tohto života.

Jesús: Tí, ktorí prídu prvýkrát, sú vždy milo prekvapení, lebo vidia veľa hudby, chvály, veľa pohybu. Väčšinou dáme všetky stoličky preč z miestnosti a sála sa premení akoby na tanečný salón, kde sa Duch Svätý začne prejavovať. Pán pracuje a ľudia vydávajú svedectvá o tom, čo sa stalo. Počujeme svedectvá o uzdravení, o oslobodení od zlých duchov, aj svedectvá o posilnení viery. Učíme ľudí o Bohu, ktorý je milosrdný, ktorý nás miluje a ktorý je pripravený pomôcť nám v každom momente a na každom mieste.

Teraz na Slovensku prebieha veľká vlna liečenia. Počuli sme, že pri vašej službe sa tiež dejú zázraky a uzdravenia. Môžete nám povedať nejaké svedectvá o uzdravení?

Jesús: Áno, máme napríklad svedectvo jedného pastora, ktorý prišiel na bohoslužby práve počas chvál. Prechádzal sa pred budovou, počúval piesne, potom vošiel do budovy a zostal pri dverách. My sme zatiaľ mali bohoslužbu, hovorilo sa v jazykoch a Duch Svätý konal. Tento pastor, ktorý bol baptista, bol proti hovoreniu v jazykoch. Chcel odísť preč, ale Duch Svätý ho zadržal. Ako znela hudba, ľudia začali tancovať a podľa jeho vyučovania tanec nie je od Boha. Boh mu však povedal – počkaj ešte. Potom sme začali vyučovať prorocké slovo o uzdravení a začali sme hovoriť o rôznych chorobách. Tento pastor bol chorý, mal určitý problém v hrdle a chcel opustiť svoju pastorskú službu. Vtedy na zhromaždení mu Boh povedal: presne pre toto som ťa sem zavolal. On si kľakol na zem a začal sa triasť. Keď sa postavil, bol oslobodený od zlého ducha a bol uzdravený. Začal tiež hovoriť v jazykoch a neskôr dosvedčil, že v jeho živote sa stala zmena. Ďakoval Bohu, že sa ho dotkol a že ho naučil to, čo predtým nevedel. Aj na tomto môžeme vidieť, že Boh je Duch, hýbe sa tak, ako On chce a pracuje rôznymi spôsobmi. Nie tak, ako si to predstavuje človek, ale tak, ako to určí Boh.

Prišlo k nám veľa ľudí z katolíckej cirkvi, títo ľudia sú veľmi otvorení počúvať, veriť a hýbať sa pri chválach. Podobný bol aj prípad jednej panej, ktorá prišla na naše bohoslužby. Mala viaceré zdravotné problémy. Keď začala hrať hudba a ona videla, že všetci sa hýbu, vstala zo stoličky a tiež začala tancovať, točiť sa a vtedy ju Pán uzdravil. Tak isto bola aj pokrstená Svätým Duchom. Keď úprimne otvoríme srdce Pánovi a sme pripravení veriť Ježišovi Kristovi, On v nás začne robiť svoju prácu. Poznáme veľa katolíkov, ktorí sa obrátili skrze chválu a tanec. Katolíci veľmi radi tancujú! V našej cirkvi je veľa pastorov a vedúcich, ktorí pochádzajú z katolíckej cirkvi a slúžia Pánovi. Boh si našu cirkev používa, aby požehnal katolíkov a priniesol svetlo do života každého jedného z nich.

José: Sú aj ľudia, ktorí sú vyliečení z rakoviny, z AIDS. Pred pár týždňami som slúžil na zhromaždení a dvaja ľudia boli uzdravení z rakoviny. Po tom, čo bola uzdravená jedna žena, sme videli, ako sa jej výraz zmenil. Prišla so smutnou tvárou, ale keď svedčila o uzdravení, bola veľmi šťastná a povedala: „Teraz idem k lekárovi, aby ma prezrel a aby videl, že som úplne zdravá a že už nemám rakovinu.“ Sláva Bohu za ňu.

Paola: Nie všetky problémy súvisia len s telom. Je veľa ľudí, ktorí majú tlaky, depresie, sú smutní... Aj vtedy sa ich Boh dotýka a vidíme, že potom sú zmenení, radostní, sú úplne iní, ako keď prišli.

Ďakujeme za rozhovor, posielame veľa pozdravov do Mexika.

My ďakujeme za pozvanie, že sme mohli byť v tejto nádhernej krajine, veríme, že toto je špeciálny Boží čas pre Slovensko. Prišli sme z diaľky s prorockým slovom, v prorockom hnutí a veríme, že toto je čas na duchovné prebudenie. V zboroch, v ktorých sme boli, sme videli Božiu prítomnosť a toto duchovné prebudenie. Veríme, že Boh vylieva nové víno a že cirkev bude rásť. Boh vás používa s apoštolskou službou na požehnanie nielen tohto regiónu, tohto národa, ale aj iných národov. Takže veríme, že aj vy ste vo veľmi dôležitom Božom hnutí a budeme vidieť úžasné a veľké veci už v najbližších mesiacoch. Muchas gracias.

Lucia ŽaťkováSúvisiace články

Prežije rodina?|Logos 2 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma
Zachovajme nevinnosť našich detí|Logos 10 / 2013 | Aneta Jarešová|Rodina
Bůh se dotkl našich životů|Logos 1 / 2018 | Redakcia |Skutočný príbeh
Joe Ferreyra v slovenských a českých zboroch|Logos 4 / 2012 | Lucia Žaťková|Zo života cirkvi
Pastor Henry Madava v zboroch Milosti|Logos 9 / 2018 | Daniel Šobr |Zo života cirkvi