Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Poselství z Latinské Ameriky o lásce k Bohu i k lidem

Guillermo Prein opět na Křesťanské konferenci v Banské Bystrici

logos-02-2017-prein.jpg

Konference bývají standardní i mimořádné, ta lednová byla obojím. Do Banské Bystrice asi po roce zavítal Guillermo Prein, pastor několika desítek tisíc členného sboru Křesťanské centrum Nový život v Buenos Aires v Argentině. Jeho kázáními a službou se nesl silný důraz na Boží lásku a důležitost věrnosti Božímu slovu uprostřed rychle se měnící doby. Sportovní hala Štiavničky se zase jednou zaplnila lidmi hladovými po Božím slově a Jeho přítomnosti.

Sobota dopoledne

Pastor Guillermo na dopoledním shromáždění mluvil o lásce. Zdůraznil, že láska je praktická věc. Mystičtí křesťané se zdají duchovní, ale ve skutečnosti duchovní nejsou. Láska je totiž vždy vyjádřena především skutky. I Guillermo nám dokázal svou lásku, protože k nám přicestoval v rámci své dovolené a přiletěl ze země, kde je léto a teplota 40 stupňů nad nulou, do země, kde je 15 stupňový mráz.

Hovořil o tom, že nežijeme v běžné době. Existuje rozdíl mezi obyčejným časem (chronos) a speciálními prorockými časy. Například nejdůležitější moment světových dějin, události kolem ukřižování Božího Syna, nastal v průběhu jednoho týdne. Novináři hovoří o tom, co se stalo, ale mnohokrát vynechávají to, co se jim nehodí. Každé noviny sledují své ekonomické zájmy.

Slovo Boží nepomine, i když nebe i země pominou. My máme lék na problémy světa. Je to evangelium. Nenechme se ovlivnit zprávami tohoto světa. Ať je našimi každodenními novinami Boží slovo.

Guillermo nám představil svou knihu Andělé ve tvých hrobech“, která na konferenci vyšla v českém překladu. Jsou v ní popsány příběhy obyčejných lidí, kteří se dostali do těžkých bezvýchodných situací, a když už ztráceli naději, Bůh zázračně zasáhl. Byli to obyčejní lidé, žádní „hrdinové s velkou vírou“. Lidé skrze tuto knihu budou moci lépe poznat Ježíše. Když Marie Magdaléna přicházela k hrobu, očekávala, že tam nalezne mrtvého Ježíše. Už z dálky viděla, že kámen je odstraněn a že římská stráž tam nestojí. Myslela si, že vykradli hrob a Pánovo tělo někam schovali. Hrobka však nebyla prázdná, byli v ní dva andělé. Tam, kde očekáváš smrt, můžeš najít život. Kniha hovoří o těžkých situacích, ale i o naplněných proroctvích a povzbuzuje nás, abychom si dali pozor na to, co nám může přinést stav beznaděje. Marie nejdříve nebyla schopna poznat anděly ani vzkříšeného Ježíše, který se s ní dal do řeči. Smutek, který naplňoval její duši, jí nedovoloval uvidět zázrak. Nezáleží však na tom, jak velký je náš problém, protože andělé nám nesou dobrou zprávu o vzkříšení a řešení našeho problému.

Guillermo Prein dále hovořil o vnímání reality v současnosti. Filozof Zygmund Bauman to vyjádřil slovy, že žijeme v tak zvané „tekuté realitě“. V současné době se nám pravda jeví jako tekutina, která na sebe bere různé podoby a tvary. Realitu tedy můžeme vnímat v mnoha různých podobách. Co bylo dříve zlé, tak dnes je dobré. Probíhá jakýsi proces normalizace. Sdělovací prostředky dnes normalizují věci nenormální. Například války se stávají normálními, podobně i sociální nespravedlnost. Média informují takovým způsobem, že lidé mají dojem, že problémy jsou jinde a nás se to netýká. Je to podobné, jako když v době Staré smlouvy prokovali falešní proroci. Argentina to zažila, když někteří charismatičtí proroci prorokovali její vítězství ve válce s Velkou Británií o Falklandské ostrovy. Je důležité milovat pravdu a neposlouchat falešné proroky, které poznáme podle jejich ovoce. V církvi proto potřebujeme více naslouchat pastýřům.

Velkou ďáblovou zbraní jsou strach a obavy. A křesťané si potřebují připomínat, že to, co dokáže vyhnat strach, je pouze dokonalá Boží láska. Potřebujeme Boha znát a potřebujeme vědět, co nám říká. Pastor Prein velice vyzdvihl apoštola Jana. Jeho jistotu v tom, že ho Pán miluje.

Každý z nás potřebuje vědět, že je Božím přítelem, přítelem Ježíše. Musíme to vědět právě tehdy, když nastanou zlé časy. Právě v tom spočívá důraz 15. kapitoly Janova evangelia, kde Pán Ježíš zdůrazňuje, že máme zůstávat v něm a v jeho lásce.

Často máme tendenci vyprávět o svých problémech druhým lidem, ale Bohu o nich neříkáme. On je naším přítelem. Vyznávejme Bohu všechno, o všem mu říkejme a naučme se naslouchat tomu, co říká on. Je to lepší než poslouchat to, co říkají novináři. Musíme se naučit osobně přijímat Boží lásku. Žít život, ve kterém se držíme s Bohem za ruku. Jeho láska odnímá strach a On nám dává vědět, že nikdy nepadneme. Neomezujme proto Boha a dovolme Ježíši, aby udělal to, co je nemožné.

Sobota večer

Během druhého konferenčního shromáždění sloužil senior pastor Jaroslav Kříž a sobotní večer byl tak více věnován české a slovenské církvi a její aktuální situaci. Organizátoři konference připravili návštěvníkům večerní bohoslužby milé překvapení, když jednu chválu zazpívala Vierka Berkyová, známá vítězka jednoho z minulých ročníků soutěže Slovensko hledá superstar, která se netají tím, že se stala křesťankou a ve spolupráci s Křesťanským společenstvím Milost pořádá po celém Slovensku evangelizační kampaně.

Zvláštní čas shromáždění byl také věnován nově obráceným lidem, kteří se během přestávky mezi ranním a večerním shromážděním dali pokřtít. Tito lidé byli představeni církvi a přítomní pastoři se za ně modlili a žehnali jim.

Pastor Kříž pokračoval s poselstvím konference a zaměřil se na to, co třeba činit v posledních časech. Zmínil se o všeobecném trendu globalizace, který probíhá ve světě a snaží se zničit národy, kulturu a rodiny s cílem vytvořit beztvarou ke všemu tolerantní masu lidí závislých na zábavě a internetu. Proto potřebujeme posilnit rodiny i rodinné celky, „klany“, a vítězit nad všemi formami závislostí.

Jako církev se nesmíme uchýlit do ústraní, protože Božím plánem a Božím programem je probuzení. Boží příkaz je stále stejný: Jděte, kažte evangelium, čiňte učedníky a modlete se za lidi. Bůh se nezměnil a Velké poslání stále platí. Programem církve je tedy kázání evangelia a růst, protože Pán Ježíš je stejný včera, dnes i na věky.

Je reálné očekávat probuzení také proto, že Bůh zachovává to nejlepší víno až nakonec, podobně jako při zázraku v Káně Galilejské.

Probuzení probíhá tehdy, když se v církvi něco děje. Undergroundová církev chce mít pokoj, ale to není v Božím plánu. Musí se něco dít, aby si toho lidé všimli. Každé probuzení se setkává s iracionálním odporem a to, jestli bude probuzení nebo ne, záleží do velké míry na církvi. Proto zasaďme své životy do práce na probuzení.

Senior pastor také zmínil několik praktických rad, jak na probuzení pracovat. Je třeba se vyvarovat zákonictví, protože to probuzení nepřinese, a řídit se těmito jednoduchými principy: Věřme Bohu a dejme mu k dispozici svůj život. Vztahujme se po věcech vírou. Hledejme Pána a věřme, že vždy existuje nějaká cesta.

Na závěr shromáždění se pastor modlil za služebníky, žehnal pastorům, vedoucím misijních skupin a presbyterům jednotlivých místních sborů.

Neděle dopoledne

Na nedělní konferenční bohoslužbě sloužil opět pastor Prein. Podělil se s námi o jeden verš z Písma, který prorocky přijal pro naši církev a pro našeho pastora z 2. knihy Mojžíšovy: „On řekl: Hle, uzavírám smlouvu: Před celým tvým lidem učiním divy, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani v žádném národě. A celý národ, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo, protože to, co s tebou učiním, bude vzbuzovat hrůzu.“ (Ex 34,10; ČSP) Vyjádřil přesvědčení, že Bůh s námi bude činit úžasné věci. Jsme na speciálním místě. Nepřítel si chtěl přivlastnit Evropu, ale Bůh zde bude dělat to, co doposud nečinil.

Začal se zaobírat knihou Zjevení, kterou považuje za jakýsi „politicko-ekonomický traktát“ pro naši dobu. Nejdůležitějšími částmi z knihy Zjevení jsou kapitoly 4 a 5. Pastor Guillermo Prein se zmínil o Janově frustraci z toho, že nikdo v nebi nedokázal otevřít zapečetěný svitek, který držel anděl, protože toho nebyl nikdo hoden. Potom se na scéně objevil Beránek, Lev z kmene Juda. Beránek zde není obrazem moci, je to obětovaný Beránek s proříznutým hrdlem. Ve světě mají moc ti nejsilnější, ale v nebi má moc Beránek, který vydal svůj život za nás. Jedině on je schopen nás zachránit. Filosof Søren Kierkegaard prohlásil, že „uctívání Beránka je etická výzva, nikoli estetická“. Nejde o formu, ale o obsah. Nejde o vznešené řeči, ale o kvalitu našeho života před Pánem. Někteří křesťané se příliš soustředí na bohatství, ale bohatství je vždycky pouze prostředek, nikdy nesmí být cílem. Svatost neznamená, že nehřešíme, ale že jsme odděleni pro Boha. Svatost je, že se necháme Bohem používat, podobně jako Samaritán z Ježíšova příběhu.

To, co potřebujeme, je osvobození od strachu. Právě v zóně nebezpečí se dějí ty největší zázraky. Například 3 židovští mládenci v Babylóně (Šadrak, Méšak a Abed-nego) byli svázáni vlastními šaty a hozeni do pece. Nepřítel nás chce svázat vlastními strachy, ale láska nezná strach, Bůh je láska a jestli vstoupíš do vztahu s ním, porazíš svůj strach. Pán mladíky uprostřed ohnivé pece rozvázal a procházel se tam spolu s nimi. Pokud je Beránek s námi, nemusíme se bát. Máme na něho uvrhnou všechnu svou starost, protože mu na nás záleží. (1Pt 5,7)

Guillermo Prein nás naléhavě vyzýval, abychom přišli před trůn Beránka a dovolili mu, aby se dotkl našich životů. Zdůrazňoval, že se musíme milovat navzájem, protože je to Boží příkaz. Musíme se to naučit, bez ohledu na slabosti našich bratrů a sester. Musíme se zbavit náboženských myšlenkových struktur a předsudků. Milovat všechny naše bratry a sestry.

Shromáždění i konferenci jsme zakončili společnou večeří Páně a rozjeli se do svých domovů. Mnozí ještě využili možnost navštívit podvečerní seminář pro pastory a vedoucí s pastorem Preinem, který se uskutečnil ve sborové budově banskobystrického Křesťanského společenství.

Konferenční kázání naleznete na stránkách www.milost.tv a kompletní záznam všech shromáždení na youtubovém kanále Kresťanské spoločenstvo Milosť.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Súvisiace články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučovanie
Božia vôľa|Logos 11 / 2014 | Jaroslav Kříž |Téma
Boh je Bohom rastu|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Hledání Boha|Logos 4 / 2013 | Daniel Šobr |Vyučovanie