Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Visjon Norge

Bohoslužby v norské církvi Visjonkirken v Drammenu

logos-03-2013-visjon2.jpg

Na počátku tohoto roku jsme měli mimořádnou příležitost navštívit bohoslužby v norské církvi Visjonkirken v Drammenu poblíž hlavního města Osla. U příležitosti konference s argentinským evangelistou Andresem Bisonnim jsme se stali na krátký čas součástí místního sboru a mohli vnímat atmosféru vzdálené země na severu Evropy. Bylo naprosto skvělé, jak celá církev aktivně přistoupila nejen k pořádání této akce, ale také k přípravě televizního vysílání z konference. Činnost sboru je totiž propojena s vysíláním jednoho z nejznámějších křesťanských televizních kanálů ve Skandinávii – televizí Visjon Norge. Duch Svatý mocně jednal na všech bohoslužbách a viděli jsme mnohé divy a zázraky. Poprvé jsme mohli uctívat Pána v norštině, což byla zajímavá zkušenost. Boží sláva byla zjevná na každé bohoslužbě. Výborné bylo vyučování Božího slova. Každý večer probíhaly také modlitby za prosby obdržené redakcí během shromáždění.

Televize Visjon Norge je první skandinávský televizní kanál, který provozuje 24-hodinové vysílání s křesťanskou tématikou. Počátky činnosti datujeme od 24. března 2003, v tento den byl vyslán poprvé televizní signál do celé Skandinávie. Myšlenka celodenního vysílání je od počátku mediální práce spojena s touhou hlásat evangelium, stát nekompromisně na Božích principech a účinně zasáhnout skrze křesťanské médium nejen společnost, ale také politickou scénu, kulturu, podnikatelské prostředí. „Jsme přesvědčeni, že jako Boží lid můžeme ovlivňovat nejen své okolí, ale také města, regiony i celé národy. Jedná se o velmi účinný nástroj, jak být posly dobré zprávy, hlásat evangelium Ježíše Krista v severní části Evropy,“ uvádí Jan Hanvold, ředitel televize a pastor církve Visjonskirken v Drammenu. „Boží slovo má být kázáno a má zasahovat široké spektrum diváků ve Skandinávii, toto je od založení televizního kanálu cílem naší televize“, doplňuje, Tore Kransberg, redaktor a publicista a dodává: „Když si pustíte naši televizi, tak to, o co nám zejména jde, je přinést evangelium Ježíše Krista jako živého Boha, aby lidé byli zachráněni, uzdraveni, aby Ježíše přijali do svého života a On osobně změnil jakoukoliv jejich životní situaci, byl oslaven a další lidé ho mohli následovat.“

Výjimečná možnost vysílat na samostatném televizním kanále je také jednou z vizí domácího křesťanského sboru Visjonkirken, tato církev byla založena v roce 2001 a pořádá až 12 velkých konferencí ročně, bohoslužby se konají dvakrát v týdnu, v neděli je hlavní bohoslužba a v pátek modlitební setkání a bohoslužba mládeže. Církev nese ústřední modlitební témata spojená s vysíláním a s prací televizního kanálu a je aktivně zapojena v mediální činnosti. „Možnost oslovit široké spektrum diváků všech věkových kategorií představuje úžasnou možnost, jak přivést k Ježíši Kristu zástupy,“ zdůrazňuje Tore Kransberg. Tore pracoval několik let jako pastor mladých, nyní je zapojen do projektu evangelizačních aktivit na ulicích v regionu pod názvem „Bůh ve vašem městě (God in your city)“ a misijní činnosti sboru. V televizi pracuje také jako tlumočník z anglického jazyka.

Misie patří mezi další křesťanské aktivity církve a ovlivňuje práci televize. Publicita probíhá na evangelizační bázi, církev podporuje chudé rodiny v Estonsku, Gruzii, Bulharsku, Moldávii, Albánii a podílí se na projektech v Africe. Například v Moldávii spolupracuje norský sbor s místní církví Biserica Filadelfia a pořádá pravidelné misijní výjezdy. Na evangelizace dochází stovky lidí z celého regionu poblíž hlavního města Kišiněv. Jde o jednu z nejchudších částí Moldávie a norská církev ji zabezpečuje také materiálně, dováží potraviny, oblečení, léky, křesťanskou literaturu a poskytuje finanční pomoc na opravy domů rodin, činnost místní školy a práci s dětmi a mládeží. Záznamy z evangelizací jsou pravidelně přenášeny televizí do Skandinávie. Mnohé televizní pořady jsou také věnovány dětem a mládeži, péči o děti a mládež považuje církev Visjonkirken za velmi důležitou a věnuje se nejrůznějším činnostem. Dětské pořady pro nejmenší diváky jsou v týdnu vysílány pravidelně.

Televizní kanál je financován na základě darů a příjmů od sponzorů, dárců a věrných fanoušků, kteří sdílejí společnou vizi zvěstování evangelia v Norsku, Švédsku, Dánsku a dalších zemích. Televize Visjon Norge je společnost, která se neustále rozrůstá. Stálých zaměstnanců je asi 60, dále spolupracuje s mnoha dobrovolníky a práce je mediálně propojena s různými křesťanskými sbory a organizacemi v celé zemi. Probíhají televizní přenosy z letních konferencí a mnohé církve mají samostatné pořady. Společnost Visjon Norge si také pronajala samostatné studio přímo v Jeruzalémě a podporuje vysíláním židovský národ, přináší zároveň nejaktuálnější zprávy z dění na území Izraele. Živé vysílání z Izraele mohou diváci sledovat dvakrát ročně.

Závěrem zmiňuje pastor Jan Hanvold s úsměvem: „Vnímáme, že televize přitahuje nové a nové lidi ke křesťanství, nejen v jakémkoliv koutu Skandinávie, ale i dalších zemích přes internetovou televizi. Dostáváme stovky ohlasů na naše televizní pořady a prosby o modlitby. Lidé přijímají Ježíše Krista do života jako osobního Spasitele, jsou uzdraveni z nemocí a vysvobozeni ze závislostí, máme mnohá svědectví. Snažíme se přinášet Boží slovo v duchu a v pravdě, což je důležitým posláním církve.“

Odhodlání pro práci s novými lidmi lze sledovat v různých oblastech práce církve Visjonkirken i televize Visjon Norge. Církev má také biblickou školu v malebném prostředí norské přírody poblíž vesnice Hokksund.

V našich zemích si můžeme určitě vzít inspiraci z tvořivé mediální práce na křesťanském základě a hledat další možnosti a příležitosti evangelizačních činností.

 

Více informací na:
www.visjonnorge.com
www.visjonskirken.no