Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Creflo Dollar

v LifeChangers Church International Chicago

logos-01-2016-creflo-dolar-1.jpg

Creflo Dollar je zakladateľom a senior-pastorom cirkvi World Changers Church International (WCCI) v College Park v Georgii, ktorá má takmer 30 000 členov, a cirkvi World Changers Church-New York s viac ako 6 000 členmi. Ku Creflovi sa takisto hlásia satelitné cirkvi v Los Angeles, Indianapolise, Washingtone, D. C., Cincinnati, Clevelande, Dallase, Houstone a štyri zbory v štáte Georgia. Creflov cieľ je založiť 500 cirkví po celom svete. V službe je viac ako 30 rokov a jeho túžbou je prinášať dobrú správu Ježiša Krista ľuďom po celom svete, meniť ich životy jeden za druhým.

Pôvodom z College Parku v Georgii, prijal víziu založiť World Changers Ministries Christian Center v roku 1986. Prvá bohoslužba bola v jedálni základnej školy s ôsmimi ľuďmi. Počas nasledujúcich rokov jeho služba rástla, zhromaždenie sa presunulo z jedálne do väčšej budovy, neskôr začal rádio-službu a kvôli malej kapacite budovy mal až štyri nedeľné bohoslužby. 24. decembra 1995 sa WCCI presťahovala do súčasnej lokality – do budovy s 8 500 sedadlami známej ako World Dome, financovanej bez úveru. Výstavba tejto budovy je svedectvom zázračnej Božej moci a zostáva príkladom, ako mať službu bez dlhov. Vyštudovaný špeciálny pedagóg Creflo Dollar má bakalársky aj magisterský titul. V roku 1998 získal čestný doktorát na univerzite Orala Roberta. Vydáva online časopis CHANGE a dvojmesačník pre služobníkov a vedúcich zborov. Televízny program Changing Your World má vďaka satelitnému vysielaniu potenciál ovplyvniť takmer každú domácnosť na svete. Patrí medzi najvyhľadávanejších konferenčných rečníkov, vydal viacero úspešných knižných titulov. Známy je praktickým prístupom k Biblii a povzbudzovaním k osobnému vzťahu s Bohom. S manželkou Taffi majú päť detí a žijú v Atlante. Pastor Gregory Dickow považuje Crefla za veľmi blízkeho rodinného priateľa, s ktorým sa bežne navštevujú a niekedy spolu aj dovolenkujú. Keď som sa pastorovho syna Roberta opýtal, čo by pár slovami povedal o Creflovi, odpovedal, že neuveriteľne pozná Bibliu, v súkromí je veľmi vtipný, na nič sa nehrá a vďaka radostnej povahe si dobre rozumie s jeho otcom.

„Za posledný mesiac a pol som videl viacero divov a zázrakov ako za predchádzajúcich 36 rokov služby a počas nasledujúcich niekoľko minút vám poviem, v čom spočíva toto pre mňa revolučné zjavenie.“ Týmito slovami začal svoju asi 45-minútovú kázeň nabitú zjaveniami, prierezom mnohými biblickými pasážami či osobnými príbehmi tento fenomenálny pastor, kazateľ a biblický učiteľ v jednej osobe.

V nasledujúcich siedmich bodoch sa budem snažiť zhrnúť základné oblasti, ktorých sa pastor Creflo dotkol počas dvoch kázní v obidvoch miestnych zboroch cirkvi LifeChangers Church International v Chicagu (pozri októbrové číslo, kde sme predstavili túto cirkev a jej pastora Gregoryho Dickowa, pozn. redakcie).

1. Elektráreň

logos-01-2016-creflo-dolar-3.jpgCreflo prečítal z Matúša 10, kde si Ježiš zvolal svojich učeníkov a odovzdáva im moc nad nečistými duchmi, aby ich mohli vyháňať a uzdravovať každú chorobu. Teda na jednej strane odovzdanie moci, resp. autority a na strane druhej jej využitie. Jedno bez druhého nie je úplné. Prirovnal to k elektrárni, ktorej úlohou je vyrobiť elektrickú energiu a zabezpečiť ju cez distribúciu do domu, no tam jej zodpovednosť skončila, nakoľko je na každom človeku, aby zapol vypínač a začal elektrickú energiu využívať. Veď predsa nikto nepríde z elektrárne k nám domov a nepožiada nás o používanie elektriky, rovnako aj Boh nám odovzdáva autoritu prostredníctvom Ježiša, no jej využitie je na nás samotných.

2. Dva druhy nezodpovedaných modlitieb

Podľa pastora Crefla existujú dva druhy modlitieb, na ktoré Boh nikdy neodpovedá: a) Keď sa modlíme za niečo, čo nám už Boh dal alebo zabezpečil (ako príklad uviedol uzdravenie – kedy sa veriaci nemajú modliť za uzdravenie, ale zobrať autoritu nad chorobou, bolesťami a vecami, ktoré človeka sužujú). b) Keď sa modlíme za niečo, čo Boh povedal, aby sme urobili sami. Tu ako príklad Creflo uviedol modlitbu oslobodenia od útokov diabla, keď Biblia jasne hovorí v Jakubovom liste, aby sme sa vzopreli diablovi a on nás opustí. Poukazuje sa tu na skutočnosť, že na jednej strane je autorita, ktorá je k dispozícii, alebo pokiaľ nie je uplatnená človekom, Boh to za nás nevykoná.

3. Osobné svedectvo o bolesti v chrbte

Pred niekoľkými týždňami, keď pastor Creflo išiel jedno z detí zaviesť do školy, modlil sa a pripomínal Bohu, ako dlho ho už bolí chrbát a ako dlho sa už modlí za uzdravenie. Vtom začul jasný hlas, ktorý mu povedal, že prečo namiesto hovorení o bolesti chrbta Bohu nehovorí k bolesti o tom, čo Ježiš urobil pred vyše dvetisíc rokmi. Tam pochopil, že dosť bolo hovorenia o probléme a je čas hovoriť k problému a meniť okolnosti vďaka autorite, ktorú má vďaka Ježišovi. V tom momente začal hovoriť k svojmu chrbtu v moci a autorite a bolesť ho opustila natrvalo. Nechápal, prečo tak dlho trpel, keď riešenie bolo vždy poruke. Každý má istotu, čo sa týka zákona gravitácie, a ak by niekto kráčal po streche, ani na chvíľu by nepochyboval, že pri pošmyknutí spadne na zem a zákon gravitácie bude fungovať. Podobnú istotu ako vo fyzikálne zákony musíme mať aj v zákony duchovné.

4. Autorita

logos-01-2016-creflo-dolar-4.jpgAutorita je uplatňovanie zákonov. Duchovná autorita znamená uplatňovanie duchovných zákonov. Aby sa duchovné zákony mohli uplatniť, musíme ich poznať. Rovnako ako dopravný policajt, keď vyj­de na križovatku a začne riadiť dopravu a je si istý svojou autoritou pri navigovaní premávky, tak i my veriaci musíme mať istotu, že to, čo robíme, robíme vďaka autorite, ktorú máme. Dopravný policajt sa o svojej autorite nemusí uisťovať každý deň, je si jej vedomý od začiatku. Aby mohol ale riadiť dopravu, potrebuje poznať dopravné predpisy, vyhlášky a nariadenia. Rovnako tak i veriaci potrebujú poznať to, čo im Božie slovo ponúka.

5. Kto stvoril Satana?

Pomerne jednoduchá otázka, na ktorú viacerí zodpovedajú, že Boh. Odpoveď je ale úplne iná. Boh stvoril Lucifera ako pečať dokonalosti a plného múdrosti, ktorý prebýval v Edene (Eze 28,12) a jeho úlohou malo byť slúžiť Adamovi a Eve (Žid 1,14). Úplná a neobmedzená autorita je daná iba človeku a nikdy nie duchovnej bytosti, ako sú napríklad anjeli. Keďže aj anjelské bytosti môžu zhrešiť (2 Petrov 2,4), tak mohol zhrešiť aj Lucifer. A aký mohol byť dôvod hriechu? Predsa túžba po autorite a moci, lebo len prostredníctvom nej môže byť podobný Najvyššiemu (Iz 14,12). Dôležité je uvedomiť si, že na Boží obraz boli stvorení len ľudia, a nie anjelské či iné duchovné bytosti. Lucifer – majestátny cherubín, mal za to, že jediný spôsob, ako to dosiahnuť, bolo oklamať Adama a Evu a nechať ich padnúť do hriechu. Prostredníctvom ich pádu mohol získať moc, ktorá bola Adamovi odovzdaná v Gen 1,27­28. Jeho taktika bola jednoduchá, klamať, zavádzať a využiť nedostatok známosti (to, čo Lucifer prostredníctvom hada ponúkal, Eva dávno mala). Teda človek stvoril Satana, a nie Boh. Boh nestvorí nič zlé, stvorí dokonalú bytosť, ktorá ale má slobodnú vôľu sa rozhodnúť. Pádom Adama a Evy si Satan získal moc a autoritu od ľudí, ale Boh má, samozrejme, vždy lepší plán a poslal Ježiša (syna človeka), ktorý ako človek na kríži a prostredníctvom zmŕtvychvstania prevzal autoritu od Satana a odovzdáva ju každému veriacemu. Ako? Prostredníctvom viery, milosti a poznania pravdy.

6. Má Boh všetko pod kontrolou?

„Má Boh všetko pod kontrolou?“ opýtal sa Creflo publika. Odpoveď je, že nie. Kontrolu má Boh nad tým, čo veriaci odovzdá v súlade s Božím slovom Bohu a nad tým, čo veriaci uplatní vďaka autorite, ktorá mu bola daná. Kontrolu a moc ale Boh odovzdáva každému jednému veriacemu slobodne a neobmedzene vďaka Ježišovi Kristovi.

7. Stará a Nová zmluva a duchovný svet

Zaujímalo vás niekedy, prečo sa o Satanovi, duchovných silách a mocnostiach takmer nehovorí v Starej zmluve a prečo je táto téma diskutovaná v Novej zmluve? Odpoveď je opäť v autorite. V období Starého zákona bola Adamovi daná autorita v 1. Mojžišovej knihe 1,27-28 nad všetkým, čo sa hýbe na zemi. Ježiš ale svojim učeníkom odovzdal moc aj nad nečistými duchmi a teda autoritu nielen nad tým, čo sa hýbe na zemi, ale aj nad duchovnými bytosťami a mocnosťami. Aj táto skutočnosť hovorí o nutnosti poznania autority, ktorú má veriaci, a dôraze, ktorú Boh na túto tému kladie.

logos-01-2016-creflo-dolar-2.jpg

Večerná služba

Večerná služba bola neplánovaná, ale obrovsky vítaná. O 18.00 sa späť do cirkvi vrátili stovky veriacich v očakávaní, ako Boh použije pastora Crefla Dollara a akým spôsobom bude stretnutie prebiehať. Po chválach a krátkom privítaní pastor Gregory odovzdal mikrofón svoju dlhoročnému osobnému priateľovi Creflovi. Creflo pár vetami zhrnul raňajší odkaz a povedal, že nás čaká večer, kde sa bude manifestovať Božia moc kvôli tomu, že veriaci budú uplatňovať autoritu, ktorá bola znovu získaná Ježišom a odovzdaná všetkým tým, ktorí veria v Ježišove slová. Po chvíli povedal, že tento večer bude o demonštrácii toho, ako prijať uzdravenie každým jedným veriacim. Na úvod odľahčil situáciu, keď si dal z prsta dole prsteň, ktorý dostal od Orala Robertsa, aby si niekto nemyslel, že uzdravenia, ktorých budeme svedkami, sú vďaka duchovnému transferu.

Creflo si zavolal dopredu štyroch ľudí, ktorí majú zdravotné problémy. Dopredu pribehlo sedem ľudí, všetci zostali, nikto nebol poslaný späť. Creflo s každým strávil asi 5 minút a prebiehalo to nasledovne:

a) najprv sa stručne opýtal na potrebu,
b) potom sa opýtal, či daný človek verí v uzdravenie, ktoré Ježiš zabezpečil pred dvetisíc rokmi,
c) ďalej každého požiadal, aby hovoril ku svojej bolesti, chorobe, problému a hovoril uzdravenie a napravenie zdravotného stavu v moci a autorite,
d) následne položil na každého ruky a modlil sa v zhode s každým veriacim,
e) potom požiadal každého, aby urobil niečo, čo nemohol urobiť predtým a
f) následne sa spýtal, či sa niečo zmenilo.

Takto to prebehlo s každým zo siedmich ľudí, ktorí vyšli dopredu. Niekedy upozornil, že tento druh modlitby nie je prosba alebo hľadanie Božej vôle, ale každý mal mať istotu, že uzdravenie je Božia vôľa a autorita je daná každému veriacemu. Veľakrát modlitby a prehlásenia veriacich boli tak silné, že Creflo cítil pomazanie uzdravenia priamo na mieste. Každý zo siedmich ľudí vpredu niečo zažil, buď odišli s tancom a zodvihnutými rukami, alebo so slzami v očiach a pokore, no jedno bolo isté, každý pochopil, že Ježišova moc je k dispozícii tu a teraz a funguje. Uzdravený chrbát, bolesť hlavy či krku či deformované koleno – každý odchádzal v lepšom stave, ako prišiel. Následne Creflo zavolal syna pastora Gregoryho – Josepha, a povedal mu, aby prišiel dopredu a vystriedal ho, keď predtým dopredu povolal ďalších štyroch ľudí. Chcel tak demonštrovať, že uzdravenia nezáležia od toho, kto je vpredu ako služobník, ale od každého veriaceho samostatne. Joseph bol zaskočený a zahanbený, no statočný a slúžil ako Creflo a takisto bolo vidieť radosť u tých, s ktorými a za ktorých sa modlil. Neskôr pastor Gregory poďakoval Creflovi za to, že si našiel čas na túto službu a ukázal, ako prakticky uchopiť autoritu v oblasti uzdravenia. Keď sme odchádzali z bohoslužby, povedal som si, že hoci som možno trochu túžil, aby tento služobník položil na mňa ruky a mohol som tak prijať takéto požehnanie, uvedomil som si, že touto službou som prijal ďaleko viac, lebo je lepšie niekoho naučiť chytať ryby, ako mu ryby len tak priniesť na tanieri.

Poďme teda zapnúť vypínač a využívať to, čo nám Boh prostredníctvom Ježiša ponúka – moc a autoritu v každej jednej oblasti. Nečakajme na to, že to niekto urobí za nás. Creflo má za to, že jeden z dôvodov, prečo sa podobné odkazy nekážu často a v každej cirkvi, je obava z osobnej zodpovednosti. Divy a zázraky nie sú samozrejmosťou možno práve kvôli tomu, že my veriaci neberieme Bibliu vážne, resp. ju dobre nepoznáme, a preto máme tendenciu viniť za súčasný stav všetko a všetkých a odmietame preberať zodpovednosť za veci, na ktoré sme od Boha prijali moc a autoritu.Súvisiace články

New Creation Church – Singapur|Logos 8 / 2013 | Radovan Kapusta |Reportáž