Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Vplyv

logos-9-10-2013-sol.jpgPán Ježiš Kristus je nepochybne postava s najväčším vplyvom na celé ľudstvo. Taktiež apoštoli boli vplyvnými ľuďmi, ktorí dostali náročnú úlohu, aby evanjeliom ovplyvnili celý svet, a to do takej značnej miery, že mali získať ľudí zo všetkých národov za učeníkov Ježiša Krista. Z tohto hľadiska je dosť zarážajúce, že kresťania riešia otázku, či je dobre mať vplyv, alebo nie. Je veľa tých, ktorí si zvolili životný štýl, ktorým ne­ovplyvňujú takmer nič. Pokúsme sa to zmeniť. Človek, ktorý nemá žiadny vplyv na svoje okolie, je takmer ako keby nebol. Je prázdny a márny podobne ako viera bez skutkov. Určite to nie je Boží plán a Božia vôľa pre život človeka. Pozrime sa na hlavné dôvody, prečo sa človek nechá pasívne unášať životom.

Prvým dôvodom pasivity je obyčajná lenivosť. Lenivý človek žije podľa svojej hriešnej prirodzenosti, uspokojí sa s tým, že sa dobre naje, napije, alebo míňa čas hrami a zábavami. Hedonistický životný štýl vedie k tomu, že dotyčný je vplyvný maximálne v krčme pri stole, alebo sa prepracuje na kapitána biliardového družstva, prípadne je oblastným šampiónom v kolkoch alebo v hádzaní šípok. Pokiaľ však nemá vplyv v základných oblastiach, o ktorých často hovoríme, ako sú rodina, robota, cirkev a spoločnosť, tak zostáva človekom márnym, bez vplyvu. Zaiste, byť pasívnym, neangažovať sa a nepáliť si prsty, je pohodlné.

Druhým dôvodom, prečo kresťania nechcú byť vplyvní, je, že sa chcú izolovať od sveta. Veď je napísané: „… seba ostríhaj nepoškvrneného od sveta.“ (Jk 1,27b) Boja sa, že keď by vstúpili do vyššej sféry podnikania, alebo politiky, stretnú sa s väčším množstvom zvodov na nečestnosť alebo na hriech. Tu musíme argumentovať príkladom takých skvelých ľudí, ako boli Daniel alebo Jozef, ktorí sa stali dlhodobo váženými, ctenými, nenahraditeľnými (teda vplyvnými) ľuďmi, a popritom boli úplne obklopení bezbožnosťou.

My ako veriaci máme byť soľou a svetlom tomuto svetu.

Ďalším dôvodom, prečo veriaci nechcú byť vplyvní, je zlá teológia. Vytvára sa model kresťanského života, v ktorom sa človek má držať v ústraní „pri zemi“. Vedie to k záveru, že čím človek v dôsledku vlastnej neschopnosti žije úbohejší a trápnejší život, tým viac k nemu Boh vzťahuje ruky. Niekedy sa na posilnenie tohto postoja dávajú za príklad patriarchovia, ktorí žili pokojným pastierskym životom. Pozor, patriarchovia ale nemali za úlohu rozniesť vieru do celého sveta. Mali založiť kmeň, rod, národ, ktorý by zostával pod Božou vládou. Mali sa starať o to, aby sa rozmnožili, prosperovali a nezapletali sa s cudzími bohmi. Túto úlohu aj plnili, rozmnožovali sa a bohatli. Tým chcel Všemohúci demonštrovať, že Boh Izraela je lepší ako bohovia iných národov. Všimnite si, že príchodom Nazaretského Ježiša sa všetko zmenilo a apoštoli sa správali úplne inak ako patriarchovia. Ich programovým vyhlásením bolo ovplyvniť svet. Pre nás je vzorom správanie apoštolov.

Čo je potrebné k vplyvu

Ak sme sa rozhodli byť vplyvnejšími ľuďmi, potom by bolo dobre povedať, čo je potrebné, aby k tomu došlo. Pre lepšie utriedenie myšlienok som päť podmienok, ktoré sú potrebné k získaniu vplyvu, nazval 5P.

Pobožnosť
bohabojnosť, dodržiavanie Slova v každej situácii

My ako veriaci máme byť soľou a svetlom tomuto svetu. Okrem toho, že sa máme snažiť byť prínosom, kladne pôsobiť v bežnom občianskom živote, sme aj svedkami Božími a máme ľuďom sprostredkovať Božiu známosť a ozrejmiť cestu spásy. Príkladom nám môžu byť židovskí mládenci, ktorí sa dostali do babylonského zajatia. Nabuchonodozor chcel veľmi šikovne zmeniť ich identitu a ich múdrosť využiť v prospech svojho kráľovstva. Mládenci sa však rozhodli pre vernosť Bohu Izraela. Odmietli jesť stravu z kráľovského stola, ale ďalej prijímali potravu, ktorá vyhovovala Božiemu zákonu. Pre nás kresťanov z toho plynie poučenie, že sa nemusíme dať zmeniť okolitým svetom, nemusíme prijímať ako pokrm názory a hriešne ponuky tohto sveta, ale prijímajúc pokrm Božieho slova zostať nezmeniteľnými svedkami Pána Ježiša Krista, a to v každej pozícii, do ktorej nás Pánova ruka vynesie. Nie je pravda, že sa každý musí skaziť, či už v politike alebo vyšších sférach biznisu. Základom pre nezmeniteľnosť však je rozhodnutie pre štúdium Biblie, modlitbu a pravidelné spoločenstvo s veriacimi.

Poznanie
získavanie znalostí, know-how, informácie, múdrosť, zjavenie ...

Čím viac toho človek vie a čím je múdrejší, tým väčší predpoklad má, aby jeho vplyv rástol. Teším sa z toho, že sme sa od Izraelcov priučili záujmu učiť sa po celý život, zhromažďovať informácie a rozširovať si obzor v každej možnej oblasti života. Človek, ktorý toho vie viac ako ostatní, má vždy náskok. Toto myslenie musíme uplatniť v robote, kde sa zaujímame o nové trendy, v cirkvi, kde získavame stále hlbšie poznanie Boha, ale aj v rôznych oblastiach bežného života. Už Nabuchonodozor prišiel na to, že požehnanie kráľovstva je v mimoriadne schopných ľuďoch, ktorí sa budú ďalej učiť. „A kráľ povedal Ašpenázovi, náčelníkovi svojich dvoranínov, aby doviedol mládencov zo synov Izraelových, ako z kráľovského semena, tak aj z iných popredných, mládencov, na ktorých vraj nieto nijakej vady, ktorí sú pekného výzoru a sú dôvtipní v každej múdrosti, vyznajúci sa vo vede a rozumejúci umeniu, a v ktorých by bola sila stáť v paláci kráľovom, a aby ich vyučili písomníctvu a jazyku Chaldejov. A kráľ im vydelil každý deň z výborného pokrmu kráľovského to, čo potrebovali na ktorý deň, i z vína, z ktorého sám pil, a nariadil vychovávať ich za tri roky a že keď sa dokončia tie roky majú stáť pred kráľom.“ (Dan 1,3-5)

Pracovitosť
usilovnosť, kreativita, efektivita, výkon, inovácie …

Záľuba v práci je zrejme pred Bohom dôležitejšia, ako si myslíme a ako sme boli učení. Šalamún dáva za príklad mravca, ktorý pracuje a snaží sa sám od seba, a nie preto, že nad ním niekto dozerá. Toto je tajomstvo Jozefovho života, všade, kam prišiel, zverené úlohy vykonával s takým záujmom a tak dobre, že sa stal cenným, podobne ako aj Daniel v Babylone vykonával úlohy jemu zverené tak dobre a múdro, že vo vysokej pozícii prežil vládu niekoľkých kráľov. Môžeme teda konštatovať, že množstvo známosti a múdrosti spolu s pracovitosťou nutne vynesie človeka do pozícií.

Pozícia
postavenie, úrad, hodnosť, funkcia …

K tomu, aby sme mali väčší vplyv, je pozícia dôležitá, ale s týmto majú kresťania najväčšie problémy. Neustále sme počúvali, že nie je dobre hnať sa za kariérou, ale ak budeš usilovný a budeš sa rozvíjať v múdrosti, znalostiach a zručnostiach, stále sa budeš v spoločenskom rebríčku posúvať smerom nahor. To je presne to, čo vidíme v živote Jozefa. Všade, kam prišiel, začal stúpať hore, lebo práca ho bavila a bol múdry.Nebojte sa zobrať pozíciu. Odmietnutie by nebola pokora, ale hlúposť.

Pomazanie

Kresťania by mali čo do vplyvu postupovať rýchlejšie ako ostatní. Majú od Ducha Svätého posilnenie, povzbudenie, potešenie a múdrosť navyše. Žiaľ, znovuzrodení a Duchom naplnení kresťania si myslia, že pomazanie samo o sebe stačí a že nemusia byť dobrí v predchádzajúcich oblastiach. Ale Svätý Duch nás povzbudzuje a uschopňuje práve k tomu, aby sme vedeli správne vykonať prácu, ktorú nám zveruje, dáva nám múdrosť, aby sme boli schopní zaujať pozície, v ktorých bude náš vplyv zreteľný a nebudeme sa skrývať v undergrounde, ak chcete, nebudeme svietnik dávať pod nádobu.

Ešte pár myšlienok o vplyve

logos-9-10-2013-ziarovka.jpg

Rodina

V rodine sú dané pozície. Otec je otec a dieťa je dieťa. Rodičia majú automaticky právomoci a rozhodujú o chode rodiny. Na to, aby rodina správne fungovala, musí mať aj pozícia správny obsah, čiže otec má nielen rozkazovať a prepiť prídavky, ale rodinu viesť, živiť, chrániť a byť príkladom.Dobrí rodičia sa o deti starajú a vychovávajú ich.Nemôžeme sa vzdať svojho vplyvu pri formovaní ich charakteru.

Cirkev

V cirkvi je to naopak. Kto bude mať akú pozíciu, o tom rozhoduje jeho zjavenie, múdrosť známosť a pracovitosť. Kvalifikáciou do akejkoľvek pozície v cirkvi je ovocie. V cirkvi úrad, vplyvné postavenie, teda pozícia je skôr popis práce, ktorý sa vykonáva. Pastier alebo biskup nie je titul, ale označenie toho, čo tento človek má vykonávať. Žiaľ, v cirkvi je úplne bežné, že ľudia sa do pozície dostanú bez Bohom požadovanej kvalifikácie. Na to, aby bol niekto doživotne plateným pastierom, stačí absolvovať seminár. Keďže pozícia nie je krytá výkonom, zbory strádajú. V charizmatickom hnutí sa ľahko dostávajú do pozície samozvaní proroci, ktorí bez múdrosti a bez práce chcú ovplyvňovať druhých.

Robota

Už sme spomenuli, čo nás v robote robí vplyvnými, okrem znalosti a usilovnosti je to sféra vplyvu, ak chcete, rebríček, v ktorom sa v robote postupuje. Nebojme sa toho. Daniel v Babylone prežil vo vysokej funkcii. Bol veľmi vplyvný. Je možné, že v momentálnom historickom vývoji v našom regióne sa stali majiteľmi mnohým firiem ľudia bez štandardného postupu (privatizácia). Ale aj oni potrebujú niekoho, kto vie robotu urobiť. Každý šéf – morálny aj nemorálny – potrebuje ľudí, ktorí by mu zarábali. A keď sa dostal k majetku rýchlo, napríklad vplyvom politickej angažovanosti, tým viac potrebuje odborníkov, lebo sám uvedený odbor veľmi neovláda. Pracovití odborníci sú žiadaní v každom režime.

Spoločnosť

Neexistuje dôvod, prečo by sa bohabojní, schopní kresťania nemali angažovať v spoločenskom živote a to od tých najnižších funkcií až po veľkú politiku. Nech je v politike čím ďalej viac ľudí, ktorí do nej vnesú trochu hodnôt, morálky a budú nasledovaniahodnými príkladmi.

 

Buďme svetlom, ktoré je vidno!Súvisiace články

Vplyv čierneho rádu|Logos 8 / 2012 | Árpád Kulcsár|Z histórie
Reč hudby|Logos 12 / 2009 | Paulína Prašilová |Kultúra
Pokračujeme|Logos 8 / 2014 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Človek bez vplyvu|Logos 8 / 2013 | Redakcia |Vyučovanie
Večer židovskej kultúry|Logos 6 / 2013 | Ján Kolár|Reportáž