Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Kresťanské spoločenstvo Nitra

nitra-1-fmt-1.jpeg

Pozdravujeme všetkých čitateľov Logosu a chceme vás povzbudiť z dejiska Božej práce v našom zbore. Kresťanské spoločenstvo Milosť pôsobí v tomto západoslovenskom veľkomeste od roku 2003.

Božie dielo sa do tohto mesta presunulo z mestečka Vráble, kam sme boli vyslaní s manželkou z banskobystrického zboru pastorom Jaroslavom Křížom v roku 2001 a začali sme tam viesť menšiu skupinu kresťanov. V Nitre sme začali horlivo evanjelizovať na ulici, premietať filmy, organizovať prednášky a budovať prebudenecké zhromaždenia, a takto začalo dielo rásť. Kľúčová bola pre rast Božia prítomnosť na zhromaždeniach cez živé chvály, kázané Slovo a službu. Takto boli vždy noví ľudia dotknutí a pritiahnutí k Ježišovi Kristovi, obrátili sa a začali Ho nasledovať. Mnohí na zhromaždeniach zažili uzdravenie, oslobodenie a pozitívne zmeny v osobných životoch, manželstvách a rodinách.

Veľmi dôležitá bola naša evanjelizačná činnosť tiež v okolitých mestách, kde sme založili misijné skupiny a začali tam prebiehať pravidelné stretnutia a modlitby. V každom z týchto okolitých miest vidíme prejavy Božej milosti, hladných ľudí po Bohu a začiatky budúceho veľkého Božieho diela. Je zaujímavé pozorovať, ako tam Boh koná osobitným spôsobom a ako si povoláva svojich nových služobníkov. Jedna sestra, ktorá mala v hlave nádor, prišla na naše stretnutie, napriek tomu, že bola „povzbudená“ alkoholom, prijala Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a jej nádor zmizol. Hneď po tomto zázraku si uvedomila, že Ježiš je živý a doteraz ho verne nasleduje. Iný brat bol zasa namočený v špinavých obchodoch a bol veľký bitkár, ktorému sa radšej nikto nechcel postaviť do cesty. Počul evanjelium, obrátil sa a nastala obrovská zmena. Teraz žije usporiadaným rodinným životom, poctivo pracuje a získava, ako budúci nádejný veľký evanjelista, ľudí pre Božie kráľovstvo. Veriaci z týchto miest pravidelne dochádzajú do Nitry na spoločné zhromaždenia, kde sa spolu posilňujeme, povzbudzujeme a odnášajú si požehnanie a víziu pre ďalší rast Božej práce. Takto to robíme až dodnes a každý rok vidíme pribúdanie nových členov.

chceme to, čo nám už Pán zveril zveľaďovať a efektívne rozvíjať

Minulý rok sme zažili jedno mimoriadne požehnanie skrze získanie vlastnej zborovej budovy, čo prinieslo oveľa väčšiu stabilitu, silu a rozvoj pre celé dielo. Po dvoch rokoch prenajímania priestorov na zhromaždenia nám majiteľ ponúkol výhodnú možnosť odkúpenia budovy za polovičnú cenu oproti trhovej v tom čase. Máme Boha zázrakov a veriacim v Neho je všetko možné. To, že sme sa dostali tak rýchlo k vlastnej budove, vnímame hlavne ako Božiu odpoveď na našu finančnú podporu pre novú zborovú budovu v Banskej Bystrici, z ktorej sa tešíme a sme tým veľmi povzbudení a požehnaní.

nitraPre ďalší úspešný rozvoj a silu Božieho diela vidíme dôležitú úlohu biblickej školy, ktorú sme rozbehli na podnet pastora Jaroslava Kříža. Vďaka Pánovi, podarilo sa nám ju dobre odštartovať a teraz už fungujú úspešne tri ročníky. Prebieha tu pravidelné vyučovanie Božieho slova každých šesť týždňov. Podarilo sa nám túto biblickú školu začať riešiť tento rok už vo vlastnej réžii, keďže máme takých požehnaných bratov ako je Ľubor Senko a Milan Hrivňák, ktorí študujú na Akadémii sv. Pavla v Budapešti. Touto cestou by som im chcel poďakovať za ich službu. Bratia a sestry sú hladní po poznaní Boha v pravde, vo svetle Božieho slova a v pomazaní Ducha Svätého. Za vynikajúci rozbeh biblickej školy v Nitre chceme poďakovať pastorovi Rastislavovi Bravčokovi, ktorý zo začiatku pravidelne chodil každý mesiac a fundovane vyučoval Božie pravdy. Vidíme veľmi dôležitú úlohu tejto biblickej školy, pretože tu ešte nikdy nič také nebolo, aby sa mnohí kresťania vedeli stať zdravými, životaschopnými, zaviazanými, požehnanými učeníkmi Ježiša Krista, ktorí budú donášať veľa dobrého ovocia, aby bol nebeský Otec oslávený. Na túto biblickú školu začalo chodiť aj niekoľko bratov a sestier z Hodonína, ktorí sú otvorení pre prebudenie v ich regióne.

Podarilo sa nám dobre rozbehnúť stretnutia mládeže, ktoré prebiehajú pravidelne každý piatok večer. Mladí ľudia sa stretávajú, aby sa spoločne budovali, zdieľali, modlili a vyučovali v Božom slove, aby vedeli mať významný podiel v práci na Božom diele, a to najmä v evanjelizácii a v praktickej službe. Učia sa vchádzať do Božej prítomnosti a mať živý a osobný vzťah s naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom ako aj spoločenstvo medzi sebou, aby žili ako duchovno-morálni kresťania, boli svetlom medzi svojimi rovesníkmi a vedeli ich tak nielen slovom, ale i svojím životom získať pre Božie kráľovstvo.

Naším cieľom je veľký rast, pretože pred Bohom je rast Božieho diela najdôležitejším cieľom: „A ten, kto žne, berie plat a zhromažďuje úrodu do večného života …“ (Evanjelium Jána 4,36) Preto chceme to, čo nám už Pán zveril zveľaďovať a efektívne rozvíjať, aby sme boli dobrými služobníkmi, ktorým Pán povie: „... dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho Pána!“ (Evanjelium Matúša 25,21) Všetkým prajeme veľa Božieho požehnania, radosti a nádeje do budúcich dní.Súvisiace články

Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Milosť Nitra|Logos 12 / 2019 | Bianka Belovecová|Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Žilina|Logos 4 / 2009 | Redakcia |Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Martin|Logos 5 / 2017 | Lucia Šlichtíková|Predstavujeme
Kresťanské spoločenstvo Trenčín|Logos 1 / 2022 | Martin Vincurský|Predstavujeme