Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Uzdravenie

logos-2013-05-06-biblia.jpgPredposledný májový víkend v Žiari nad Hronom kázal hosť z Budapešti, Gejza Tóth, na tému Uzdravenie. Predniesol veľmi silný a povzbudivý odkaz, ktorý podložil mnohými svedectvami o uzdravení.

Na úvod Gejza Tóth poprial všetkým zúčastneným pekné Letnice, keďže práve v tieto dni sme si pripomínali zrodenie cirkvi v Jeruzaleme. Zdôraznil, že Ježiš pred svojím ukrižovaním povedal učeníkom, že im bude lepšie, ak On odíde, lebo len potom môže poslať Ducha Svätého. Ježiš zasľúbil, že bude lepšie tým, ktorí budú v osobnom spoločenstve s Duchom Svätým, preto nech sa toto stane aj naším cieľom. Boh chce, aby bol stále väčší rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi. Toto je doba Ducha Svätého, kedy Duch Svätý dokoná to, čo Ježiš povedal. Posledné Ježišove slová v Markovom evanjeliu 16,16-20 zdôrazňujú, čo Ježiš chce, aby sme naplnili: ,,Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený a kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a budú sa mať dobre. A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Amen.“ Nepíše sa tu, že len apoštolov budú sprevádzať tieto znamenia, ale veriacich! Divy sprevádzali Slovo, ktoré apoštoli kázali. Apoštoli tu už nie sú, ale máme Slovo a to isté Slovo môžu sprevádzať tie isté divy, ak tomu uveríme a teda staneme sa aj my veriacimi. Takto povzbudzoval Gejza Tóth každého k viere a pripomenul, že Boh od nás nečaká to, čo nemôžeme urobiť, chce od nás len vieru. Ježišove slová musíme brať vážne, lebo Nová zmluva je pre nás Testament, ktorý platí.

Naším dedičstvom je aj UZDRAVENIE, lebo je napísané, že v Ježišových ranách sme uzdravení!

V tejto súvislosti spomenul pravdivý príbeh, ktorý opisuje vo svojej knihe Kenneth E. Hagin, o anglickom kazateľovi, ktorého v jednom meste počas hlásania evanjelia pozvali k žene, ktorá žila sama, bola veľmi chorá a chudobná. Za celý svoj život sa nenaučila písať ani čítať, bola slúžkou istej grófky. Grófka pred desiatimi rokmi zomrela a táto žena žila vo veľkej biede. Kazateľ vošiel k žene a všimol si na stene zarámovaný dokument – jedinú vec, ktorú táto žena mala ako pamiatku na grófku, ktorej verne slúžila. Kazateľ si ho prečítal a zistil, že je to testament, v ktorom grófka všetok svoj majetok odkázala svojej vernej slúžke. Keďže táto nevedela čítať, nemohla si nárokovať, čo jej patrí. Po zistení kazateľa si svoj nadobudnutý majetok užívala, ale to už mohla aj desať rokov predtým, keby si prečítala testament, ktorý grófka zanechala.

Tak isto mnohí ľudia nečítajú testament, ktorým je pre nás Nová zmluva, a preto sa nevedia dostať k tomu, čo im Boh chce dať! Je dôležité vedieť, čo nám patrí. Musíme bojovať o svoje dedičstvo! To, čo je napísané v Starej zmluve, je očakávanie budúcnosti, ale všetko, čo je v Novej zmluve, to sa už stalo, je to testament, je to už tvoje! Naším dedičstvom je aj UZDRAVENIE, lebo je napísané, že v Ježišových ranách sme uzdravení! (1Pt 2,24) Už sa ani nemodli: ,,Bože, daj mi uzdravenie...,“ lebo Boh ti ho už dal. A to, čo ti už dal, ti nemôže dať znova, už ti to patrí! Ak to ešte nemáš, potom nemáš problém s Bohom, ale s diablom a musíš s ním konať a nárokovať si to, čo ti patrí. Ježiš ťa oslobodil od nepriateľa a učinil ho tvojím sluhom. Dal nám moc šliapať po všetkej moci nepriateľa, keď zvíťazil na kríži. Ježiš je hlavou cirkvi (Ef 4,15) a satan je pod Jeho nohami (1Kor 15,25). Cirkev je telom (Ef 1,23) a keďže nohy sa v anatomických pomeroch nachádzajú až pod telom, znamená to, že satan je aj pod našimi nohami! Našou úlohou je teda to, aby sme nad ním víťazili.

Ježiš nikomu nepovedal, že ho neuzdraví, je napísané, že uzdravil všetkých.

Gejza Tóth všetkých povzbudil, aby aj v nás bol cieľ pokročiť na vyššiu úroveň. Veď aj učeníci sa museli všetko naučiť za tri roky s Ježišom, a potom oni vyšli a kázali, vyháňali démonov a uzdravovali. Božia vôľa je, aby si sa ty stal učeníkom a uplatňoval moc! S detskou, nepochybujúcou vierou treba uveriť a robiť to, čo povedal Ježiš. Nepozeraj len na to, od čoho si sa odvrátil, ale pozeraj na Toho, ku ktorému si sa obrátil, ako budeš postupovať, čo budeš robiť, aby si ty bol požehnaním pre ostatných. Chromý pri Krásnej bráne neutekal domov k príbuzným, keď bol uzdravený. Porozumel, že toto uzdravenie je viac, že má odkaz. Vošiel do chrámu, pozoroval učeníkov, poskakoval radostne okolo nich a na základe tohto uzdravenia sa potom obrátili tisíce ľudí. (Sk 3,2-10)

Gejza tiež zdôraznil verše z Prísloví 3,27-28, kde sa píše, že nezadržíš dobrodenia ľuďom, ak je v tvojej moci to vykonať. Tieto verše hovoria o ľudských vzťahoch, preto nech sú naše vzťahy takéto. Ježiš predsa tiež stojí za svojím Slovom a neodníma dobrodenie nikomu. Ježiš prišiel preto, aby zničil všetky skutky diablove. Preto uzdravil aj ženu, ktorá bola zhrbená osemnásť rokov práve v sobotu, lebo nechcel kvôli žiadnemu človeku čakať už ani jeden deň! (Aj keď žena by určite ešte jeden deň vydržala byť chorá, keď bola chorá osemnásť rokov.) Keď Ježiš uzdravoval, nevidel len jedného človeka, ale videl aj chorobu, ktorá bola prácou diablovou a On prišiel preto, aby zničil skutky diablove. Byť chorý znamená, že ľudské telo je pod mocou diablovou. Za Ježišovými skutkami je láska k pravde, ale aj nenávisť k neprávosti (bezbožnosti). Aj my sa musíme stať takými a priľnúť k pravde a nenávidieť neprávosť! Ježiš nikomu nepovedal, že ho neuzdraví, je napísané, že uzdravil všetkých, i keď viacerých napomenul, aby už nehrešili. Toto Gejza Tóth pripodobnil k lekárovi, ktorý má službu na urgente a privezú jeho nepriateľa v ohrození života. Lekár nepovie: ,,Vyoperujem ti srdce za to všetko, čím si mi ublížil.“ Jeho práca je zachraňovať ľudí, prisahal, že to bude robiť, a preto bude operovať aj svojho nepriateľa. Je to jeho služba. Ježiš hovorí, že ak si vzal na seba nejakú službu, rob tak, aby si ju naplnil! V tomto období musí byť ešte viac uzdravených, vzkriesených z mŕtvych, ešte viac vyhnaných démonov. Milosť nie je len odpustenie hriechov, ale aj uzdravenie. Slepý Bartimeus kričal preto, lebo toto pochopil (Mk 10,47). Gejza Tóth veľmi zdôraznil, že nemáme zmýšľať o chorobe tak, že je to skúška, lebo potom nevieme prijať uzdravenie. Keď si v skúške, táto vypôsobí trpezlivosť (ak ťa ľudia obviňujú, urážajú...), ale choroba nie je skúška. Boh na karhanie nepoužíva chorobu! Veď On sám chce, aby si bol zdravý.

Boh na karhanie nepoužíva chorobu! Veď On sám chce, aby si bol zdravý.

Mnohí si určite kladú otázku, ako je teda možné, že sú medzi kresťanmi aj chorí? Túto otázku Gejza vysvetlil veľmi jednoducho a pravdivo – preto, lebo stále existujú rôzne slovné útoky, preklínania, čarovanie a toto všetko na ľudí vplýva. Taktiež prízvukoval, že práve preto je také dôležité modliť sa za svojich vodcov, lebo oni sú často stredobodom záujmu ľudí, ktorí škodia slovami. Keď veríš, že Ježiš uzdravuje, reaguj na to, čo chce Boh. On chce, aby si očakával svoje uzdravenie, ak by si to neočakával, znamenalo by to, že tomu ani neveríš. Keď neveríš, urážaš Boha, a to je hriech. Aj to, keď neočakávaš, čo ti zasľúbil. Preto potom mnohí nevedia vojsť do zasľúbenia. Máme Slovo, v ktorom je napísané, že Boh chce, aby sme boli zdraví – Jk 5,14-16, toto nariadenie je priam Boží príkaz a Boh naozaj chce, aby sme boli zdraví! Pred uzdravením je ale veľmi dôležité, aby človek posúdil sám seba a vyznal hriech, aby nebola žiadna prekážka pre uzdravenie. Keď očakávaš uzdravenie, potrebuješ, aby Duch Svätý zostúpil do každej bunky tvojho tela. Duch Svätý vie ale naplniť len tie oblasti, ktoré sme odovzdali Bohu, nie iné. Božia sláva vie uzdravovať, ale aj škodiť! Tu Gejza pripomenul 2Sam 6,6-7, keď Uza vystrel ruku po truhle Božej a zachytil ju. Pre toto pochybenie sa rozhneval Hospodin na Uzu, ktorý zomrel pri truhle Božej. Ak chceš byť uzdravený, DAJ DO PORIADKU SVOJ ŽIVOT, lebo ak príde do tvojho tela šekina (Božia sláva) a ty robíš ešte nejaký hriech, dostaneš sa do väčších problémov! Toto Gejza Tóth pripodobnil k operačnej sále, kde je sterilné prostredie. Ak sa však v tomto prostredí vyskytne čo i len jedna baktéria, ktorá by sa dostala do tela operovaného pacienta, už táto jediná baktéria môže u neho spôsobiť sepsu a následne smrť! Je možná spätosť medzi hriechom a uzdravením, preto je veľmi dôležité oľutovať hriech! Neposlušnosť, žaloby, ponosy, zlé vzťahy, neodpustenie, hnevy, zlosti sú tak infikovateľné ako baktérie a vírusy! Preto nech nie sú takí kresťania! Podobne je to aj keď pristupujeme k Večeri Pánovej, kedy na chlieb zostúpi uzdravujúca Božia moc a do každej bunky nášho tela príde uzdravenie. Je teda možné uzdravenie aj skrze Večeru Pánovu. Za týmto je tiež vážne ALE! Ale ak berieš Večeru Pánovu nehodne, dostaneš sa do väčších problémov, až môžeš predčasne zomrieť! Keď hovoríme zle o iných ľuďoch, privolávame chorobu do svojho života! Preto je tak dôležité milovať blížneho, nesťažovať sa stále, nefrflať, a keď v tomto chodíme, budeme zdraví! Vezmi do dedičstva svoje uzdravenie – slovami a aj skutkami viery, lebo viera sa každopádne prejavuje v skutkoch!

Ak veríš, že ťa Boh uzdravil, urob niečo, čo si predtým nemohol urobiť (ak si mal bolesti v krížovej oblasti chrbtice, predkloň sa). Ak to bolo skryté v tele a neprejavovalo sa to navonok (napr. tumor zistený pri RTG vyšetrení), urob taký skutok viery, že budeš chváliť a oslavovať Boha a ďakovať za uzdravenie. Keď berieš do dedičstva zdravie, tak už nepozeraj na prejavy choroby, ale vyvyšuj Pána! Najskôr prejavíš skutky viery, a potom odídu aj prejavy. Ak neodídu prejavy, je to preto, že nemáš skutky viery. Ak si prijal uzdravenie a prejavy sa vrátia, pokarhaj ich a odídu. Priľni k uzdraveniu a nepusti ho! Ak si dobre pripravený a tvoju vieru zachováš, diabol sa ani nepriblíži s prejavmi, aby pokúšal. Keď príde prejav, hneď ti napadne zlá myšlienka, a to je to klamstvo, ktorým ťa diabol chce dostať. Never týmto myšlienkam, odmietni ich a ZOBER SI SVOJE UZDRAVENIE! Týmito povzbudivými slovami ukončil hosť Gejza Tóth svoju kázeň na tému Uzdravenie.

 

Zapísala: Júlia BečkováSúvisiace články

Modlitby za uzdravenie fungujú!|Logos 7 / 2016 | Redakcia |Skutočný príbeh
Uzdravenie z pohľadu medicíny|Logos 2 / 2015 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi
Dr. Peter Gammons|Logos 10 / 2011 | Alena Filipková |Zo života cirkvi
Božie slovo ako liek|Logos 10 / 2011 | Joyce Meyerová|Vyučovanie
Misijná skupina Senica|Logos 9 / 2007 | Ľubomír Senko|Predstavujeme