Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Tajomstvo cirkvi

Cirkev Ježiša Krista je to najcennejšie, čo tu na zemi je. Preto vás chcem povzbudiť, aby ste aj v roku 2008 pracovali na budovaní a rozširovaní cirkvi. O cirkvi hovoria v Biblii mnohé podobenstvá. Raz je cirkev pripodobnená loďke, ktorá pláva na rozbúrených vlnách národov sveta a stáva sa miestom záchrany. Iné podobenstvo hovorí o cirkvi ako o neveste Ježiša Krista - napr. v Piesni piesní.

Zjednodušene môžeme povedať, že cirkev je množina veriacich Starého i Nového zákona, veriacich, ktorí zomreli a predišli nás, tých ktorí žijú v súčasnosti, a tých, ktorí ešte uveria. Starozákonní veriaci zomreli v očakávaní na Mesiáša, novozákonní sú zachránení vierou v konkrétnu osobu Ježiša Krista Nazaretského.

Cirkev je súčasťou Božieho kráľovstva

Božie kráľovstvo je oveľa väčšie ako je cirkev, zahŕňa skutočný neviditeľný svet, ktorý existoval ešte pred stvorením sveta viditeľného. Vplyv Božieho kráľovstva uplatňoval na zemi Adam, keď chodil s Bohom. Cieľom Božieho kráľovstva bolo zaintegrovať ľudí do večnosti. Kráľovstvo Božie sa ďalej zjavilo v Kristovi Ježišovi a teraz je viditeľnou súčasťou nebeského kráľovstva cirkev Ježiša Krista. Keďže Ježiš získal všetku moc, odovzdal ju cirkvi a očakáva, že cirkev sa bude rozširovať a uplatňovať nebeský vplyv na zemi. Každé obrátenie, uzdravenie, alebo oslobodenie od démonov je prejavom vplyvu nebies. Preto vás povzbudzujem k tomu, aby ste tento vplyv uplatňovali. Teraz, na začiatku roka, je čas, aby každý vedel uplatniť víťazstvo Ježiša Krista vo svojom živote, je treba doplniť všetky deficity, všetko čo sme zanedbali ku koncu roku, je treba získať inštrukcie o Božích plánoch pre nasledujúci rok, naplniť sa Svätým Duchom a byť poslušný slovám Ježiša Krista: Daná mi je každá moc, a preto choďte. Inštrumentom rozširovania Božieho kráľovstva nie sú inkvizičné metódy ani politické intrigy, ale hlásanie Božieho slova a modlitby. Toto vždy fungovalo a bude to tak až do príchodu Ježiša Krista. Počet skutočných veriacich ďalej bude rásť.

V čom spočíva tajomstvo cirkvi

„Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev.“ (Ef 5:32) Pohanské náboženstvá majú svoje tajomstvá (mystériá), ktoré sú určené len pre zasvätených. Ľuďom zvonka sú často zatajené skutočné praktiky, alebo ciele. Naproti tomu tajomstvo cirkvi spočíva v tom, že cirkev všetky veci robí transparentne, verejne hlása a praktizuje svoju vieru, tajomstvo spočíva v tom, že svet cirkev nechápe, dokonca, môžeme povedať, že čím je cirkev podobnejšia a bližšia ku Kristovi, tým je pre svet menej pochopiteľná a provokuje ho. Čím je cirkev viac podobná svetu (je zosvetštelá), tým ju svet, orgány štátu, ľudia, ktorí nie sú znovuzrodení, prijímajú s väčšou toleranciou. Napríklad ekumenické hnutie, ktoré bolo v 90-tych rokoch veľmi propagované, nemalo iný cieľ, ako cirkvi vrátiť do nevery a pohanských praktík. Ľudia zvonku nikdy nechápu, o čo nám vlastne ide, pokiaľ sa sami neobrátia a nespoznajú dobrotu Božiu. Pokiaľ sa niekto neznovuzrodí, nikdy nebude chápať, čo to znovuzrodenie je. Hovorenie v jazykoch alebo naplnenie Svätým Duchom je ľuďom, ktorí to nezažili, úplne nepochopiteľné, aj keď sa to deje pred ich očami. Prečo? Lebo ide o tajomstvá. Taktiež čítanie Biblie je pre neznovuzrodených ľudí utrpením, poznajú iba zopár notoricky známych biblických citátov a to ešte v pozmenenej forme. Všetko sa zmení v okamihu, keď človek vojde dnu, vtedy začne chápať, že cirkvi sú zverené tajomstvá. Slovo Božie mu začne byť zrozumiteľné a začne ho milovať. Keď sa človek naplní Duchom Svätým a začne hovoriť v jazykoch, zistí, aká je to dobrá vec a už nikdy mu nikto nemusí nič vysvetľovať. Do tej doby však musíme rátať s tým, že svet nechápe to, čo robíme, nechápe naše hodnoty, nechápe, prečo milujeme Boha, bohoslužby, prečo máme iný životný štýl, je mu to bláznovstvom: „Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho.“ (1Kor 2:14-15) Nebuďte nervózni, keď ľudia nechápu to, čo je pred nimi skryté.

Cieľ cirkvi

Hlavným Božím cieľom pre cirkev je, aby jej zjavil sám seba, obliekol ju do slávy a uviedol do večného Božieho kráľovstva. Je fantastické, že obyčajní ľudia môžu získať večný život, neporušiteľnosť a naveky žiť v prítomnosti Boha, Božích anjelov, v dokonalom svete. Zvyšok sveta zahynie a bude odsúdený. Ešte snáď vysvetlím, ako je možné vstúpiť do cirkvi. O tom, kto je členom a kto nie, nerozhodujú ľudia, ale Boh. Veľa exkomunikovaných ľudí bolo členmi ozajstnej Božej cirkvi a zase mnoho ľudí, ktorí sú formálnymi členmi niektorej z cirkví tu na zemi, vôbec nie sú súčasťou cirkvi Kristovej. Vstúpiť do nej môžeš nasledovne. Najprv je treba počuť zvesť evanjelia Ježiša Krista na základe Biblie. Keď sa Božie slovo dotkne srdca človeka, uvedomí si svoj padlý stav a zatúži priblížiť sa Bohu. Vtedy je dôležité, aby verejne vyhlásil Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, oľutoval svoje hriechy a urobil pokánie. Ďalej je nevyhnutné, aby sa dal pokrstiť, čo znamená stotožnenie s Kristom v Jeho smrti a zmŕtvychvstaní. Ďalší krok je naplnenie Svätým Duchom. Toto je vstupná brána na základe Biblie. „A keď to počuli, boli hlboko dojatí, až do srdca, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia? A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Sk 2:37-38) Kto urobí tieto kroky, vstúpil do cirkvi, a tým aj do Božieho kráľovstva, ktoré bude trvať naveky.

Ak si nikdy do Božieho kráľovstva nevstúpil, nie si znovuzrodený, urob potrebné kroky. Ak si už zachránený a si v arche, rozširuj Božie kráľovstvo, káž Slovo a usiluj sa, aby čím viac ľudí prešlo zo smrti do života a prišlo do cirkvi, ktorá sa pripravuje na stretnutie so svojím Pánom, Záchrancom - Ježišom Kristom.



Súvisiace články

Jedinečnosť cirkvi|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Téma
Vytrhnutie Cirkvi|Logos 12 / 2015 | Michal Tausk|Vyučovanie
Tajomstvo spoločenstva|Logos 12 / 2020 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Kálebovo tajomstvo|Logos 4 / 2019 | Daniel Šobr |Vyučovanie
Tajomstvo sejby|Logos 2 / 2009 | Jaroslav Kříž |Vyučovanie