Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Znamenia na nebi

Rozprávajú hviezdy o Božej sláve?

logos-04-2017-depositphotos-78581018.jpgKniha Jób je prvá kompletná kniha Starej zmluvy. Jób píše o hebrejskom Mazarote, čo my poznáme pod pojmom Zvieratník, ako to majú preložené viaceré moderné preklady Biblie. Sú to rôzne súhvezdia, ako napríklad Orion (Jób 38,31-32). To, mimo iného, znamená, že pôvodné súhvezdia boli známe už na začiatku ľudskej histórie a že pravdepodobne až neskôr boli zneužité v prospech astrológie (Iz 47,13-14) a okultných vied. Genesis 1,14 vysvetľuje, že Slnko, Mesiac a hviezdy neboli dané len na obyčajné svietenie, ale majú čo do činenia s vývojom času a období. V každom prípade, hviezdy ani súhvezdia nezväzujú ľudský osud, ako to vysvetľuje astrológia.

Evanjelium vo hviezdach

Hviezdy sú v Biblii spomenuté mnohokrát a často je im prisudzovaný život. To nie je preto, že by Biblia chápala hviezdy animisticky, ale preto, že nebeské telá (telesá) môžu symbolizovať nebeské bytosti alebo to, že sú pod vplyvom takýchto bytostí. V 19. storočí boli napísané dve knihy: Svedkovia hviezd (The Witness of the Stars) od E. W. Bullingera, anglikánskeho biblického učenca, a Evanjelium vo hviezdach (Gospel in the Stars) od autora menom Joseph A. Seiss. Zástancovia tejto teórie tvrdia, že v konšteláciách je možné vidieť evanjelium.

Je možné, aby Adam, Sét a Enoch rozumeli súhvezdiam, že nesú tajomný príbeh vykúpenia, ktorý tam dal Boh ako viditeľnú spomienku na svoj plán. Zdá sa, že pred 4000 rokmi všetky starodávne národy (Čína, Chaldea či Egypt) používali rovnaké názvy a významy nebeských hviezd. Význam slova zodiak je „cesta“ a niektorí kresťanskí učitelia veria, že nejde hlavne o cestu Slnka, ale o cestu či Boží plán spasenia.

Zo 48 súhvezdí existuje 12 hlavných, cez ktoré prechádza Slnko počas solárneho roku. Niektorí židovskí učenci veria, že 12 kmeňov Izraela dostalo emblém, ktorý ich spája s dvanástimi hlavnými konšteláciami. Príkladom je kmeň Júdu, ktorého znamením je lev (Gn 49,9). Slnko začína svoj ročný okruh v konštelácii Panny (Virgo) a končí v konštelácii Leva (Leo). Toto poznáme už z vykopávok v Egypte (Chrám v Dandare, ale aj sfingy majú telo leva, hlavu ženy). Ježiš sa narodil z panny a podľa Zjavenia 5,5 bude Levom z kmeňa Júdu. Victor Wierwille vo svojej knihe (Jesus Christ Our Promised Seed) píše:

Jakob v inšpirácii vyhlasuje, že Júda je symbolizovaný levom. V dvanástich nebeských konšteláciách je jedno znamenie Leva, a to je Leo. Tu, v Genesis 49, sa Leo a Júda spolu identifikujú. Navyše, Jakob tvrdí, že „žezlo sa od Júdu nevzdiali, ani zákonodarca spomedzi jeho nôh“. V astronomických termínoch je toto vyjadrenie tiež dôležité kvôli hviezde menom Regulus, ktorá je dominantnou a najjasnejšou hviezdou v súhvezdí Leva. Arabské slovo regel znamená nohu a je identické s aramejským slovom rega a hebrejským slovom regel. Takto najjasnejšia hviezda súhvezdia Leva má biblický význam súvisiaci s textom „spomedzi jeho nôh“. V tomto samotnom verši je Lev z Júdy, Leo, prepletený so zákonodarcom, ktorý vychádza spomedzi jeho nôh, reprezentovaný kráľovskou hviezdou Regulus.

Každé znamenie zverokruhu má prislúchajúce tri dekany (spriaznené súhvezdia), z ktorých každá nesie nejaký význam. Evanjelium sa dá nájsť podľa postupnosti, ktorá je daná intenzitou svietenia hviezd. Panna má najjasnejšiu hviezdu Spica (klas zrna; hebr. cemech, vetvička = Mesiáš). Váhy, heb. monzanim, arab. al zubena (vykúpenie), koptsky lambadia (miesto zmierenia) majú tri jasné hviezdy: alfa Zuben al Genubi (chýbajúca cena), beta Zuben al Chemali (cena, ktorá prikrýva) a gamma Zuben al Akrab (cena konfliktu). Súhvezdie Váhy má ako svoje dekany súhvezdie Kríž (crux; heb. Adom znamená vyťať), súhvezdie Vlk (lupus, obeť prebodnutá na smrť; heb. Aseda – zabitý, egypt. Sura – baránok) a Korona, čo je koruna (v heb. je to Atara, kráľovská koruna). Lev má najjasnejšie hviezdy alfa Regulus (šliapať pod nohy) a beta Denebola (podľa Bullingera: Sudca prichádza).

Iný príklad biblickej astronómie je Zjavenie 1,16, kde Ján videl sedem hviezd v Jeho pravej ruke. História hovorí, že išlo o zbory v Malej Ázii, ktoré všetky boli umiestnené na úpätí hôr Taurus. V nebesiach existuje konštelácia Taurus (býk). V starom židovskom chráme bola obeť býka určená pre veľkňaza (Lv 3,6-14). V Tauruse sa nachádza zhluk hviezd zvaný Plejády (v podobnom tvare ako mapa siedmich zborov). Tie sa skladajú z hlavnej hviezdy, ktorá je obklopená siedmimi inými hviezdami. Slovo Plejády znamená „zhromaždenie vládcu“. Arabské meno je al-Cyclone, čo znamená centrum, pretože dávni Židia a Arabi chápali Plejády ako centrum vesmíru. Vidíme teda, že akoby táto vízia od Krista mala svoju paralelu v obraze hviezd na nebi.

logos-04-2017-planetx.jpg

Planéta X

Tzv. deviata planéta, tiež známa aj ako planéta Nibiru alebo Planéta X, je záhadné kozmické teleso, o ktorom hovoria mystickí židia, nasledovníci Sitchinových myšlienok, ale v istom zmysle aj vedci a v neposlednom rade aj kresťania. Podľa vedcov by mohla táto deviata planéta vysvetľovať dôvod, prečo našich osem planét je mimo línie so Slnkom. Slnko totiž rotuje na svojej vlastnej osi, ale táto rotácia je naklonená: táto os leží v uhle 6 stupňov voči osi kolmej na rovinu našich planét. Samozrejme, vedci sa na túto planétu nedívajú z mystického pohľadu. Čo je ten mystický pohľad?

Viacerí mystickí židia sa nazdávajú, že v čase príchodu Mesiáša sa na nebi objaví planéta, ktorá bola v histórii Bohom použitá na nielen katastrofické účely: pri tvorení Zeme1 a našej slnečnej sústavy, počas potopy, na posunutie času, zastavenie otáčania Zeme či jej nové rozbehnutie a podobne. Niektorí títo židia veria, že v posledných časoch táto hviezda spôsobí zničenie tretiny života na Zemi podľa Ez 38,22 a Zach 13,8. Planéta X by mala byť masívnejšia ako Zem a má eliptickú obežnú dráhu podobnú kométam.

„Ten deň bude dňom prchkého hnevu, dňom úzkosti a súženia, dňom búrky a pustošenia, dňom tmy a hustého mraku, dňom oblaku a mrákavy.“ (Sf 1,15)

Kresťania nadväzujú na túto židovskú špekuláciu a tiež túto myšlienku skúmajú. Čo zatmelo Slnko na tri celé hodiny počas Ježišovej smrti a spôsobilo zemetrasenia? Zatmenie Slnka netrvá viac ako približne 8 minút2. Čo bola tzv. Betlehemská hviezda3? Bola to kométa alebo niečo viac? Čo spôsobí pád hviezd na Zem?

Hypotéza veľkého impaktu, ktorá bola v roku 1984 prijatá ako najlepšia teória stvorenia modernej Zeme a Mesiaca, môže podporovať teóriu o planéte X. Dough Elwell si myslí, že Boh mohol použiť planétu X ako nástroj presnosti, aby doladil nebesia a Zem, aby podporili život. Vo svojej knihe píše, že daná planéta by mala spĺňať nasledovné parametre: Hýbe sa nezávisle od hviezd na pozadí (Mt 2,9), prichádza cyklicky, je schopná otriasť „nebeskými mocami“ (narušiť obežnú dráhu planét), vie spôsobiť tmu na Slnku a Mesiaci a vie navodiť blesky, zemetrasenia a intenzívnu meteorickú aktivitu.

Mystický text Zohar predpovedá, že Nibiru sa objaví pred príchodom Mesiáša. Dokonca, ak sa neobjaví, je to pre niektorých rabínov indícia, že daný mesiáš je samozvaný podvodník.

Po štyridsiatich dňoch, keď stĺp povstane zo zeme do neba pred očami celého sveta a Mesiáš sa objaví, hviezda povstane na východe, sálajúca všetky farby a sedem iných hviezd okolo tej hviezdy, a budú viesť na nej vojnu. (Zohar)

Znamenie Syna človeka?

Rovnako ako Stará zmluva, aj Nová zmluva hovorí o istých zvláštnych veciach, ktoré sa udejú na nebi. Ježiš povedal, že pred Jeho Druhým príchodom na Zem sa na nebi objaví znamenie Syna človeka. Keďže pred Druhým príchodom sa na Zemi odohrajú kataklizmatické zmeny, niektorí kresťania sa preto odvolávajú práve na teóriu „kataklizmy Nibiru“.

„A hneď po súžení tých dní zatmie sa slnce, a mesiac nedá svojej žiare, a hviezdy budú padať z neba, a nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou veľkou.“ (Mt 24,29-30)

Zástancovia teórie o planéte X tvrdia, že znamenie Syna človeka, ktoré sa ukáže na nebi, je práve táto planéta, ktorá spôsobí viaceré katastrofické scenáre: spŕšku meteoritov, vychýlenie zemskej osi (pole-shift), ba dokonca rýchlejšie striedanie dňa a noci kvôli zmene rotácie.

„Zem sa celkom dopuká, úplne sa rozlomí, celá sa bude triasť. Zem sa bude tackať ako opilec, bude sa otriasať ako chatrč; doľahne na ňu jej previnenie, spadne a viac nevstane. V ten deň Hospodin potrestá nebeské zástupy na výsosti aj zemských kráľov na zemi.“ (Iz 24,19-21)

Vidíme jednu zvláštnu požiadavku v Písme, kedy kráľ Chizkija potreboval slnečné hodiny posunúť o desať stupňov naspäť (2Kr 20,10-11). Aby sa niečo také mohlo stať, bolo potrebné posunúť rotáciu Zeme, čo spôsobilo svetové otrasy. Dávni historici Berosus a Seneca povedali, že toto sa udialo. Platón prisudzoval obrovské požiare vo svete „kozmickému telesu, ktoré zmenilo svoju cestu a prešlo v blízkosti Zeme“. Možno práve kvôli tejto drastickej zmene sa približne v roku 701 pred n. l. zmenili všetky vtedajšie svetové kalendáre z čistého 360-dňového cyklu na kalendáre, ktoré potrebujú započítavať ďalších päť dní.

Znamenia na nebi

Svety v kolízii (Worlds in Collision), kniha od I. Velikovského, hovorí o dni, kedy stála Zem. Niektorí vedci sa nazdávajú, že v minulosti sa iné planéty dostali do kolízie so Zemou. Existuje teória o blízkom prelete Marsu, na ktorú tu nie je dostatočný priestor.

logos-04-2017-zodiak.jpgImmanuel Velikovský verí, že starý papyrus, ktorý sa našiel začiatkom 19. storočia v egyptskom Memfise (ide o nárek nad ruinami Egypta), hovorí o pliagach, ktoré postihli Egypt v čase Exodu: tri dni tmy (Ex 10,21), veľké krupobitie kameňov (Ex 9,24) a rieky zmenené na krv (Ex 7,20). Početní sekulárni historici písali o hrozných pliagach, ktoré postihli Zem približne v tom čase, kedy sa udial exodus v Egypte. Plínius v Naturalis Historia písal, že to bola „hrozná kométa… ktorá bola pokrútená ako cievka a na pohľad veľmi strašná“. Židovský Talmud hovorí, že na Egypt padali kamene, ktoré boli veľmi horúce. Arabský pisateľ z deviateho storočia (Masudi) spomínal tradíciu o tejto katastrofe: o rýchlych mračnách, mravcoch a ďalších znameniach Pánovho hnevu, kedy mnohí v Mekke trpeli. Vo svojej knihe Ages of Chaos píše Velikovský o „pliagach hmyzu, sucha a zemetrasení v noci… mračná sa hnali zemou a prílivové vlny odplavili celé kmene – tieto katastrofy zažili v Arábii aj v Egypte“.

Moderná veda pozná osem planét, ale historickí židia poznali len sedem planét. Sedemramenná menora bola podľa Jozefa Flavia obrazom týchto siedmich planét. Podľa niektorých počítačových modelov sedem planét bolo v čase stvorenia Adama v jednej línii, podobne ako na menore. Podobná poloha bola v čase, kedy bola zničená Sodoma a Gomora, tiež 3. augusta 70, kedy bol zničený Chrám.

Dr. Ernest Martin vo svojej knihe The Star of Betlehem: the Star that Astonished the World (Betlehemská hviezda: hviezda, ktorá udivila svet) napísal, že podľa kozmických znamení sa Kristus narodil 11. septembra 3 pred n. l. Al-Káida pravdepodobne nenaplánovala útok na Ameriku 11. septembra ako útok na kresťanstvo kvôli narodeninám Krista, ale mohol to byť duchovný protivník, ktorý vybral tento dátum, aby sa vysmial kresťanskej Amerike.

Veľké znamenie Apokalypsy

V roku 2015 sa objavila na nebi „hviezda“, o ktorej niektorí tvrdia, že to bola tzv. Betlehemská hviezda, pretože to bola konjunkcia dvoch planét (Venuše a Jupitera), ktorá sa naposledy objavila pred vyše 2000 rokmi, približne v čase, keď sa narodil Ježiš (11. september 3 pred n. l.) Iné znamenie nás čaká v roku 2017. Dvanásta kapitola Zjavenia Jána je snáď najobraznejšia kapitola celej knihy, preto k nej existuje veľa rôznych výkladov. Pozrime sa na jeden výklad, ktorý sa od roku 2011 objavil medzi kresťanskými bádateľmi.

„Na nebi sa ukázalo veľké znamenie,“ začína Ján, čím upozorňuje na niečo mimoriadne, čo bude viditeľné pohľadom do vesmíru. Následne v príbehu vystupujú rôzne kozmické telesá: žena, drak a dieťa. Najčastejší výklad tohto proroctva hovorí o tom, že žena je Izrael. Rozpor nastáva vtedy, keď sa hľadá význam dieťaťa. Jedna skupina kresťanov si myslí, že to dieťa je Ježiš. Tento prístup má však svoje nedostatky, pretože Ježiš nebol vychvátený k Bohu a Jeho trónu, ale víťazne sám vystúpil do nebies a posadil sa na trón. Obidva výklady však majú svoj význam a dokonca oba majú časť pravdy (Izrael je reprezentovaný Mojžišom a Cirkev zasa Ježišom Kristom). Keďže žena je kolektívna záležitosť (Izrael), potom aj dieťa môže byť kolektívny predobraz. Preto iní vykladači tvrdia, že dieťa je Cirkev a dvanásta kapitola okrem iného hovorí o vytrhnutí kresťanov. Keďže táto kapitola narúša časový sled celej knihy, viacerí vykladači biblického proroctva ju berú ako deliacu čiaru, kedy sa Ján vracia späť na začiatok súženia a opisuje ho z iného uhla. V tomto prípade aj drak môže byť kolektívnou entitou: armáda antikrista.

V roku 2007 vydal Frederick A. Larson DVD s názvom Betlehemská hviezda (The Star of Betlehem), v ktorom ukázal cez počítačový program na základe rôznych nebeských úkazov pravdepodobný dátum Ježišovho narodenia (trojitá konjunkcia Jupiteru a jasnej hviezdy Regulus v septembri 3 pred n. l. trvajúca až do mája 2 pred n. l.; čo bolo nasledované spomenutou konjunkciou Venuše a Jupitera v júni 2 pred n. l.). Jupiter, štvrtá najjasnejšia hviezda, bol známy ako kráľ bohov. Všetky civilizácie chápali Regulus ako kráľovskú hviezdu (slovo regulus znamená v latinčine kráľovský), čo mohlo pre mudrcov z východu znamenať narodenie kráľa, Leva z Júdy. Okrem tohto úkazu prebehol v tom čase iný zjav: kráľovská hviezda Jupiter vošla do lona súhvezdia Panny, na krátky čas sa zastavila, a potom vyšla von. Slnko bolo v súhvezdí Panny a Panna mala pod nohami Mesiac. V momente, kedy Jupiter vošiel do lona a zastal, sa Jupiter nachádzal nad Betlehemom.

V roku 2017 sa má opäť objaviť podobný úkaz: žena (Panna) odetá v Slnko, pod nohami Mesiac a okolo hlavy dvanásť hviezd. Jupiter má krúžiť v oblasti lona Panny približne 10 mesiacov a 23. septembra by došlo k „pôrodu“. Zaujímavé je, že židovský Nový rok (Roš haŠana) pripadá na 21.- 22. september. Vypadá to byť obrovská zhoda okolností, čoho význam však netreba hnať do príliš fatalistických záverov.

„… a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem.“ (Zj 12,4a)

Ak sa v 12. kapitole Zjavenia Jána nachádzajú viaceré kozmické telesá: Slnko, Mesiac a hviezdy, čo je potom „chvost draka“? Je možné, že to je tiež kozmické teleso, ktoré dokáže spôsobiť, aby hviezdy, resp. meteority zhodil na Zem? Toto by mohlo podporiť teóriu o Nibiru kataklizme. V Zjavení Jána vystupujú hviezdy v dvoch podobách: v osobnej ako anjeli a v neosobnej ako svetlá na oblohe. Opäť to môže znamenať jedno i druhé, preto možno práve za spŕšky meteoritov zostúpi horda padlých anjelov na Zem.

Žena v bolestiach môže symbolizovať čas Jákobovho súženia a útok Élamu a Médska, čo je v našom ponímaní Irán (Iz 21,2-3; Iz 13,8-10; Dan 8; Ez 38).

Treba podčiarknuť, že toto vôbec nemusí znamenať istý čas vytrhnutia 21.- 22. septembra. Ani kresťania na Západe neopakujú chyby s určovaním dátumov. Môže to naznačovať zmenu obdobia, ale môže to byť aj šliapnutie vedľa, pretože o proroctve sa dá povedať, že to bolo ono, až keď sa naplní.

Astroproroctvo

Uvedené znamenie na nebi sa dá chápať ako astro-proroctvo. Biblia opisuje aj iné znamenia. Príkladom sú znamenia na Slnku a na Mesiaci. Naprí­klad, počas vojny v Perzskom zálive čierny smog zo stoviek horiacich ropných vrtov spôsobil, že Slnko nad Kuvajtom vypadalo akoby bolo oblečené v čiernom. Pozorovatelia z okolitých oblastí tvrdili, že chemikálie, ktoré boli vtedy uvoľnené do atmosféry, spôsobili ilúziu, že Mesiac vypadal krvavo červený. Možno toto bolo to, čo predpovedal Joel, no iní rabíni veria, že skôr by malo ísť o úplné zatmenie Slnka. Rabíni učili, že zatmenie Slnka je zlým znamením pre svet a zatmenie Mesiaca je znamením problémov pre Izrael.

V 20. storočí sa stalo dvakrát, že v jednom roku bolo sedem zatmení. Počas týchto siedmich zatmení, ktoré boli v roku 1917, sa udiali tieto udalosti:

  • Ruská revolúcia priniesla komunizmus a končila prvá svetová vojna
  • Generál Allenby oslobodil Jeruzalem spod 400-ročnej nadvlády Turkov (v decembri, kedy bolo siedme zatmenie)
  • Podpísaná Balfourova deklarácia
  • V roku 1973 sa udiali iné udalosti:
  • Jom-kippurská vojna, ktorá mohla úplne zničiť Izrael
  • Arabské embargo na ropu pre Západ
  • 28 národov trpelo suchom
  • Historicky najväčší výbuch na povrchu Slnka

Deviateho dňa mesiaca Av v roku 2024 (približne 2520 dní po znamení zo Zjv. 12. kapitoly) svet možno uzrie znamenie siedmich anjelov zo Zjv. 15. kapitoly: Jupiter a Mars v konjunkcii sa budú nachádzať v znamení Taurus. V hebrejčine je Taurus slovo Šur, čo môže znamenať aj prichádzajúci aj vládnuci, inými slovami prichádzajúci sudca. Taurus teda môže znamenať prichádzajúceho vládcu, Ježiša Krista, so svojím zhromaždením (Plejády).

Zdroje:
Planet X, The sign of the Son of Man, and the End of the Age; Dough Elwell 2010
Unleashing the Beast, Perry Stone, 2011
Dr. Michael S. Heiser about Reversing the Hermon and Astro-prophecy on SkyWatchTV
http://www.constellationsofwords.com
https://www.newscientist.com/article/2098029-planet-nine-may-have-tilted-entire-solar-system-except-the-sun/
http://www.sciencemag.org/news/2016/01/feature-astronomers-say-neptune-sized-planet-lurks-unseen-solar-system
http://www.theverge.com/2016/3/25/11305028/planet-x-ninth-planet-evidence-kuiper-belt
http://www.timesofisrael.com/star-of-bethlehem-shines-again/
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2016/01/21/planet-nine-isnt-the-mythical-nibiru-it-may-not-even-exist/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nibiru_cataclysm
http://www.foxnews.com/science/2016/12/02/star-bethlehem-may-not-have-been-star-after-all-scientist-says.html
http://watchfortheday.org/rev15.html


1 Hebrejské slovo „stvoril“ z Gn 1,1 je bara, ktoré znamená rozdeliť objekt na dva alebo viac kusov (preťať, rozrezať). Slovo „počiatok“ zasa znamená „hlavu“ alebo niečo prvé, resp. „uholný kameň“ (Zach 4,7). Preto by prenesený význam mohol byť: „Uholným kameňom (satelitnou planétou) Boh rozdelil nebesia a Zem.“

2 Zatmenie mohlo trvať tri hodiny z pohľadu celého sveta, nie z pohľadu Jeruzalema (Lk 23,44). To potvrdzujú aj historici ako Thallus, Phlegon či Eusebius, ale aj apokryfný dokument Pilátova správa: „Na celom svete si ľudia zapaľovali lampy od šiestej hodiny do večera; Mesiac vypadal ako krv.“

3 Populárne teórie pôvodu betlehemskej hviezdy: Nova, kométa, konjunkcia planét alebo planéta X.Súvisiace články

Zaostrené na vedu|Logos 3 / 2009 | Drahoslav Vajda |Veda a viera
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Z histórie
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Zo života cirkvi
Reformácia na Spiši I.|Logos 4 / 2009 | Peter Minárik |Z histórie
Vysielané na TV Kids...|Logos 8 / 2017 | Martina Šafaříková|Zo života cirkvi