Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Evanjelizácie s Alexandrom Peremotom

logos-08-09-2019-peremot1-1.jpg

Na prelome júla a augusta opäť navštívil naše kresťanské spoločenstvá náš dobrý priateľ, evanjelista Alexander Peremot z Lotyšska.

logos-08-09-2019-peremot2.jpgAlex slúžil v Žiline a v Prievidzi. Tieto akcie boli zamerané na uzdravujúcu a evanjelizačnú službu pod názvom „Lekár lieči, Boh uzdravuje!“ Keďže akciu bolo potrebné dobre spropagovať, využili sme na to sociálne siete ako Facebook a zaplatili reklamu. Pred akciou sme sa horlivo modlili, nech sa Pán dotkne ľudí a nech pridá ďalších zachránených cirkvi. Niektorí bratia a sestry v uliciach Žiliny a Prievidze taktiež rozdávali letáky a usilovne evanjelizovali. Ľudia ochotne prijímali pozvánky na zhromaždenia a vo svojom vnútri si museli priznať, že nie sme len bezvýznamná undergroundová cirkev, ktorá sa bojí vyjsť na ulice. Výsledkom tohto úsilia bolo, že v oboch miestnych zboroch sme videli nových ľudí, čo veľmi povzbudilo každého, komu táto akcia ležala na srdci.

Zhromaždenia začali vcelku tradične – na úvod odznelo niekoľko modlitieb a pomazaných chvál. Bolo to veľmi príjemné, účasť bola hojná na oboch miestach. Alex kázal oduševnene a dynamicky so štipkou humoru, čím si veľmi rýchlo získal srdcia a pozornosť každého poslucháča.

Jednoduché pravdy Božieho slova plné sily Ducha Svätého, zážitky zo služby, svedectvá o tom, ako evanjelium a milosť Pána Ježiša Krista premieňa životy, uzdravuje vzťahy v rodinách a dáva silu k radikálnemu obráteniu a zmene životného štýlu. Okrem uzdravujúceho posolstva sa Alex snažil upriamiť našu pozornosť na to, že bez Ducha Svätého a bez Božej moci nevieme sami zo seba urobiť nič. A tiež na to, aké je dôležité radovať sa pred Hospodinom a byť Ježišovým priateľom.

Na záver bohoslužby dal Alex výzvu pre ľudí, ktorí chcú pozvať Ježiša do svojho života, pre tých, ktorí sa chcú navrátiť k Pánovi a, samozrejme, pre tých, ktorí potrebovali dotyk uzdravenia. Ako v Žiline, tak aj v Prievidzi ľudia pristúpili dopredu a vyznali Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. Alex sa za nich osobne pomodlil zložením rúk, aby každý prežil Boží dotyk. Počas týchto zhromaždení bola veľmi silná prítomnosť Ducha Svätého. Ľudia plakali, smiali sa, padali a vydávali svedectvo o uzdrave­niach. Modlitby za chorých a rôzne potreby ľudí, ktoré prebiehali na konci služby, boli veľmi mocné. Mnoho ľudí prežilo duchovnú obnovu, uzdravenie či okamžitú úľavu. Ovocie našej práce je nepochybne manifestáciou Božej moci a práce Svätého Ducha, ktorý spoluúčinkuje a potvrdzuje Slovo zázrakmi a znameniami.

Andrej Šulek

 

logos-08-09-2019-peremot3.jpgV závěru července Alexander Peremot také navštívil sbor v Ostravě a misijní skupinu ve Valašském Meziříčí. Už vícekrát jsme měli tu čest přijmout z jeho úst povzbudivé Boží slovo. Také poselství, které přinesl při své poslední návštěvě, se mocně dotklo srdcí lidí.

Alex dostal od Boha milost spatřit nebe. To převrátilo jeho život naruby. „V nebi není ani kousek smrti, Bůh je živý a chce, abys byl i ty plný života. Chce, abys žil dlouho a sloužil Bohu a lidem.“ Po zkušenosti, kterou Alexandr zažil, ještě intenzivněji touží, aby každý člověk odevzdal svůj život Bohu a šel do nebe také.

Na ostravské bohoslužbě několik lidí odevzdalo život Ježíši a ve Valašském Meziříčí slyšelo evangelium mnoho lidí jak na pouliční evangelizaci, tak při večerním shromáždění. Těšíme se na nové učedníky a děkujeme Alexovi za jeho obětavou a věrnou službu.

Hana Bordovská

 

logos-08-09-2019-peremot-praha.jpgV Pelhřimově posloužil Alex velmi povzbudivým slovem o Božím království, pastorační službě a odpuštění. Jeho vlastní svědectví bylo velmi silné a Duch Svatý poté jednal se všemi přítomnými.

Praze Alex povzbuzoval lid k modlitbám, k lásce ke svému bližnímu, ke chválení a uctívání našeho Pána za vše, co máme, a následném žití v radosti. Uvedl, že církev musí být nejšťastnějším místem, protože se zde připravujeme jít do Nebes. Svou kázeň proložil mocnými svědectvími a nakonec se modlil za uzdravení. Jeho služba, ač byla každodenní a intenzivní, byla velmi přínosná pro nás všechny. Byla takovým předvojem před seminářem o evangelizaci, kdy v odpoledních hodinách vyrazil Harvest tým do pražských ulic a zvěstoval evangelium. Tato služba v nás probudila větší oheň pro zvěstování evangelia.

Jaroslava KrbcováSúvisiace články

Evanjelizácie so Slavom Drlíkom|Logos 4 / 2009 | Alena Filipková |Rozhovor
Evanjelizácie s Tomášom Pajorom|Logos 2 / 2008 | Redakcia |Zo života cirkvi
Mládežnícky tábor v Nitrianskom Rudne|Logos 7 / 2008 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Roznieť znovu vášeň pre stratených|Logos 1 / 2011 | Kong Hee|Svetové náboženstvá
Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme