Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Skutky apoštolov 18. a 19. kapitola

Milí čitatelia, aj v tomto čísle časopisu Logos vám prinášame ďalšie dve kapitoly nového prekladu Biblie, tentokrát 18. a 19. kapitolu knihy Skutky apoštolov. Svoje pripomienky, podnety alebo dotazy píšte na adresu sobr@milost.sk.

18. kapitola

1 Potom Pavol odišiel z Atén a prišiel do Korintu. 2 Tam našiel istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, i jeho manželku Priscillu. Cisár Klaudius totiž prikázal, že všetci Židia musia odísť z Ríma. Pridal sa k nim 3 a pretože ovládal to isté remeslo, býval aj pracoval u nich. Ich remeslom totiž bola výroba stanov. 4 A každý šabat hovoril v synagóge a presviedčal Židov aj Grékov.

5 Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej, Pavol na popud Ducha dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. 6 Ale keď odporovali a rúhali sa, vytriasol si plášť a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom. 7 Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého bohabojného muža menom Justus, ktorého dom susedil so synagógou. 8 A Krispus, predstavený synagógy, uveril Pánovi s celým svojím domom a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. 9 Pán povedal Pavlovi v noci vo videní: Neboj sa, ale hovor a nemlč, 10 lebo ja som s tebou a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil, pretože mám mnoho ľudu v tomto meste. 11 A zostal tam rok a šesť mesiacov a vyučoval medzi nimi Božie slovo.

12 Ale keď bol v Achájsku prokonzulom Gallio, Židia jednomyseľne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu 13 a hovorili: Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so Zákonom! 14 A keď už mal Pavol otvoriť ústa, povedal Gallio Židom: Keby tu išlo o nejakú krivdu alebo zločin, ó Židia, náležite by som vás vypočul. 15 No ak je to spor o slovách1, menách a o vašom Zákone, vyriešte si to sami, lebo v tomto ja nechcem byť sudcom! 16 Nato ich vyhnal od súdnej stolice. 17 Vtedy všetci Gréci schytili predstaveného synagógy Sosténa a bili ho pred súdnou stolicou, ale Gallio si to vôbec nevšímal.

18 Pavol tam zostal ešte mnoho dní, potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si nechal ostrihať hlavu, lebo dal sľub. 19 Keď prišli do Efezu nechal ich tam, on sám však vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. 20 A hoci ho prosili, aby u nich zostal dlhší čas, nesúhlasil, 21 ale rozlúčil sa s nimi a povedal: Nadchádzajúci sviatok isto musím sláviť v Jeruzaleme, ale opäť sa k vám vrátim, ak to bude Boh chcieť. Potom sa odplavil z Efezu. 22 Keď prišiel do Cézarey, vystúpil do Jeruzalema, pozdravil cirkev a zostúpil do Antiochie. 23 Pobudol tam nejaký čas a opäť odišiel, postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a posilňoval všetkých učeníkov.

24 Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, pôvodom z Alexandrie. Bol to muž výrečný2 a zbehlý3 v Písmach. 25 Bol vyučený Pánovej ceste, hovoril s horlivosťou ducha a vyučoval správne o Pánovi, hoci poznal iba Jánov krst. 26 Tento Apollo začal smelo hovoriť v synagóge, a keď ho počuli Priscilla a Akvila, vzali ho k sebe a presnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. 27 Keďže chcel prejsť do Achájska, bratia ho v tom povzbudili a napísali učeníkom, aby ho prijali. A keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, ktorí skrze milosť uverili, 28 lebo na verejnosti rázne vyvracal tvrdenia Židov a Písmami dokazoval, že Ježiš je Mesiáš.

19. kapitola

1 A stalo sa, keď bol Apollo v Korinte, že Pavol prešiel hornatým vnútrozemím, prišiel do Efezu a keď tam našiel niektorých učeníkov, 2 povedal im: Prijali ste Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu povedali: Ani sme len nepočuli, že existuje Duch Svätý. 3 Povedal im: Ako4 ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali: Jánovým krstom. 4 Nato Pavol povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to znamená v Krista Ježiša. 5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v meno Pána Ježiša. 6 A keď na nich Pavol položil ruky, prišiel na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi a prorokovali. 7 Tých mužov bolo celkom asi dvanásť.

8 Potom vošiel do synagógy a smelo v nej hovoril, tri mesiace sa rozprával s ľuďmi a presviedčal ich o veciach Božieho kráľovstva. 9 Ale keď sa niektorí zatvrdzovali, neposlúchali a zle hovorili o tej Ceste pred ľuďmi5, odi­šiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v škole istého Tyrana. 10 Toto sa dialo dva roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, Židia aj Gréci, počuli slovo Pána Ježiša. 11 A Boh konal skrze Pavlove ruky nevšedné zázraky6, 12 takže aj na chorých prinášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela7, a opúšťali ich choroby a vychádzali z nich zlí duchovia. 13 Aj istí potulní židovskí exorcisti sa pokúsili vyslovovať meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov, a hovorili: Zaklíname vás Ježišom, ktorého káže Pavol! 14 Robili to akísi siedmi synovia židovského veľkňaza Skevu. 15 Zlý duch im však odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? 16 A ten človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich vrhol, premohol ich a tak ich zbil8, že z toho domu utiekli nahí a doráňaní. 17 Dozvedeli sa to všetci Židia aj Gréci, ktorí bývali v Efeze, na všetkých doľahol strach9 a vyvyšovali meno Pána Ježiša. 18 A mnohí z tých, ktorí uverili, prichádzali, vyznávali a priznávali svoje skutky. 19 A mnohí z tých, ktorí sa zaoberali čarodejníctvom, podonášali knihy a pred všetkými ich pálili. Potom spočítali ich cenu a zistili, že bola päťdesiattisíc strieborných. 20 Takto mocne rástlo Pánovo slovo a rozmáhalo sa.

21 A po tom, ako sa stali tieto veci, si Pavol zaumienil v duchu, že keď prejde cez Macedónsko a Achájsko, pôjde do Jeruzalema. Povedal: Po tom, ako tam pobudnem, musím vidieť aj Rím. 22 Dvoch z tých, ktorí mu pomáhali v službe10, Timoteja a Erasta, poslal do Macedónska, ale sám zostal ešte načas v Ázii.

23 V tom čase povstal nemalý nepokoj ohľadom tej Cesty. 24 Istý zlatník11 menom Demeter totiž vyrábal strieborné chrámiky bohyne Artemis, a tým poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. 25 Zhromaždil ich spolu s ostatnými robotníkmi, ktorí sa zaoberali podobnými vecami, a povedal: Muži, vy viete, že z tohto remesla pochádza náš blahobyt. 26 Vidíte aj počujete, že tento Pavol presvedčil a zviedol značné množstvo12 ľudí nielen v Efeze, ale skoro po celej Ázii, lebo hovorí, že bohovia vyrobení rukami nie sú bohovia. 27 Takto hrozí nebezpečenstvo, že bude znevážené nielen toto naše remeslo, ale že aj chrám veľkej bohyne Artemis budú považovať za nič a o svoj majestát bude pripravená tá, ktorú uctieva celá Ázia aj celý svet. 28 Keď to počuli, naplnil ich hnev a začali kričať: Veľká je Artemis efezská! 29 Celé mesto naplnil zmätok. Všetci sa jednomyseľne hrnuli do divadla a strhli so sebou Pavlových spolucestovateľov, Macedónčanov Gája a Aristarcha. 30 Pavol chcel vojsť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. 31 Dokonca aj niektorí aziarchovia13, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz a prosili, aby sa neodvažoval prísť do divadla. 32 A tak niektorí vykrikovali jedno a iní zasa druhé, lebo celé zhromaždenie bolo zmätené a väčšina z nich ani nevedela, prečo sa zišli. 33 Vtedy z davu vytiahli Alexandra, ktorého Židia postrčili dopredu. Alexander dal znamenie rukou a chcel sa pred ľudom obhajovať. 34 Keď však poznali, že je Žid, všetci jednohlasne zvolali a asi dve hodiny kričali: Veľká je Artemis efezská! 35 Mestský pisár upokojil zástup a povedal: Muži, Efezania, veď ktorý človek by nevedel, že mesto Efez14 je strážcom chrámu veľkej bohyne Artemis a jej sochy, ktorá padla z neba15? 36 Tieto veci sú nespochybniteľné, preto je potrebné, aby ste sa upokojili a neurobili nič unáhlene. 37 Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svätokrádeže ani sa nerúhajú vašej bohyni. 38 Ak teda Demeter a remeselníci, ktorí sú s ním, majú proti niekomu žalobu, konajú sa predsa súdy, a sú tu prokonzulovia. Tam nech žalujú jeden druhého. 39 A ak si žiadate niečo iné, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. 40 Veď nám hrozí nebezpečenstvo, že budeme kvôli dnešku obvinení zo vzbury, keďže nie je žiadna príčina, ktorou by sme mohli vysvetliť, prečo sme sa tu zbehli. 41 A keď to povedal, rozpustil zhromaždenie.


1 dosl. slove

2 al. vzdelaný

3 al. mocný, schopný

4 dosl. v čo

5 dosl. množstvom

6 al. prejavy sily, mocné činy

7 dosl. od jeho pokožky

8 dosl. zmohol

9 al. bázeň

10 dosl. ktorí mu slúžili

11 dosl. striebrotepec

12 dosl. početný dav

13 t. j. poprední úradníci provincie Ázie

14 dosl. mesto Efezanov

15 dosl. od DiaSúvisiace články

Skutky apoštolov 8. a 9. kapitola|Logos 7 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 10.–11. kapitola|Logos 10 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 23. až 25. kapitola|Logos 9 / 2018 | Redakcia |Preklad Biblie
Skutky apoštolov 6. a 7. kapitola|Logos 5 / 2016 | Daniel Šobr |Preklad Biblie
Skutky apoštolov|Logos 5 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučovanie