Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Cirkev v roku 2017

logos-01-2017-cirkev-1.jpg

Hovorme o nasmerovaní cirkvi. Čokoľvek sa hýbe dopredu, musí mať svoju víziu, treba udať smer, ktorým sa uberať. Nestačí si však stanoviť hocijaký cieľ, lebo je známe, že aj tie najlepšie ľudské plány, aj keď sú majstrovsky prepracované, zvyknú zlyhať. Iba do toho cieľa sa dôjde, kam smeruje aj Boh. Preto musíme správne vyhodnotiť duchovné siločiary, ktoré sa po minulé roky skrývali za viditeľnými udalosťami vo svete a v spoločnosti. Môžeme povedať, že treba pochopiť „ducha doby“.

Chcem upozorniť na tri faktory, ktoré hýbali, hýbu a aj nasledovný rok budú hýbať svetom. Je to barbarizácia, deštrukcia a luciferiánstvo.

Barbarizácia

Barbarizáciou myslíme stav, kedy ľudia začnú žiť podľa tela, nehľadia na morálne zákony, ale robia to, čo sa zachce telu a mysli – žijú podľa skazených žiadostí. Apoštol Ján upozorňuje, že skazené žiadosti dovedú ľudí k súdu. „A svet ide ta i jeho žiadosť…“ (1Jn 2,17a) Samozrejme, že tieto tendencie tu boli vždy, v minulosti však žido-kresťanské hodnoty, Mojžišov zákon, Desatoro, ale predovšetkým zvesť slávneho evanjelia Ježiša Krista boli voči barbarizácii brzdou. Celé minulé storočie však vynieslo na scénu svetových dejín rôzne hnutia a názory, revolúcie, ktoré parametre Božieho slova odmietali, a to postupne – „salámovou“ metódou. Na príklade rodinného života a sexuálnych hriechov sa dá tento princíp barbarizácie ľahko pochopiť. To, čo je pre súčasnú generáciu pohoršujúce a šokujúce, je pre ďalšiu generáciu normou, s tým, že tento zostupný trend pokračuje ďalej. Nielenže smilstvo a sexuálne deviácie alebo život bez manželskej zmluvy sa stávajú bežne prijímanou normou, ale tí, ktorí volajú po zachovaní morálnych hodnôt, sa podobne ako Lót v Sodome dostávajú pod súd, pohŕdanie a v mnohých prípadoch začínajú byť za svoje názory perzekvovaní. S touto postupujúcou skazou musíme počítať aj v nasledovnom období.

Deštrukcia

Pod týmto pojmom myslíme zničenie štruktúr. Sú štruktúry, ktoré sú od Boha, a pokiaľ sú rešpektované a ako-tak fungujú, sú zábranou pre to, aby celý svet bol ovládnutý antikristom. Tieto štruktúry sú štát, rodina, cirkev a pracovno-právny vzťah, respektíve štruktúra firmy.

Začnime prácou. Neustále počúvame prísľuby o podporení malého a stredného podnikania, čiže samostatných štruktúr, ktoré vytvárajú vzťahy zamestnanec a zamestnávateľ – biblicky sluha a pán. Tieto firmy sú vo vzájomnej konkurenčnej súťaži, čo vedie k zvyšovaniu kvality práce a vytvárajú sa tiež pracovné miesta. Mnohí z nás si pamätajú, k akej katastrofe viedlo znárodnenie a prevzatie firiem do všeobecnej „opatery“ štátu. V súčasnej dobe vidíme expanziu nadnárodných spoločností na úkor malých podnikov alebo obchodov. Obyčajný živnostník alebo malý podnikateľ môže len veľmi ťažko vstúpiť do takto nastaveného prostredia.

Rodina – Táto skvelá štruktúra, ktorá tu je od založenia sveta a od ktorej fungovania je závislá každá zdravá spoločnosť, dostala v niekoľkých minulých desaťročiach tvrdé údery. Deštrukcia sa týka manželstva, odcudzenia medzi rodičmi a deťmi a tiež oslabenia väzieb medzi súrodencami, starými rodičmi – jednoducho povedané, rodinného klanu. Je úlohou cirkvi, aby sme proti týmto tendenciám bojovali. Ani sme si nevšimli a niektoré z týchto síl už do myslenia cirkvi prenikli. Napríklad, zdôrazňovanie výroku svätého Písma: „… opustí človek otca a matku a priľne k žene,“ (isteže, tento výrok nespochybňujeme, ale je potrebné dať ho do správneho kontextu) sa používalo na odrezanie vzťahu v rámci rodiny – od rodičov, čo zabránilo vzniku zdravých rodinných väzieb – klanov alebo dynastií. Nie je na to absolútne žiadny dôvod. Ak sú rodičia bohabojní, tak si ich treba ctiť, rešpektovať a udržiavať vzťahy. Nie je dobré, ak sa všetky deti rozpŕchnu do sveta a rodičia, ktorí vychovali niekoľko detí, zostanú sami, vzdialení od detí, vnúčat a pravnúčat. Zdôrazňujem, že patriarchovia musia byť bohabojní, rozumní a ich vplyv na mladých manželov a vnúčatá musí byť jednoznačne pozitívny a uplatňovaný citlivo, bez manipulácie. Nezabudni, že Izák bol väčší ako Jákob a Abrahám väčší ako Izák. Kultúram, ktoré tento princíp rešpektujú, sa darí lepšie a barbarizácii horšie.

Štát – Boží plán pre znovuosídlenie zeme v dobách Noacha je jednoznačný: zabratie zeme a vytvorenie štátnych útvarov podľa jednotlivých klanov. Po prvé, štát musí existovať, aby bola ochrana slabšieho pred silnejším (ak niekto niekomu ublíži, ostatní sa musia spojiť, násilníka premôcť a potrestať). Po druhé, Boh nechcel, aby sa ľudia dostali pod jednu vládu, ale oni sami sa rozhodli ignorovať Všemohúceho a zostať jedným národom pod vládou jedného človeka, ako nám o tom hovorí notoricky známy príbeh Nimroda a Babylonskej veže. Snahy o globalizáciu tu boli už dávno. Áno, raz bude nastolená požehnaná Božia vláda, ale to bude vláda spravodlivého, Všemohúceho Boha a útvar, ktorý bude nastolený, sa volá Kráľovstvo Božie. Takže, problém nie je globalizácia, ale to, kto bude nakoniec vládnuť. A keďže vieme, že Boh rozptýlil národy, nemôžeme predpokladať, že je zároveň za globalizáciou sveta. Nie je náhoda, že Európsky parlament v Štrasburgu sídli v budove, ktorá je postavená podľa vzoru Babylonskej veže z obrazu Pietra Bruegela. Pokiaľ existujú štruktúry rodiny a štátu, ľudia sa manipulujú horšie. Beztvará masa bez rodinnej a národnej identity, bez Boha, závislá od pohodlia, sexu, drog, alkoholu, internetu a televízie sa bude dať ovládať ľahko. Z tohto hľadiska je invázia migrantov do Európy veľmi zlá a brexit dobrá správa.

Cirkev – zažíva tie isté útoky a tlaky ako predchádzajúce štruktúry – možno ešte väčšie. Nielenže čelíme útokom na osobné posvätenie, lebo cirkev je brzdou voči barbarizácii, ale útoky sú zamerané aj na štruktúry cirkvi. Kristus založil cirkev, ktorá je zložená z lokálnych – miestnych zborov. Je to jednoznačné. Čiže, prvý omyl je, že má byť jedna akási celosvetová cirkev pod vedením jedného človeka. Nie, skutočná cirkev má hlavu v nebi, a nie na zemi. Druhým omylom je, že nemajú byť veľké miestne životaschopné zbory. Názory, že stačí sledovať rôzne prednášky na internete alebo že sa stačí nezáväzne stretávať – „ako vedie Svätý Duch“ – sú bludné. Vďaka Bohu, že sme dobrým vyučovaním cirkev pred týmito myšlienkami ochránili, ale je škoda každého človeka, ktorý padne do tejto pasce. Vypadnutie z cirkvi je odpadnutie. Na človeka vypadnutého z cirkvi treba pozerať ako na neveriaceho – podľa slov Pána Ježiša – ako na hriešnika a publikána.

logos-01-2017-cirkev-2.jpg

Luciferianizmus

Skúsme si objasniť tento pojem. Luciferianizmus je vo svojej podstate satanizmus, ale keď sa povie satanizmus, človek si vybaví metalovú hudbu, obete, čiernu a červenú farbu, krik, vraždy, mučenie, čo, samozrejme, satanizmus je. Luciferianizmus je snaha predstaviť satana v lákavej, prijateľnej podobe, predstaviť ho ako toho, ktorý je lepší ako Boh. Tieto pokusy sú tu už od raja a, žiaľ, často sú účinné. „A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil Hospodin Boh. A povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi: Z ovocia rajských stromov jeme. Ale o ovocí stromu, ktorý je prostred raja, riekol Boh: Nebudete jesť z neho ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli! A had povedal žene: Istotne nezomriete. Ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol.“ (Gen 3,1-6) Po prvé, diabol sa v raji nepredstavil v brutálnej podobe, ale, povediac slovami apoštola Pavla, na ovládnutie človeka použil lesť. „Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou ľstivosťou.“ (2Kor 11,3) Ďalšie, čo si musíme všimnúť, je, že diabol spochybnil Božiu dobrotu. Tvrdil, že Boh im nechce dopriať to najlepšie, že chce obmedziť ich rozvoj a šťastie. Tretím faktorom, ktorý zohral v tomto príbehu úlohu, sú žiadosti človeka (ovocie bolo žiaduce). V ľudskom tele sú žiadosti, ktoré túžia byť naplnené. Avšak nie každé naplnenie žiadosti vedie k dobrému. Žiadostivosť musí byť pod kontrolou, človek si nemôže robiť, čo chce, hoci rád by. Boh prosto niektoré činnosti človeku zakázal (väčšina prikázaní Desatora sú zákazy: Nezabiješ, Nepokradneš…). Satan v podstate povedal Eve nasledovné: „Lepšie je pre teba, aby si napĺňala svoje žiadosti – zjedla ovocie a nebude to mať žiadny negatívny dopad.“ Dnes žijeme v takejto kultúre: „Neboj sa, oddávaj sa sexuálnym radovánkam, veď je to dobré.“ Ľudia sa venujú okultizmu: „Veď rozšíriš svoje poznanie, staneš sa múdrym, osvieteným.“ A sme pri pojmoch, ktoré sa často skloňujú: poznanie, svetlo, anjel svetla, lucifer, ilumináti… Zlú odpoveď na túto zásadnú duchovnú otázku, či je Boh dobrý, alebo nie, nájdeme aj v Prometeovi. Podľa gréckej mytológie bol Prometeus poloboh – Titan – stvorená bytosť, ktorý sa rozhodol urobiť ľuďom dobre, dal im oheň, za čo ho však najvyšší boh tvrdo potrestal. Je to neuveriteľné, ale dnešný luciferianizmus nie je ateizmus, nevychádza z toho, že Boh nie je, ale z toho, že Boh nie je dobrý. Preto dochádza k vedomej vzbure proti Bohu, veď ani tí pri Babylonskej veži neboli ateisti, ale vedome sa postavili proti Bohu a vyzývajúc ho, stavali vežu až do neba. Ale je tu jeden problém – podľahnutie žiadostiam a prekročenie Božieho slova je hriech a za hriech je smrť. Veď práve o to v raji išlo. Eva povedala: „Veď zomrieme.“ Diabol povedal: „Nezomriete!“ Eve tiekli sliny a jedla a zomrela. Prvé rodokmene v Biblii majú pri každom mene toto konštatovanie: „A zomrel.“ Diabol udržuje ľudí v sladkom omyle, že vzbura proti Bohu bude víťazná a nakoniec sa podarí to, že nezomrieme. Sľubuje, že nesmrteľnosť možno dosiahneme genetickou manipuláciou, výmenou srdca, pečene, jednotlivých údov a najnovšie aj hlavy, alebo že je možné z toho celého zdupkať reinkarnáciou, čo je vo svojej podstate výmena celého tela. Nie. Život má iba Boh a kto ho chce získať, musí Ho rešpektovať, milovať, počúvať a milovať Jeho Syna Ježiša Krista – On je vzkriesenie, On je život. Lucifer a jeho služobníci nikdy nevyhrajú. Na ktorú sa dáš stranu?

Aká potom musí byť cirkev v nasledujúcom období?

1. Charizmatická – Je zvláštne, že musíme zdôrazňovať to, že sme charizmatická cirkev, čo niektoré kresťanské kruhy irituje. Kresťanstvo vždy bolo, je a bude charizmatické. Boh je nadprirodzený a prejavuje sa nadprirodzene v našom viditeľnom svete. Malo by to byť považované za úplne normálne. Takmer všetky prebudenia, ktoré prebiehajú na svete, sú prebudenia letnično-charizmatické. Preto zostávame letniční. Každého, kto sa obráti, povedieme ku krstu Svätým Duchom a k tomu, aby hojne používal dar hovorenia v jazykoch. Príkaz: „Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi…“ (1Kor 14,5a) je tak isto Božie slovo ako každé iné a Slovu sa treba podriadiť. A tiež zostávame otvorení voči naplneniu Svätým Duchom pri každej príležitosti. Všimnite si, že nikoho, kto príde z prebudenia, vôbec neprekvapí, keď niekto pod Božou mocou spadne, lebo sa to deje všade v každej denominácii, kde majú prebudenie. Preto: „Príď, Duchu Svätý!“

2. Misijná – Cirkev, ktorá neexpanduje a nekáže evanjelium, vychladla a čakajú ju ťažké časy. Ježiš prisľúbil, že je s nami po všetky dni v tom prípade, keď budeme kázať evanjelium a činiť učeníkov. Pri šírení evanjelia je, samozrejme, najdôležitejšie osobné svedectvo, preto s pomocou Svätého Ducha musíme prekonať lenivosť alebo obavy, že evanjelium nebude prijaté – nehanbime sa za evanjelium. Druhou možnosťou, ako cirkev môže rásť, sú konferencie a kampane s pomazanými služobníkmi. Už teraz plánujeme tieto kampane na rok 2017 a bude ich viac. Pred niekoľkými rokmi sme si stanovili ciele založiť cirkvi vo veľkých mestách Čiech a Slovenska, čo sa viac-menej podarilo. Teraz sú na rade mestá menšie. Do tejto práce sa môže zapojiť podstatná časť cirkvi, nech sa v každom zbore vytvoria tímy a choďte do okolitých miest a mestečiek kázať evanjelium. Super nástrojom na šírenie evanjelia je internet. Rastie sledovanosť našich stránok, rastie počet ľudí, ktorých zasahujeme, ovplyvňujeme, rastie počet sympatizantov. Rýchlo rastie počet priateľov na facebooku, preto vás povzbudzujem, aby ste zdieľali Slovo Božie so svojimi priateľmi.

3. Postavená na Slove – Ježiš je Slovo Božie. Preto by Jeho učeníci mali byť excelentní vo svojom vzťahu s Božím slovom – s Bibliou. Nestačí počúvať kázne, čítať knihy alebo hodiny surfovať po internete a zbierať rôzne „pikošky“. Treba seriózne študovať Bibliu a musíme si priznať, že sme v tom trochu poľavili. Preto v nastávajúcom roku posilníme čítanie Biblie a vyučovanie. Ak Pán dá, od septembra rozbehneme školu, kde sa budeme systematicky vzdelávať v znalosti Božieho slova.

4. Milosrdná, zdieľna – Zdieľnosť je pomerne merateľný prejav ľudského charakteru. Buď je niekto štedrý, alebo lakomý. Boh má jednoznačný názor: „Lepšie je dávať ako brať, lepšie je byť štedrý ako lakomý.“ Boh pozerá, ako narábame s peniazmi, či všetko spotrebujeme pre vlastnú potrebu, alebo sa zo svojho požehnania rozdelíme s ostatnými. Našli by sme veľa príkladov v Biblii, ako Boží ľudia zažili Pánovo navštívenie práve preto, že neboli lakomí, ale štedrí. Kornélia navštívil anjel so slovami: „Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal.“ (Sk 10,4b) Ježiš vyučuje v Kázni na hore nie o tom, či máme dávať, ale ako dávať. Hovorí: „Keď dávate almužny…“ Preto aj v roku 2017 musíme myslieť na slabých, biednych, núdznych a chudobných. Ako cirkev budeme ďalej podporovať hladné deti v Afrike a otvára sa nový projekt pre deti bez domova na Ukrajine. Pozerajte sa však aj na potrebných ľudí vo svojom okolí. Ak sa v človeku vytvorí dobré srdce a vie dávať almužny, vtedy nemá problém podporovať aj Božie dielo – ak je niekto štedrý, je štedrý, ak je lakomý, je lakomý.

logos-01-2017-cirkev-3.jpg

5. Miestne zbory – Ako sme sa už vyššie pokúšali vystihnúť ducha doby, konštatovali sme, že aj cirkvi zažili útok na štruktúry. Správnym poukazovaním na biblický model cirkvi, ktorý zahŕňa ako základnú jednotku silné miestne zbory, zostala cirkev stabilná, musíme však aj do budúcna zdôrazňovať význam, poslanie a náplň práce miestneho zboru. Treba jasne formulovať, aké majú tieto zbory štruktúry, predstaviť vedúcich – pastorov, presbyterov, ako aj vedúcich nad ďalšími činnosťami, ako sú diakonská služba, práca s mládežou, deťmi, ale aj vedúcich, ktorí sú nad praktickými službami. Treba sa spoliehať na to, že cirkev stojí na skale, našou hlavou je Ježiš Kristus a je potrebné pozorovať na to, ktorých ľudí povoláva Svätý Duch do ktorej služby. Takto postavená štruktúra cirkvi je pevná a neotrasiteľná, lebo Hlava cirkvi povedala: „… zbudujem svoju cirkev a nepremôžu ju ani brány ríše smrti.“ (Mt16,18b)

6. Rodiny – Zdravá cirkev okrem toho, že neustále prijíma nových veriacich, vždy dbá na posilňovanie rodinných štruktúr. O rodine treba vyučovať, modliť sa za rodiny a ponúkať im pastoráciu.

7. Svätá – Biblia hovorí, že bez svätosti nikto neuvidí Pána (Žid 12,14b). Svätý znamená byť oddelený od obecného (nečistého, poškvrneného). Dobrovoľne sme sa rozhodli pre úzku cestu, čo znamená, že sme sa rozhodli dobrovoľne nerobiť hriechy, teda skutky, ktoré odporujú Božiemu slovu. Posvätiť sa musí každý, bez ohľadu na to, aké je jeho povolanie a aké má postavenie v cirkvi. V dnešnej dobe sa stretávame s úskaliami, ktoré tu v minulosti neboli. Internet je vo svojej podstate neutrálny, pravda je však taká, že cez toto médium zažívame inváziu informácií (dobrých i zlých, užitočných i neužitočných) a spolu s nimi aj veľa pokušení a hriechu. Výzva zvládnuť internet je úplne seriózna. Modlime sa za mladú generáciu, ale aj za seba, lebo nikto nie je proti hriechu imúnny. Treba si dávať pozor na nasledovné: Po prvé – dlhé surfovanie po kalných vodách internetu, ktoré človek berie ako relax. Po druhé – hry. „Chlieb a hry“ bolo heslo otrokov v Ríme v dobe najväčšieho úpadku. Hry prinášajú vzrušenie a následne závislosť. Gambleri nehrajú iba pre peniaze, ale preto, že musia. Po tretie – Facebook. Nie je normálne zdieľať na verejnosti svoj súkromný život do všetkých detailov. Pribrzdite tieto tendencie. Po štvrté – Četovanie. Je len otázkou času, kedy sa pri tejto činnosti človek zapletie do nelegálnych vzťahov. Vidíme to stále: ženatí muži a vydaté ženy nadväzujú cez četovanie vzťahy, ktoré sú najprv virtuálne, ale často to končí cudzoložstvom. Po piate – Pornografia. Červená mágia sa tu prejavuje v plnej sile. Netreba sa o tom rozpisovať, lebo každý vie, o čom je reč. Takže: Ak chceš byť svätý, pripravený na príchod Pánov, musíš nad týmito pokušeniami zvíťaziť.Súvisiace články

Cirkev má budúcnosť|Logos 8 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Jak roste církev|Logos 5 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma
Příběh velkého rozkolu|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Z histórie
Cirkev? Áno!|Logos 4 / 2016 | Jaroslav Kříž |Téma
Cirkev a duch doby|Logos 12 / 2006 | Tibor Ruff |Prevzaté z Új Exodus